5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet

a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a (9) (10) bekezdésében, valamint a 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. §[1]

E rendelet hatálya kiterjed a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjaira (a továbbiakban: munkaügyi központ), és a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése keretében megvalósításra kerülő központi programban részt vevő természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.

2. §

(1) Ha a munkaügyi központ a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 munkanélküliség megelőzése és kezelése intézkedés keretében, végső kedvezményezettként kapott támogatás felhasználásával központi programot hajt végre, a program keretében a következő támogatások nyújthatók:

a) képzések elősegítését célzó támogatások:

aa) képzés díja,

ab) felmerült költségekhez nyújtott támogatás,

ac) képzés alatti megélhetési támogatás,

ad) képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása,

ae) a képzésben részt vevő közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. § b) pontja] a képzés alatti ápolásához és gondozásához nyújtandó támogatás;

b) elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzését célzó támogatás:

ba) elhelyezkedést szolgáló bértámogatás,

bb) a munkagyakorlat szerzéséhez kapcsolódó utazási költségek támogatása;

c) vállalkozóvá válást elősegítő támogatás;

d) a munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos támogatások:

da) a szolgáltatás díja,

db) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség megtérítéséhez nyújtott támogatás,

dc) a szolgáltatást igénybe vevő megélhetési támogatása,

dd) a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet támogatása,

de) a szolgáltatást igénybe vevő közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. § b) pontja] a szolgáltatás igénybevétele alatti ápolásához és gondozásához nyújtandó támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben a támogatások azon személy vagy szervezet részére nyújthatók, aki vagy amely egyidejűleg más hasonló célú támogatásban nem részesül.

(3) Az (1) bekezdés aa)-ab) pontjában, valamint b) és c) pontjában meghatározott támogatásokra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM r.) szabályait az e rendelet 3-7. §-aiban foglalt eltérések figyelembevételével kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott program olyan személyek munkához jutását segíti elő, akiknek elhelyezkedésére a programban történő részvétele hiányában nincs kilátás, továbbá akiknek elhelyezése érdekében korábban alkalmazott intézkedések eredménytelennek bizonyultak. Ilyen személyek különösen:

a) a 16-30. életév közötti, álláskeresőként nyilvántartott fiatalok,

b) a 30. életévüket betöltött, legalább 12 hónapja nyilvántartott álláskeresők,

c) azok a 30. életévüket betöltött álláskeresők, akik esetében a program támogatásai elősegítik a munkaerőpiacra be-, illetve visszajutást, valamint azok a munkavállalók, akik csoportos létszámleépítésben érintettek a munkaadó tájékoztatása alapján.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott álláskeresőn az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott álláskeresőt kell érteni, amelynek időtartamába be kell számítani a 2005. november 1-jét megelőzően munkanélküliként nyilvántartott időtartamot is.

(6) A munkaadó tájékoztatása alapján a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállaló részére az (1) bekezdés aa) pontjában és da)-db) pontjaiban, továbbá a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt támogatások nyújthatók, feltéve, hogy a munkaadóval szemben már nem áll fenn a munkavégzési kötelezettsége.

3. §

Képzések elősegítését célzó támogatások

(1) A központi program keretében a következő képzésekben történő részvétel támogatható:

a) a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó képzés,

b) képességfejlesztő és motivációs tréning,

c) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 1. §-ának b)-c) pontjában, valamint e)-h) pontjában meghatározott szakképzés,

d) betanító képzés, egy adott feladatkör ellátására felkészítő képzés,

e) informatikai képzés,

f) vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztő képzés,

g) szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását célzó képzések,

h) nyelvi képzés szakképesítéssel rendelkezők számára.

(2) A képzésben részt vevő személy részére a felmerült költségek megtérítéséhez támogatásként nyújtható:

a) a lakóhely (tartózkodási hely) és a képzés helye közötti utazás költsége,

b) a képzéshez kapcsolódó szállásköltség, valamint

c) a képzéshez kapcsolódó étkezési költség.

(3) A képzés díjának meghatározásakor a képzési költség megállapítása szempontjából a MüM r. 1. számú mellékletében meghatározott kiadásokat lehet figyelembe venni.

(4) A képzésben részt vevő személy részére, amennyiben a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helyszíne közötti utazáshoz tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, az így felmerült helyi és helyközi utazás költség részben vagy egészben megtéríthető.

(5) A képzéshez kapcsolódó szállásköltséghez nyújtható támogatás a napi 2000 Ft-ot, az étkezési költséghez nyújtható támogatás a napi 1000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(6) A képzés időtartamára nyújtható megélhetési támogatás havi összege nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét. Ezt az összeget kell időarányosan alapul venni abban az esetben is, ha a képzés a naptári hónap elteltét megelőzően fejeződik be, illetve ha a képzés nem a naptári hónap első napján kezdődik.

(7) A képzésben részt vevő személy számára támogatásként megtéríthető a képzés időtartama alatt gyermekei felügyeletére, gondozásának biztosítására fordított, számlával alátámasztott indokolt kiadás. A támogatás abban az esetben adható, ha a gyermekfelügyelet, illetve a gyermekgondozás igénybevétele a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében történik. Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a képzésben részt vevő személlyel egy háztartásban élő gyermeke a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei, óvodai, napközi otthonos elhelyezésben részesül. A támogatás napi összege gyermekenként nem haladhatja meg a 2500 Ft-ot.

(8) A képzésben részt vevő személy részére támogatásként megtéríthető a képzés időtartama alatt, a közeli hozzátartozó ápolására, gondozására fordított, indokolt kiadás. A közeli hozzátartozó ápolásához, gondozásához nyújtott támogatásra a (7) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a támogatás nem nyújtható abban az esetben, ha a képzésben részt vevő személy közeli hozzátartozója ápolása, gondozása céljából ápolási díjat vesz igénybe, illetve a közeli hozzátartozója nappali vagy átmeneti, illetve teljes körű ellátásban részesül.

4. §

Elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzését célzó támogatás

(1)[2] A központi program keretében nyújtható elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat-szerzés támogatására az Flt. 16. §-ában és a MüM r. 11. §-ában, vagy az Flt. 19/B. §-a (3) bekezdésében és a MüM r. 11/A. §-ában, továbbá a MüM r. 27. §-a (3)-(6) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2)[3] Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáshoz kapcsolódóan a munkaadó, valamint az általa foglalkoztatott személy részére - tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén - megtéríthető a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló Korm. rendelet alapján - őt terhelő része.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáshoz kapcsolódóan a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározottak szerint támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott támogatásokra megfelelően alkalmazni kell a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 5/A. §-ának (1) bekezdését.

5. §

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás nyújtható a 2. § (4) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott személyek részére, kivéve a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalókat. A támogatás legfeljebb hat hónapra nyújtható, összege havonta nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

6. §

A munkaügyi központ szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos támogatások

(1) A központi program keretében a munkaügyi központ következő szolgáltatásainak igénybevétele támogatható:

a) a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott munkaerőpiaci szolgáltatások,

b) azok a programba vonást és programban tartást elősegítő szolgáltatások, amelyeket a munkaügyi központ - a támogatást nyert programja alapján - a térségi sajátosságoknak megfelelően alakít ki vagy vásárol meg. E szolgáltatások közül a mentori segítségnyújtás a programba vonás elősegítésétől az egyéni program zárását követő 180. napon lefolytatott hatásvizsgálatig nyújtható.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő személy részére a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos utazási költségének megtérítéséhez nyújtott támogatás tekintetében a 3. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy szolgáltatásban való folyamatos részvételének időtartama legalább a tizenöt napot eléri, a részére nyújtott megélhetési támogatás tekintetében a 3. § (6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4) Ha a programban részt vevő személy a szolgáltatást folyamatosan legalább tizenöt napig igénybe veszi, részére a szolgáltatás igénybevétele alatt

a) a 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint gyermekfelügyelet támogatása,

b) a 3. § (8) bekezdésében foglaltak szerint közeli hozzátartozó ápolásához és gondozásához nyújtandó támogatás állapítható meg.

7. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott támogatások nyújtása esetén a központi programban részt vevőkkel a munkaügyi központ írásban megállapodást köt, amely tartalmazza a támogatások nyújtásának feltételeit és azok megszegésének jogkövetkezményeit.

(2) A munkaügyi központ a támogatás odaítélésekor a MüM r. 27/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével jár el.

(3)[4] A megállapodásra, illetve az azzal kapcsolatos eljárásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a szabályait kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szilvásy György s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 52. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 12/2007. (III. 28.) MeHVM-SZMM együttes rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.03.28.

[3] Módosította a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.05.01.

[4] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 51. §-a. Hatályos 2012.01.01.