11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és az 1-5. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 6-8. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. és a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím ésa 11. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet módosítása

1. § A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel - az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják."

2. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

2. § A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A beteg használatában lévő, könnyűszerkezetű, összecsukható kerekesszéket orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó megrendelése alapján a betegszállító gépjárműben a beteggel együtt, megfelelő rögzítés biztosításával el kell szállítani."

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Két olyan, az Eütv. 206. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő donor és recipiens pár esetében, akiknél a jóváhagyott szervátültetés - az etikai bizottság 4. § szerinti határozatának meghozatalát, illetve az Eütv. 208. §-a szerinti vizsgálatot követően kiderült orvosi indok miatt - nem végezhető el, de szakorvosi javaslat alapján a két szervátültetés a donor és recipiens párok cseréjével elvégezhető, a szakorvosi javaslatot kiállító és a szervátültetéseket végző egészségügyi szolgáltatónál működő etikai bizottsághoz együttesen benyújtott - közokiratba foglalt - közös kérelmükre, az etikai bizottság jóváhagyásával a két szervátültetés elvégezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttes kérelem tartalmazza

a) az 1. számú melléklet szerinti tartalmi elemeket a két donor és a két recipiens vonatkozásában,

b) a két donor együttes nyilatkozatát

ba) arról, hogy a felajánlások ellenérték nélkül, kényszertől, fenyegetéstől, megtévesztéstől mentesen történnek és

bb) annak tudomásul vételéről, hogy az Eütv. 209. § (4) bekezdésében foglaltak fennállta esetén az egyidejűleg zajló másik szervkivétel és szervbeültetés erre irányuló orvosszakmai ellenjavallat hiányában megtörténhet,

c) a két donor és a két recipiens nyilatkozatát arról, hogy az Eütv. 209. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakról szóló tájékoztatást megkapták és tudomásul vették.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a szervkivételeket - és a szakmai feltételek fennállta esetén lehetőség szerint a szervbeültetéseket is - azonos ütemezéssel, egyidejűleg végezheti."

4. Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet módosítása

4. § Az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjéről szóló 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet (a továbbiakban: Edr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettség kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatónál diagnosztizált vagy ellátott daganatos betegségre, ha a diagnózis - a haláloki diagnózisokat is beleértve - a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) 10. revíziója C00-C97, D00-D09 D30.3, D33 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: daganatos megbetegedés)."

5. § Az Edr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az 1. § (1) bekezdése szerinti orvos az 1. melléklet szerinti adatokat továbbítja a Rákregiszter részére, a Rákregiszter által biztosított elektronikus programon keresztül, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is.

(2) Ha az elektronikus adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatónál nem működik, vagy adatszolgáltatáshoz szükséges program nem áll az adatszolgáltató rendelkezésére, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 2. melléklet szerinti adatlapot kell a Rákregiszter részére eljuttatni.

(3) Az 1. és a 2. mellékletben foglalt adatok kódolása a 3. melléklet szerinti útmutató alapján történik.

(4) Ugyanazon személy több, egymástól független, elsődleges rosszindulatú daganatos megbetegedését külön-külön kell jelenteni az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott módon."

6. § Az Edr. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A kezelőorvos által továbbítandó, a 18 év alatti személyekkel kapcsolatos, a megbetegedés felfedezésére, a betegség kiindulására, kiterjedésére és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére is vonatkozó egészségügyi adatokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó, az adatszolgáltatás tárgyát képező személyazonosító adatokat az 5. melléklet tartalmazza."

7. § Az Edr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A patológiai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a szövettani minták vizsgálata, illetve a boncolások során felismert rosszindulatú daganatos megbetegedésekről negyedévente, elektronikus formában jelentést küld a Rákregiszter részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal."

8. § Az Edr. a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) negyedévente adatszolgáltatást teljesít a Rákregiszter részére a (2) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a Rákregiszterben nyilvántartott TAJ azonosítók egyeztetése során megküldi a passzivált TAJ azonosítók listáját a passziválási ok és annak dátuma megjelölésével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében az OEP az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerint gyűjtött azon szolgáltatások tételes ellátási adatait küldi meg, amelyek ellátást indokló diagnózisai között a BNO II. Daganatok fejezete szerinti tételeinek (kódjeleinek) valamelyike szerepel. Az ellátási adatkör részletezését és formátumát - beleértve az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (OENO) és a gyógyhatású anyagok Anatómiai, Terápiás és Kémiai Osztályozása (ATC) szerinti kódjelek használatát, valamint az adatszolgáltatási határidőket - az OEP és a Rákregiszter egyeztetett megállapodásban állítja össze az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok figyelembe vételével.

3/B. § (1) A Központi Statisztikai Hivatal és a Rákregiszter az Eüatv. 16. § (8) bekezdése szerinti adatkör átadásának részleteit és formátumát megállapodásban határozza meg az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

(2) A Rákregiszter a már nyilvántartott daganatos betegek eseteiben rögzíti a halottvizsgálati és haláloki adatokat, illetve nyilvántartásba veszi azon személyek adatait, akiknél ezt a halott-vizsgálat során megállapított daganatos eredetű betegség indokolja."

9. § Az Edr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók az 1. és a 2. melléklet szerinti adatokat naptári negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig továbbítják a Rákregiszter részére.

(2) Az adatszolgáltatás minősége és teljessége, továbbá az orvosi dokumentációval való egyezősége érdekében a Rákregiszter az adatszolgáltatóval évente adategyeztetést tarthat."

10. § Az Edr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Rákregiszter adattisztítás céljából az 5. § (2) bekezdése szerinti adategyeztetések alapján kimutatható hiányosságot vagy hibát tartalmazó jelentésekről rendszeresen visszajelzést küld az érintett adatszolgáltatóknak. Az adatszolgáltató köteles a megkeresés alapján gondoskodni az adattartalom javításáról és a javításnak a Rákregiszter részére történő továbbításáról."

11. § (1) Az Edr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Rákregiszter a daganatos megbetegedések megoszlását - a betegek fővárosi és megyei lakóhelye, tartózkodási helye alapján csoportosítva, illetve BNO-kódonkénti, nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban - évente megküldi az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére az onkológiai tevékenység szervezésének, tervezésének, működésének értékelése céljából."

(2) Az Edr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Eüatv. 16/A. § (2) bekezdése szerinti adatkör átadásának részletezését és formátumát az OTH és a Rákregiszter megállapodásban állítja össze az adatkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével."

12. § (1) Az Edr.

a) 1. számú melléklete helyébe - az Edr. 1. mellékleteként - az 1. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe - az Edr. 2. mellékleteként - a 2. melléklet,

c) 3. számú melléklete helyébe - az Edr. 3. mellékleteként - a 3. melléklet lép.

(2) Az Edr. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(3) Az Edr. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

13. § Az Edr. 8. § (2) bekezdésében az "a Szabályzat" szövegrész helyébe az "a Rákregiszter szervezetéről és működési rendjéről szóló Szabályzat" szöveg lép.

5. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása

14. § (1) A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tgyr.) 3. § (3) bekezdése a következő a)-c) ponttal egészül ki:

(A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelemhez két példányban csatolni kell)

"a) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) a gyógyhely, illetve védőterület határai kijelölésére, illetve a mérési pontok megfelelőségére vonatkozó közegészségügyi szakvéleményét,

b) akkreditált laboratórium által végzett 4 évszakos levegőterheltségi szint-mérési eredményeket az 5. számú melléklet szerint,

c) akkreditált laboratórium által végzett zajszintmérési eredményeket a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti mintavételezési módszerrel,"

(2) A Tgyr. 3. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelemhez két példányban csatolni kell)

"h) az Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményét."

15. § A Tgyr. 10. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A megnevezés használatának engedélyezésére irányuló kérelemhez két példányban csatolni kell:)

"b) a létesítmény használatba vételi engedélyét vagy a létesítmény jogszerűségét igazoló hatósági bizonyítványt,

c) a létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyét vagy - ha a vizet átveszik - a vízszolgáltató vízjogi üzemeltetési engedélyét és a vízszolgáltatóval megkötött vízátadási szerződés másolatát,"

16. § A Tgyr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az OTH a gyógyfürdő intézményeket az engedélyezés során - az ellátó kapacitás, valamint az ellátási terület és a gyógyszolgáltatások körének alapulvételével - országos, körzeti vagy helyi jellegűnek minősíti."

17. § A Tgyr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyarországon kitermelt természetes ásványvizet, természetes ásványi anyagok felhasználásával mesterségesen készült ásványvizet természetes ásványvíz minőségre, valamint gyógyvizet természetes gyógyhatásra utaló elnevezéssel ellátni csak az OTH engedélyével lehet. Elismert ásványvizet, gyógyvizet és gyógygázt az előfordulási helyen lehet felhasználni. Elismert gyógyvizet és gyógygázt az előfordulási helyen lehet palackozni és forgalomba hozni. Belső felhasználású gyógyvizek esetében a helyben történő palackozás kötelezettsége alól - a közegészségügyi előírások betartása mellett - az OTH indokolt esetben felmentést adhat."

18. § (1) A Tgyr. 14. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az elnevezési engedély iránti kérelemhez két példányban csatolni kell)

"c) a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv közegészségügyi szakvéleményét a kitermelés körülményeiről,"

(2) A Tgyr. 14. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az elnevezési engedély iránti kérelemhez két példányban csatolni kell)

"e) az OKI közegészségügyi szempontú szakvéleményét a gyógytényező felhasználhatóságának formájára (külsőleg, belsőleg), feltételeire, a korlátozással fogyasztható vizek fogyasztási előírásaira, valamint az esetleges víz- és iszapkezelési technológiai eljárásokra vonatkozóan."

19. § (1) A Tgyr. 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A víznyerőhely üzemeltetője időszakos minőségellenőrző vizsgálatot köteles - saját költségére - végeztetni a 14. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgálat időpontjától számított]

"b) háromévenként teljeskörűen, ha az elnevezési engedély szerint az elismert természetes ásványvíz vagy gyógyvíz belsőleg történő felhasználásra alkalmas."

(2) A Tgyr. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat eredményét nyolc napon belül másolatban meg kell küldeni az OTH-nak."

20. § A Tgyr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A természetes gyógytényező gyógyhatása akkor tekinthető bizonyítottnak, ha feltételezett hatását tudományosan elismert módszerek szerint lefolytatott orvosi megfigyelések megfelelően dokumentált és kiértékelt eredményei igazolják. A gyógyvízzé minősítési eljárás során az orvosi megfigyeléseket nem kell lefolytatni, ha a vizet adó kút vagy forrás egy, már korábban gyógyvíz minősítést kapott kút vagy forrás védőterületén, védőidomán belül van, azonos vízadó rétegből kapja a vizet, és a két víz kémiai összetétele a természetes ingadozás határain belül megegyezik."

21. § A Tgyr. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (6) bekezdés vonatkozásában az OTH határozatban állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem. Az egyenértékű védelem igazolására a származási ország gyógyvizekre vonatkozó jogszabályainak magyar nyelvű szövegét, valamint egy évnél nem régebbi - a 6. számú melléklet szerinti - vízvizsgálati eredményeket kell benyújtani."

22. § (1) A Tgyr. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) A Tgyr. a 7. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Tgyr. a 8. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

23. § A Tgyr.

a) 3. § (3) bekezdés g) pontjában a "képviselő-testületének döntéséről" szövegrész helyébe a "képviselőtestületének a gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos döntéséről" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az "(a továbbiakban: gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: gyógyfürdő intézmény)" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében a "Gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet" szövegrész helyébe a "Gyógyfürdő intézmény" szöveg,

d) 14. § (3) bekezdés b) pontjában az "egy évnél nem régebbi helyszíni" szövegrész helyébe az "egy évnél nem régebbi - a 6. számú melléklet szerinti - helyszíni" szöveg,

e) 19. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv" szöveg,

f) 1. számú melléklet

fa) címében a "gyógyfürdő- és klímagyógyintézet" szövegrész helyébe a "gyógyfürdő intézmény" szöveg,

fb) I. rész 2. pontjában a "betegeket ellátó" szövegrész helyébe a "betegek rehabilitációját ellátó" szöveg,

fc) I. rész 5. pontjában az "Éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet:" szövegrész helyébe az "Éghajlati gyógyintézet:" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a Tgyr.

a) 10. § (4) bekezdése,

b) 11. § (2) bekezdés c) és d) pontja,

c) 14. § (4) bekezdése,

d) 23. § (2) bekezdése,

e) 1. számú melléklet I. rész 7. pontjában a "főként" szövegrész.

6. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosítása

25. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: Átr.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tartalék a (2)-(5) bekezdésben meghatározott szintek alá - a sürgősségi fekvőbeteg-ellátásban váratlanul bekövetkező hiányok kezelésére, valamint a konkrét ellátási feladatok megoldására történő készletkiadást, az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban történő felhasználást, továbbá az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet 11. §-ában részletezett minőségmegőrző csere lebonyolításának időtartamát kivéve - nem csökkenhet."

26. § Az Átr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A normán kívüli és a törzskészletet meghaladó orvostechnikai eszközök és anyagok a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban telepítendő szükséggyógyintézetek felszerelésének részét képezik, békeidőben a tartalék fenntartására, fejlesztésére, valamint kiegészítő bérbeadás céljára hasznosíthatók."

27. § Az Átr. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Országos Mentőszolgálat a kiemelt állami rendezvények egészségügyi biztosítása érdekében a 6. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásrend alapján igényelt eszközökkel kapcsolatosan a (4) bekezdés alapján jár el, a térítési díj megfizetése alól azonban mentesül."

28. § (1) Az Átr. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minisztérium fejezeti költségvetésében tervezi és a költségvetési törvény alapján az EKI intézményi költségvetésében biztosítja:)

"d) a sürgősségi betegellátás céljára a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint átadott eszközök folyamatos működőképességét biztosító karbantartásokkal, a hitelesítésekkel, az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet szerinti időszakos felülvizsgálatokkal, valamint a fogyóanyagok tartalékképzésével kapcsolatos többletkiadásokat, illetve"

(2) Az Átr. 11. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A minisztérium fejezeti költségvetésében tervezi és a költségvetési törvény alapján az EKI intézményi költségvetésében biztosítja:)

"e) a tartalék felhasználásra alkalmas állapot biztosításához szükséges forrásokat."

29. § Az Átr. 1. § (1) bekezdésében az "a katasztrófa-egészségügyi" szövegrész helyébe az "az egészségügyi válsághelyzeti" szöveg lép.

30. § Az Átr. 10. § (3) bekezdésében a "követő március" szövegrész helyébe a "követő április" szöveg lép.

7. A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosítása

31. § A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vez.r.) a következő 7/C. §-sal egészül ki:

"7/C. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmény teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett."

32. § A Vez.r. 2. § (1) bekezdés b) pontjában és 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel" szövegrész helyébe a "mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel" szöveg lép.

8. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

33. § A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megerősítetten HIV pozitív személy gondozását a fertőződés módjától függetlenül)

"c) az 1. mellékletben kijelölt egészségügyi szolgáltatók"

(végzik.)

34. § Az Ir. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A valószínűsíthetően kialakult AIDS megbetegedésben szenvedő személyt a gondozást végző orvos az AIDS betegek ellátására megfelelő működési engedéllyel rendelkező fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézménybe utalja be."

35. § Az Ir. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

36. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Min.r.) 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

10. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

37. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "működési engedélyekről" szövegrész helyébe a "működési engedélyekről, valamint a nyilvántartásba vett személyes közreműködőkről" szöveg lép.

11. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

38. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A védőnő - a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően - köteles a védőnői gondozás lehetőségét felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről tudomást szerez, és ellátása védőnői kompetenciájába tartozik. Ebben az esetben - a gondozásba vétel elfogadását követően - a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről."

39. § A Vr. 3. § g) pontja a következő gg)-gi) alponttal egészül ki:

(A védőnő feladata:

családgondozás keretében,)

"gg) a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató készítése az illetékes gyermekjóléti szolgáltató számára,

gh) részvétel a gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán, eseti megbeszélésein,

gi) szükség esetén, felkérésre - illetékességi körén kívüli körzetben - eseti gondnokság ellátása;"

40. § A Vr. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó védőnő feladata:

a) közreműködés

aa) a várandós és gyermekágyas anyák megelőző ellátásában, az anyák felkészítésében az újszülött táplálására és ellátására,

ab) a gyógyintézet és az egészségügyi alapellátás közötti együttműködés kialakításában, a szükségletnek megfelelő egészségügyi és gyermekvédelmi ellátás folyamatosságának biztosításában,

b) az anya-gyermek kapcsolat kialakulásának segítése,

c) a szoptatás támogatása során

ca) az újszülött szopási magatartásának megfigyelése,

cb) az esetleges szoptatási problémák feltárása,

cc) segítségnyújtás és tanítás az anyáknak a kizárólagos szoptatás érdekében,

d) nyilvántartás vezetése a szült anyákról, újszülöttekről a vonatkozó szakmai eljárásrendnek megfelelően,

e) adatok gyűjtése és szolgáltatása a területi védőnői szolgálat részére, a gyermekágyas anya és az újszülött ellátásával kapcsolatos adatok rögzítése a vonatkozó szakmai eljárásrendnek megfelelően,

f) az anya, illetve az újszülött érkezési helye szerinti területileg illetékes védőnő értesítése a születésekről, illetve a gyógyintézetből való távozásokról."

41. § Hatályát veszti a Vr. 2. § (6) bekezdése.

12. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

42. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában várólista protokoll az egészségügyi ellátásnak a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerinti várólista, az intézményi előjegyzési lista (a továbbiakban: előjegyzési lista) vagy betegfogadási lista alapján történő igénybevételére vonatkozó - az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett - orvos-szakmai szabályok összessége."

43. § Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti azonnali ellátási esetet az Ebtv. 20/A. § (4) bekezdése szerinti határidő lejártát követő munkanap végéig kell a várólistán rögzíteni, ha a rögzítésre nyitva álló határidő munkaszüneti napra esik."

44. § Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a "várólistára és a betegfogadási listára" szövegrészek helyébe a "várólistára, az előjegyzési listára és a betegfogadási listára" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "várólista vagy a betegfogadási lista" szövegrész helyébe a "várólista, előjegyzési lista vagy a betegfogadási lista" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "várólistára és a betegfogadási listára" szövegrész helyébe a "várólistára, előjegyzési listára és a betegfogadási listára" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "várólistára és a betegfogadási listára" szövegrész helyébe a "várólistára, előjegyzési listára és a betegfogadási listára" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében a "várólista vagy a betegfogadási lista" szövegrész helyébe a "várólista, előjegyzési lista vagy a betegfogadási lista" szöveg

lép.

13. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

45. § A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi várólistának, illetve u) pontja szerinti előjegyzési listának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie."

14. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása

46. § A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Az e rendelet alapján támogatott ellátás a (7) bekezdés szerinti döntés meghozatalától számított egy éven belül vehető igénybe."

47. § Az R3. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentésben a tételes költségkalkuláció és az annak alapján az Értékelő Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben meghatározottól eltérő ellátás elszámolására kerül sor, a támogatás kifizetését az Értékelő Bizottság - erre irányuló utólagos kérelem hiányában is - engedélyezheti, ha annak finanszírozási összege nem magasabb az eredetileg engedélyezett ellátásétól és az ellátás egyébként az e rendeletben foglaltak alapján támogatható."

48. § Az R3.

a) 3. § (9) bekezdésében az "a (7) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (7) és a (8a) bekezdésben" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés alapján a 3. § (1) bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve a 3. § (4a)-(4d) bekezdése szerint utólagosan jóváhagyott támogatásra jogosult" szövegrész helyébe az "az ellátás után az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés alapján a 3. § (1) bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve a 3. § (4a)-(4d) bekezdése szerint utólagosan jóváhagyott, vagy a (2) bekezdés alapján engedélyezett támogatásra jogosult" szöveg,

c) 5. § (3a) bekezdésében az "az (1), illetve (1a) bekezdésben foglaltak szerint" szövegrész helyébe az "az (1), az (1a) illetve a (2) bekezdésben foglaltak szerint" szöveg

lép.

15. Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet módosítása

49. § Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Szakf. r.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szakfelügyeleti tevékenység kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményekben végzett egészségügyi tevékenység felügyeletére."

50. § (1) A Szakf. r. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti megbízási szerződés olyan gazdálkodó szervezettel is megköthető, amelynek a szakfőorvos képviseletre jogosult tagja, és ezen gazdálkodó szervezet keretében egészségügyi tevékenységet végez."

(2) A Szakf. r. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szakfelügyelő a szakfelügyelői megbízásnak személyesen köteles eleget tenni."

51. § A Szakf. r. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A védőnői jelentések adatminőségének ellenőrzésére helyszíni ellenőrzés keretében kerül sor, amellyel kapcsolatban az országos szakfelügyelő védőnő:

a) meghatározza a vizsgált adatok prioritását,

b) kialakítja az ellenőrzés folyamatának módszertanát,

c) szervezi a véletlenszerűen kiválasztott, az ellenőrzésbe bevont védőnők helyszíni vizsgálatát,

d) a megyei és járási szakfelügyelő védőnők javaslata alapján intézkedési tervet készít."

52. § A Szakf. r. 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

53. § A Szakf. r.

a) 4. § (3) bekezdésében az "a megyei, fővárosi, járási, fővárosi kerületi vagy az országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "a megyei, fővárosi, járási, fővárosi kerületi tisztifőorvos - a kormányhivatalok kötelezettségvállalásáról szóló szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével - vagy az országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az "eseti megbízási szerződést köt" szövegrész helyébe az "eseti megbízási szerződést köt, illetve kezdeményezi az eseti megbízási szerződés megkötését" szöveg

lép.

16. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. alcím és a 9. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

Az egészségügyi szolgáltatók által elektronikusan továbbítandó adatok

A betegellátó azonosítása:

A beteget ellátó orvos (kezelőorvos) azonosítója (pecsétszáma)

A munkahely (intézmény, osztály, rendelés) neve, címe, azonosítója

A beteg azonosítása:

A beteg neve, anyja neve, születési neve

A beteg lakóhelyének irányítószáma, címe

A beteg neme

A beteg Társadalombiztosítási

Azonosító Jele

A beteg születési ideje

A beteg törzsszáma/naplószáma az ellátó intézménynél

A betegellátás (vizsgálat/kezelés) befejezésének ideje (év-hó-nap)

A daganatos betegség azonosítása:

A daganatos betegség felfedezésének ideje (ha ismert)

A daganat BNO-10 II. Daganatok fejezete szerinti klinikai diagnózisának kódja

A daganat oldalisága (1-4 kód, ld. útmutató)

A daganat kiterjedése (1-6 kód, ld. útmutató)

A daganat TNM besorolása (a külön szabályként meghatározott TNM verzió szerint)

A daganat morfológiai kódja a BNO-10 "Daganatok Morfológiája" fejezete szerint

A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű vizsgálat (1-9 kód, ld. útmutató)

A daganatellenes kezelés (műtét, sugár, gyógyszeres) OENO beavatkozási kódja

A beteg státusa a kezelés végén (1-4 kód, WHO vagy RECIST szerint, ld. útmutató)

A beteg további sorsa (1-5 kód, ld. útmutató)

A beteg halála esetén:

A halál ideje

A halál közvetlen oka

A halálhoz vezető alapbetegség BNO-10 szerinti klinikai diagnózisának kódja"

2. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"2. melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

"

3. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"3. melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

Útmutató

az 1. és a 2. melléklet szerint továbbítandó egyes adatok kódolásához

A daganat oldalisága:

1 = bal 2 = jobb 3 = mindkettő 4 = rendszerbetegség

A daganat kiterjedése:

1 = in situ

2 = kiindulási szerven belül

3 = környező szövetekre, szervekre terjed

4 = regionális nyirokcsomóba áttétet ad

5 = távoli szervben áttétet ad

6 = nem körülírható, rendszerbetegség

A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelű) vizsgálat típusa:

1 = csak klinikai vizsgálat

2 = rtg. vagy más képalkotó vizsgálat

3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül

4 = exploratio szövettan nélkül

5 = speciális cytológiai, haematológiai vizsgálat

6 = szövettan áttétből

7 = szövettan primer daganatból

8 = szövettan kórbonctani vizsgálattal

9 = ismeretlen

Ha történt morfológiai vizsgálat, ebbe a mezőbe az 5-8 kód valamelyike kerülhet. A "8" jelzés csak akkor használható, ha a rosszindulatú daganatot csak a boncolásnál igazolták.

A beteg státusa a kezelés végén:

WHO 1980: 1 = a daganat teljes remissziója

2 = részleges remisszió

3 = változatlan állapot

4 = a daganat kiújulása vagy előrehaladása

RECIST CR = Complete Response

PR = Partial Response

SD = Stable Disease

PD = Progressive Disease

A beteg további sorsa:

1 = további kezelést kap

2 = további kezelést nem igényel

3 = kezelést megtagadta

4 = kezelést máshol kap

5 = elhalálozott"

4. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"4. melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

A patológiai vizsgálatok során diagnosztizált daganatos megbetegedésekről továbbítandó adatok

Az egészségügyi intézmény azonosítása:

Jelentő intézmény, osztály, rendelés neve, címe, azonosítója

A vizsgáló orvos azonosító kódja (pecsétszáma)

A beteg azonosítása:

A beteg neve, anyja neve, születési neve

A beteg lakóhelyének irányítószáma, címe

A beteg neme

A beteg Társadalombiztosítási

Azonosító Jele

A beteg születési ideje

A beteg törzsszáma az ellátó intézménynél

A daganat azonosítása:

A patológiai vizsgálat ideje

A daganat BNO-10 II. Daganatok fejezete szerinti klinikai diagnózisának kódja

A daganat morfológiai kódja a BNO-10 Daganatok Morfológiája fejezete szerint"

5. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"5. melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

"

6. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

1. A Tgyr. 2. számú melléklet I. rész 1. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Természetes ásványvíz (a továbbiakban: ásványvíz), amely]

"b) eredeténél fogva tiszta, antropogén szennyeződéstől mentes,

c) az adott felhasználási formában mikrobiológiai, fiziko-kémiai és radioaktív tulajdonságait tekintve az emberi egészségre ártalmatlan,"

2. A Tgyr. 2. számú melléklet I. rész 1. pont e) pont eb) alpontjában a "0,8-1,2 mg/l" szövegrész helyébe a "legalább 0,8 mg/l" szöveg lép.

3. A Tgyr. 2. számú melléklet III. rész 4. pontjában a "Vízjogi üzemeltetési" szövegrész helyébe a "Vízjogi létesítési vagy üzemeltetési" szöveg lép.

4. A Tgyr. 2. számú melléklet III. részében a "Mellékletek (két példányban kell benyújtani):" alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A minősítendő vizet adó víznyerőhely vízjogi üzemeltetési engedélyének másolata. Ennek hiányában a vízjogi létesítési engedély másolata, amely tartalmazza a kitermelni kívánt (lekötött) vízmennyiséget."

5. A Tgyr. 2. számú melléklet III. részében a "Mellékletek (két példányban kell benyújtani):" alcím a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. Az OKI közegészségügyi szempontú szakvéleménye teljes körű laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján."

7. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"5. számú melléklet a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez

1. A gyógyhely megnevezés használat engedélyezéséhez szükséges levegőtisztasági mérések követelményei:

1.1. Mérési módszerek:

1.1.1. A méréseket évente 4 alkalommal - évszakonként - 2 hetes mérési ciklusban, óránkénti bontásban kell elvégezni.

1.2. A vizsgált paraméterek:

1.2.1. O3, NO, NO2, NOx, SO2, CO, szállópor PM10 frakciójának folyamatos mérése

1.2.2. Meteorológiai paraméterek (hőmérséklet, nyomás, szélsebesség, szélirány, relatív nedvességtartalom)"

8. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"6. számú melléklet a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez

Az elismert természetes ásványvizek vizsgálati követelményei

1. Helyszíni vizsgálatok a következők tekintetében:

1.1. hőmérséklet

1.2. pH

1.3. fajlagos vezetőképesség (20oC)

1.4. oldott oxigén

1.5. szabad szénsav

2. Laboratóriumi vizsgálatok

2.1. Fő összetevők

A víz jellegének megállapításához az anion-kation mg-egyenértékeket és Than %-okat is meg kell adni a következők szerint:

2.1.1. kationok: Na+, K+, Li+, NELf, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn

2.1.2. anionok: NO3-, NO2-, Cl-, Br-, I-, F-, SO42-, HCO3-, CO32-, PO43-, S2-

2.2. Egyéb jellemzők

2.2.1. Lúgosság (m,p)

2.2.2. Bepárlási maradék (szárazanyag-tartalom) 180°C és 260°C-on

2.2.3. Összes oldott ásványi anyag

2.2.4. Kémiai oxigénigény (KOI)

2.2.5. Összes szerves szén (TOC)

2.2.6. Összes keménység

2.2.7. Metakovasav, metabórsav

2.2.8. Szín, szag

2.3. Szervetlen mikroszennyezők, indikátorok:

2.3.1. Sb

2.3.2. As

2.3.3. Ba

2.3.4. Cd

2.3.5. Cr

2.3.6. Cu

2.3.7. Zn

2.3.8. Pb

2.3.9. Hg

2.3.10. Ni

2.3.11. Se

2.3.12. Al

2.3.13. cianidok

2.4. Szerves mikroszennyezők, indikátorok

2.4.1. Összes alifás szénhidrogén vizsgálat (TPH) vagy UV-olajindex

2.4.2. Fenolindex

2.4.3. Illékony aromás szénhidrogének

2.4.4. Policiklusos aromás szénhidrogének [benz(a)pirén,benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén benz(ghi)perilén, indeno(1,2,3-cd)pirén]

2.4.5. AOX adszorbeálható szerves halogének

Ha az AOX > 10μg/l, a következő illékony klórozott szénhidrogén komponenseket mindenképp vizsgálni kell:

2.4.5.1. 1,2-diklór-etán,

2.4.5.2. cisz-1,2-diklór-etilén,

2.4.5.3. tetraklór-etilén,

2.4.5.4. triklór-etilén,

2.4.5.5. kloroform,

2.4.5.6. bromoform,

2.4.5.7. dibróm-klórmetán,

2.4.5.8. bróm-diklórmetán,

2.4.5.9. vinil-klorid,

2.4.5.10. epiklórhidrin.

2.4.6 Peszticidek

Az OTH által az adott évben az ivóvízre előírt komponenseket kell vizsgálni. A komponensek listáját az OTH a www.antsz.hu honlapon közzéteszi.

2.5. Izotóp vizsgálatok

2.5.1. Trícium

2.5.2. Rn-aktivitás: csak abban az esetben, ha a víz ásványvízzé minősítése csak a Rn tartalom alapján lehetséges vagy közegészségügyi szempontból indokolt

2.6. Bakteriológiai vizsgálatok

2.6.1. Telepszám 22oC-on és 37°C-on TKE/ml,

2.6.2. Coliform baktériumok TKE/100 ml, Escherichia coli TKE/100 ml*

2.6.3. Enterococcus TKE/100 ml*,

2.6.4. Pseudomonas aeruginosa TKE/100 ml*,

2.6.5. Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) TKE/50 ml

* Palackozási célú felhasználás esetén a vizsgálatokat 250 ml-ből kell elvégezni."

9. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelethez

Megerősítetten HIV pozitív személy gondozását végző egészségügyi szolgáltatók

Intézet megnevezése
Budapest
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Semmelweis Egyetem Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Debrecen
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Miskolc
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs
Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

"

10. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

1. A Min.r. 2. melléklet "Gyermek-tüdőgyógyászat", "Szakmakód: 0504" megjelölésű részében a "III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással, speciális feladatokkal" szövegrész helyébe a "III. szint: csecsemő- és gyermekosztály gyermek-tüdőgyógyászati ellátással/gyermek-tüdőgyógyászati osztály, speciális feladatokkal" szöveg lép.

2. A Min.r. 2. melléklet "Kardiológia", "Szakmakód: 4000" megjelölésű rész "Kardiológiai osztály (felnőtt) minimumfeltételei" megjelölésű táblázat "Elektrofiziológiai labor" és "Pacemaker műtő, ICD műtővel" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(Progresszivitást szintek
II.aII. bIII. aIII.b)
"
Elektrofiziológiai laborXX
Pacemaker műtő, ICD műtővelXX
"

11. melléklet a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelethez

A Szakf. r. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13/a. sorral egészül ki:

(1.SzakterületekNévjegyzékbe vehető szakfelügyelők száma)
"
13/a.Fogszabályozás8
"

Tartalomjegyzék