123/2007. (X. 19.) FVM rendelet

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termékmennyiség alapulvételével a miniszter által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményben - a kárenyhítési igény benyújtásának határidejére figyelemmel - közzétett referenciaárakon kell figyelembe venni. Azon termékeknél, amelyekre referencia ár közzétételére nem került sor, a termelő a tárgyévet megelőző évi értékesítés számlával igazolt adatait használhatja fel, vagy az adott termékre vonatkozó számításokat a hozamértékcsökkenés megállapításánál mellőzheti. Utóbbi esetben azonban az adott termékre kárenyhítési juttatási igényt sem érvényesíthet. "

2. §

Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A termelőnek a referencia hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartalmazó - a szakigazgatási hivatal által hitelesített - 2. számú melléklet szerinti nyilvántartásait nyolc évig meg kell őriznie. "

3. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szerződő a kárenyhítési juttatás iránti igényét e rendelet 2., 3. és 4. számú mellékletei szerinti nyomtatvány felhasználásával számítja ki és azt három példányban személyesen vagy postai úton legkésőbb a tárgyév október 20-áig a szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be. "

4. §

Az R. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § (1) A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XL. törvény 11. §-ának (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelő szerződő által az MVH-hoz benyújtott kárenyhítési igényre előleg fizethető.

(2) Az előleg kifizetésének forrása a Krt. 7. §-ának (1) bekezdése szerinti termelői befizetések összege, valamint a Krt. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összeg.

(3) Az MVH az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igényeket feldolgozza, kiszámítja a szerződőnként kifizetendő előleg összegét, amelynek összesítését követően, az előlegfizetésre vonatkozó kárenyhítési igények összesítését követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 10-éig előlegkifizetési tervet nyújt be a miniszter részére.

(4) A miniszter dönt a kifizethető előleg összegéről és egyidejűleg intézkedik ezen összegnek az MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára történő átutalásáról.

(5) Az MVH a (4) bekezdés szerinti összeg átutalását követően legkésőbb a tárgyév december 31-éig levélben értesíti a szerződőt az előleg nagyságáról és teljesíti a kifizetéseket.

(6) Amennyiben az előlegként kifizetett összeg nagyobb mint a 10. § (2) bekezdése szerint megállapított kárenyhítési juttatás mértéke, úgy a szerződő a különbözetet az MVH által megküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a 9. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti számlára visszautalni. "

5. §

Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kárenyhítési szerződés rendelkezéseinek a szerződő által történő megsértése, valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás tényét a szakigazgatási hivatal által készített jegyzőkönyv alapján az MVH állapítja meg és írásban felszólítja a szerződőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére. A szerződőnek a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatást a 9. § (3) bekezdés d) pontja szerinti számlára kell visszafizetnie. "

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A 2007. évben benyújtott kárenyhítő juttatás iránti igényt - e rendelet alapján - egyben a Krt. 9. §-ának (4) bekezdése szerinti előlegfizetési igénynek kell tekinteni.

(3) A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet mellékletének 3. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. 3. A 2007. évi fagykárokkal összefüggésben

a) kedvezményes hitelt vettem igénybe,

b) kedvezményes hitelt nem vettem igénybe. (A kívánt rész aláhúzandó.) "

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter