68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím, valamint a 7. és a 8. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. és a 10. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím és a 10. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A meddőség kezelése körébe tartozik

az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül)

"cb) az ivarsejt adományozásával vagy saját célra lefagyasztott ivarsejt felhasználásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 2. pont),"

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

2. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szvr.) 16/B. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) Az illetékes hatóságok biztosítják az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc minden szakaszára kiterjedő minőségi és biztonsági rendszer betartását. Ennek érdekében ajánlást dolgozhatnak ki az adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc valamennyi szakaszában részt vevő egészségügyi szolgáltatók számára, amelybe beletartozhat az átültetést követő állapotra vonatkozó, az átültetett szervek minőségének és biztonságának értékelését szolgáló releváns információ összegyűjtéséhez nyújtott ajánlás is. Az ajánlás alapján a folyamatban részt vevő egészségügyi szolgáltatók műveleti előírásokat dolgozhatnak ki."

3. § Az Szvr. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

4. § Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: Err.) 1., 2., 4., 5. és 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Az Err. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: KatR.) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § Hatályát veszti a KatR. 3. számú melléklet

a) V. pontjában az "azok tárolásának helyét," szövegrész, és

b) VI. pontjában az "- a telepítendő szükségkórház felszerelésének, berendezéseinek tárolási helyét," szövegrész.

5. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

8. § A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés alkalmazásában fokozott fertőződési veszélynek kitett személyeknek tekintendők különösen]

"e) a kötelező szűrővizsgálat elvégzését indokolttá nem tevő bűncselekmény elkövetése miatt büntetés-végrehajtási intézetben, illetve rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő, illetve szabadságvesztés vagy elzárás büntetésüket, szabálysértési elzárásukat, valamint javítóintézeti nevelésüket töltő személyek,

f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti őrzött szálláson elhelyezett személyek."

6. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Csr.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást - a 2. melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.

(3) A (2) bekezdés alapján igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi."

10. § A Csr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A 3. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az OTH-nál.

(2) A szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezheti.

(3) Az OTH az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.

(4) A (3) bekezdés alapján felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.

(5) A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki."

11. § (1) A Csr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Csr. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

12. § A Csr.

a) 2. § (2) bekezdésében az "a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvoshoz" szövegrész helyébe az "az OTH-hoz" szöveg,

b) 3. melléklet "TÁJÉKOZTATÓ" részében az "Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki." szövegrész helyébe az "Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki." szöveg,

c) 3. melléklet "TÁJÉKOZTATÓ" részében a "Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni." szövegrész helyébe a "Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalához - a felülvizsgálat kezdeményezésével egyidejűleg - be kell nyújtani." szöveg,

d) 3. melléklet "TÁJÉKOZTATÓ" részében az "az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól" szövegrész helyébe az "az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalánál"

szöveg lép.

7. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet módosítása

13. § A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú melléklet "6. Az irtószerek felhasználása" rész 22. pont d) alpontjában a "települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe a "települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének, valamint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek" szöveg lép.

8. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

14. § A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rkr.)

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott jelentős kár összegét" szövegrész helyébe a "Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti jelentős kár összegét",

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a "Btk. 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe a "Btk. szerinti"

szöveg lép.

15. § (1) Az Rkr. 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) Az Rkr. 3. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

16. § Hatályát veszti

a) az Rkr. 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a "(Btk. 261. §)",

b) az Rkr. 2. § (1) bekezdés d) pont dh) alpontjában a "(Btk. 271. §)"

szövegrész.

9. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

17. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon belül a transzplantációt végző egészségügyi szolgáltató megküldi az állami vérellátó szolgálatnak."

18. § A Vr. 4. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A transzplantációs várólistán lévő betegekre - a csontvelő transzplantációra vonatkozó várólistán szereplő betegek kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodás szerinti allokációs szabályok érvényesülnek."

10. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a.

11. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

20. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: GyseR.) 10. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

12. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása

21. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: Htr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül hozza meg. Ha az egészségügyi dokumentáció hiányos, az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, azzal, hogy a hiánypótlás ideje az eljárási határidőbe nem számít be. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem pótolja a hiányosságot, az Értékelő Bizottság elutasítja a kérelmet."

(2) A Htr. 3. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az Értékelő Bizottság a döntésről tájékoztatást küld:)

"d) a támogatott ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak."

22. § A Htr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ellátást elvégző egészségügyi szolgáltató az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés alapján a 3. § (1) bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve a 3. § (4a)-(4d) bekezdése szerint utólagosan jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb

a) az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében az NM rendelet szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási tevékenység) pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó - e rendelet alapján támogatható - nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások esetében az NM rendelet 8. számú mellékletében megállapított díjtétel 100%-a,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó - e rendelet alapján támogatható - az NM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok esetében - az a)-c) pont alapján igénybevett támogatáson túl - ellátási esetenként 4 millió forint

lehet, azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott a)-d) pont szerinti támogatás ellátási esetenként együttesen nem haladhatja meg az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés időpontjában időarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó részét."

13. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

23. § (1) A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Kfr.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az az érintett személy, akinél a kábítószer-függőséget az előzetes állapotfelmérést végző intézmény megállapította, csak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen vehet részt."

(2) A Kfr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során vizsgálták, és azt igazságügyi orvosszakértő megállapította, a vélemény kiadásától számított hat hónapon belül a szolgáltatás előzetes állapotfelmérés nélkül megkezdhető. Ha a hat hónapos időtartam alatt a szolgáltatás nem kezdődik meg, az érintett személynek előzetes állapotfelmérésen kell részt vennie. Ha a büntetőeljárás során készült igazságügyi orvosszakértői vélemény, és ennek eredményétől az előzetes állapotfelmérés eltér, erről az előzetes állapotfelmérést végző intézmény tájékoztatja a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény és az előzetes állapotfelmérés eltérése esetén az előzetes állapotfelmérés eredményét kell irányadónak tekinteni."

24. § A Kfr.

a) 1. §-ában az "a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 283. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 180. § (1) bekezdésében, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 283. § (1) bekezdésében" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "addiktológus szakorvosa vagy klinikai szakpszichológusa" szövegrész helyébe az "addiktológus szakorvosa, klinikai szakpszichológusa vagy - kompetenciájába tartozóan -gyermekpszichiáter szakorvosa" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében

ca) a "266. § (6) bekezdése" szövegrész helyébe a "266. § (6) bekezdése, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXXIII. törvény) 22. § (2) bekezdése" szöveg,

cb) a "222. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "222. § (2) bekezdése, illetve a 2012. évi CCXXIII. törvény 20. §-a" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a "283. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "180. § (1) bekezdésében, illetve az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében" szöveg,

e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában

ea) a "282-282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel" szövegrész helyébe a "178-179. §-ában meghatározott kábítószer birtoklása, illetve az 1978. évi IV. törvény 282-282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel" szöveg,

eb) a "283. § (1) bekezdésére" szövegrész helyébe a "180. § (1) bekezdésére, illetve az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében, valamint 8. § (1), (2) és (4) bekezdésében a "283. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "180. § (1) bekezdésében, illetve az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében" szöveg,

g) 1. mellékletében

ga) az "a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 282-282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel" szövegrész helyébe az "a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 178-179. §-ában meghatározott kábítószer birtoklása, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 282-282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel" szöveg,

gb) a "283. § (1) bekezdésére" szövegrész helyébe a "180. § (1) bekezdésére, illetve az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére" szöveg

lép.

14. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

25. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: Igszr.) a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § Ez a rendelet

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg."

26. § Az Igszr. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

27. § Hatályát veszti az Igszr. 1. mellékletében foglalt táblázat III. pont III.8.2. alpontja.

15. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, a 7. §, a 15. §, a 25-27. §, valamint az 1., a 4., a 7., a 8. és a 10. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 3. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

29. § (1) Ez a rendelet az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének,

c) a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

1. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész "Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma)" alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet,"

2. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész "Szaruhártya" alcím e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet,"

3. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész "Szaruhártya" alcíme a következő g) ponttal egészül ki:

"g) Péterfy Sándor utcai Kórház, Budapest."

4. Az Szvr. 6. számú melléklet B) rész "Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma)" alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet,"

2. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

1. Az Err. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott vagy saját célra lefagyasztott ivarsejtekkel

2.1. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott spermiummal

2.2. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott női ivarsejttel"

2. Az Err. 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.4. alponttal egészül ki:

"8.4. In vitro fertilizáció felolvasztott női ivarsejt megtermékenyítésével létrehozott embrióval"

3. Az Err. 2. számú melléklet 2. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott vagy saját célra lefagyasztott ivarsejtekkel"

4. Az Err. 2. számú melléklet 2.1. alpontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott spermiummal"

5. Az Err. 2. számú melléklet 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2. Adományozott vagy a 4. számú melléklet "A női ivarsejtek fagyasztva tárolásának javallatai" alcím 1. pontja szerinti indikációk alapján saját célra lefagyasztott női ivarsejttel

2.2.1. Adományozott női ivarsejttel:

- a petefészekműködés hiánya (korai petefészek kimerülés, rezisztens petefészek tünetegyüttes, kemo- vagy sugárterápia) következtében kialakult korai menopauza,

- a petefészek szerzett hiánya,

- gonaddiszgenezis,

- súlyos örökletes megbetegedés átvitelének lehetősége,

- többszöri sikertelen IVF-ET vagy ICSI kezelés,

- előrehaladott életkor,

2.2.2. Saját célra lefagyasztott női ivarsejttel:

- daganatos betegség gonadotoxikus kezelését követően,

- elektív oophorectomia végrehajtását követően,

- veszélyes, fokozottan veszélyes vagy egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott személynél, ha az ebből eredő sérülés, egészségromlás a termékenységet károsította."

6. Az Err. 2. számú melléklet 8. pontja a következő 8.4. alponttal egészül ki:

"8.4. Megtermékenyítés és embriótranszfer fagyasztva tárolt női ivarsejt felolvasztását követően - korábbi kezelési ciklusból fagyasztva tárolt női ivarsejt felolvasztása, megtermékenyítése és az így létrejött embrió (embriók) visszaültetése a teljes kezelt ciklus megismétlése nélkül."

7. Az Err. 4. számú melléklete az "Az ivarsejtek és embriók fagyasztva tárolásának javallatai" alcím 2. pontját követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A női ivarsejtek fagyasztva tárolásának javallatai

1. Saját célra történő női ivarsejt fagyasztás

1.1. daganatos betegség gonadotoxikus kezelését megelőzően,

1.2. genetikai mutáció hordozók esetében (így például a BRCA 1 és 2 esetében), amelyek mellett fiatal korban igen magas a petefészek vagy emlő carcinoma rizikója és ezért elektív oophorectomia tervezett fiatalabb korban,

1.3. súlyos endometriosis esetén, ahol fennáll a petefészek eltávolításának veszélye,

1.4. veszélyes, fokozottan veszélyes vagy egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott személynél, ha a munkavégzésből eredő kockázatok a termékenységét veszélyeztethetik,

1.5. IVF-ICSI kezelések azon eseteiben, amikor a kérelmező párok etikai okból a leszívottnál kisebb számú női ivarsejt megtermékenyítését kérik,

1.6. IVF-ICSI kezelések azon eseteiben, amikor a beavatkozások során a leszívott petesejtek számánál kevesebb számú spermium áll rendelkezésre.

2. Adományozás céljára történő női ivarsejt fagyasztás: a donor női ivarsejt felhasználásának javallatai szerint."

8. Az Err. 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Tárgyi feltételek:

2.1. Az IVF-ET laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás során az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban foglaltakon kívül az alábbi műszerezettségi feltételeket kell biztosítani:

- számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés),

- cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (-150 oC alatti hőmérséklet),

- a fagyasztáshoz szükséges oldatok,

- műanyag hordozó (műszalma), műanyag kazetta, tok, goblet a műszalmák tárolására (különböző színekben),

- a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök,

- folyamatos folyékony nitrogén ellátás.

2.2. Ivarsejt vitrifikáció esetén:

- számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés),

- cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (-150 oC alatti hőmérséklet),

- műanyag hordozó (OPS, Cryotop, Cryoloop stb.),

- a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök,

- műanyag kazetta, tok, goblet a műanyag hordozók tárolására,

- vitrifikációs oldatok."

9. Az Err. 6. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. Női ivarsejt nem tárolható, ha szakorvosi javaslat alapján a leszívás eredménnyel nem járna."

3. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

Az Err. 5. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Személyi feltételek:

A fagyasztva tárolást biológus vagy orvos végzettségű személy, vagy ezek valamelyikének felügyeletével olyan biológus asszisztens végezheti, aki

a) legalább egy év gyakorlatot szerzett meddőségi intézetben vagy sejt/szövet fagyasztással foglalkozó intézetben az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában, vagy

b) igazolja, hogy ivarsejt fagyasztással kapcsolatban speciális, akkreditált tanfolyamon vett részt.

A gyakorlat megszerzéséért, illetve a tevékenység végzéséért az IVF labor vezetője a közvetlen felelős."

4. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet a 29/2000. (X. 30.) EüM rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által készítendő katasztrófaterv résztervei

ABCDE
1.Elkészítendő tervKórház,
szakkórház,
országos intézet,
klinika, krónikus
kórház
SzanatóriumRendelőintézeti
szakrendelő,
nappali kórház
Ápolási intézet
2.I. Riasztási, berendelési tervXXXX
3.II. Kitelepítési tervXXXX
4.III. Kimenekítési tervXXXX
5.IV. Elzárkózási tervXXXX
6.V. Orvosi segélyhely telepítési tervX*-X*-
7.VI. Szükségkórház telepítési tervX*---
8.VII. Többletfeladatok ellátásának terveX---
9.VIII. Az ellátás fenntartásának terveXX--
10.IX. Egészségügyi és egyéb anyag
biztosítási terv
X-XX
11.X. Szállítási tervXXXX
12.XI. Élelmezési tervXX-X
13.XII. Kommunikációs tervXXXX

* Csak a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatók készítik."

5. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

1. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

4.Vér és a vérképző szervek
betegsége
E
Haemolyticus anaemiák közülD55.0- D58.9Enzim rendellenességek okozta anaemia,
Thalassaemia,
Sarlósejtes rendellenességek,
Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák
Aplasticus és egyéb anaemiák
közül
D61.0-61.9
D64.0
Egyéb aplasticus anaemiák,
Örökletes sideroblastos anaemia
Véralvadási defektusok,
purpura és egyéb vérzéses
állapotok közül
D66- D68.9Örökletes VIII-as faktor hiány,
IX-es faktor örökletes zavarai,
Egyéb alvadási zavarok
D69.1Vérlemezkék minőségi rendellenességei
D69.3Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, ha súlyos, gyakori és kifejezett
vérzéses epizódokkal és/vagy a kezelés súlyos mellékhatásaival terhelt,
emiatt rendszeres és gyakori szakorvosi ellátást igénylő, életvitelükben
korlátozott, megromlott életminőséget okozó krónikus betegség áll fenn,
a fennállása, a tünetek első jelentkezése óta eltelt több, mint 6 hónap

2. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

7.Emésztőrendszer betegségei
közül:
A
K21.0-K21.9Gastro-oesophageális reflux, ha intraoesophagealis pH-méréssel és/vagy
endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb
gyógyszeres kezelést igényel
K22.0Achalasia
Nem fertőzéses vékony- és
vastagbélgyulladás
K50.0-K50.9Crohn-betegség
K51.0-K51.9Colitis ulcerosa
Emésztőrendszer egyéb
betegségei közül
Beavatkozások utáni emésztő-
rendszeri rendellenességek
K90.0-K90.8Intestinalis malabsorptiok
K91.1Gyomorműtét utáni szindrómák
K91.2Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
K91.8Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
K91.9Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
Ha az ételallergia 2 éves koron
túli fennállását eliminációt
követő terheléssel is igazolták,
és az allergia alapvető
élelmiszerre (tejre, tojásra vagy
búzára) vonatkozik, valamint
többszörös allergia esetén, ami
a következőket is érinti: szója,
olajos magvak
K52.2Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis
Egyéb súlyos gasztroenterológiai betegségek
közül
A végleges (esetleg műtéti)
megoldásig, amelyek
gyógyulása egy éven belül nem
várható, illetve mindaddig, amíg
a gyermek gondozása különös
terhet okoz
Z94.0Májátültetésen átesett gyermek
K73.0-K73.9Idült májgyulladás
K72.1Idült májelégtelenség

3. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

14.Neurológiai kórképekH
A központi idegrendszer
demyelinisatiós betegségei
közül:
akinek pszichomotoros
fejlettsége nem éri el
az életkori átlagát és
ez komplex vizsgálattal igazolt
G36.0-G36.9Egyéb heveny, disszeminált demyelinisatio
Gyermekközösségben
elhelyezhető, de gyakori
epilepsziás rohamok,
magatartási zavar miatt
gyakran hosszabb otthoni
megfigyelést, pihenést igénylő
epilepsziás betegek, akik
felügyelete, ápolása miatt
a családtagok kénytelenek
a munkájuktól távol maradni
G40.0-G40.9Epilepsia
Epizodikus és paroxysmális
rendellenességek közül:
akinek pszichomotoros
fejlettsége nem éri el
az életkori átlagát és
ez komplex vizsgálattal igazolt
G45.0-G45.9Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokon szindrómák
G46.0-G46.8Agyi érszindrómák cerebrovasculáris betegségekben
Polyneuropathiák és
a perifériás idegrendszer egyéb
rendellenességei közül:
akinek pszichomotoros
fejlettsége nem éri el
az életkori átlagát és
ez komplex vizsgálattal igazolt
G60.0-G64Örökletes és idiopathiás idegbántalom, Gyulladásos polyneuropathia, Egyéb
polyneuropathiák, Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben,
A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
Az idegrendszer egyéb
rendellenességei közül:
akinek pszichomotoros
fejlettsége nem éri el
az életkori átlagát és
ez komplex vizsgálattal igazolt
G91.0-G91.9Vízfejűség (hydrocephalus)
Az agy- és arckoponya
csontjainak egyéb veleszületett
rendellenességei
Q75.0-75.9Műtétet igénylő craniostenosisok
Fejlődésneurológiai kórképekU9930Infantilis spinalis laesio**
esetén a
**-gal jelölt esetekben
a diagnózis felállításától
U9950Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**
U9960Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
számított 1 évigU9970Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
U9980Laesio cerebri progressiva**
Beszédzavarok közülR47.0Traumás eredetű aphasia

4. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

15.Neonatológiai kórképekQ
P071500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül
A perifériás idegrendszerP14.0Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt
súlyos bénulással járó,
legalább egy éves intenzív
kezelést igénylő szülési
sérülései
P14.1Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt
Egyéb újszülöttkori krónikusP27.0Wilson-Mikity szindróma*
tüdőbetegségekP27.1Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*
A *-gal jelölt esetekben
az alábbi feltételek fennállása
esetén állapítható meg:
Ha a beteg 5 éves elmúlt és
képes spirometriát végezni,
akkor tartósan 80% alatti FVC
és/vagy FEV1
5 éves kor alatt vagy ha
nem képes a spirometria
vizsgálatban történő
együttműködésre, akkor
az alábbi klinikai tünetekben
megnyilvánuló légzészavar:
krónikus tachypnoe, krónikus
csökkent terhelhetőség,
visszatérő apnoék, oxigén
és/vagy szisztémás szteroid
adását igénylő exacerbáció
P27.8Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
P27.9Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*

6. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

"2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos

AB
1.A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségekEndokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus
szakorvos
Gyermekpulmonológus szakorvos
Gyermekneurológus szakorvos (ha a betegnek
neurológiai tünetei is vannak), csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai
immunológiai ráépített szakképesítéssel táplálék allergia
esetén
2.B) Kardiológiai betegségekCsecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos
3.C) VesebetegségekNephrológus, urológus szakorvos
4.D) Immunpathológiai kórképekCsecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai
és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel,
reumatológus, infektológus, nephrológus szakorvos,
gyermekneurológus Dermatopolymyositis esetén
5.E) Haematológiai kórképekHaematológus szakorvos
6.F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiákGyermek leukémia és tumor ellátóhelyek csecsemő- és
gyermekgyógyász, haematológus, klinikai onkológus,
gyermek haemato-onkológus szakorvosa
7.G) Pulmonológiai kórképekGyermekpulmonológus szakorvos, gyermekgyógyász
szakvizsgával rendelkező allergológiai és klinikai
immunológiai szakorvos Asztma bronchiale esetén
8.H) Neurológiai betegségekGyermekneurológus szakorvos
9.I) Bőrgyógyászati betegségekBőrgyógyász szakorvos, gyermekneurológus
neurofibromatosis és egyéb phacomatosis, valamint
Sturge-Weber szindróma esetén
10.J) Fejlődési rendellenességekÉrintett szakorvosok
11.K) Érzékszervi fogyatékosságokGyermekszemész szakorvos, csecsemő és gyermek
fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos
12.L) Mozgásszervi fogyatékosságokOrtopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus,
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos,
gyermekneurológus szakorvos
13.M) Értelmi fogyatékosságKülönböző szakértői bizottságok szakorvosai
14.N) Pervazív fejlődési zavarokGyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos,
gyermekneurológus szakorvos Rett szindróma esetén
15.O) Pszichiátriai betegségekGyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
16.P) Többszörös és összetett betegségekÉrintett szakorvosok
17.Q) Neonatológiai utóképekNeonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos,
gyermekneurológus szakorvos

"

7. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

JELENTÉS TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL
(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó)
Bejelentő: OMSZ..............................megyei mentőszervezet
Az esemény helye: ................................................................................................................................................
Az esemény leírása: ...............................................................................................................................................
A bejelentés vételének időpontja:.............év.....hó.....nap......óra.....perc
A kárhely felszámolásának megkezdése:......év......hó.....nap......óra......perc
A kivonult OMSZ mentőegységek száma:
helikopter: .......rohamkocsi: ...........esetkocsi: ............betegszállító gépkocsi: .........
A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma:
helikopter: .......rohamkocsi: ...........esetkocsi: ............betegszállító gépkocsi: .........
felnőtt (fő)gyermek (fő)
Sérültek száma összesen:
Életveszélyes:
Súlyos:
Könnyű:
Halott: helyszínen/ellátás szállítás közben
A sérültek elhelyezése:
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........fő
Laikus elsősegélynyújtás történt-e:............
A kárhely felszámolásának befejezése:........év.....hó.....nap.......óra......perc
A jelentés időpontja:..........év......hó......nap.....óra
OMSZ főigazgató/szolgálatvezető főorvos"

"

8. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális megoszlása
Dátum
Terület
(megye)
Vérkészítmény típusÁllapot0
RhD
pozitív
0
RhD
negatív
A
RhD
pozitív
A
RhD
negatív
B
RhD
pozitív
B
RhD
negatív
AB
RhD
pozitív
AB
RhD
negatív
Vörösvérsejt
koncentrátum
Transzfúzióra kiadható
Nem felszabadított
Trombocita
koncentrátum
Transzfúzióra kiadható
Nem felszabadított
Friss fagyasztott plazmaTranszfúzióra kiadható
Nem felszabadított
Dátum:Aláírás:"

"

9. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

A GyseR. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 685. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1ISO-kódMegnevezésRendelés
jogcíme
IndikációKiegészítő feltételek, megjegyzések
az indikációhoz
Munkahelyre vonatkozó
követelmény (amennyiben
munkahelyi követelmény nem kerül
meghatározásra, a szakképesítési
követelményeknek megfelelő orvos
rendelheti az adott eszközt)
Szakképesítési
követelmény
Támogatás
mértéke
Kihordási idő
(hónap)
Kihordási
időre
maximálisan
rendelhető
mennyiség
Mennyiség-
egység]
68506 24 48Ideiglenes
protézisek
a járástanítás korai
lehetővé tétele
céljából
1. Szövődménymentes esetben
az ideiglenes protézisellátást
(méretvételt) az amputációt
követően a 10. és 14. nap között
el kell indítani. Később induló
protetizálás esetén a késedelem okát
a betegdokumentációban fel kell
tüntetni.
2. Ha ideiglenes protézis rendelésére
kerül sor, a beteg számára végleges
protézis legkorábban az ideiglenes
protézis rendelését követő 3 hónap
elteltével lehetséges. 3. A 2. és 3.
aktivitási szintű betegnek rendelt
csővázas protézis rendelését
megelőzően ideiglenes protézis
rendelése és legalább 3 hónapos
használata kötelező.

10. melléklet a 68/2013 (XI. 15.) EMMI rendelethez

Az Igszr. 1. mellékletében foglalt táblázat V. pont V.1. alpontjában az "A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentés" szövegrész helyébe az "A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti kérelem" szöveg lép.

Tartalomjegyzék