Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) téli fagykár: az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi takarmánykeverék termőföldön a hőmérséklet csökkenése miatt bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a növényállomány legalább ötven százaléka kipusztult, a termő szőlő- és gyümölcsültetvényen a főrügyek (és rügyek) legalább ötven százalékban elfagytak;

b) tavaszi fagykár: a termő szőlő- és a gyümölcsültetvényben bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a szőlő- és gyümölcsültetvényen a főrügyek (és rügyek), a szántóföldi zöldségnövény-termőföldön a növények (növényhajtások) legalább ötven százalékban elfagytak;

c)[1]

d) belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszintemelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízelvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízelborítás miatt a vetett növényekben okozott kár (a növények kipusztulása) meghaladja az ötven százalékot;

e) aszály: az a természeti jelenség, amely a rendkívül meleg és száraz időjárás következtében a növényi kultúrákban terméscsökkenést okoz, és amelynek tényét az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a rendelkezésre álló vízmérleg- és hőmérsékleti adatok, valamint a távérzékeléses növénymonitoring és egyéb termésbecslések alapján meghatározott területre, illetve a gazdálkodók meghatározott körére vis maiorként közleményben meghirdet;

f) aszálykár: az a kártétel, amely az aszály következtében a növényi kultúrákban keletkezett;

g) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a Krt. 3. § (1) bekezdése szerinti szerződő a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerint kárbejelentést nem tett.

2. §

(1) A kárenyhítő juttatással kapcsolatos szerződéskötéssel, nyilvántartással, a kárenyhítési igények befogadásával, a be- és kifizetések pénzügyi lebonyolításával, valamint akifizetési terv összeállításával kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), mint a Krt. 1. § (2) bekezdése alapján kijelölt szervezet látja el.

(2)[2] Az elemi károk bejelentésével összefüggő ügyintézést, a kapcsolódó dokumentumok befogadását, a benyújtott kárenyhítési igények mértékének ellenőrzését, a kárenyhítési igényeket tartalmazó kérelmek záradékolását a Krt. 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti agrárkár-meg-állapító szervként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal termelő lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) végzi.

3. §

(1)[3] A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termékmennyiség alapulvételével a miniszter által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményben - a kárenyhítési igény benyújtásának határidejére figyelemmel - közzétett referenciaárakon kell figyelembe venni. Azon termékeknél, amelyekre referencia ár közzétételére nem került sor, a termelő a tárgyévet megelőző évi értékesítés számlával igazolt adatait használhatja fel, vagy az adott termékre vonatkozó számításokat a hozamértékcsökkenés megállapításánál mellőzheti. Utóbbi esetben azonban az adott termékre kárenyhítési juttatási igényt sem érvényesíthet.

(2) A referencia hozamértéket az előző három elemikár-mentes év átlagtermése alapján a miniszter által az adott évekre közzétett, piaci árakból számított átlagár figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)[4] Azon esetekben, amikor a referencia hozamérték és a hozamérték-csökkenés megállapításához csak a tárgyévben áll rendelkezésre adat, vagy a termelő adott termékből nem rendelkezik három elemikár-mentes év adataival, a szükséges információk beszerzése céljából a szakigazgatási hivatalhoz kell fordulnia, amely a KSH adott termékre és az adott évre vonatkozó megyei átlagtermésadatok alapján képezi a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az adott termelő esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referencia hozamértékek alapjául [4. sz. melléklet D és F oszlop].

(4)[5] A termelőnek a referencia hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartalmazó - a szakigazgatási hivatal által hitelesített - 2. számú melléklet szerinti nyilvántartásait nyolc évig meg kell őriznie.

(5)[6] A Krt. 9. § (1) bekezdésének előírásai alapján az igényelhető kárenyhítési juttatás összege a hozamérték-csökkenés levonásra kerülő tételekkel csökkentett összegének a 80%-a, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya alá tartozó termőföldek esetében 90%-a.

4. §

(1) A szerződéskötéshez szükséges nyomtatványt e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A 6. számú mellékletben foglalt feltételektől a szerződő felek nem térhetnek el.

(2) Az MVH a szerződés megkötését nem tagadhatja meg, ha a szerződő

a) nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság területén termőföldet használ, és a földhasználatot a földhivatalnak bejelentette, valamint

b)[7] a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettségének eleget tett;

c)[8] megfelel a Krt. 2. § b) pontjában definiált mezőgazdasági termelő fogalmának.

(3) A szerződőnek a szerződés megkötésével egyidejűleg nyilatkoznia kell - e rendelet 5. számú mellékletének kitöltésével és a szerződéshez csatolásával - az általa irányított vállalkozás (gazdaság) minősítéséről.

(4)[9] Az MVH a tárgyévre vonatkozóan megkötött szerződések egy példányát írásban, valamint a szerződésállomány adatait elektronikus adathordozón a tárgyév február 15-éig eljuttatja a szakigazgatási hivatalnak. A 2007. évre vonatkozó adatállomány átadásának határideje 2007. augusztus 31.

5. §

(1) Amennyiben a tárgyév folyamán a földhasználó által művelt termőföld területének nagysága - adás-vétel, használatbavétel, használatbaadás vagy haszonbérlet következtében - változik, úgy a kárenyhítésre való jogosultság csak azon esetben áll fent továbbra is, ha a szerződő felek a már megkötött szerződést az új használati viszonyoknak megfelelően módosítják. A termőföld területének növekedése esetén azonban a földhasználó csak azon esetben jogosult a növekmény vonatkozásában is kárenyhítésre, ha arra a tárgyév január 1-jétől folyamatosan, az előző földhasználó által megkötött kárenyhítési szerződés érvényben volt és a Krt. 7. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség a Krt. 7. § (2) bekezdése szerinti határidőre teljesítésre került.

(2) Az MVH a szerződésmódosítások egy példányát írásban, valamint adatállományát elektronikus adathordozón minden hónap utolsó munkanapján eljuttatja a szakigazgatási hivatalhoz.

6. §

(1)[10] A szerződő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett belvíz- és fagykárt, annak becsült nagyságát (az elemi kárral érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke) a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül e rendelet 1. számú melléklete szerint köteles bejelenteni a szakigazgatási hivatalnak. A bejelentéshez a termelőnek csatolnia kell:

a) belvíz esetén a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság vagy a vízgazdálkodási társulat igazolását a belvíz fennállásának helyéről és idejéről,

b) amennyiben a szerződött termőföldre rendelkezik biztosítási szerződéssel, úgy a biztosítóval a tárgyévre elemi károkra megkötött biztosítási szerződésről készített kimutatást az 5. számú melléklet szerinti bejelentő lapon.

(2)[11] A jelen rendelet hatálybalépését követően szerződést kötő termelők esetében a 2007. évi fagykárok tekintetében az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének számít a szerződéskötéssel egyidejűleg benyújtott kárbejelentés.

(3)[12] Fagykár esetén az érintett növénykultúrák károsodását - helyszíni szemlét követően - a szakigazgatási hivatal jegyzőkönyvvel igazolja és dokumentálja.

(4)[13] Amennyiben a szerződő az (1) bekezdés a), b) pontja szerinti igazolást olyan időpontban kapja kézhez, hogy az (1) bekezdésben meghatározott határidőt teljesíteni nem tudja, az igazolást a kézhezvételt követően pótlólag haladéktalanul, de legkésőbb a kárenyhítő juttatás iránti igényének benyújtásával egyidejűleg meg kell küldenie a szakigazgatási hivatalhoz.

(5)[14] Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a szerződő kárenyhítő juttatásra vonatkozó igénye érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(6)[15] A szakigazgatási hivatal a bejelentett elemi kár té-nyéről és annak mértékéről a rendelkezésére álló lehetőségek - és a csatolt dokumentumok - alapján meggyőződik és a bejelentéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartásba veszi.

7. §

(1)[16] A szerződő a kárenyhítési juttatás iránti igényét e rendelet 2., 3. és 4. számú mellékletei szerinti nyomtatvány felhasználásával számítja ki és azt három példányban személyesen vagy postai úton legkésőbb a tárgyév október 20-áig a szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be.

(2)[17] A szakigazgatási hivatal a kárenyhítő juttatás iránti igény jogosságát, számított összegét ellenőrzi, adatbázisában rögzíti, a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon záradékolással igazolja, és azt tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyév november 1. napjáig a szerződő részére visszaküldi, ezzel egyidejűleg a rögzített igényeket tartalmazó adatbázist elektronikus úton átadja az MVH részére. A szerződőnek a kárenyhítő juttatás iránti, a szakigazgatási hivatal által záradékolt igényét az MVH-hoz legkésőbb a tárgyév november 10-éig kell benyújtania. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(3) A postai úton történő benyújtás, illetve küldés esetén a benyújtás időpontjának a feladás dátumát kell tekinteni.

8. §

(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre, illetve a gazdálkodók meghatározott körére vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilvánítja, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján, valamint egy országos napilapban tesz közzé.

(2) Az aszály által okozott kár esetében a szerződő a kárenyhítő juttatás iránti igényét a 6. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentés nélkül benyújthatja a 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

9. §

(1) Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési juttatásokra vonatkozóan megkötött szerződéseket, az éves befizetési kötelezettségek teljesítését, valamint a hozzá a tárgyév november 10-éig beérkezett kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmeket.

(2) Az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok összevetése után a kárenyhítési igényeket összegzi és kifizetési tervet készít, amelyet a tárgyév december 10-éig a miniszterhez jóváhagyásra megküld.

(3) A kifizetési tervnek tartalmaznia kell különösen

a) a szerződőknél elemi csapás miatt bekövetkezett hozamkiesés szakigazgatási szerv által ellenőrzött összegét,

b) a szerződőknél az elemi károk után a biztosítók által megállapított kártérítés összegét,

c) a szerződők által igényelt kárenyhítési juttatás szakigazgatási hivatal által ellenőrzött és szükség szerint a Krt. 9. §-ának (2) bekezdése szerint módosított összegét,

d)[18] az MVH által vezetett MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára a szerződők által befizetett összeget, valamint az ennek kiegészítéséhez a Krt. 8. § (1) bekezdése szerint igénybe vehető költségvetési támogatás összegét,

e) a rendelkezésre álló forrást meghaladó kárenyhítési igény esetén a forráshiány összegét és az ennek alapján javasolt arányos támogatáscsökkentés mértékét,

f) a szerződők részére kifizetni javasolt kárenyhítő támogatás összegét, a kifizetéssel érintett termelők számát és azok működési forma szerinti megoszlását.

(4)[19]

(5)[20] Az MVH a (3) bekezdés d) pontja szerinti számlán a kárenyhítési igények kifizetését követően megmaradt összeget a kifizetések lezárását követő 30 napon belül átutalja a minisztérium 10032000-01220191-50000005 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

9/A. §[21]

(1) A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XL. törvény 11. §-ának (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelő szerződő által az MVH-hoz benyújtott kárenyhítési igényre előleg fizethető.

(2) Az előleg kifizetésének forrása a Krt. 7. §-ának (1) bekezdése szerinti termelői befizetések összege, valamint a Krt. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összeg.

(3) Az MVH az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igényeket feldolgozza, kiszámítja a szerződőnként kifizetendő előleg összegét, amelynek összesítését követően, az előlegfizetésre vonatkozó kárenyhítési igények összesítését követő nyolc napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 10-éig előlegkifizetési tervet nyújt be a miniszter részére.

(4) A miniszter dönt a kifizethető előleg összegéről és egyidejűleg intézkedik ezen összegnek az MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára történő átutalásáról.

(5) Az MVH a (4) bekezdés szerinti összeg átutalását követően legkésőbb a tárgyév december 31-éig levélben értesíti a szerződőt az előleg nagyságáról és teljesíti a kifizetéseket.

(6) Amennyiben az előlegként kifizetett összeg nagyobb mint a 10. § (2) bekezdése szerint megállapított kárenyhítési juttatás mértéke, úgy a szerződő a különbözetet az MVH által megküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a 9. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti számlára visszautalni.

10. §

(1)[22] A miniszter a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított és előterjesztett kifizetési tervet a Krt. 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidőig elfogadja és az európai bizottsági notifikációs eljárásban történő jóváhagyást követő tíz napon belül tájékoztatja az MVH-t a kifizetési terv jóváhagyásáról.

(2)[23] Az MVH a terv jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül levélben értesíti a szerződőt a kárenyhítési igénye kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. A kifizetésre kerülő összeg meghatározásánál az MVH az előzetesen folyósított előleget is figyelembe veszi.

(3)[24] A kárenyhítési szerződés rendelkezéseinek a szerződő által történő megsértése, valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás tényét a szakigazgatási hivatal által készített jegyzőkönyv alapján az MVH állapítja meg és írásban felszólítja a szerződőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére. A szerződőnek a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatást a 9. § (3) bekezdés d) pontja szerinti számlára kell visszafizetnie.

11. §

(1) A 7. § (1) bekezdés szerint a szakigazgatási hivatalhoz történő benyújtást követően ismertté vált elemi kár bejelentésére a Krt. 5. §-ában meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az ezen káreseményekre vonatkozó, a 7. § (1) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint kiszámított, és a szakigazgatási hivatal által záradékolt kárenyhítő juttatás iránti igényt legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-éig lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igényeket az MVH rögzíti és a kifizetésre kerülő kárenyhítési összeget, valamint az érintett termelők számát tartalmazó kifizetési javaslatát legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti.

(3) Az MVH a jóváhagyást követő nyolc napon belül fizeti ki a kárenyhítési összegeket.

12. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gőgös Zoltán s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[25]

Bejelentési lap
a bekövetkezett elemi kárról a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez
(Bejelentési határidő: a káreseményt követő 10 napon belül!)
Név: ........................ ....................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................... .......................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ..................... ..................................................................................................................................
Regisztrációs száma: ...........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság):
A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: ........................ .......................................................................................................................................
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján bejelentem, hogy a szerződésben szereplő, használatomban lévő területen elemi kár - belvíz, fagykár - következett be.
Elemi kár által érintett terület (hektár)*Becsült terméskiesés (kg)*Becsült
terméskiesés (kg/ha)*
helyrajzi számbelvízfagykárösszesenbelvízfagykárösszesen
1. Szántóföldi növény
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
Elemi kár által érintett terület (hektár)*Becsült terméskiesés (kg)*Becsült terméskiesés (kg/ha)*
helyrajzi számbelvízfagykárösszesenbelvízfagykárösszesen
- paprika
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő összesen
- borszőlő
- csemege szőlő
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület összesen
Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap
..............................................................
szerződő aláírása
_______________
* A területi adatokat (ha) két tizedes jegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.

2. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[26]

Bejelentési lap
a tárgyévi átlagtermések megállapításához
Név: ........................ ....................................................................................................................................................................................
Cím: .......................... ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ............................. ..........................................................................................................................
Regisztrációs száma: .......................... ......................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság): A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: ................................. ..............................................................................................................................
Termék megnevezéseBetakarított
termő terület (hektár)*
Betakarított termés
mennyiség (kg)*
Termésátlag (kg/hektár)*
ABB/A
1. Szántóföldi növény
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
Termék megnevezéseBetakarított
termő terület (hektár)*
Betakarított termés
mennyiség (kg)*
Termésátlag
(kg/hektár)*
ABB/A
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen
4. Szőlő összesen
- borszőlő
- csemege szőlő
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
Kelt: .............................................. év ........... hó.... nap
..............................................................
szerződő aláírása
_______________
* A területi adatokat (ha) két tizedes jegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítéssel kell kitölteni.

2/A. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[27]

Bejelentési lap a referencia hozam kiszámításához
Név: ............................. ...............................................................................................................................................................................
Cím: ............................ ................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ................... ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: ............................................. ...................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság): A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: .................................. ............................................................................................................................
Termék megnevezéseAz előző három
elemikár-mentes
évben
betakarított
terület(hektár)*
Összes betakarított területBetakarított
termés
mennyiség
(kg)*
Összes betakarított mennyiségElőző három elemikár
mentes év termésátlaga (kg/hektár)*
... /év... /év... /évhektár*... /év... /év... /évkg*B/A
AB
1. Szántóföldi növény
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
Termék megnevezéseAz előző három
elemikár-
mentes
évben
betakarított
terület(hektár)*
Összes betakarított területBetakarított termés
mennyiség (kg)*
Összes betakarított mennyiségElőző három
elemi kár
mentes év termésátlaga (kg/hektár)*
... /év... /év... /évhektár*... /év... /év... /évkg*B/A
AB
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen
4. Szőlő összesen
- borszőlő
- csemege szőlő
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület összesen
Kelt: .............................................. év ........... hó.... nap
..............................................................
szerződő aláírása
________
* A területi adatokat (ha) két tizedes jegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítéssel kell kitölteni.

3. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[28]

Összesítő táblázat az elemi kár utáni kárenyhítő juttatás igényléséhez
Név: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .......... ....................................................................................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma (őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság és nem jogi személyiségű gazdasági társaság):
A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerződés száma: ...........................................................................................................................................................................................................
A kárenyhítő juttatás terhére előleget igényelek (a kívánt válasz X-szel jelölendő) Igen � Nem �
Termék megnevezéseTárgyévi vetésterület és ültetvényterületeTermésátlagÁtlagárTárgyévi hozamértékReferencia hozamértékHozamérték csökkenésSzámított kárenyhítő juttatás összegeLevonásra kerülő tételek FtIgényelhető kárenyhítési juttatás összege
ha*Tárgyév kg/ha*Előző három elemikár mentes évi adatok kg/ha*Tárgyévi adatok Ft/kgElőző három elemikár mentes évi adatok Ft/kg(BxCxE)
Ft
(BxDxF)
Ft
(H G)
Ft
(H G)
x100H%
K=I
Ft
A biztosító által kifizetett kártérítés összege FtA hozamkiesés miatt keletkezett költség-megtakarítás összege** FtN=0, 8 [K (L+M)]
***N=0, 9 [K (L+M)]
****Ft
ABCDEFGHIJKLMN
1.Szántóföldi növény
-őszi búza
-őszi durum búza
-őszi árpa
-rozs
-triticale
-kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
-tavaszi árpa
-zab
-kukorica
-káposztarepce
Termék megnevezéseTárgyévi vetésterület és ültetvényterületeTermésátlagÁtlagárTárgyévi hozamértékReferencia hozamértékHozamérték csökkenésSzámított kárenyhítő juttatásösszegeLevonásra kerülő tételek FtIgényelhető kárenyhítési juttatásösszege
ha*Tárgyév kg/ha*Előző három elemikár mentes évi adatok kg/ha*Tárgyévi adatok Ft/kgElőző három elemikár mentes évi adatok Ft/kg(BxCxE) Ft(BxDxF) Ft(H G) Ft(H G)x100H%K=I FtA biztosító által kifizetett kártérítés összege FtA hozamkiesés miatt keletkezett költség-megtakarítás összege** FtN=0, 8 [K (L+M)]***N=0, 9 [K (L+M)]****Ft
ABCDEFGHIJKLMN
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- paradicsom
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen
Termék megnevezéseTárgyévi vetésterület és ültetvényterületeTermésátlagÁtlagárTárgyévi hozamértékReferencia hozamértékHozam értékcsökkenésSzámított kárenyhítő juttatás összegeLevonásra kerülő tételek FtIgényelhető kárenyhítési juttatás összege
ha*Tárgyév kg/ha*Előző három elemikár mentes évi adatok kg/ha*Tárgyévi adatok Ft/kgElőző három elemikár mentes évi adatok Ft/kg(BxCxE) Ft(BxDxF) Ft(H G) Ft(H G)x100H%K=I FtA biztosító által kifizetett kártérítés összege FtA hozam kiesés miatt keletkezett költség-megtakarítás összege** FtN=0, 8 [K (L+M)]***N=0, 9 [K (L+M)]****Ft
ABCDEFGHIJKLMN
3. Gyümölcsfélék
- kajszi és őszibarack
- nektarin
- alma
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő összesen
Tárgyévi vetésterület mindösszesen
_____________________
* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2, 19 Ft
a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2, 02 Ft
gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1, 31 Ft
szőlő 1 kg hozamkiesése esetén 4, 97 Ft
*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17. ) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévő termőterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.
Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap
Szakigazgatási szerv álláspontja, javaslata:
A jogszabály által előírt mellékleteken benyújtott kárenyhítési juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenőriztem, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását
a) javasolom,
b) ..... ............................................................................................................................................................... módosítással javasolom,
c) nem javasolom.
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve
Nyilatkozat
1. Nyilatkozom, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt kötelezettség szerint tüntettem fel.
2. Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség elmulasztásával akárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan elveszítem, és a felvett összeget a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve értesítését követő 30 napon belül visszafizetem.
Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap
..............................................................
szerződő aláírása

4. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[29]

Bejelentő lap az elemi kárra vonatkozó biztosítási szerződéskötésről
Név: .......................... ..................................................................................................................................................................................
Cím: ............................. ................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ............................ ...........................................................................................................................
Regisztrációs száma: ................................. ...............................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság, nem jogi személyiségű gazdasági társaság (A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni. )
Kárenyhítési szerződés száma: ......................... ......................................................................................................................................
I. Bejelentem, hogy a .................... évre vonatkozóan ........................................ biztosítóval az alábbi elemi károkra kiterjedően kötöttem szerződést:
Termék megnevezéseBelvízre hektárFagykárra hektár
1. Szántóföldi növények
-
-
-
2. Szántóföldi zöldségfélék
-
-
3. Gyümölcsfélék
-
-
4. Szőlő
-
-
5. Összesen:
II. A kárenyhítő juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg .................. Ft.
Kelt: ................................. év .................. hó ......... nap
..............................................................
szerződő aláírása

5. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[30]

Nyilatkozat a vállalkozás minősítésére
Név: ........................... .................................................................................................................................................................................
Cím: ............................. ................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ............................. ..........................................................................................................................
Regisztrációs száma: .................................... ............................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségű gazdasági társaság, nem jogi személyiségű gazdasági társaság (A megfelelő gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni. )
Kárenyhítési szerződés száma: ....................... ........................................................................................................................................
1. Teljes munkaidős létszám (fő): ....................... ....................................................................................................................................
2. Saját tőke (Ft): ............................................................. ..........................................................................................................................
3. Nettó árbevétel (Ft): ............................ .................................................................................................................................................
4. Vállalkozás árbevétele (Ft): ............................... ..................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az irányításom alatt működő vállalkozás (gazdaság) az 1857/2006/EK bizottsági rendelet és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv. ) 3. §-ának előírásai szerint*
a) mikrovállalkozásnak**
b) kisvállalkozásnak �
c) középvállalkozásnak �
minősül. (A megfelelő kockát x-szel kell megjelölni. )
Kelt: ................................. év .................. hó ......... nap
..............................................................
szerződő aláírása
* a) Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
- az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
** Az őstermelő nem tartozik a KKV tv. hatálya alá, azonban az általa irányított gazdaság a jelen rendelet szerint mikrovállalkozásnak minősül.
b) kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- az összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
- az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
c) középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
- az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
- az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

6. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez[31]

Kárenyhítési hatósági szerződés
amely létrejött
egyrészről ........................... .................................................. (név) ................................................................. (lakcím vagy székhely)
..................................... ...................................... (adóazonosító jel vagy adószám) .............................................. (bankszámlaszám)
............................................................................... (regisztrációs szám), mint mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: Termelő)
másrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ............ .................................. (székhely) (a továbbiakban: MVH)mint szerződő felek (a továbbiakban: szerződő felek) között, alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
1. A szerződő felek jelen szerződésben a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt. ) 11. § (1) bekezdés a) pontja és a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28. ) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a alapján az alábbiakban állapodnak meg.
2. Termelő kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság területén az alábbi termőföldingatlanokat használja és a földhasználatot az illetékes földhivatalnak bejelentette. A kárenyhítési szerződésre bejelentett terület nem lehet kisebb, mint a Termelő SAPS-igénylésében feltüntetett valamennyi terület, a belterületi termőföld ingatlanokkal, illetve a gyep és legelő művelési ágba sorolt területekkel csökkentve.
Művelési ágTelepülésHelyrajzi számTerületnagyság
3. Termelő vállalja, hogy a fenti termőföldek után a Krt. 7. § (1)-(2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségnek a Krt. -ben foglaltak szerint eleget tesz. A 2. pontban megjelölt termőföldek után a Krt. 7. §-ában foglaltak alapján a kárenyhítő juttatás részbeni pénzügyi forrásaként a Termelő évente ............. Ft, azaz .......................................... forint összeget köteles befizetni a 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlára. Az összeg befizetésének határideje 2007. évben szeptember 30., 2008. évtől kezdődően tárgyév május 31. napja. A fenti összeg határidőben történő megfizetésének minősül az is, ha Termelő az átutalásra legkésőbb a fenti határnapra megbízást adott.

4. Jelen szerződés alapján a Krt. -ben és a Rendeletben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén a 2. pontban megjelölt termőföldön bekövetkezett elemi csapást követően az MVH kötelezettséget vállal, hogy a Krt. 11. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőn belül, a Krt. 9. §-ban meghatározott mértékű kárenyhítő juttatásban részesíti Termelőt. Az MVH a kárenyhítő juttatási előleget, illetve a megállapított juttatás fennmaradó összegét a Termelőnek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (1) bekezdés a pontja szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett bankszámlájára teljesíti. Amennyiben a felvett előleg meghaladja az MVH által megállapított kárenyhítő juttatás összegét, az MVH felszólítására a termelő a különbözetet visszafizeti.

5. A Krt. 7. § (3) bekezdésének értelmében a szerződés - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXVI. fejezete szerinti - megszűnése esetén a Termelő által az előirányzatra korábban befizetett összeget az MVH nem fizeti vissza.

6. Termelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa az MVH részére megadott személyes és a földhasználatra vonatkozó adatokat - a kárenyhítési rendszer működtetéséhez, illetve a kárenyhítő juttatás teljesítéséhez - az MVH kezeli, illetve szükséges mértékben és gyakorisággal a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) részére átadja.

7. Termelő kötelezettséget vállal, hogy abban az esetben, ha a kárenyhítő juttatást a Krt., illetve a Rendelet rendelkezéseibe ütköző módon vette igénybe, a juttatás teljes összegét az MVH írásbeli felszólításának megfelelően visszafizeti.

8. Termelő tudomásul veszi, hogy ha a szerződés 3. pontja szerinti befizetési kötelezettségének, illetve a 4. és 7. pontja szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, szerződésszegést követ el és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 77. § (2) bekezdése alapján a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül és az MVH - az addigi teljesítések figyelembevételével - hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről.

9. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat az MVH nem teljesíti, a Termelő a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül - a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat.

10. Termelő kijelenti, hogy az általa használt teljes termőföldterületet jelen szerződés 2. pontjában megjelölte.
11. Termelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező földterület tekintetében alábbi szerződésszámú biztosítási szerződésekkel rendelkezik:
Helyrajzi számBiztosító megnevezéseSzerződésszám
12. Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa használt, a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termőföldek száma, illetve területe változik, úgy a változástól számított 15 napon belül kezdeményezi jelen szerződés módosítását.
13. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Rendelet 5. számú melléklete szerinti Nyilatkozat.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Krt, a Ket, a Ptk., valamint a Rendelet előírásait kell alkalmazni.
15. Jelen szerződésből eredő vitáikat a szerződő felek elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelenségére kikötik a Termelő székhelye/lakhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
Fentieket a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ............................ év ........................................ hó ..... nap
..............................................................
Termelő
..............................................................
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
Melléklet:
Nyilatkozat a vállalkozás minősítésére

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.28.

[2] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[3] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[4] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/88. száma. Hatályos 2007.06.28.

[5] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[6] Beiktatta az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[7] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[8] Beiktatta az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[9] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[10] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[11] Beiktatta az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[12] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[13] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[14] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[15] Számozását módosította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[16] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[17] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[18] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[19] Hatályon kívül helyezte az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.06.28.

[20] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.06.28.

[21] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[22] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[23] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[24] Megállapította a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.20.

[25] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[26] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[27] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[28] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[29] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[30] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

[31] Megállapította az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.06.28.

Tartalomjegyzék