57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet

a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A nemesfémvizsgálattal és -hitelesítéssel kapcsolatos feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési, továbbá az egyenértékűség megállapítási tevékenységéért, valamint a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató, illetve az ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozások tevékenységének bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a melléklet tartalmazza.

(2)[2]

(3)[3] A díjfizetési kötelezettséget a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára az alábbi módon kell teljesíteni:

a) átutalással,

b) készpénzátutalási megbízással,

c) készpénzbefizetéssel a Kormányhivatal pénztárában,

d) bankkártyás befizetéssel a Kormányhivatal pénztárában vagy

e) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján.

(3a)[4] Ha az ügyfél a kérelmét az elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a díjat a következő módon fizetheti meg:

a) átutalási megbízással, az ügyfél vagy képviselője biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz tartozó tárhelyére kapott fizetési értesítés átvétele utáni első munkanapon, vagy

b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

(3b)[5] A (3a) bekezdésben foglaltak az irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

(3c)[6] A befizetett díjról a Kormányhivatal számlát állít ki. A díjakból származó bevételt a Kormányhivatal egyéb bevételeitől elkülönítve köteles nyilvántartani és kezelni.

(4) A díjat, illetve túlfizetés esetén a díjtöbbletet hiva-tálból, harminc napon belül vissza kell téríteni, ha

a)[7] a kérelem visszavonásáról - a kérelmező írásbeli bejelentése alapján - a Kormányhivatal a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati, -hitelesítési szolgáltatási, valamint az egyenértékűség megállapítási tevékenységének megkezdését megelőzően tudomást szerzett; vagy

h) a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó díjat fizetett.

(5) A díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve 31. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat,

c) az elévülésre az Itv. 86. §-ában foglaltakat,

d) a díj biztosítására, behajtására és a fizetési kedvezményekre az Itv. 88. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)[8]

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet az 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelethez

Fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési, valamint bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba vételi igazgatási szolgáltatási díjak[9]

I. Fémjelzési díjak:

[10]
a) az órák után darabonként, beütéssel együtt1 200,00 Ft
b) az órákon kívül minden egyéb:
1. aranytárgyak finomságvizsgálata, grammonként56,00 Ft
2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata, grammonként10,00 Ft
3. platinatárgyak finomságvizsgálata, grammonként210,00 Ft
4. palládiumtárgyak finomságvizsgálata, grammonként210,00 Ft
c) fémjel beütése vagy fémjel azonosítása, darabonként12,00 Ft
d) fémjel megsemmisítés64,00 Ft
e) sürgősségi díj: 1. arany-, platina- és palládiumtárgyak esetében, darabonként63,00 Ft
2. ezüsttárgyak esetében, darabonként30,00 Ft

A fémjelzési díj a grammsúly szerinti finomságvizsgálati díj és a darabszám szerinti beütési díj összege. Az óráknál a fémjelzési díj a röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat költsége darabonként, valamint a darabszám szerinti beütések díjának összege. A finomságvizsgálati díj tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett grammot egész grammnak kell tekinteni.

II. A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendeletben meghatározott kötelező nemesfémtartalom-vizsgálati és- hitelesítési díjak:[11]

[12]
a)ékszerötvözetek, nemesfémtartalmú tömbök, félkész gyártmányok, fémhulladékok:
1. aranytartalom meghatározása 250 ezrelék alatti koncentráció tartományban3 100,00 Ft
2. aranytartalom meghatározása 250-800 ezrelék közötti koncentráció tartományban3 500,00 Ft
3. aranytartalom meghatározása 800 ezrelék fölötti koncentráció tartományban3 800,00 Ft
4. arany- és ezüsttartalom együttes meghatározása4 100,00 Ft
5. ezüsttartalom meghatározása2 000,00 Ft
6. színezüst vizsgálata .2 300,00 Ft
7. platina Ötvözetekben platina-, rhodium-, irídium-, palládiumtartalom meghatározása elemenként13 000,00 Ft
8. röntgenfluorescens spektrometriás vizsgálat1 200,00 Ft
b)nemesfémtartalmú érmék, pénzek:
1. aranytartalom meghatározása és tömeghitelesítése7 400,00 Ft
2. ezüsttartalom meghatározása és tömeghitelesítése5 900,00 Ft
c)a jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözet engedélyezés előtti teljes körű vizsgálata22 000,00 Ft
d)bányatermékek, hulladékok, egyéb - nem fém állapotú - nemesfémtartalmú anyagok tételenkénti
vizsgálata:
1. dúsítás, előkészítés11 000,00 Ft
2. nemesfémtartalom meghatározása elemenként: az a) pontban felsorolt díjtételek hozzáadásával
e)mintavétel tömbből:
1. vágott minta800,00 Ft
2. fúrt minta1 500,00 Ft
1)fém állapotú minták kémiai előkészítése:
1. egyszerű minták esetén1 800,00 Ft
2. összetett minták esetén4 200,00 Ft
g)ICP vizsgálat elemenként3 000,00 Ft
h)tömegmérés hitelesítése grammonként2,00 Ft
i)importból származó nemesfémtartalmú anyagok hiteles tömegmérésének ellenőrzési díja a hiteles*
mérési díj fele
j)hitelesítési adatok beütése grammonként3,00 Ft
Hitelesítő beütés esetén a beütési díj a hiteles tömegmérés díját is tartalmazza.
k)tájékoztató jellegű elővizsgálat díja a hivatalos vizsgálati díj fele
l)sürgősséggel megrendelt munkálatokat a Kormányhivatal:
1. 72 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj100%-a,
2. 24 órán belül végzi el: a sürgősségi díj mértéke az alapdíj200%-a.

III. Egyéb díjak:

[13]
a)a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy készítését, javítását, árverését folytató, illetve kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás tevékenysége bejelentésének és nyilvántartásba vételének díja9200,00Ft
b)a nyilvántartási adatok módosításának díja6800,00Ft
c)a felelősségjel engedélyezésének, nyilvántartásba vételének díja8400,00Ft
d)a felelősségjel készítők nyilvántartásba vételének díja9600,00Ft
e)jogszabályi előírásoktól eltérő ékszerötvözetek engedélyezésének, nyilvántartásba vételének díja5000,00Ft
f)szakértői tevékenység, szakvélemények kiadása költségszámításon alapuló és más jogszabályban
meghatározott díj ellenében történik
g)egyenértékűség megállapítását célzó eljárás díja565000,00Ft
h)nyilvántartásból készített kivonat díja (az illetéktörvény szerint), oldalanként100,00Ft

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.03.05.

[3] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[6] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 53. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] A melléklet címét módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.29.

[11] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 15. § (5) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék