41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a hivatalos lapok kiadására vonatkozó szabályok megváltozásával összefüggő módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12., 24. pontjában, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés a), b), e), h), j), k), l), u) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. § a) és c) pontjában,a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. § (4) bekezdésében, 53. § (6) bekezdésében, 63. §-ában és a 74. § (1) bekezdés j), l) és o) pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjának 11., 12., 14. és 18. alpontjában, az egyes jogszabályok jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában, a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában, a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a), b) és c) pontjában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiszolgálók kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.

A pályázati felhívást

a) a repülőtér üzemben tartója honlapján,

b) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és

c) az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni."

2. §

A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatás rendjéről a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke által jóváhagyott vizsgaszabályzatot készít, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a légiközlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni."

3. §

A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Azoknak a magyarországi cégbejegyzéssel rendelkező szakintézményeknek, illetve zajvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező szakértőknek a körét, amelyek (akik) szakmai felkészültségük, illetve műszerállományuk alapján e rendelettel kapcsolatos zajméréseket és egyéb szakértői tevékenységet végezhetnek, a közlekedésért felelős miniszter jelöli ki, nyilvános pályázat alapján. A kijelölt szakintézmények és a szakért k listáját a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felel s miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni."

4. §

(1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 19/A. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A szabályzatot a közlekedésért felelős miniszter a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben hagyja jóvá, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni."

(2) A KöHÉM rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező alkatrészek és tartozékok alkalmazását - járműtulajdonságok esetében a járműtípust -, gyártmányuk és típusuk szerint engedélyezheti, ha azok vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból a jóváhagyási jellel ellátottnak megfelelő műszaki értékűek. A járművek zajkibocsátására és légszennyezésére vonatkozóan az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által elfogadható vizsgálatok és dokumentumok körét az NKH Központi Hivatala javaslatára a közlekedésért felelős miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - határozza meg, amelyet "Tájékoztató"-ként a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni."

(3) A KöHÉM rendelet 5. számú melléklete I. fejezetének 2.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2.3. Mérő-adatgyűjtő berendezés a jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel legyen ellátva, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással.

Az időszakos vizsgálathoz alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezésre vonatkozó további, részletes műszaki jellemzőket, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét az NKH Központi Hivatala - a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával - állapítja meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni."

(4) A KöHÉM rendelet 5. számú melléklet IV. fejezetének 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.5. A III. fejezetben meghatározott görgős fékerőmérő próbapadon végzett fékvizsgálat technológiáját, a vizsgálat és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét az NKH Központi Hivatala - közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával - állapítja meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni.

A közzétett egységes fékvizsgálati technológia alkalmazása:

- M1 és N1 járműkategória vizsgálata esetén 2003. január 1. napjától,

- M2 és M3 járműkategória vizsgálata esetén 2005. március 1. napjától,

- egyéb gépkocsik fékvizsgálata esetén - a gépkocsi kategóriára vonatkozóan külön közzétett - egységes fékvizsgálati technológia közzétételét követően hat hónappal kötelező."

5. §

Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázati felhívásokat a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, legalább egy országos terjesztésű napilapban, valamint az informatikáért, illetve az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzé kell tenni."

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A következő rendeletek az alábbiak szerint módosulnak:

1. a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet 4. § (10) bekezdésében a "minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján" szöveg,

2. a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremről szóló 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § (6) bekezdésének első mondatában a "minisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg, (6) bekezdésének második mondatában a "minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján" szöveg,

3. a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. § (5) bekezdésében az "Az MBFH elnöke gondoskodik a" szövegrész helyébe az "A" szöveg, a "Szakági Műszaki Követelményeknek az MBFH hivatalos lapjában történő közzétételéről" szövegrész helyébe a "Szakági Műszaki Követelményeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az MBFH honlapján közzé kell tenni" szöveg,

4. a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. § (6) bekezdésében az "Az MBFH elnöke gondoskodik a" szövegrész helyébe az "A" szöveg, az "SZMK-nak az MBH hivatalos lapjában történő közzétételéről" szövegrész helyébe az "SZMK-t a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az MBFH honlapján közzé kell tenni" szöveg,

5. a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszerlétrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 8. §-ában az "a minisztérium kijelölt szervezeti egysége a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján is közzéteszi" szövegrész helyébe az a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján is közzé kell tenni" szöveg,

6. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 6. számú melléklete "AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMŰVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA" címének 5. pontjában a "Közlekedési Értesítőben" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján" szöveg,

7. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben" szöveg, 7. § (6) bekezdésének c) pontjában a "Minisztérium hivatalos lapja, hivatalos honlapja számára a támogatásban részesített pályázatok közzététele céljából" szövegrész helyébe a "támogatásban részesített pályázatoknak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a Minisztérium honlapján történő közzététele céljából" szöveg,

8. az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 8. § (4) bekezdésében a "Közlekedési Értesítőben a bizottság tájékoztatót jelentet meg" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján tájékoztatót kell közzé tenni" szöveg,

9. a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet 2. § (5) bekezdésében az "és a Közlekedési Értesítőben teszi közzé" szövegrész helyébe az "amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni" szöveg,

10. egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 4. számú mellékletében szereplő engedély II. pontjának 1. alpontjában az "a gazdasági és közlekedési miniszter ... számú, a minisztérium ... számú hivatalos lapjában kiadott" szövegrész helyébe az "az energiapolitikáért felelős miniszter ... számú, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő ... számában kiadott" szöveg,

11. a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 15. § (3) bekezdésében az "e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül Közlekedési Értesítőben" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg, a "tesz közzé" szövegrész helyébe a "tesz közzé, a közleményt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni" szöveg,

12. a hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében az "és azt a Közlekedési Értesítőben közzéteszi" szövegrész helyébe az "amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni" szöveg,

13. a tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet 10. § (5) bekezdésében a "Közlekedési Értesítőben" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben" szöveg,

14. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet 14. §-ában az "A kijelölőn" szövegrész helyébe az "A" szöveg a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni" szöveg; 18. § (5) bekezdésében az "A bizottság a" szövegrész helyébe az "A" szöveg, a "tájékoztatóját a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi" szövegrész helyébe a "tájékoztatót a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni" szöveg, valamint a 25. §-ában a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a kijelölő által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni" szöveg,

15. a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 10. §-ában az "és a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben teszi közzé" szövegrész helyébe az "amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a vízügyi igazgatási szerv honlapján közzé kell tenni" szöveg,

16. a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. számú mellékletének II. pontjában a "Közlekedési Értesítőben és honlapján (www.nkh.gov.hu) tesz közzé" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és honlapján (www.nkh.gov.hu) közzé kell tenni" szöveg,

17. a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Közlekedési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétesz" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni" szöveg,

18. a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 6. § (5) bekezdésében az "A hatóság a" szövegrész helyébe az "A" szöveg a "Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben" közzé teszi szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a hatóság honlapján" közzé kell tenni szöveg,

19. a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet 7. § (1) bekezdésében az "az érintett minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe az "a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az érintett minisztérium honlapján" szöveg,

20. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 12. § (3) bekezdésében az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a Közlekedési Értesítőben évente, valamint internetes honlapján folyamatosan közzéteszi" szövegrész helyébe az "a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben évente közzé kell tenni, valamint az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága internetes honlapján folyamatosan közzéteszi" szöveg, 3. számú mellékletének 15. pontjában az "és teszi közzé a Közlekedési Értesítőben" szövegrész helyébe az " amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni" szöveg,

21. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 10. § (4) bekezdésében a "Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben megjelenő Tájékoztatóban teszi közzé" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben tájékoztató formájában kell közzétenni" szöveg,

22. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 21. § (3) bekezdésének második mondatában az "a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszi közzé" szövegrész helyébe a "honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kell közzétenni" szöveg; 5. számú melléklete I. fejezete 2.2.18. pontjának második mondatában, és 5. számú melléklete II. fejezetének 18. pontjában az "NKH Központi Hivatala határozza meg és teszi közzé a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben" szövegrész helyébe az "NKH Központi Hivatala határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni" szöveg, A. Függeléke 2. Cikkének l) pontjában a "Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítő" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő" szöveg, C. Függeléke 2. Cikkének s) pontjában az "a Közlekedési Értesítőben teszi közzé" szövegrész helyébe a "honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kell közzétenni" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti

a) a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet,

b) a légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 1. § (3) bekezdése,

c) a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdése,

d) az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről szóló 31/1999. (X. 8.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdés,

e) az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékleteinek kihirdetéséről szóló 16/1999. (VI. 3.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésének második mondata,

f) az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdésének, második mondata,

g) az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről szóló 11/1997. (VIII. 1.) KHVM rendelet 2. §-ának második mondata,

h) az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdése,

i) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről szóló 7/1990. (XI. 28.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése,

j) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről szóló 13/1995. (IX. 1.) KHVM rendelet 3. §-a,

k) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről szóló 22/1993. (VIII. 31.) KHVM rendelet 1. § (3) bekezdése,

l) a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 6. § (8) bekezdése.

Dr. Molnár Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter