2007. évi CLIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, Ungváron, 2007. szeptember 18-án létrejött, a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

"Egyezmény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tekintettel a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében foglaltakra;

tekintettel továbbá a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendeletet módosító, 2006. december 20-i, 1932/2006/EK tanácsi rendeletre;

egyetértve azzal, hogy a kibővített Európai Unió érdekében áll gondoskodni arról, hogy a határok ne képezzenek akadályt a szomszédaival folytatott kereskedelem, a szociális és kulturális csere, illetve a regionális együttműködés előtt, valamint azzal, hogy az Európai Unió az ukrán állampolgárok vízummentes utazásának bevezetését hosszú távú célkitűzésnek tekinti;

attól az óhajtól vezetve, hogy a szerződő felek államai között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt szerződéssel összhangban továbbfejlesszék a két állam közötti jószomszédi kapcsolatokat, és hogy kölcsönösen megkönnyítsék a magyar-ukrán határ mentén lakó személyek utazását;

elhatározták, hogy a határ menti lakosok érdekében kis-határforgalmi egyezményt kötnek, és az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az Egyezmény I. Mellékletében felsorolt határ menti településeken (a továbbiakban: határ menti terület) legalább három éves állandó lakóhellyel rendelkező személyek (a továbbiakban: határ menti lakosok) a 2. Cikkben meghatározott kishatárforgalmi engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában egyéb engedély nélkül léphetnek be és tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának határ menti területén.

(2) Az Egyezmény rendelkezései vonatkoznak az (1) bekezdésben említett személy házastársára, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermekére (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), valamint a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermekére (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), akkor is, ha ők a határ menti területen kevesebb, mint három éve rendelkeznek állandó lakóhellyel.

(3) A határ menti lakosok az Egyezmény II. Mellékletében felsorolt okiratokkal igazolják, hogy állandó lakóhelyük a határ menti területen található.

(4) A másik Szerződő Fél állama határának átlépésére az (1)-(2) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén is csak akkor kerülhet sor, ha a kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok nem jelentenek veszélyt a Szerződő Felek államának közrendjére, közbiztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira, különösen nem állnak ugyanezen okok miatt beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt.

(5) A 2. Cikkben meghatározott engedély többszöri beutazásra, és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos folyamatos, különösen szociális, kulturális, családi vagy - a nemzeti jogszabályok alapján keresőtevékenységnek nem minősülő - megalapozott gazdasági célú tartózkodásra jogosít a másik Szerződő Fél államának határ menti területén. Az engedéllyel beutazott határ menti lakosok a másik Szerződő Fél állama határ menti területén kívül nem tartózkodhatnak.

2. Cikk

(1) Az engedély a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső jogszabályai, valamint a vonatkozó európai uniós szabályok által előírt biztonsági jellemzőkkel ellátott, és technikai előírásoknak megfelelő, a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által kiállított okmány. Az engedély be- és kiutazásra, valamint meghatározott célú és meghatározott területen való tartózkodásra jogosít. Az engedélyt a beutazás célországának hatósága állítja ki. Az engedély érvényességi ideje legalább egy év és legfeljebb öt év, de nem haladhatja meg az úti okmány érvényességi idejét.

(2) A kishatárforgalmi engedély tartalmazza:

a) az engedély jogosultjának arcképét;

b) az engedély jogosultjának családi és utónevét (neveit), születési idejét, állampolgárságát és lakóhelyét;

c) a kiállító hatóságot, a kiállítás időpontját és az engedély érvényességi idejét;

d) a határ menti terület megjelölését, amelyen belül az engedély jogosultja mozoghat;

e) a külső határok átlépésre jogosító érvényes úti okmány számát;

f) annak egyértelmű feltüntetését, hogy az engedély jogosultja nem hagyhatja el a határ menti területet, továbbá hogy bármilyen visszaélés a 3. Cikkben meghatározott szankciókat vonja maga után.

(3) Az engedélyt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított harminc (30) napon belül kell kiállítani.

(4) A Szerződő Felek kicserélik az engedélyek mintapéldányait. Az engedélyek megváltoztatása esetén a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást, és átadják egymásnak az új engedélyek mintapéldányait. A hatályos okmányok érvényességi idejük lejártáig felhasználhatók.

(5) Az engedélyt a kiállító Szerződő Fél államának hivatalos nyelvén, valamint angol nyelven adják ki.

(6) Az engedély kiállítási díja húsz (20) euró. A következő személyi körök mentesülnek a díj megfizetése alól:

a) fogyatékos személyek,

b) nyugdíjasok,

c) 18 évesnél fiatalabb gyermekek, és 21 évesnél fiatalabb eltartott gyermekek.

(7) Az engedély kiállításának, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelésnek és adatszolgáltatásnak a részletes szabályait a Szerződő Felek belső jogszabályaik szerint állapítják meg.

(8) Az engedélyek kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére feljogosított hatóságok felsorolását jelen Egyezmény III. Melléklete tartalmazza.

3. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk ideje alatt kötelesek ezen állam jogszabályait megtartani.

(2) A Szerződő Felek államai az engedéllyel való bárminemű visszaélés esetén a nemzeti jogszabályaikban meghatározott szankciókat alkalmazzák. A Szerződő Felek államai által alkalmazható, nemzeti jogszabályaikban meghatározott szankciókat a jelen Egyezmény IV. Melléklete tartalmazza. A nemzeti jogszabályaik szankciókra vonatkozó rendelkezéseinek megváltozását a Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással.

4. Cikk

(1) A határ menti lakos köteles haladéktalanul bejelenteni a belépés helye szerinti határőrizeti szervnek, ha a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodása alatt az engedélyét elveszíti, ellopják, az megrongálódik vagy megsemmisül. Az illetékes határőrizeti szerv nyilvántartása alapján igazolást állít ki arról, hogy a határátlépés érvényes engedéllyel történt. A Szerződő Felek államai kölcsönösen elfogadják az ilyen igazolást, mint a lakóhely szerinti országba való visszatérés céljából az államhatáruk átlépésére jogosító okmányt. Az igazolás kiállítására jogosult hatóság megnevezését a Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással.

(2) Amikor az egyik Szerződő Fél állama által kiállított, elveszett engedély előkerül, az illetékes hatóság azt a legrövidebb időn belül megküldi a másik Szerződő Fél állama kiállító hatóságának.

5. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok a másik Szerződő Fél államának területére a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott, valamint az engedéllyel igénybe vehető határátkelőhelyeken léphetnek át.

(2) Az engedéllyel igénybe vehető határátkelőhelyeken a határátlépés a Szerződő Felek államai illetékes hatóságai által egyetértésben megállapított nyitvatartási időben történhet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyek listáját a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a két ország közötti államhatáron lévő határátkelőhelyekről szóló, 1993. február 26-i megállapodás tartalmazza.

(4) A határ menti lakosoknak a kishatárforgalomban történő be- és kilépését a határátkelőhelyeken a Szerződő Felek államainak határellenőrző szervei belső jogszabályaiknak megfelelően ellenőrzik, be- és kiléptető bélyegző lenyomatot azonban nem helyeznek el az engedélyben.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben felfüggeszthetik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetésének, valamint megszüntetésének időpontjáról diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatást kell adni.

7. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton, vagy államaik illetékes hatóságai közötti közvetlen tárgyalások útján rendezik.

8. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól.

(2) A jelen Egyezmény az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról.

(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek közös és kölcsönös egyetértésével módosítható.

(4) A jelen Egyezményt bármely Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Félhez való beérkezését követő hatvanadik (60.) napon veszti hatályát.

Készült Ungváron, 2007. szeptember 18-án két eredeti példányban, mindegyik magyar, ukrán és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezmény értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság

Kormánya nevében

Ukrajna Miniszteri

Kabinetje nevében

I. Melléklet

Névjegyzék a határ menti területhez tartozó helységekről

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

1. Ajak

2. Alsóberecki

3. Alsóregmec

4. Anarcs

5. Apagy

6. Aranyos apáti

7. Baktalórántháza

8. Balsa

9. Barabás

10. Bátorliget

11. Benk

12. Beregdaróc

13. Beregsurány

14. Berkesz

15. Besenyőd

16. Beszterec

17. Bodroghalom

18. Bodrogolaszi

19. Botpalád

20. Bózsva

21. Buj

22. Cégénydányád

23. Cigánd

24. Csaholc

25. Csaroda

26. Császló

27. Csegöld

28. Csenger

29. Csengersima

30. Csengerújfalu

31. Dámóc

32. Darnó

33. Demecser

34. Dombrád

35. Döge

36. Eperjeske

37. Fábiánháza

38. Fehérgyarmat

39. Felsőberecki

40. Felsőregmec

41. Fényeslitke

42. Filkeháza

43. Fülesd

44. Fülpösdaróc

45. Füzérkajata

46. Füzérradvány

47. Gacsály

48. Garbolc

49. Gávavencsellő

50. Géberjén

51. Gégény

52. Gelénes

53. Gemzse

54. Gulács

55. Györgytarló

56. Győröcske

57. Győrtelek

58. Gyulaháza

59. Gyügye

60. Gyüre

61. Háromhuta

62. Hercegkút

63. Hermánszeg

64. Hetefejércse

65. Hodász

66. Ibrány

67. Ilk

68. Jánd

69. Jánkmajtis

70. Jármi

71. Jéke

72. Kállósemjén

73. Kántorjánosi

74. Karcsa

75. Karos

76. Kék

77. Kékcse

78. Kemecse

79. Kenézlő

80. Kérsemjén

81. Kisar

82. Kishódos

83. Kishuta

84. Kisnamény

85. Kispalád

86. Kisrozvágy

87. Kisvárda

88. Kisvarsány

89. Kisszekeres

90. Kocsord

91. Komlódtótfalu

92. Komlóska

93. Komoró

94. Kótaj

95. Kovácsvágás

96. Kölese

97. Kömörő

98. Lácacséke

99. Laskod

100. Levelek

101. Lónya

102. Lövőpetri

103. Magosliget

104. Magy

105. Makkoshotyka

106. Mánd

107. Mándok

108. Máriapócs

109. Márokpapi

110. Mátészalka

111. Mátyus

112. Méhtelek

113. Mérk

114. Mezőladány

115. Mikóháza

116. Milota

117. Nábrád

118. Nagyar

119. Nagydobos

120. Nagyecsed

121. Nagyhalász

122. Nagyhódos

123. Nagyhuta

124. Nagyrozvágy

125. Nagyszekeres

126. Nagyvarsány

127. Napkor

128. Nemesborzova

129. Nyírbátor

130. Nyírbogát

131. Nyírbogdány

132. Nyírcsaholy

133. Nyírcsászári

134. Nyírderzs

135. Nyíregyháza

136. Nyírgyulaj

137. Nyíribrony

138. Nyírjákó

139. Nyírkarász

140. Nyírkáta

141. Nyírkércs

142. Nyírlövő

143. Nyírmada

144. Nyírmeggyes

145. Nyírparasznya

146. Nyírpazony

147. Nyírpilis

148. Nyírtass

149. Nyírtét

150. Nyírtura

151. Nyírvasvári

152. Ófehértó

153. Olcsva

154. Olcsvaapáti

155. Ópályi

156. Ököritófülpös

157. Ömböly

158. Őr

159. Pácin

160. Pálháza

161. Panyola

162. Pap

163. Papos

164. Paszab

165. Pátroha

166. Pátyod

167. Penyige

168. Petneháza

169. Piricse

170. Pócspetri

171. Porcsalma

172. Pusztadobos

173. Pusztafalu

174. Ramocsaháza

175. Rápolt

176. Rétközberencs

177. Révleányvár

178. Ricse

179. Rohod

180. Rozsály

181. Sárazsadány

182. Sárospatak

183. Sátoraljaújhely

184. Semjén

185. Sényő

186. Sonkád

187. Szabolcsbáka

188. Szabolcsveresmart

189. Szamosangyalos

190. Szamosbecs

191. Szamoskér

192. Szamossályi

193. Szamostatárfalva

194. Szamosújlak

195. Szamosszeg

196. Szatmárcseke

197. Székely

198. Tákos

199. Tarpa

200. Terem

201. Tiborszállás

202. Tiszaadony

203. Tiszabecs

204. Tiszabercel

205. Tiszabezdéd

206. Tiszacsécse

207. Tiszacsermely

208. Tiszakanyár

209. Tiszakarád

210. Tiszakerecseny

211. Tiszakóród

212. Tiszamogyorós

213. Tiszarád

214. Tiszaszalka

215. Tiszaszentmárton

216. Tiszatelek

217. Tiszavid

218. Tisztaberek

219. Tivadar

220. Tornyospálca

221. Tunyogmatolcs

222. Túristvándi

223. Túrricse

224. Tuzsér

225. Tyukod

226. Újdombrád

227. Újkenéz

228. Ura

229. Uszka

230. Vágáshuta

231. Vaja

232. Vajdácska

233. Vállaj

234. Vámosatya

235. Vámosoroszi

236. Vásárosnamény

237. Vasmegyer

238. Vilyvitány

239. Viss

240. Záhony

241. Zajta

242. Zemplénagárd

243. Zsarolyán

244. Zsurk

UKRAJNA TERÜLETÉN

1. Andriivka

2. Antalovtsi

3. Ardanovo

4. Astei

5. Babychi

6. Badalovo

7. Badiv

8. Bakosh

9. Balazher

10. Baranyntsi

11. Barbovo

12. Barkasovo

13. Barvinok

14. Batfa

15. Batovo

16. Batrad

17. Bel. Byihan

18. Bene

19. Benedykivtsi

20. Berehovo

21. Berehuifalu

22. Berezynka

23. Bilky

24. Bobovyshche

25. Boharevytsia

26. Bolfalva

27. Boroniava

28. Borzhava

29. Borzhavske

30. Botar

31. Brestiv

32. Brid

33. Bronka

34. Bukove

35. Bukovynka

36. Bushtyno

37. Bystrytsia

38. Chabanivka

39. Chabyn

40. Chaslivtsi

41. Chepa

42. Chereivtsi

43. Cherna

44. Chernyk

45. Chertezh

46. Chertizh

47. Chervenovo

48. Chervone

49. Chetfalva

50. Chikosh-Horonda

51. Choma

52. Chomonyn

53. Chop

54. Chopivtsi

55. Chornotysiv

56. Chornyi Potik

57. Chornyi Potik

58. Chynadiiovo

59. Danylivka

60. Danylovo

61. Demechi

62. Dertsen

63. Deshkovytsia

64. Dilok

65. Dilok

66. Diula

67. Domboky

68. Dorobratovo

69. Dovhe

70. Dovhe Pole

71. Drachyno

72. Drahynia

73. Drotyntsi

74. Dubrivka

75. Dubrivka

76. Dubrynychi

77. Duby

78. Dubyno

79. Dunkovytsia

80. Dusyno

81. Dyida

82. Esen

83. Fanchykovo

84. Fertesholmash

85. Fohorlan'

86. Fornosh

87. Haidosh

88. Halabor

89. Haloch

90. Handerovytsia

91. Hat

92. Hecha

93. Hertsivtsi

94. Heten

95. Hetynia

96. Hlyboke

97. Holubyne

98. Horbky

99. Horbok

100. Horinchovo

101. Horonda

102. Horonhlab

103. Hrabovo

104. Hreblia

105. Hrybivtsi

106. Hudia

107. Huniadi

108. Hut

109. Huta

110. Ilkivtsi

111. Ilnytsia

112. Imstychovo

113. Irliava

114. Irshava

115. Ivanivtsi

116. Ivashkovytsia

117. Iza

118. Kaidanovo

119. Kalliv

120. Kalnyk

121. Kamianske

122. Kamianytsia

123. Kendereshiv

124. Karachyn

125. Karpaty

126. Karpovtlash

127. Kashtanovo

128. Keretsky

129. Khmilnyk

130. Kholmets

131. Kholmok

132. Kholmovets

133. Khudlovo

134. Khust

135. Khustets

136. Khyzha

137. Kidosh

138. Kinchesh

139. Kinlod

140. Kireshi

141. Klenovets

142. Kliachanovo

143. Kliucharky

144. Klochky

145. Klymovytsia

146. Kobalevytsia

147. Kolchyno

148. Kontsovo

149. Kopashnovo

150. Kopynivtsi

151. Korolevo

152. Korytniany

153. Koshelovo

154. Koson

155. Kosyno

156. Krainia Martynka

157. Krainie

158. Krainykovo

159. Kryte

160. Kryva

161. Kryvyi

162. Kuchava

163. Kushnytsia

164. Kushtanovytsia

165. Kuzmyno

166. Kvasovo

167. Kybliary

168. Lalovo

169. Lavky

170. Letsovytsia

171. Liakhivtsi

172. Lintsi

173. Lisarnia

174. Lokhovo

175. Lokit

176. Lopushanka

177. Loza

178. Lukovo

179. Lunka

180. Lypcha

181. Lypetska Poliana

182. Lypovets

183. Maiurky

184. Makarovo

185. Mal. Byihan

186. Mal. Dobron

187. Mal. Heivtsi

188. Mal. Kopania

189. Mal. Martynka

190. Mal. Rakovets

191. Mal. Roztoka

192. MalePopovo

193. Mali Selmentsi

194. Matiiovo

195. Medvedivtsi

196. Midianytsia

197. Mochola

198. Modorosh

199. Mokra

200. Monastyrets

201. Mukachevo

202. Muzhiievo

203. Mykulivtsi

204. Mynai

205. Myrcha

206. Nankovo

207. Nehrovo

208. Nevetlensofolu

209. Nevytske

210. Nov. Davydkovo

211. Nove Klynove

212. Nove Selo

213. Novobarovo

214. Novoselytsia

215. Novoselytsia

216. Novoselytsia

217. Nyzh. Bolotne

218. Nyzh. Koropets

219. Nyzh. Remety

220. Nyzh. Selyshche

221. Nyzhnie Solotvyno

222. Obava

223. Oblaz

224. Okli

225. OkliHed'

226. Oleksandrivka

227. Oleshnik

228. Onok

229. Onokivtsi

230. Orikhovytsia

231. Orosiievo

232. Osava

233. Osii

234. Ozhoverkh

235. Palad-Komarivtsi

236. Pallo

237. Pasika

238. Pastilky

239. Patskanovo

240. Pavshyno

241. Perechyn

242. Perekhrestia

243. Petrivka

244. Pidhirne

245. Pidhorb

246. Pidvynohradiv

247. Piiterfolvo

248. Pistrialovo

249. Plavia

250. Ploskanovytsia

251. Popovo

252. Poroshkovo

253. Posich

254. Potochok

255. Pryborzhavske

256. Prytysianske

257. Pushkino

258. Puzniakivtsi

259. Raifanovo

260. Rakosh

261. Rakoshyno

262. Rakovo

263. Rativtsi

264. Rokosovo

265. Romochevytsia

266. Rososh

267. Rostoviatytsia

268. Rozivka

269. RuskaDolyna

270. RuskaKuchava

271. Ruske

272. Ruske Pole

273. Ruski Heivtsi

274. Ryski Komarivtsi

275. Sasovo

276. Serednie

277. Seme

278. Shaian

279. Shalanky

280. Shchaslyve

281. Shenborn

282. Shkurativtsi

283. Shorn

284. Shyroke

285. Shyshlivtsi

286. Siltse

287. Simer

288. Simerky

289. Siuriuk

290. Siurte

291. Slopovyi

292. Smolohovytsia

293. Sobatyn

294. Sofiia

295. Sokyrnytsia

296. Solomonovo

297. Solovka

298. Stanovo

299. Star. Davydkovo

300. Steblivka

301. Storozhnytsia

302. Strabychovo

303. Stroine

304. Strypa

305. Sukha

306. Suskovo

307. Svaliava

308. Svoboda

309. Syniak

310. Tarnivtsi

311. Tekovo

312. Tiachiv

313. Topolyn

314. Trosnyk

315. Trostianytsia

316. Tsyhanivtsi

317. Turia-Bystra

318. Turia-Pasika

319. Turi-Remety

320. Turychky

321. Turytsia

322. Tyihlash

323. Tysaahtelek

324. Tysaashvan

325. Tysauifalu

326. Tysobyken'

327. Uzhhorod

328. Vary

329. Vel. Bakta

330. Vel. Berehy

331. Vel. Dobron

332. Vel. Geivtsi

333. Vel. Komiaty

334. Vel. Kopania

335. Vel. Lazy

336. Vel. Luchky

337. Vel. Palad

338. Vel. Rakovets

339. Vel. Roztoka

340. Veliatyn

341. Verbove

342. Verbovets

343. Veriatsia

344. Verkh. Koropets

345. Verkh. Remety

346. Verkh. Vyznytsia

347. Verkhnia Solotvyna

348. Vertep

349. Vilkhivka

350. Vilkhovytsia

351. Vilshynky

352. Vinkove

353. Volovytsia

354. Vonihove

355. Vorochovo

356. Vovkove

357. Vylok

358. Vynohradiv

359. Vyshkovo

360. Yabluniv

361. Yablunivka

362. Yanoshi

363. Yarok

364. Zabolotne

365. Zahattia

366. Zalom

367. Zaluzhzhia

368. Zapson

369. Zarichchia

370. Zarichne

371. Zarichovo

372. Zatyshne

373. Zatysivka

374. Zavbuch

375. Zavosyna

376. Zavydovo

377. Zhborivtsi

378. Zhniatyno

379. Zhukovo

380. Zniatsovo

381. Zolotarovo

382. Zubivka

II. Melléklet

A határ menti területen fekvő állandó lakóhely igazolására szolgáló okiratok listája

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Személyazonosító igazolvány (régi típusú magyar személyazonosító igazolvány)

Lakcímkártya (az új típusú magyar személyazonosító igazolvány melléklete)

UKRAJNA

Az illetékes ukrán hatóság által nyilvántartott ukrán személyazonosító igazolvány

Az illetékes ukrán hatóság által nyilvántartott ukrán útlevél

Az illetékes ukrán hatóság által az állandó lakcímről kibocsátott igazolás

III. Melléklet

A kishatárforgalmi engedélyek kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére feljogosított hatóságok

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa

A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának Beregszászi ügyfélszolgálati irodája

UKRAJNA

Ukrajna Nyíregyházi Főkonzulátusa

IV. Melléklet

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén a Szerződő Felek által alkalmazható szankciók

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Kötelezés a Magyar Köztársaság területének elhagyására Idegenrendészeti kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom

Beutazási és tartózkodási tilalom

UKRAJNA

Kötelezés Ukrajna területének elhagyására Kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom Beutazási és tartózkodási tilalom"

"Agreement

between the Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the rules of local border traffic

The Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter referred to as the Contracting Parties)

Having regard to Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention;

Having regard to Council Regulation (EC) No 1932/2006 of 21 December 2006 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement;

Adopting the fact that it is in the interest of the European Union to ensure that the borders with its neighbours are not a barrier to trade, social and cultural interchange or regional cooperation, and that the European Union recognises the introduction of a visa free travel regime for the citizens of Ukraine as a long term perspective;

Driven by desire to strengthen good neighbourhood relations between the states of the Contracting Parties in accordance with regulations of the Agreement between the Republic of Hungary and Ukraine on the bases of good neighbourhood and co-operation of 6 December 1991, and to mutually facilitate border crossing of border residents;

Have decided to conclude agreement on local border traffic in the interest of border residents, thus have agreed as follows:

Article 1

(1) Persons who have had permanent residence for at least three years (hereinafter referred to as border residents) in settlements along the state border listed in Annex I of the present Agreement (hereinafter referred to as border area) are allowed to enter and stay in possession of local border traffic permit (hereinafter referred to as permit) as defined in Article 2 without any further permission in the border area of the state of the other Contracting Party.

(2) Provisions of the present Agreement also apply to the spouse, minor or dependant major child (including adopted or foster child) and minor or dependant major child (including adopted or foster child) of the spouse of the person defined in paragraph (1) of this Article, even if they have had permanent residence for less than three years in the border area.

(3) Border residents shall prove their permanent residence status in the border area with documents listed in Annex II of the present Agreement.

(4) Crossing of border of the state of the other Contracting Party under the local border traffic regime - even in case of fulfilment the requirements defined in paragraphs (1) and (2)- is only possible, if border residents are not considered to be a threat to public policy, internal security, public health or the international relations of the states of the Contracting Parties, and in particular are not subject to any expulsion or ban on entry or stay on the same grounds.

(5) The permit as defined in Article 2 entitles its holder for multiple entry and for a continuous stay of maximum three months within six months in the border area of the state of the other Contracting Party, in particular for social, cultural or family reasons, or substantiated economic reasons that are not to be considered as gainful activity according to national regulations. Border residents travelling with the permit are not allowed to stay outside the border area of the state of the other Contracting Party.

Article 2

(1) The permit is a special document issued by the competent authorities of the states of the Contracting Parties containing security features and technical specifications complying with the relevant provisions of the European Union and with the national regulations of the states of the Contracting Parties. The permit entitles its holder to enter, stay for definite reason and in definite area, and exit. Local border traffic permit is issued by the authority of the country of entry and it is valid for at least one year and not more than five years, but it can not exceed the validity of the travel document.

(2) The permit shall contain:

(a) facial image of the holder of the permit;

(b) the forename(s), surname(s), date of birth, nationality and place of residence of the holder of the permit;

(c) the issuing authority, date of issue and period of validity;

(d) the border area within which the holder of the permit is authorised to move;

(e) the number(s) of the valid travel document entitling its holder to cross external borders;

(f) clear statement that its holder is not authorised to move outside the border area and that any abuse shall be subject to penalties as provided for in Article 3.

(3) The permit shall be issued within the shortest possible period of time, but not more than thirty (30) days from the date of submitting the application.

(4) The Contracting Parties shall exchange the specimens of the permits. The Contracting Parties shall notify each other about the change of the permits through diplomatic channels without delay, and they shall exchange the specimens of the new permits. Valid documents can be used until the end of their validity.

(5) The permit shall be issued in the official language of the issuing state of the Contracting Party, as well as in English language.

(6) The fee of the permit shall amount to twenty (20) euros. Fees for the permit are waived for the following categories of persons:

(a) disabled persons;

(b) pensioners;

(c) children under the age of 18 and dependent children under the age of 21.

(7) Detailed rules of issue of the permit and rules of data management and supply of data related to the issue are to be determined by the Contracting Parties according to their national regulations.

(8) Authorities entitled to take over applications for permits are listed in Annex III of the present Agreement.

Article 3

(1) During their stay in the territory of the state of the other Contracting Party under the local border traffic regime, border residents shall abide by the laws and regulations of this state.

(2) The states of the Contracting Parties impose penalties determined by their national regulations in case of any kind of misuse of the permit. Penalties that may be imposed by the states of the Contracting Parties as determined by their national regulations are listed in Annex IV of the present Agreement. The Contracting Parties shall inform each other about the amendments of national regulations of their states concerning penalties through diplomatic channels.

Article 4

(1) The border resident is obliged to report to the authority responsible for border checks of entry without delay if his/her permit has been lost, stolen, damaged, or destroyed during the stay in the territory of the state of the other Contracting Party. The competent border security organ issues a certificate by its registration about the fact that the border has been crossed with a valid permit. The states of the Contracting Parties mutually accept such certificate as a document entitling its holder to cross their state border in order to return to his/her country of residence. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels about the designation of authorities entitled to issue such certificate.

(2) In case the lost permit issued by one of the state of the Contracting Parties is found, the competent authority shall send it within the shortest possible time to the issuing authority of the state of the other Contracting Party.

Article 5

(1) Border residents travelling under the local border traffic regime may cross the border of the state of the other Contracting Party through the border crossing points opened for the international passenger traffic, as well as through the crossing points opened for local border traffic.

(2) Crossing through the border crossing points opened for local border traffic is possible during the opening hours determined by the competent authorities of the states of the Contracting Parties.

(3) Border crossing points defined in paragraphs (1) and (2) are listed in the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministries of the Ukraine on the border crossing points of the state border between the two countries of 26 February 1993.

(4) The border guard of the states of the Contracting Parties shall carry out entry and exit checks at the border crossing points on border residents travelling under the local border traffic regime according to their national regulations, but no entry or exit stamps shall be affixed to the permit.

Article 6

(1) The Contracting Parties may suspend the application of the provisions of this Agreement wholly or partly for reasons of public security, public order or public health.

(2) The starting and closing date of the measures referred to in paragraph (1) shall be notified through diplomatic channels without delay.

Article 7

Differences related to the implementation of the provisions of this Agreement shall be resolved by the Contracting Parties through diplomatic channels or through direct negotiations between the competent authorities of the states of the Contracting Parties.

Article 8

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

(2) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the Contracting Parties mutually notify each other about the fulfilment of their internal legal procedures needed for the entering into force.

(3) This Agreement may be modified by common and mutual consent of the Contracting Parties.

(4) This Agreement may be terminated by either of the Contracting Parties in writing communicated through diplomatic channels. In case of termination, the Agreement shall expire on the sixtieth (60th) day following the receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.

Done at Uzhgorod, on 18th September 2007 in two original copies, each in Hungarian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government

of the Republic of

Hungary

For the Cabinet

of Ministers of

Ukraine

Annex I

List of settlements of the border area

In the territory of the Republic of Hungary:

1. Ajak

2. Alsóberecki

3. Alsóregmec

4. Anarcs

5. Apagy

6. Aranyos apáti

7. Baktalórántháza

8. Balsa

9. Barabás

10. Bátorliget

11. Benk

12. Beregdaróc

13. Beregsurány

14. Berkesz

15. Besenyőd

16. Beszterec

17. Bodroghalom

18. Bodrogolaszi

19. Botpalád

20. Bózsva

21. Buj

22. Cégénydányád

23. Cigánd

24. Csaholc

25. Csaroda

26. Császló

27. Csegöld

28. Csenger

29. Csengersima

30. Csengerújfalu

31. Dámóc

32. Darnó

33. Demecser

34. Dombrád

35. Döge

36. Eperjeske

37. Fábiánháza

38. Fehérgyarmat

39. Felsőberecki

40. Felsőregmec

41. Fényeslitke

42. Filkeháza

43. Fülesd

44. Fülpösdaróc

45. Füzérkajata

46. Füzérradvány

47. Gacsály

48. Garbolc

49. Gávavencsellő

50. Géberjén

51. Gégény

52. Gelénes

53. Gemzse

54. Gulács

55. Györgytarló

56. Győröcske

57. Győrtelek

58. Gyulaháza

59. Gyügye

60. Gyüre

61. Háromhuta

62. Hercegkút

63. Hermánszeg

64. Hetefejércse

65. Hodász

66. Ibrány

67. Ilk

68. Jánd

69. Jánkmajtis

70. Jármi

71. Jéke

72. Kállósemjén

73. Kántorjánosi

74. Karcsa

75. Karos

76. Kék

77. Kékcse

78. Kemecse

79. Kenézlő

80. Kérsemjén

81. Kisar

82. Kishódos

83. Kishuta

84. Kisnamény

85. Kispalád

86. Kisrozvágy

87. Kisvárda

88. Kisvarsány

89. Kisszekeres

90. Kocsord

91. Komlódtótfalu

92. Komlóska

93. Komoró

94. Kótaj

95. Kovácsvágás

96. Kölcse

97. Kömörő

98. Lácacséke

99. Laskod

100. Levelek

101. Lónya

102. Lövőpetri

103. Magosliget

104. Magy

105. Makkoshotyka

106. Mánd

107. Mándok

108. Máriapócs

109. Márokpapi

110. Mátészalka

111. Mátyus

112. Méhtelek

113. Mérk

114. Mezőladány

115. Mikóháza

116. Milota

117. Nábrád

118. Nagyar

119. Nagydobos

120. Nagyecsed

121. Nagyhalász

122. Nagyhódos

123. Nagyhuta

124. Nagyrozvágy

125. Nagyszekeres

126. Nagyvarsány

127. Napkor

128. Nemesborzova

129. Nyírbátor

130. Nyírbogát

131. Nyírbogdány

132. Nyírcsaholy

133. Nyírcsászári

134. Nyírderzs

135. Nyíregyháza

136. Nyírgyulaj

137. Nyíribrony

138. Nyírjákó

139. Nyírkarász

140. Nyírkáta

141. Nyírkércs

142. Nyírlövő

143. Nyírmada

144. Nyírmeggyes

145. Nyírparasznya

146. Nyírpazony

147. Nyírpilis

148. Nyírtass

149. Nyírtét

150. Nyírtura

151. Nyírvasvári

152. Ófehértó

153. Olcsva

154. Olcsvaapáti

155. Ópályi

156. Ököritófülpös

157. Ömböly

158. Őr

159. Pácin

160. Pálháza

161. Panyola

162. Pap

163. Papos

164. Paszab

165. Pátroha

166. Pátyod

167. Penyige

168. Petneháza

169. Piricse

170. Pócspetri

171. Porcsalma

172. Pusztadobos

173. Pusztafalu

174. Ramocsaháza

175. Rápolt

176. Rétközberencs

177. Révleányvár

178. Ricse

179. Rohod

180. Rozsály

181. Sárazsadány

182. Sárospatak

183. Sátoraljaújhely

184. Semjén

185. Sényő

186. Sonkád

187. Szabolcsbáka

188. Szabolcsveresmart

189. Szamosangyalos

190. Szamosbecs

191. Szamoskér

192. Szamossályi

193. Szamostatárfalva

194. Szamosújlak

195. Szamosszeg

196. Szatmárcseke

197. Székely

198. Tákos

199. Tarpa

200. Terem

201. Tiborszállás

202. Tiszaadony

203. Tiszabecs

204. Tiszabercel

205. Tiszabezdéd

206. Tiszacsécse

207. Tiszacsermely

208. Tiszakanyár

209. Tiszakarád

210. Tiszakerecseny

211. Tiszakóród

212. Tiszamogyorós

213. Tiszarád

214. Tiszaszalka

215. Tiszaszentmárton

216. Tiszatelek

217. Tiszavid

218. Tisztaberek

219. Tivadar

220. Tornyospálca

221. Tunyogmatolcs

222. Túristvándi

223. Túrricse

224. Tuzsér

225. Tyukod

226. Újdombrád

227. Újkenéz

228. Ura

229. Uszka

230. Vágáshuta

231. Vaja

232. Vajdácska

233. Vállaj

234. Vámosatya

235. Vámosoroszi

236. Vásárosnamény

237. Vasmegyer

238. Vilyvitány

239. Viss

240. Záhony

241. Zajta

242. Zemplénagárd

243. Zsarolyán

244. Zsurk

In the territory of Ukraine:

1. Andriivka

2. Antalovtsi

3. Ardanovo

4. Astei

5. Babychi

6. Badalovo

7. Badiv

8. Bakosh

9. Balazher

10. Baranyntsi

11. Barbovo

12. Barkasovo

13. Barvinok

14. Batfa

15. Batovo

16. Batrad

17. Bel. Byihan

18. Bene

19. Benedykivtsi

20. Berehovo

21. Berehuifalu

22. Berezynka

23. Bilky

24. Bobovyshche

25. Boharevytsia

26. Bolfalva

27. Boroniava

28. Borzhava

29. Borzhavske

30. Botar

31. Brestiv

32. Brid

33. Bronka

34. Bukove

35. Bukovynka

36. Bushtyno

37. Bystrytsia

38. Chabanivka

39. Chabyn

40. Chaslivtsi

41. Chepa

42. Chereivtsi

43. Cherna

44. Chernyk

45. Chertezh

46. Chertizh

47. Chervenovo

48. Chervone

49. Chetfalva

50. Chikosh-Horonda

51. Choma

52. Chomonyn

53. Chop

54. Chopivtsi

55. Chornotysiv

56. Chornyi Potik

57. Chornyi Potik

58. Chynadiiovo

59. Danylivka

60. Danylovo

61. Demechi

62. Dertsen

63. Deshkovytsia

64. Dilok

65. Dilok

66. Diula

67. Domboky

68. Dorobratovo

69. Dovhe

70. Dovhe Pole

71. Drachyno

72. Drahynia

73. Drotyntsi

74. Dubrivka

75. Dubrivka

76. Dubrynychi

77. Duby

78. Dubyno

79. Dunkovytsia

80. Dusyno

81. Dyida

82. Esen

83. Fanchykovo

84. Fertesholmash

85. Fohorlan'

86. Fornosh

87. Haidosh

88. Halabor

89. Haloch

90. Handerovytsia

91. Hat

92. Hecha

93. Hertsivtsi

94. Heten

95. Hetynia

96. Hlyboke

97. Holubyne

98. Horbky

99. Horbok

100. Horinchovo

101. Horonda

102. Horonhlab

103. Hrabovo

104. Hreblia

105. Hrybivtsi

106. Hudia

107. Huniadi

108. Hut

109. Huta

110. Ilkivtsi

111. Ilnytsia

112. Imstychovo

113. Irliava

114. Irshava

115. Ivanivtsi

116. Ivashkovytsia

117. Iza

118. Kaidanovo

119. Kalliv

120. Kalnyk

121. Kamianske

122. Kamianytsia

123. Kendereshiv

124. Karachyn

125. Karpaty

126. Karpovtlash

127. Kashtanovo

128. Keretsky

129. Khmilnyk

130. Kholmets

131. Kholmok

132. Kholmovets

133. Khudlovo

134. Khust

135. Khustets

136. Khyzha

137. Kidosh

138. Kinchesh

139. Kinlod

140. Kireshi

141. Klenovets

142. Kliachanovo

143. Kliucharky

144. Klochky

145. Klymovytsia

146. Kobalevytsia

147. Kolchyno

148. Kontsovo

149. Kopashnovo

150. Kopynivtsi

151. Korolevo

152. Korytniany

153. Koshelovo

154. Koson

155. Kosyno

156. Krainia Martynka

157. Krainie

158. Krainykovo

159. Kryte

160. Kryva

161. Kryvyi

162. Kuchava

163. Kushnytsia

164. Kushtanovytsia

165. Kuzmyno

166. Kvasovo

167. Kybliary

168. Lalovo

169. Lavky

170. Letsovytsia

171. Liakhivtsi

172. Lintsi

173. Lisarnia

174. Lokhovo

175. Lokit

176. Lopushanka

177. Loza

178. Lukovo

179. Lunka

180. Lypcha

181. Lypetska Poliana

182. Lypovets

183. Maiurky

184. Makarovo

185. Mal. Byihan

186. Mal. Dobron

187. Mal. Heivtsi

188. Mal. Kopania

189. Mal. Martynka

190. Mal. Rakovets

191. Mal. Roztoka

192. MalePopovo

193. Mali Selmentsi

194. Matiiovo

195. Medvedivtsi

196. Midianytsia

197. Mochola

198. Modorosh

199. Mokra

200. Monastyrets

201. Mukachevo

202. Muzhiievo

203. Mykulivtsi

204. Mynai

205. Myrcha

206. Nankovo

207. Nehrovo

208. Nevetlensofolu

209. Nevytske

210. Nov. Davydkovo

211. Nove Klynove

212. Nove Selo

213. Novobarovo

214. Novoselytsia

215. Novoselytsia

216. Novoselytsia

217. Nyzh. Bolotne

218. Nyzh. Koropets

219. Nyzh. Remety

220. Nyzh. Selyshche

221. Nyzhnie Solotvyno

222. Obava

223. Oblaz

224. Okli

225. Okli Hed'

226. Oleksandrivka

227. Oleshnik

228. Onok

229. Onokivtsi

230. Orikhovytsia

231. Orosiievo

232. Osava

233. Osii

234. Ozhoverkh

235. Palad-Komarivtsi

236. Pallo

237. Pasika

238. Pastilky

239. Patskanovo

240. Pavshyno

241. Perechyn

242. Perekhrestia

243. Petrivka

244. Pidhime

245. Pidhorb

246. Pidvynohradiv

247. Piiterfolvo

248. Pistrialovo

249. Plavia

250. Ploskanovytsia

251. Popovo

252. Poroshkovo

253. Posich

254. Potochok

255. Pryborzhavske

256. Prytysianske

257. Pushkino

258. Puzniakivtsi

259. Raifanovo

260. Rakosh

261. Rakoshyno

262. Rakovo

263. Rativtsi

264. Rokosovo

265. Romochevytsia

266. Rososh

267. Rostoviatytsia

268. Rozivka

269. RuskaDolyna

270. RuskaKuchava

271. Ruske

272. Ruske Pole

273. Ruski Heivtsi

274. Ryski Komarivtsi

275. Sasovo

276. Serednie

277. Seme

278. Shaian

279. Shalanky

280. Shchaslyve

281. Shenborn

282. Shkurativtsi

283. Shorn

284. Shyroke

285. Shyshlivtsi

286. Siltse

287. Simer

288. Simerky

289. Siuriuk

290. Siurte

291. Slopovyi

292. Smolohovytsia

293. Sobatyn

294. Sofiia

295. Sokyrnytsia

296. Solomonovo

297. Solovka

298. Stanovo

299. Star. Davydkovo

300. Steblivka

301. Storozhnytsia

302. Strabychovo

303. Stroine

304. Strypa

305. Sukha

306. Suskovo

307. Svaliava

308. Svoboda

309. Syniak

310. Tarnivtsi

311. Tekovo

312. Tiachiv

313. Topolyn

314. Trosnyk

315. Trostianytsia

316. Tsyhanivtsi

317. Turia-Bystra

318. Turia-Pasika

319. Turi-Remety

320. Turychky

321. Turytsia

322. Tyihlash

323. Tysaahtelek

324. Tysaashvan

325. Tysauifalu

326. Tysobyken'

327. Uzhhorod

328. Vary

329. Vel. Bakta

330. Vel. Berehy

331. Vel. Dobron

332. Vel. Geivtsi

333. Vel. Komiaty

334. Vel. Kopania

335. Vel. Lazy

336. Vel. Luchky

337. Vel. Palad

338. Vel. Rakovets

339. Vel. Roztoka

340. Veliatyn

341. Verbove

342. Verbovets

343. Veriatsia

344. Verkh. Koropets

345. Verkh. Remety

346. Verkh. Vyznytsia

347. Verkhnia Solotvyna

348. Vertep

349. Vilkhivka

350. Vilkhovytsia

351. Vilshynky

352. Vinkove

353. Volovytsia

354. Vonihove

355. Vorochovo

356. Vovkove

357. Vylok

358. Vynohradiv

359. Vyshkovo

360. Yabluniv

361. Yablunivka

362. Yanoshi

363. Yarok

364. Zabolotne

365. Zahattia

366. Zalom

367. Zaluzhzhia

368. Zapson

369. Zarichchia

370. Zarichne

371. Zarichovo

372. Zatyshne

373. Zatysivka

374. Zavbuch

375. Zavosyna

376. Zavydovo

377. Zhborivtsi

378. Zhniatyno

379. Zhukovo

380. Zniatsovo

381. Zolotarovo

382. Zubivka

Annex II

List of documents for proving permanent residence in the border area

Republic of Hungary:

Identity card (old type of Hungarian identity cards)

Address card (as attachment to the new type of the Hungarian identity card)

Ukraine:

Ukrainian identity card registered by the competent Ukrainian authority

Ukrainian passport registered by the competent Ukrainian authority

Certificate of the permanent residence issued by the competent Ukrainian authority

Annex III

Authorities entitled to take over applications for local border traffic permits

Republic of Hungary:

Consulate General of the Republic of Hungary in Uzhgorod

Office in Beregovo of the Consulate General of the Republic of Hungary in Uzhgorod

Ukraine:

Consulate General of Ukraine in Nyíregyháza

Annex IV

Penalties that may be imposed by the states of the Contracting Parties as determined by their national regulations

Republic of Hungary:

Obligation to leave the territory of the Republic of Hungary

Aliens policing expulsion and ban on entry and stay

Ban on entry and stay

Ukraine:

Obligation to leave the territory of Ukraine

Expulsion and ban on entry and stay

Ban on entry and stay"

4. §[2]

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-ai 2007. december 15-én lépnek hatályba.

(3) E törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése az Egyezmény 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4)[3]

(5) Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napját, valamint a (3) és (4) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 3-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 5. § (3) bekezdése az 1/2008. (I. 8.) KüM határozat alapján. Hatálytalan 2008.01.11.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 5. § (3) bekezdése az 1/2008. (I. 8.) KüM határozat alapján. Hatálytalan 2008.01.11.