51/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

a Felsőoktatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes szabályairól

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. §-a (1) bekezdésének 3. és 18. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Ftv. 105. § (4) bekezdésében, 106-107. §-ában és 116. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A FELSŐOKTATÁSI REGISZTRÁCIÓS KÖZPONT

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ jogállása

1. §

(1) A Kormány egyes, a felsőoktatással kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátása céljából Felsőoktatási Regisztrációs Központ (a továbbiakban: Központ) elnevezéssel központi költségvetési szervet hoz létre.

(2) A Központ országos hatáskörű központi közigazgatási szerv.

2. §

(1) A Központ gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik.

(2) A Központ költségvetésének megtervezésére az Oktatási Minisztérium fejezetében kerül sor, pénzügyi-gazdasági feladatait az Oktatási Minisztérium látja el.

3. §

(1) A Központ jogi személy, amelyet a Kormány irányít, felügyeletét és ellenőrzését az oktatási miniszter látja el.

(2) A Központ székhelye Budapest, az államháztartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerve az Oktatási Minisztérium.

(3) A Központ által első fokon lefolytatott hatósági eljárások tekintetében felettes szerv az oktatási miniszter.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ szervezete, felügyelete

4. §

(1) A Központot főigazgató vezeti, a főigazgató és a Központ alkalmazottai tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Központ működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A Központ feladatait éves munkaterv alapján végzi.

5. §

Az oktatási miniszter felügyeleti jogkörében különösen

a) kiadja az alapító okiratot,

b) rendelkezik a Központ főigazgatójának megbízásáról, megbízásának visszavonásáról, továbbá gyakorolja a főigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat, ellenőrzi és beszámoltatja a főigazgatót,

c) jóváhagyja a Központ szervezeti és működési szabályzatát.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ feladat- és hatásköre

6. §

A Központ feladat- és hatáskörében

a) első fokon eljár a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, a felsőoktatás működésével kapcsolatos eljárásokban,

aa) a felsőoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával (egyesülés, szétválás, kiválás, csatlakozás, beolvadás), megszüntetésével,

ab) a felsőoktatási intézmény a Magyar Köztársaság területén kívül folytatott székhelyen kívüli képzésével,

ac) alap- vagy mesterképzés indításával,

ad) a felsőoktatási intézmény alapító okiratának aa)-ac) pontokban nem említett további módosításával,

ae) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezésével

kapcsolatos hatósági ügyekben;

b) az Ftv. 15. § (4) bekezdése, 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartást vezet,

c) vezeti a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények közhasznúsági nyilvántartását,

d) közreműködik a nem állami, valamint a külföldi felsőoktatási intézmények feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban, hatósági ellenőrzést folytat [Ftv. 105. § (4) bekezdés, 107. § (3)-(4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés].

II. Fejezet

ELJÁRÁSREND

Nyilvántartásba vételi eljárás

7. §

(1) A Központ veszi nyilvántartásba

a) a felsőoktatási intézményeket [Ftv. 15. § (2) bekezdés],

b) a Magyar Köztársaság területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményeket [Ftv. 38. § (3) bekezdés, 116. § (2)-(3) bekezdés],

c) a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó diákotthonokat [Ftv. 13. § (3) bekezdés].

(2) A Központ a felsőoktatási intézmény működésével összefüggésben nyilvántartásba veszi különösen

a) az alap- és mesterszak indítását, doktori iskola alapítását [Ftv. 32. § (10) bekezdés],

b) a kar létesítését [Ftv. 30. § (6) bekezdés és 106. § (2) bekezdés],

c) a felsőfokú szakképzés, illetve szakirányú továbbképzés indítását [Ftv. 32. § (2)-(4) és (8) bekezdés],

d) a felsőoktatási intézmények együttműködési megállapodását [Ftv. 31. és 117. §],

e) a felsőoktatási intézmény megszűnése esetére a fenntartó által másik felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást [Ftv. 37. § (6) bekezdés],

f) a fenntartói jog átadásáról kötött megállapodást [Ftv. 17. § (1) bekezdés],

g) nem állami felsőoktatási intézmény esetén a közhasznúsági jogállást [Ftv. 107. § (6) bekezdés],

h) a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő - az a)-c) pontban nem nevesített - az Ftv. 16. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

8. §

(1) A Központ nyilvántartását a mellékletben megjelölt adatok tekintetében kötelező adatszolgáltatás alapján vezeti.

(2)[1] A Központ a nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozásának bejegyzéséről az erre a célra szolgáló nyomtatványon előterjesztett kérelem alapján határozattal dönt. Ha a kérelem az adat megváltozásának bejegyzésére irányul, jelezni kell, hogy az adat törlését vagy módosítását kérik. A nyomtatványok mintáját a Központ határozza meg, és honlapján, valamint az Oktatási Közlönyben közzéteszi.

(3) A Központ folyamatosan vizsgálja az általa nyilvántartott adatok helyességét, indokolt esetben hatósági ellenőrzést folytat [Ftv. 107. § (3)-(4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés].

9. §

(1) Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételét az Ftv. 7. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott alapításra jogosult (a továbbiakban: fenntartó) az alapító okirat aláírását követő harminc napon belül az Ftv. 15. § (1)-(5) bekezdésében - illetve az Ftv. 140. § (6) bekezdésében - foglalt feltételek teljesítése esetén kérheti.

(2) Az Ftv. 7. § (3) bekezdése szerint több jogosult által közösen fenntartott felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételi kérelméhez mellékelni kell a fenntartók között létrejött, a fenntartói jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről szóló szerződést is [Ftv. 7. § (2) bekezdés].

(3) Felsőoktatási intézmény létesítése esetén a Központ az Ftv. 15. § (3) bekezdésében foglaltak és a külön jogszabályban meghatározottak vizsgálatát követően hozza meg a nyilvántartásba vételről szóló határozatát.

10. §

(1) A diákotthon nyilvántartásba vételét a diákotthon alapító okiratának aláírását követő harminc napon belül a fenntartó jogosult kérelmezni.

(2) Diákotthon esetén a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenység ellátásához szükséges - külön jogszabályban meghatározott - személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel. A diákotthon működését a nyilvántartásba vételről szóló döntés jogerőre emelkedésétől kezdheti meg.

(3) Ha a diákotthon fenntartója felsőoktatási intézmény, a diákotthon nyilvántartásba vételéről szóló határozatot azzal a feltétellel kell kiadni, hogy tevékenysége megkezdésére a felsőoktatási intézmény állami elismeréséről szóló törvénymódosítás hatálybalépését követően kerülhet sor.

11. §

(1) A nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény - az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ideértve a diákotthont is - elnevezésének más felsőoktatási intézmény elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. A felsőoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot.

(2) Két vagy több azonos nevű felsőoktatási intézmény esetén a név viselésének joga azt a felsőoktatási intézményt illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba vételi kérelmet elsőként nyújtotta be.

(3) A történelem kiemelkedő személyiségeinek nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan nevet pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a felsőoktatási intézmény nevében feltüntetni.

12. §

A Magyar Köztársaság területén működő külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételekor, illetve működésének engedélyezésekor [Ftv. 106. § (6) bekezdés, 116. § (1) (3) bekezdés]

a) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság arról foglal állást, hogy a felsőoktatási intézmény által folytatott magyarországi tevékenység megfelel-e a magyar felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott követelményeknek, valamint szakvéleményt ad a kiadott szakképzettségek megfeleltethetőségéről,

b) a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ arról foglal állást, hogy az érintett felsőoktatási intézmény származási országában felsőoktatási intézménynek minősül-e és az általa kiadott oklevél végzettségi szintjének és szakképzettségének magyarországi elismerésére lehetőség van-e.

Működési engedélyezés

13. §

A Központ a működési engedélyről, a működési engedély módosításáról az erre a célra szolgáló nyomtatványon előterjesztett kérelem alapján határozattal dönt. A nyomtatványok mintáját a Központ határozza meg, és honlapján, valamint az Oktatási Közlönyben közzéteszi.

14. §

(1) A fenntartó a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt akkor kérheti, ha igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll, illetve fokozatosan megteremthető.

(2) A Központ felsőoktatási intézmény esetén az Ftv. 15. § (8) bekezdésében foglaltak vizsgálatát követően, a nyilvántartásba vételről szóló határozatában foglalt feltételek teljesítése esetén - az Ftv. 106. § (1) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény beszerzését követően -adja ki a működési engedélyt. A Központ a működési engedélyben külön rendeletben meghatározottak szerint megállapított maximális hallgatói létszámot tünteti fel.

(3) A működési engedélyt - ide nem értve annak az intézmény hivatalos elnevezését nem érintő módosítását -azzal a feltétellel kell kiadni, hogy az engedélyben foglalt tevékenység megkezdésére az állami elismerésről szóló törvénymódosítás hatálybalépését követően kerülhet sor.

15. §

A Központ a működési engedély megadásával egyidejűleg - ideértve a felsőoktatási intézmény nevének megváltoztatását is - kezdeményezi az oktatási miniszternél, hogy az adott felsőoktatási intézmény vonatkozásában gyakorolja az Ftv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott állami döntés-előkészítői jogkörét [Ftv. 15. § (8) bekezdés, 18. § (5) bekezdés, 101. § (1) bekezdés a) pont].

A nyilvántartás, működési engedély módosítása

16. §

A Központ által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás átvezetését, a működési engedély módosítását - ideértve az Ftv. 36. § szerinti átalakulást is - kérelmezni kell. Több fenntartó esetén a kérelmet együttesen kell benyújtani.

17. §

(1) A felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi alap-, illetve mesterszak indításának, kar, illetve doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vételét.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) az alapszak, illetve a mesterszak indításával, kar létesítésével kapcsolatos dokumentációt;

b) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét;

c) a felsőoktatási intézménynek a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos álláspontját.

(3) Ha a kérelem jogszerű és a szakindítást, a kar, illetve a doktori iskola létesítését előzetesen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság - orvos- és egészségtudományi képzés esetén az Egészségügyi Minisztérium [Ftv. 141. § (10) bekezdés] - támogatta a Központ az alap-, illetve mesterszak indítását, a kar, illetve doktori iskola létesítését nyilvántartásba veszi [Ftv. 106. § (2)-(3) bekezdés].

(4) Amennyiben a kérelemben foglalt alap-, illetve mesterszak indításáról, a kar, illetve a doktori iskola létesítéséről előzetesen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elutasító szakértői véleményt adott, a Központ

a) szakindítás és karlétesítés esetén eljárást indít, melynek keretében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülbírálati Bizottságának véleménye alapján dönt a kérelemről,

b) doktori iskola létesítése esetén a kérelmet továbbítja az oktatási miniszternek, aki a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülbírálati Bizottságának szakértői véleménye alapján dönt a kérelemről.

Közhasznúsági nyilvántartásba vétel

18. §

(1) Ha a nem állami felsőoktatási intézmény eleget tesz a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben (a továbbiakban: Ksztv.) foglalt, a közhasznú szervezetté minősítés feltételeinek, a Központ a Ksztv. 22. §-a szerint az általa vezetett közhasznúsági nyilvántartásba veszi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felsőoktatási intézmények vonatkozásában a Központ jár el a közhasznúsági fokozatok közötti átsorolás, valamint a közhasznú jogállás törlése iránti kérelmek tekintetében.

(3) A nyilvántartásba vételi, átsorolási, törlési kérelem benyújtására a fenntartó jogosult.

19. §

(1) A Központ határozatát a Ksztv. szabályaira figyelemmel - az Ftv. 107. § (5) bekezdésében foglalt szabályok szerint - hozza meg.

(2) A közhasznúsági bejegyzés iránti kérelem a működési engedély iránti kérelemmel együttesen is előterjeszthető.

A felsőoktatási intézmény megszűnése, megszüntetése

20. §

(1) A fenntartó a felsőoktatási intézmény

a) jogutód nélküli megszüntetéséről hozott döntését,

b) megszüntetése feltételeinek fennállásáról szóló jogerős bírósági határozat jogerőre emelkedését,

c) fenntartói jogok gyakorlási jogának megszűnéséről szóló döntés meghozatalát

követő 15 napon belül kezdeményezi a Központnál az állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás megindítását.

(2) A felsőoktatási intézmény fenntartója az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelméhez mellékeli

a) döntését és annak indoklását;

b) a nem kifutó rendszerű megszüntetés esetén - hatályos megállapodás hiányában - a hallgatókat átvevő felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást.

21. §

(1) Az oktatási miniszter, amennyiben kezdeményezésére az Ftv. 105. § (2) bekezdése alapján a bíróság megállapította, hogy fennállnak a felsőoktatási intézmény megszüntetésének feltételei, a bíróság jogerős határozatát, annak jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megküldi a Központnak.

(2) A Központ hatósági ellenőrzés eredményeként állapítja meg, hogy nem állami felsőoktatási intézmény esetében az Ftv. 37. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.

22. §

(1) A Központ

a) a 20-21. § szerinti bejelentés, megállapítás alapján az állami elismerés visszavonása tárgyában indított eljárását követően,

b) egyesülés, szétválás, kiválás, beolvadás esetén a felsőoktatási intézmény működési engedélyének visszavonásáról, az új felsőoktatási intézmény működési engedélyének kiadásáról szóló határozatával együtt

a 15. § szerinti kezdeményezéssel él az oktatási miniszter felé [Ftv. 36. § (5) és (7)-(9) bekezdés, 37. § (4)-(5) és (8) bekezdés].

(2) A Központ az állami elismerés visszavonásáról szóló törvény kihirdetésével egyidejűleg, a törvény hatálybalépésének napjával törli nyilvántartásából az érintett felsőoktatási intézményt.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ által vezetett nyilvántartással kapcsolatos további szabályok

23. §

(1) A Központ által vezetett nyilvántartásban szereplő adatokról, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével, bárki hiteles másolat, illetve kivonat kiadását kérheti.

(2) A Központ jogerős határozatát megküldi az Országos Felsőoktatási Információs Központ - a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel, annak módosításával, törlésével kapcsolatos jogerős határozatát az ügyészség - részére.

(3) A Központ a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében a nyilvántartásba történő bejegyzésről, törlésről szóló jogerős határozatának megküldésével értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet.

(4) Ha a felsőoktatási intézmény alapító okiratában foglaltak alapján felnőttképzésben vehet részt, a Központ a működési engedély tárgyában hozott jogerős határozatát megküldi a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnek.

24. §

(1) A Központ a felsőoktatási intézmény megalakulásával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos jogerős határozatát az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában is közzéteszi.

(2) A Központ évente - május hónapban - nyilvánosságra hozza a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmények és az általuk oktatott felsőfokú szakképzések, a felsőoktatási intézménnyel felsőfokú szakképzésre megállapodást kötött szakközépiskolák jegyzékét a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, valamint az Oktatási Minisztérium honlapján.

Az oktatási miniszter törvényességi ellenőrzési eljárásának keretében folytatott ellenőrzés

25. §

(1) A Központ a nem állami felsőoktatási intézmények fenntartói tevékenysége, valamint a külföldi felsőoktatási intézmények működése feletti törvényességi ellenőrzés keretében (a továbbiakban: miniszteri törvényességi ellenőrzés) az oktatási miniszter utasítására ellenőrzést folytat le [Ftv. 105. § (4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés].

(2) Az ellenőrzés során vizsgálja a jogszabályban foglalt rendelkezések, az intézményi dokumentumokban, a működési engedélyben foglaltak, a fenntartói kötelezettségek megtartását.

(3) A Központ az ellenőrzés eredményéről szóló jelentés, határozat tervezetét megküldi a fenntartónak, aki a kézhezvételtől számított nyolc napon belül észrevételt tehet.

(4) A Központ az ellenőrzést hatvan napon belül folytatja le.

26. §

(1) A miniszteri törvényességi ellenőrzés keretében végzett ellenőrzése befejezésekor a Központ jelentést készít.

(2) Az ellenőrzés eredményeit, a fenntartói észrevételt, és az el nem fogadott fenntartói észrevételek indokait tartalmazó vizsgálati jelentést a Központ megküldi az oktatási miniszternek.

27. §

Az oktatási miniszter - az Ftv. 105. §, 116. § (2) bekezdés szerinti, a Központ közreműködésével lefolytatott -törvényességi ellenőrzési jogkörében határozatát, a Központ eljárását is beleértve, az ellenőrzés elrendelésétől számított százhúsz napon belül hozza meg.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2006. április 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatási intézmények létesítésének és megszüntetésének eljárási rendjéről szóló 96/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet.

(2) A 18-19. § 2006. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendeletben foglalt igazolási - a tevékenység gyakorlásához nem kötött - nyilvántartási, valamint ellenőrzési eljárási szabályokat a hatálybalépését követően indult eljárásokban, az engedélyezési eljárásokat a 2006. augusztus 31. után benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

(4) E rendeletben előírt eljárások során a Központ részére a kérelmező által igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértékét külön jogszabály* határozza meg.[2]

(5) A Központ szervezeti és működési szabályzata, illetőleg annak módosítása az oktatási miniszter jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba.

29. §[3]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez[4]

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ által a kötelező adatszolgáltatás keretében nyilvántartott adatok

I.

A felsőoktatási intézményekről

1. az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatotok:

a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhelye, OM azonosítója, honlapjának címe, gazdálkodási rendje, gazdasági tanács működtetésének ténye,

b) a fenntartó(k) neve, címe, képviselője,

c) a felsőoktatási intézmény jogelődjeinek OM azonosítója, megnevezése,

d) a tisztségviselők (rektor, gazdasági főigazgató vagy igazgató, belső ellenőrzés vezetője, gazdasági tanács elnöke és tagjai, előkészítő testület elnöke és tagjai karok vezetői, igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője) , továbbá a tisztségviselők feladatait átmenetileg ellátók neve, címe, elérhetősége,

e) alaptevékenység; kiegészítő tevékenység; alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok,

f) azok a képzési területek, tudományterületek, művészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a székhelyen,

g) azok a képzési területek, tudományterületek, művészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a székhelyen kívül (a székhely megjelölésével),

h) felsőfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az intézmény képzést folytathat,

i) ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intézmény OM azonosítója, megnevezése, típusa, gyakorlóintézményi jellege) ,

j) közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés, típus, engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg),

k) szakképzési, felnőttképzési, pedagógus továbbképzési tevékenység (megnevezés, engedélyezés) ,

l) vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás, tevékenység kezdete és vége) ,

m) székhely címe; telephelyek címe; székhelyen kívüli képzés címe és elérhetősége (telefon, telefax, e-mail) ,

n) a kollégium hivatalos neve, rövidített neve, székhelyének címe, szakkollégiumi jellege, férőhelyeinek száma komfortfokozat szerint, a kollégium vezetőjének neve és elérhetősége,

o) szervezeti tagolás elvei,

p) használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelölése, a rendelkezés módja és mértéke) ,

q) maximális hallgatói létszám,

r) képzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő szervezet típusa, hivatalos neve, azonosítója, székhelyének címe, honlapjának címe, vezetőjének neve és elérhetősége (telefon, telefax, e-mail) , a megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége,

s) kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái;

2. az intézmény által bejelentett képzések (felsőfokú szakképzések, alapszakok, mesterszakok, doktori iskolák, szakirányú továbbképzések, egyetemi és főiskolai szintű szakok) adatai:

a) megnevezés,

b) esetleges szakirányok,

c) megszerezhető végzettség(ek) és szakképzettségiek) ,

d) a képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai,

e) nyilvántartásba vétel ideje,

f) meghirdetés kezdetének ideje,

g) meghirdetés végének ideje,

h) szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója,

i) esetleges képzési együttműködések,

j) a képzés helye,

k) a képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok,

l) a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító intézmény adatai;

3. a közhasznúsági nyilvántartás keretében kezelt adatok:

a) közhasznúsági fokozat,

b) a közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosításának és törlésének időpontja;

4. a nyilvántartott adatok bejelentésének időpontja, tudomásul vevő intézkedés száma.

II.

A diákotthonokról az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok:

a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhelye, OM azonosítója, honlapjának címe, gazdálkodási rendje, telephelyeinek száma,

b) fenntartó(k) neve, címe, képviselője, képviselőjének elérhetősége (telefon, telefax, e-mail) , típusa, statisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével) ,

c) az intézmény jogelődjeinek OM azonosítója, megnevezése,

d) a diákotthon vezetőjének neve, címe, elérhetősége, szakkollégiumi jellege, férőhelyeinek száma komfortfokozat szerint,

e) ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelölése, birtokolt terület és annak aránya az összterületben, a rendelkezés módja) ,

f) a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsőoktatási intézmény azonosítója, az együttműködés célja, keretei, kezdete és vége, az együttműködési megállapodás kelte.

III.

Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban kötelezően nyilvántartandó adatok:

A) Az intézmény.

1. Az intézmény hivatalos neve,

2. Az intézmény székhelye, postacíme,

3. A Magyarországon működtetni kívánt intézmény megnevezése,

4. A magyarországi működési forma,

5. A külföldi működési engedélyre, illetve az akkredi-tációra vonatkozó adatok,

6. A felsőoktatási intézményt külföldön felsőoktatási intézménnyé minősítő jogszabály azonosító száma/egyéb megjelölése,

7. Az intézmény magyarországi képzéséért felelős vezetőjének neve és elérhetősége,

8. Intézmény magyarországi képviselőjének neve és elérhetősége.

B) A képzés:

1. A képzés megnevezése (honos nyelven/magyar nyelven) ,

2. A képzés szintje, szintjének ISCED besorolása,

3. A képzési idő (tanulmányi félévekben) ,

4. A képzés elvégzését követően megszerezhető végzettség,

5. A képzés elvégzését követően megszerezhető szakképzettség,

6. Az egyenértékűnek tekintett magyarországi végzettség/szakképzettség.

IV.

A felsőfokú képzésekről:

1. megnevezése,

2. szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetleges típusa,

3. besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudományterület vagy szakmacsoport szerint,

4. megszerezhető képzettség és szakképzettség,

5. képzési idő félévekben,

6. képzés során megszerzendő kreditek száma,

7. képzési és kimeneti követelménye,

8. a képzés azonosítója,

9. a képzés létrejöttével kapcsolatos határozatok, jogszabályok adatai.

V.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája esetében:

1. szervezet neve,

2. szervezet hivatalos rövidítése,

3. szervezet székhelye,

4. vezető tisztségviselője.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

[2] * Szabályozására lásd 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet.

[3] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[4] Megállapította a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.12.01.

Tartalomjegyzék