88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) téli fagykár: az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi takarmánykeverék termőföldön a hőmérséklet csökkenése miatt bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a növényállomány legalább ötven százaléka kipusztult, a termő szőlő- és gyümölcsültetvényen a főrügyek (és rügyek) legalább ötven százalékban elfagytak;

b) tavaszi fagykár: a termő szőlő- és a gyümölcsültetvényben bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a szőlő- és gyümölcsültetvényen a főrügyek (és rügyek), a szántóföldi zöldségnövény-termőföldön a növények (növényhajtások) legalább ötven százalékban elfagytak;

c)[1]

d) belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszintemelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízelvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízelborítás miatt a vetett növényekben okozott kár (a növények kipusztulása) meghaladja az ötven százalékot;

e) aszály: az a természeti jelenség, amely a rendkívül meleg és száraz időjárás következtében a növényi kultúrákban terméscsökkenést okoz, és amelynek tényét az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a rendelkezésre álló vízmérleg- és hőmérsékleti adatok, valamint a távérzékeléses növénymonitoring és egyéb termésbecslések alapján meghatározott területre, illetve a gazdálkodók meghatározott körére vis maiorként közleményben meghirdet;

f) aszálykár: az a kártétel, amely az aszály következtében a növényi kultúrákban keletkezett;

g) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a Krt. 3. § (1) bekezdése szerinti szerződő a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerint kárbejelentést nem tett.

2. §

(1) A kárenyhítő juttatással kapcsolatos szerződéskötéssel, nyilvántartással, a kárenyhítési igények befogadásával, a be- és kifizetések pénzügyi lebonyolításával, valamint akifizetési terv összeállításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), mint a Krt. 1. § (2) bekezdése alapján kijelölt szervezet látja el.

(2)[2] Az elemi károk bejelentésével összefüggő ügyintézést, a kapcsolódó dokumentumok befogadását, a benyújtott kárenyhítési igények mértékének ellenőrzését, a kárenyhítési igényeket tartalmazó kérelmek záradékolását a Krt. 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti agrárkár-meg-állapító szervként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal termelő lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) végzi.

3. §

(1)[3] A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termékmennyiség alapulvételével a miniszter által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményben - a kárenyhítési igény benyújtásának határidejére figyelemmel - közzétett referenciaárakon kell figyelembe venni. Azon termékeknél, amelyekre referencia ár közzétételére nem került sor, a termelő a tárgyévet megelőző évi értékesítés számlával igazolt adatait használhatja fel, vagy az adott termékre vonatkozó számításokat a hozamértékcsökkenés megállapításánál mellőzheti. Utóbbi esetben azonban az adott termékre kárenyhítési juttatási igényt sem érvényesíthet.

(2) A referencia hozamértéket az előző három elemikár-mentes év átlagtermése alapján a miniszter által az adott évekre közzétett, piaci árakból számított átlagár figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)[4] Azon esetekben, amikor a referencia hozamérték és a hozamérték-csökkenés megállapításához csak a tárgyévben áll rendelkezésre adat, vagy a termelő adott termékből nem rendelkezik három elemikár-mentes év adataival, a szükséges információk beszerzése céljából a szakigazgatási hivatalhoz kell fordulnia, amely a KSH adott termékre és az adott évre vonatkozó megyei átlagtermésadatok alapján képezi a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az adott termelő esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referencia hozamértékek alapjául [4. sz. melléklet D és F oszlop].

(4)[5] A termelőnek a referencia hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartalmazó - a szakigazgatási hivatal által hitelesített - 2. számú melléklet szerinti nyilvántartásait nyolc évig meg kell őriznie.

(5)[6] A Krt. 9. § (1) bekezdésének előírásai alapján az igényelhető kárenyhítési juttatás összege a hozamérték-csökkenés levonásra kerülő tételekkel csökkentett összegének a 80%-a, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya alá tartozó termőföldek esetében 90%-a.

4. §

(1) A szerződéskötéshez szükséges nyomtatványt e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A 6. számú mellékletben foglalt feltételektől a szerződő felek nem térhetnek el.

(2) Az MVH a szerződés megkötését nem tagadhatja meg, ha a szerződő

a) nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság területén termőföldet használ, és a földhasználatot a földhivatalnak bejelentette, valamint

b)[7] a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettségének eleget tett;

c)[8] megfelel a Krt. 2. § b) pontjában definiált mezőgazdasági termelő fogalmának.

(3) A szerződőnek a szerződés megkötésével egyidejűleg nyilatkoznia kell - e rendelet 5. számú mellékletének kitöltésével és a szerződéshez csatolásával - az általa irányított vállalkozás (gazdaság) minősítéséről.

(4)[9] Az MVH a tárgyévre vonatkozóan megkötött szerződések egy példányát írásban, valamint a szerződésállomány adatait elektronikus adathordozón a tárgyév február 15-éig eljuttatja a szakigazgatási hivatalnak. A 2007. évre vonatkozó adatállomány átadásának határideje 2007. augusztus 31.

5. §

(1) Amennyiben a tárgyév folyamán a földhasználó által művelt termőföld területének nagysága - adás-vétel, használatbavétel, használatbaadás vagy haszonbérlet következtében - változik, úgy a kárenyhítésre való jogosultság csak azon esetben áll fent továbbra is, ha a szerződő felek a már megkötött szerződést az új használati viszonyoknak megfelelően módosítják. A termőföld területének növekedése esetén azonban a földhasználó csak azon esetben jogosult a növekmény vonatkozásában is kárenyhítésre, ha arra a tárgyév január 1-jétől folyamatosan, az előző földhasználó által megkötött kárenyhítési szerződés érvényben volt és a Krt. 7. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség a Krt. 7. § (2) bekezdése szerinti határidőre teljesítésre került.

(2) Az MVH a szerződésmódosítások egy példányát írásban, valamint adatállományát elektronikus adathordozón minden hónap utolsó munkanapján eljuttatja a szakigazgatási hivatalhoz.

6. §

(1)[10] A szerződő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett belvíz- és fagykárt, annak becsült nagyságát (az elemi kárral érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke) a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül e rendelet 1. számú melléklete szerint köteles bejelenteni a szakigazgatási hivatalnak. A bejelentéshez a termelőnek csatolnia kell:

a) belvíz esetén a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság vagy a vízgazdálkodási társulat igazolását a belvíz fennállásának helyéről és idejéről,

b) amennyiben a szerződött termőföldre rendelkezik biztosítási szerződéssel, úgy a biztosítóval a tárgyévre elemi károkra megkötött biztosítási szerződésről készített kimutatást az 5. számú melléklet szerinti bejelentő lapon.

(2)[11] A jelen rendelet hatálybalépését követően szerződést kötő termelők esetében a 2007. évi fagykárok tekintetében az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének számít a szerződéskötéssel egyidejűleg benyújtott kárbejelentés.

(3)[12] Fagykár esetén az érintett növénykultúrák károsodását - helyszíni szemlét követően - a szakigazgatási hivatal jegyzőkönyvvel igazolja és dokumentálja.

(4)[13] Amennyiben a szerződő az (1) bekezdés a), b) pontja szerinti igazolást olyan időpontban kapja kézhez, hogy az (1) bekezdésben meghatározott határidőt teljesíteni nem tudja, az igazolást a kézhezvételt követően pótlólag haladéktalanul, de legkésőbb a kárenyhítő juttatás iránti igényének benyújtásával egyidejűleg meg kell küldenie a szakigazgatási hivatalhoz.

(5)[14] Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a szerződő kárenyhítő juttatásra vonatkozó igénye érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(6)[15] A szakigazgatási hivatal a bejelentett elemi kár té-nyéről és annak mértékéről a rendelkezésére álló lehetőségek - és a csatolt dokumentumok - alapján meggyőződik és a bejelentéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartásba veszi.

7. §

(1)[16] A szerződő a kárenyhítési juttatás iránti igényét e rendelet 2., 3. és 4. számú mellékletei szerinti nyomtatvány felhasználásával számítja ki és azt három példányban személyesen vagy postai úton legkésőbb a tárgyév október 20-áig a szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be.

(2)[17] A szakigazgatási hivatal a kárenyhítő juttatás iránti igény jogosságát, számított összegét ellenőrzi, adatbázisában rögzíti, a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon záradékolással igazolja, és azt tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyév november 1. napjáig a szerződő részére visszaküldi, ezzel egyidejűleg a rögzített igényeket tartalmazó adatbázist elektronikus úton átadja az MVH részére. A szerződőnek a kárenyhítő juttatás iránti, a szakigazgatási hivatal által záradékolt igényét az MVH-hoz legkésőbb a tárgyév november 10-éig kell benyújtania. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(3) A postai úton történő benyújtás, illetve küldés esetén a benyújtás időpontjának a feladás dátumát kell tekinteni.

8. §

(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre, illetve a gazdálkodók meghatározott körére vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilvánítja, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján, valamint egy országos napilapban tesz közzé.

(2) Az aszály által okozott kár esetében a szerződő a kárenyhítő juttatás iránti igényét a 6. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentés nélkül benyújthatja a 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

9. §

(1) Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési juttatásokra vonatkozóan megkötött szerződéseket, az éves befizetési kötelezettségek teljesítését, valamint a hozzá a tárgyév november 10-éig beérkezett kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmeket.

(2) Az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok összevetése után a kárenyhítési igényeket összegzi és kifizetési tervet készít, amelyet a tárgyév december 10-éig a miniszterhez jóváhagyásra megküld.

(3) A kifizetési tervnek tartalmaznia kell különösen

a) a szerződőknél elemi csapás miatt bekövetkezett hozamkiesés szakigazgatási szerv által ellenőrzött összegét,

b) a szerződőknél az elemi károk után a biztosítók által megállapított kártérítés összegét,

c) a szerződők által igényelt kárenyhítési juttatás szakigazgatási hivatal által ellenőrzött és szükség szerint a Krt. 9. §-ának (2) bekezdése szerint módosított összegét,

d)[18] az MVH által vezetett MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára a szerződők által befizetett összeget, valamint az ennek kiegészítéséhez a Krt. 8. § (1) bekezdése szerint igénybe vehető költségvetési támogatás összegét,

e) a rendelkezésre álló forrást meghaladó kárenyhítési igény esetén a forráshiány összegét és az ennek alapján javasolt arányos támogatáscsökkentés mértékét,

f) a szerződők részére kifizetni javasolt kárenyhítő támogatás összegét, a kifizetéssel érintett termelők számát és azok működési forma szerinti megoszlását.

(4)[19]

(5)[20] Az MVH a (3) bekezdés d) pontja szerinti számlán a kárenyhítési igények kifizetését követően megmaradt összeget a kifizetések lezárását követő 30 napon belül átutalja a minisztérium 10032000-01220191-50000005 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

9/A. §[21]

(1) A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XL. törvény 11. §-ának (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelő szerződő által az MVH-hoz benyújtott kárenyhítési igényre előleg fizethető.

(2) Az előleg kifizetésének forrása a Krt. 7. §-ának (1) bekezdése szerinti termelői befizetések összege, valamint a Krt. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összeg.

(3) Az MVH az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igényeket feldolgozza, kiszámítja a szerződőnként kifizetendő előleg összegét, amelynek összesítését követően, az előlegfizetésre vonatkozó kárenyhítési igények összesítését követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 10-éig előlegkifizetési tervet nyújt be a miniszter részére.

(4) A miniszter dönt a kifizethető előleg összegéről és egyidejűleg intézkedik ezen összegnek az MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára történő átutalásáról.

(5) Az MVH a (4) bekezdés szerinti összeg átutalását követően legkésőbb a tárgyév december 31-éig levélben értesíti a szerződőt az előleg nagyságáról és teljesíti a kifizetéseket.

(6) Amennyiben az előlegként kifizetett összeg nagyobb mint a 10. § (2) bekezdése szerint megállapított kárenyhítési juttatás mértéke, úgy a szerződő a különbözetet az MVH által megküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a 9. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti számlára visszautalni.

10. §

(1)[22] A miniszter a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított és előterjesztett kifizetési tervet a Krt. 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidőig elfogadja és az európai bizottsági notifikációs eljárásban történő jóváhagyást követő tíz napon belül tájékoztatja az MVH-t a kifizetési terv jóváhagyásáról.

(2)[23] Az MVH a terv jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül levélben értesíti a szerződőt a kárenyhítési igénye kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. A kifizetésre kerülő összeg meghatározásánál az MVH az előzetesen folyósított előleget is figyelembe veszi.

(3)[24] A kárenyhítési szerződés rendelkezéseinek a szerződő által történő megsértése, valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás tényét a szakigazgatási hivatal által készített jegyzőkönyv alapján az MVH állapítja meg és írásban felszólítja a szerződőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére. A szerződőnek a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatást a 9. § (3) bekezdés d) pontja szerinti számlára kell visszafizetnie.

11. §

(1) A 7. § (1) bekezdés szerint a szakigazgatási hivatalhoz történő benyújtást követően ismertté vált elemi kár bejelentésére a Krt. 5. §-ában meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az ezen káreseményekre vonatkozó, a 7. § (1) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint kiszámított, és a szakigazgatási hivatal által záradékolt kárenyhítő juttatás iránti igényt legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-éig lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igényeket az MVH rögzíti és a kifizetésre kerülő kárenyhítési összeget, valamint az érintett termelők számát tartalmazó kifizetési javaslatát legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti.

(3) Az MVH a jóváhagyást követő nyolc napon belül fizeti ki a kárenyhítési összegeket.

12. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gőgös Zoltán s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[25]

Bejelentési lap
a bekövetkezett elemi kárról a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez
(Bejelentési határidő: a káreseményt követő 10 napon belül!)
Név: ........................ ....................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................... .......................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ..................... ..................................................................................................................................
Regisztrációs száma: ...........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság):
A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: ........................ .......................................................................................................................................
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján bejelentem, hogy a szerződésben szereplő, használatomban lévő területen elemi kár - belvíz, fagykár - következett be.
Elemi kár által érintett terület (hektár)*Becsült terméskiesés (kg)*Becsült
terméskiesés (kg/ha)*
helyrajzi számbelvízfagykárösszesenbelvízfagykárösszesen
1. Szántóföldi növény
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
Elemi kár által érintett terület (hektár)*Becsült terméskiesés (kg)*Becsült terméskiesés (kg/ha)*
helyrajzi számbelvízfagykárösszesenbelvízfagykárösszesen
- paprika
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő összesen
- borszőlő
- csemege szőlő
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület összesen
Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap
..............................................................
szerződő aláírása
_______________
* A területi adatokat (ha) két tizedes jegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.

2. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[26]

Bejelentési lap
a tárgyévi átlagtermések megállapításához
Név: ........................ ....................................................................................................................................................................................
Cím: .......................... ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ............................. ..........................................................................................................................
Regisztrációs száma: .......................... ......................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság): A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: ................................. ..............................................................................................................................
Termék megnevezéseBetakarított
termő terület (hektár)*
Betakarított termés
mennyiség (kg)*
Termésátlag (kg/hektár)*
ABB/A
1. Szántóföldi növény
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
Termék megnevezéseBetakarított
termő terület (hektár)*
Betakarított termés
mennyiség (kg)*
Termésátlag
(kg/hektár)*
ABB/A
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen
4. Szőlő összesen
- borszőlő
- csemege szőlő
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
Kelt: .............................................. év ........... hó.... nap
..............................................................
szerződő aláírása
_______________
* A területi adatokat (ha) két tizedes jegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítéssel kell kitölteni.

2/A. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[27]

Bejelentési lap a referencia hozam kiszámításához
Név: ............................. ...............................................................................................................................................................................
Cím: ............................ ................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ................... ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: ............................................. ...................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság): A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: .................................. ............................................................................................................................
Termék megnevezéseAz előző három
elemikár-mentes
évben
betakarított
terület(hektár)*
Összes betakarított területBetakarított
termés
mennyiség
(kg)*
Összes betakarított mennyiségElőző három elemikár
mentes év termésátlaga (kg/hektár)*
... /év... /év... /évhektár*... /év... /év... /évkg*B/A
AB
1. Szántóföldi növény
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
Termék megnevezéseAz előző három
elemikár-
mentes
évben
betakarított
terület(hektár)*
Összes betakarított területBetakarított termés
mennyiség (kg)*
Összes betakarított mennyiségElőző három
elemi kár
mentes év termésátlaga (kg/hektár)*
... /év... /év... /évhektár*... /év... /év... /évkg*B/A
AB
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen
4. Szőlő összesen
- borszőlő
- csemege szőlő
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület összesen
Kelt: .............................................. év ........... hó.... nap
..............................................................
szerződő aláírása
________
* A területi adatokat (ha) két tizedes jegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítéssel kell kitölteni.

3. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[28]

Összesítő táblázat az elemi kár utáni kárenyhítő juttatás igényléséhez
Név: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .......... ....................................................................................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság):
A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: ...........................................................................................................................................................................................................
A kárenyhítő juttatás terhére előleget igényelek (a kívánt válasz X-szel jelölendő) Igen � Nem �
Termék megnevezéseTárgyévi vetésterület és ültetvényterületeTermésátlagÁtlagárTárgyévi hozamértékReferencia hozamértékHozamérték csökkenésSzámított kárenyhítő juttatás összegeLevonásra kerülő tételek FtIgényelhető kárenyhítési juttatás összege
ha*Tárgyév kg/ha*Előző három elemikár mentes évi adatok kg/ha*Tárgyévi adatok Ft/kgElőző három elemikár mentes évi adatok Ft/kg(BxCxE)
Ft
(BxDxF)
Ft
(H G)
Ft
(H G)
x100H%
K=I
Ft
A biztosító által kifizetett kártérítés összege FtA hozamkiesés miatt keletkezett költség-megtakarítás összege** FtN=0, 8 [K (L+M)]
***N=0, 9 [K (L+M)]
****Ft
ABCDEFGHIJKLMN
1.Szántóföldi növény
-őszi búza
-őszi durum búza
-őszi árpa
-rozs
-triticale
-kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
-tavaszi árpa
-zab
-kukorica
-káposztarepce
Termék megnevezéseTárgyévi vetésterület és ültetvényterületeTermésátlagÁtlagárTárgyévi hozamértékReferencia hozamértékHozamérték csökkenésSzámított kárenyhítő juttatásösszegeLevonásra kerülő tételek FtIgényelhető kárenyhítési juttatásösszege
ha*Tárgyév kg/ha*Előző három elemikár mentes évi adatok kg/ha*Tárgyévi adatok Ft/kgElőző három elemikár mentes évi adatok Ft/kg(BxCxE) Ft(BxDxF) Ft(H G) Ft(H G)x100H%K=I FtA biztosító által kifizetett kártérítés összege FtA hozamkiesés miatt keletkezett költség-megtakarítás összege** FtN=0, 8 [K (L+M)]***N=0, 9 [K (L+M)]****Ft
ABCDEFGHIJKLMN
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
Termék megnevezéseTárgyévi vetésterület és ültetvényterületeTermésátlagÁtlagárTárgyévi hozamértékReferencia hozamértékHozam értékcsökkenésSzámított kárenyhítő juttatás összegeLevonásra kerülő tételek FtIgényelhető kárenyhítési juttatás összege
ha*Tárgyév kg/ha*Előző három elemikár mentes évi adatok kg/ha*Tárgyévi adatok Ft/kgElőző három elemikár mentes évi adatok Ft/kg(BxCxE) Ft(BxDxF) Ft(H G) Ft(H G)x100H%K=I FtA biztosító által kifizetett kártérítés összege FtA hozam kiesés miatt keletkezett költség-megtakarítás összege** FtN=0, 8 [K (L+M)]***N=0, 9 [K (L+M)]****Ft
ABCDEFGHIJKLMN
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő összesen
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
_____________________
* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2, 19 Ft
a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2, 02 Ft
gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1, 31 Ft
szőlő 1 kg hozamkiesése esetén 4, 97 Ft
*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17. ) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévő termőterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.
Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap
Szakigazgatási szerv álláspontja, javaslata:
A jogszabály által előírt mellékleteken benyújtott kárenyhítési juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenőriztem, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását
a) javasolom,
b) ..... ............................................................................................................................................................... módosítással javasolom,
c) nem javasolom.
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve
Nyilatkozat
1. Nyilatkozom, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt kötelezettség szerint tüntettem fel.
2. Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség elmulasztásával akárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan elveszítem, és a felvett összeget a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve értesítését követő 30 napon belül visszafizetem.
Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap
..............................................................
szerződő aláírása

4. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[29]

Bejelentő lap az elemi kárra vonatkozó biztosítási szerződéskötésről
Név: .......................... ..................................................................................................................................................................................
Cím: ............................. ................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ............................ ...........................................................................................................................
Regisztrációs száma: ................................. ...............................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság, nem jogi személyiségű gazdasági társaság (A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni. )
Kárenyhítési szerződés száma: ......................... ......................................................................................................................................
I. Bejelentem, hogy a .................... évre vonatkozóan ........................................ biztosítóval az alábbi elemi károkra kiterjedően kötöttem szerződést:
Termék megnevezéseBelvízre hektárFagykárra hektár
1. Szántóföldi növények
-
-
-
2. Szántóföldi zöldségfélék
-
-
3. Gyümölcsfélék
-
-
4. Szőlő
-
-
5. Összesen:
II. A kárenyhítő juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg .................. Ft.
Kelt: ................................. év .................. hó ......... nap
..............................................................
szerződő aláírása

5. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[30]

Nyilatkozat a vállalkozás minősítésére
Név: ........................... .................................................................................................................................................................................
Cím: ............................. ................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ............................. ..........................................................................................................................
Regisztrációs száma: .................................... ............................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság, nem jogi személyiségű gazdasági társaság (A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni. )
Kárenyhítési szerződés száma: ....................... ........................................................................................................................................
1. Teljes munkaidős létszám (fő): ....................... ....................................................................................................................................
2. Saját tőke (Ft): ............................................................. ..........................................................................................................................
3. Nettó árbevétel (Ft): ............................ .................................................................................................................................................
4. Vállalkozás árbevétele (Ft): ............................... ..................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az irányításom alatt működő vállalkozás (gazdaság) az 1857/2006/EK bizottsági rendelet és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv. ) 3. §-ának előírásai szerint*
a) mikrovállalkozásnak**
b) kisvállalkozásnak �
c) középvállalkozásnak �
minősül. (A megfelelő kockát x-szel kell megjelölni. )
Kelt: ................................. év .................. hó ......... nap
..............................................................
szerződő aláírása
* a) Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
- az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
** Az őstermelő nem tartozik a KKV tv. hatálya alá, azonban az általa irányított gazdaság a jelen rendelet szerint mikrovállalkozásnak minősül.
b) kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
- az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
c) középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
- az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

6. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[31]

Kárenyhítési hatósági szerződés
amely létrejött
egyrészről ........................... .................................................. (név) ................................................................. (lakcím vagy székhely)
..................................... ...................................... (adóazonosító jel vagy adószám) .............................................. (bankszámlaszám)
............................................................................... (regisztrációs szám), mint mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: Termelő)
másrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ............ .................................. (székhely) (a továbbiakban: MVH)mint szerződő felek (a továbbiakban: szerződő felek) között, alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
1. A szerződő felek jelen szerződésben a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt. ) 11. § (1) bekezdés a) pontja és a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28. ) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a alapján az alábbiakban állapodnak meg.
2. Termelő kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság területén az alábbi termőföldingatlanokat használja és a földhasználatot az illetékes földhivatalnak bejelentette. A kárenyhítési szerződésre bejelentett terület nem lehet kisebb, mint a Termelő SAPS-igénylésében feltüntetett valamennyi terület, a belterületi termőföld ingatlanokkal, illetve a gyep és legelő művelési ágba sorolt területekkel csökkentve.
Művelési ágTelepülésHelyrajzi számTerületnagyság
3. Termelő vállalja, hogy a fenti termőföldek után a Krt. 7. § (1)-(2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségnek a Krt. -ben foglaltak szerint eleget tesz. A 2. pontban megjelölt termőföldek után a Krt. 7. §-ában foglaltak alapján a kárenyhítő juttatás részbeni pénzügyi forrásaként a Termelő évente ............. Ft, azaz .......................................... forint összeget köteles befizetni a 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlára. Az összeg befizetésének határideje 2007. évben szeptember 30., 2008. évtől kezdődően tárgyév május 31. napja. A fenti összeg határidőben történő megfizetésének minősül az is, ha Termelő az átutalásra legkésőbb a fenti határnapra megbízást adott.

4. Jelen szerződés alapján a Krt. -ben és a Rendeletben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén a 2. pontban megjelölt termőföldön bekövetkezett elemi csapást követően az MVH kötelezettséget vállal, hogy a Krt. 11. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőn belül, a Krt. 9. §-ban meghatározott mértékű kárenyhítő juttatásban részesíti Termelőt. Az MVH a kárenyhítő juttatási előleget, illetve a megállapított juttatás fennmaradó összegét a Termelőnek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (1) bekezdés a pontja szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett bankszámlájára teljesíti. Amennyiben a felvett előleg meghaladja az MVH által megállapított kárenyhítő juttatás összegét, az MVH felszólítására a termelő a különbözetet visszafizeti.

5. A Krt. 7. § (3) bekezdésének értelmében a szerződés - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXVI. fejezete szerinti - megszűnése esetén a Termelő által az előirányzatra korábban befizetett összeget az MVH nem fizeti vissza.

6. Termelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa az MVH részére megadott személyes és a földhasználatra vonatkozó adatokat - a kárenyhítési rendszer működtetéséhez, illetve a kárenyhítő juttatás teljesítéséhez - az MVH kezeli, illetve szükséges mértékben és gyakorisággal a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) részére átadja.

7. Termelő kötelezettséget vállal, hogy abban az esetben, ha a kárenyhítő juttatást a Krt., illetve a Rendelet rendelkezéseibe ütköző módon vette igénybe, a juttatás teljes összegét az MVH írásbeli felszólításának megfelelően visszafizeti.

8. Termelő tudomásul veszi, hogy ha a szerződés 3. pontja szerinti befizetési kötelezettségének, illetve a 4. és 7. pontja szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, szerződésszegést követ el és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 77. § (2) bekezdése alapján a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül és az MVH - az addigi teljesítések figyelembevételével - hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről.

9. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat az MVH nem teljesíti, a Termelő a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül - a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat.

10. Termelő kijelenti, hogy az általa használt teljes termőföldterületet jelen szerződés 2. pontjában megjelölte.
11. Termelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező földterület tekintetében alábbi szerződésszámú biztosítási szerződésekkel rendelkezik:
Helyrajzi számBiztosító megnevezéseSzerződésszám
12. Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa használt, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termőföldek száma, illetve területe változik, úgy a változástól számított 15 napon belül kezdeményezi jelen szerződés módosítását.
13. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Rendelet 5. számú melléklete szerinti Nyilatkozat.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Krt, a Ket, a Ptk., valamint a Rendelet előírásait kell alkalmazni.
15. Jelen szerződésből eredő vitáikat a szerződő felek elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelenségére kikötik a Termelő székhelye/lakhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
Fentieket a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ............................ év ........................................ hó ..... nap
..............................................................
Termelő
..............................................................
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
Melléklet:
Nyilatkozat a vállalkozás minősítésére

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.28.

[2] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[3] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[4] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/88. száma. Hatályos 2007.06.28.

[5] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[6] Beiktatta az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[7] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[8] Beiktatta az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[9] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[10] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[11] Beiktatta az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[12] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[13] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[14] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[15] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[16] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[17] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[18] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[19] Hatályon kívül helyezte az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.28.

[20] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[21] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[22] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[23] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[24] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[25] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[26] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[27] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[28] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[29] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[30] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[31] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

Tartalomjegyzék