2007. évi CXXII. törvény

a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról[1]

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 182. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő új (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A hivatásos állomány tagja a tényleges nyugállományba helyezésekor választhat a (8) bekezdés és a 182/A. § szerint rögzített, valamint a tényleges nyugállományba helyezésekor megállapított nyugdíjak között azzal, hogy ha a rögzítést követően szolgálati időt szerez, akkor a rögzített nyugdíjat az évenkénti emelésekkel növelve kell figyelembe venni.

(11) Ha a hivatásos állomány tagja a 64. § alapján történt visszavételét követően legalább 365 nap tényleges szolgálati időt szerez, a szolgálati viszonyának megszüntetésekor kiszámított szolgálati nyugdíj helyett - amennyiben ez számára kedvezőbb - választhatja a korábbi vagy rögzített nyugdíjának az évenkénti emelésekkel növelt összegét."

2. § A Hszt. a következő új 182/A. §-sal egészül ki:

"182/A. § (1) Annak a hivatásos állományúnak, akinek a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2007. december 31-én eléri, vagy meghaladja a 20 évet, a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapítani (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak folyósítása nélkül. Az így rögzített nyugdíjat megilleti a 2008. évi emelés összege is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati nyugdíj rögzítésekor (megállapításakor) a 183. § szerint számított illetmény és illetmény jellegű juttatások havi átlagának

a) 20 év betöltött szolgálati idő esetén 60%-ával,

b) 21 év betöltött szolgálati idő esetén 61%-ával,

c) 22 év betöltött szolgálati idő esetén 62%-ával,

d) 23 év betöltött szolgálati idő esetén 63%-ával,

e) 24 év betöltött szolgálati idő esetén 64%-ával,

f) 25 év vagy ennél több betöltött szolgálati idő esetén a tényleges szolgálathoz tartozó, a 184. § szerint számított százalékával

kell számolni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatásos állományú - a nyugdíjba vonuláskor hatályos törvényi rendelkezésektől függetlenül - teljes összegű szolgálati nyugdíjra jogosult, ha

a) 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, és

aa) szolgálati viszonya a törvény 56. § (1) bekezdésének a)-d) pontja, 56. § (2) bekezdésének c) pontja, illetőleg egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szűnt meg, vagy

ab) szolgálati viszonya megszűnésekor az 50. életévét már betöltötte, vagy egészségkárosodása a 40%-ot elérte, de nem rokkant, vagy

ac) 57. életévét betöltötte; vagy

b) 57. életévét betöltötte, tényleges szolgálati viszonyban legalább 10 évet eltöltött, és rendelkezik a társadalombiztosítási szabályok szerint számított 25 év szolgálati idővel."

3. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 203. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a hivatásos állomány tagja a 69. § alapján történt visszavételét követően legalább 365 nap tényleges szolgálati időt szerez, a szolgálati viszonyának megszüntetésekor kiszámított szolgálati nyugdíja helyett - amennyiben ez számára kedvezőbb - választhatja a korábbi vagy rögzített nyugdíjának az évenkénti emelésekkel növelt összegét."

4. § A Hjt. 214. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"214. § A hivatásos állomány azon tagjának, aki a szolgálati nyugdíjra jogosultsághoz szükséges, a 203. § (1) bekezdése szerinti 25 év tényleges szolgálati időt megszerzi, a szolgálati nyugdíja összegét - annak folyósítása nélkül - hivatalból meg kell állapítani (rögzíteni) ."

5. § A Hjt. a következő 214/A. §-sal egészül ki:

"214/A. § (1) Annak a hivatásos katonának, akinek a tényleges szolgálati ideje 2007. december 31-én eléri, vagy meghaladja a 20 évet, a 2007. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapítani (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak folyósítása nélkül. Az így rögzített nyugdíjat megilleti a 2008. évi emelés összege is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati nyugdíj megállapításakor a 204. § (1) bekezdése szerint számított illetmény és illetményjellegű juttatások havi átlagának

a) 20 év betöltött szolgálati idő esetén a 60%-ával,

b) 21 év betöltött szolgálati idő esetén a 61%-ával,

c) 22 év betöltött szolgálati idő esetén a 62%-ával,

d) 23 év betöltött szolgálati idő esetén a 63%-ával,

e) 24 év betöltött szolgálati idő esetén a 64%-ával,

f) 25 év vagy ennél több betöltött szolgálati idő esetén a tényleges szolgálatteljesítési időhöz tartozó, a 205. § szerinti százalékával

kell számolni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatásos katona - a nyugdíjba vonuláskor hatályos törvényi rendelkezésektől függetlenül, a 203. § (7) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - teljes összegű szolgálati nyugdíjra jogosult, ha

a) 25 év szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, és

aa) szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdésének b) pontja vagy a 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján, illetőleg egészségi, pszichikai, továbbá neki fel nem róható nemzetbiztonsági alkalmatlanság miatt szűnt meg, vagy

ab) szolgálati viszonya megszűnésekor az 52. életévét már betöltötte, vagy egészségkárosodása a 40%-ot elérte, de nem rokkant, vagy

ac) 57. életévét betöltötte; vagy

b) 57. életévét betöltötte, szolgálati viszonyban legalább 10 évet eltöltött, és rendelkezik a társadalombiztosítási szabályok szerint számított 25 év szolgálati idővel."

6. § A Hjt. a következő 214/B. §-sal egészül ki:

"214/B. § A hivatásos állomány tagja a tényleges nyugállományba helyezéskor választhat a 203. § (8) bekezdése, a 214. §, illetőleg a 214/A. § szerint rögzített, valamint a tényleges nyugállományba helyezéskor megállapított nyugdíjak között azzal, hogy ha a rögzítést követően szolgálati időt szerez, akkor a rögzített nyugdíjat az évenkénti emelésekkel növelve kell figyelembe venni."

7. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 23. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A pénztártag tagsági jogviszonya]

"h) a törvény 123. §-ának (8) bekezdése szerinti visszalépéssel"

[szűnik meg. ]

8. §[2]

9. § Az Mpt. 123. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A pénztártag 2010. december 31-ig visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, amennyiben

a) önkéntes döntése alapján vált a pénztár tagjává, és

b) a Hszt. -ben, illetve a Hjt. -ben meghatározott szolgálati viszonyban áll, és

c) 2007. december 31-én legalább húsz év, a Hszt., illetve a Hjt. szerinti tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkezik.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott pénztártagokat a Hszt. 191. § (1) bekezdése, illetve a Hjt. 212. § (1) bekezdése szerinti szervek 2008. február 28-ig tértivevénnyel ellátott - a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel egyeztetett tartalmú - levélben értesítik a visszalépés lehetőségéről, amelyben tájékoztatják őket a magánnyugdíjpénztári tagság várható előnyeiről, illetve kockázatairól. "

10. § (1) A Hszt. 183. § (1) bekezdésében az "a szolgálati viszony keretében elért" szövegrész helyébe az "a szolgálati viszony keretében elért, a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló" szöveg, "a számított személyi jövedelemadóval csökkentett" szövegrész helyébe az "az elért jövedelemből levont egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével, továbbá a fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó összegével csökkentett" szöveg lép.

(2) A Hjt. 204. § (1) bekezdésében az "a számított személyi jövedelemadóval csökkentett" szövegrész helyébe az "az elért jövedelemből levont egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével, továbbá a fennmaradó összegre képzett személyi jövedelemadó összegével csökkentett" szöveg lép.

11. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 32. § (5) bekezdésében a "3" szövegrész helyébe a "2" szöveg lép.

(2) E törvény 1-10. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2008. január 31-ig nem kell pályázatot kiírni a rendőrség regionális, területi, helyi szerve vezetőjének kinevezéséhez és a jogszabály által meghatározott, csak pályázat útján betölthető szolgálati beosztás betöltéséhez.

(4) E törvény 2008. február 1-jén hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. október 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 2007. évi CXXVI. törvény 454. §-a alapján nem lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére