45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörben a következőket rendelem el:

1. §[1]

E rendelet alkalmazásában várólista protokoll az egészségügyi ellátásnak a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerinti várólista, az intézményi előjegyzési lista (a továbbiakban: előjegyzési lista) vagy betegfogadási lista alapján történő igénybevételére vonatkozó - az egészségügyért felelős miniszter rendeletében közzétett - orvos-szakmai szabályok összessége.

2. §

(1)[2] Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a várólistára, az előjegyzési listára és a betegfogadási listára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára, az előjegyzési listára és a betegfogadási listára felvett valamely beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegek ellátásának késedelme.

(2)[3] Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti azonnali ellátási esetet az Ebtv. 20/A. § (4) bekezdése szerinti határidő lejártát követő munkanap végéig kell a várólistán rögzíteni, ha a rögzítésre nyitva álló határidő munkaszüneti napra esik.

(2a)[4] A (2) bekezdés szerinti esetben a járóbeteg-szakellátások tekintetében a kormányrendelet 13/A. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

(3) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a várólista vagy a betegfogadási lista szerinti sorrendtől az ellátás várható eredménye alapján történő eltérés akkor lehetséges, ha a várólistára és a betegfogadási listára felvett beteg esetében[5]

a) egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy

b) időleges állapotváltozás

miatt az ellátás várólista- vagy betegfogadási lista sorrend szerinti nyújtásának eredményessége várhatóan lényegesen eltérne a sorrendtől való eltérés esetében elérhető eredményességtől, és mindez nem jár a várólista- vagy betegfogadási lista sorrend megváltoztatásával érintett további betegek számára a várható eredményesség számottevő csökkenésével. Az adott ellátásra vonatkozóan a várható eredmény megítélésének részletes orvos-szakmai szabályait a várólista protokoll tartalmazza.[6]

(4)[7] A biztosított akkor jogosult az Ebtv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott - és annak részeként kezdeményezett további - ellátásoknak az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli igénybevételére, ha a jogosultsági ellenőrzés eredménye alapján táppénz, baleseti táppénz igénybevételére jogosult, és ugyanazon betegségéből adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresőképtelen, valamint a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót kiállította.

3. §

(1) A várólista, előjegyzési lista vagy a betegfogadási lista alapján nyújtható ellátások körében[8]

a) az ellátás javallatait és ellenjavallatait,

b)[9] a várólistára, előjegyzési listára és a betegfogadási listára való fel- és az arról való lekerülés egészségi állapotbeli feltételeit

az adott ellátásra vonatkozó várólista protokoll tartalmazza.

(2) A várólista protokollt úgy kell kidolgozni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott beteg

a) ellátásra való jogosultsága, valamint

b)[10] a várólistára, előjegyzési listára és a betegfogadási listára való felkerülés időpontjától eltérő ellátási sorrend indokoltsága.

(3) A várólista protokoll az ellátás lehetőségét, illetve sorrendjét illetően csak olyan feltételeket tartalmazhat, amelyek bizonyítottan összefüggnek az ellátás várható eredményével, illetve az érintett betegek beavatkozás nélkül várható állapotváltozásával.

4. §[11]

(1)[12] Abban az esetben, ha a beteg az Ebtv. 20. § (3a) bekezdése alapján a várólista, előjegyzési lista vagy a betegfogadási lista sorrendtől eltérően veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell azokat az adatokat, amelyek alapján megállapításra került a sorrendtől való eltérés - 2. §-ban, illetve a várólista protokollban meghatározott - feltételeinek teljesülése.

(2)[13] Ha az országos várólista nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a sorrendtől való eltérés eseteinek száma valamelyik egészségügyi szolgáltatónál legalább 20 százalékkal meghaladja az országos átlagot, az országos várólista nyilvántartást vezető szerv jelzi ezt az országos tisztifőorvosnak, és egyúttal továbbítja részére az érintett egészségügyi szolgáltató azonosító adatait (szolgáltató neve, székhelyének címe, azonosító száma) és az adott egészségügyi szolgáltatás tekintetében vezetett intézményi várólistára vonatkozó adatokat. Az országos tisztifőorvos a rendelkezésére bocsátott adatok és az érintett esetekhez kapcsolódó egészségügyi dokumentációk alapján megvizsgálja, hogy a sorrendtől való eltérés - a 2. §-ban és a várólista protokollban meghatározott feltételek alapján - indokolt volt-e.

(3)[14] Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon belül a transzplantációt végző egészségügyi szolgáltató megküldi az állami vérellátó szolgálatnak.

(4)[15] A transzplantációs várólistán lévő betegekre - a csontvelő transzplantációra vonatkozó várólistán szereplő betegek kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodás szerinti allokációs szabályok érvényesülnek.

5. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti várólista protokollok hiányában a meglévő szakmai protokollok, illetve helyi eljárásrendek alkalmazandók.

Dr. Molnár Lajos s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.12.28.

[2] Módosította a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2014.02.25.

[3] Megállapította a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 43. § - a. Hatályos 2014.02.25.

[4] Beiktatta a 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.07.01.

[5] A felvezető szöveget módosította a 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[6] Módosította a 4/2010. (II. 9.) EüM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2010.02.24.

[7] Beiktatta a 44/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.07.08.

[8] A felvezető szöveget módosította a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2014.02.25.

[9] Módosította a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2014.02.25.

[10] Módosította a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 44. § d) pontja. Hatályos 2014.02.25.

[11] Megállapította a 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[12] Módosította a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2014.02.25.

[13] Megállapította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 51. §-a. Hatályos 2017.04.01.

[14] Megállapította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 17. §-a. Hatályos 2013.11.16.

[15] Beiktatta a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 18. §-a. Hatályos 2013.11.16.