81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet

a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremről

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként- a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) létrehozó Chicagói Egyezmény hatálybalépésének 60. évfordulója alkalmából - "A Magyar Polgári Repülésért Érdemérem" (a továbbiakban: Érdemérem) kitüntetést alapítom.

(2) Az Érdemérem évente egy alkalommal, december 7-e, a nemzetközi polgári repülés világnapja alkalmából adományozható.

(3) Az Érdemérem minden évben legfeljebb négy, kizárólag magyar állampolgárságú személynek adományozható.

(4) Az Érdemérem

a) kiemelkedő életút során szerzett érdemek;

b) a magyar polgári repülés érdekében végzett kiemelkedő munkásság, szakmai tevékenység;

c) a magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés területén végzett magas színvonalú tevékenység;

d) a polgári légiközlekedés irányításában, szabályozásában végzett kimagasló tevékenyég elismeréseként adományozható.

(5) Az Érdemérmet a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.

2. §

(1) Az Érdemérem díszdobozban elhelyezett bronz emlékplakett, amelyhez sorszámozott adományozó okirat jár.

(2) Az Érdemérem leírását a melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Érdemérem nem adományozható olyan személynek, aki jogerős fegyelmi büntetés vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az Érdemérem adományozására vonatkozó, részletes szakmai indokolást tartalmazó javaslatot minden év november 15-éig a miniszternek címezve kell benyújtani.

(3) A beérkezett javaslatokat a miniszter által kijelölt bizottság rangsorolja és terjeszti jóváhagyásra a miniszterhez.

(4) A posztumusz adományozott Érdemérem átvételére a (3) bekezdésben meghatározott bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(5) A méltatlanná vált személytől a miniszter az Érdemérmet megvonja.

(6)[1] Az Érdemérem adományozásáról és megvonásáról a miniszter által vezetett minisztérium nyilvántartást vezet. Az Érdemérem adományozását és megvonását Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(7) Az Érdemérem ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.

(8) Az Érdemérem díjazással nem jár.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[2]

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az Érdemérem leírása

1. A bronzból készült plakett átmérője 90 mm. Előlapján Magyarország által, az ICAO 60 éves évfordulója és Magyarországnak 2004-ben az ICAO Tanácsába történt beválasztása alkalmából 2006. június 15-én az ICAO-nak ajándékozott, az ICAO montreali székhelyén kiállított, a repülést művészi felfogásban megtestesítő bronzszobor kicsinyített ábrázolása látható, valamint kör alakban "A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT" felirat helyezkedik el.[3]

2. Az érem peremébe az adományozó okirat sorszámával megegyező számot kell beütni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 44. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 52. §-a. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék