Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §

A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság (a továbbiakban: a "Felek"),

azzal az óhajjal, hogy megerősítsék a két nép közötti baráti kapcsolatokat,

azzal a céllal, hogy előmozdítsák a két ország közötti együttműködést az oktatás, a szakképzés, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Együttműködési területek

A Felek támogatják és előmozdítják az együttműködést az oktatás, a szakképzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás, a tudomány, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén.

2. cikk

Dokumentációk cseréje

A Felek a lehetőségek szerint kölcsönösen átadják egymásnak az oktatással, a szakképzéssel, a tudománnyal, a felsőoktatással, a kultúrával, az ifjúsággal, a sporttal és a társadalmi kommunikációval kapcsolatos tájékoztató anyagaikat könyvek, kiadványok és dokumentumok, valamint audiovizuális anyagok formájában.

3. cikk

Intézmények közötti együttműködés

A Felek ösztönzik az együttműködés kiépítését és továbbfejlesztését az oktatás, a szakképzés, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén illetékes hatóságaik, szervezeteik és intézményeik között a következők szerint:

a) Tudósok, tanárok, szakértők, művészek, írók és a jelen Egyezményben meghatározott valamennyi terület szakértőinek cserekapcsolata.

b) Ösztöndíjak alap-, mester-, és doktori képzésben folytatott tanulmányokra, posztgraduális képzésekre, valamint egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben folytatott kutatásokra.

c) Rövid időtartamú ösztöndíjak szakirányú és nyári tanfolyamokra.

4. cikk

Tudományos fokozatok, címek és egyéb bizonyítványok elismerése

(1) A Felek kidolgozzák azon módszereket és feltételeket, amelyek alapján mindegyikük elismeri a másik Fél alap- és középfokú oktatási rendszerében szerzett bizonyítványok és diplomák egyenértékűségét.

(2) A Felek ösztönzik a felsőoktatási rendszerről folytatott információcserét annak érdekében, hogy az ekvivalencia tárgykörében hatályos törvényi szabályozással összhangban megkönnyítsék a másik Fél által kiadott diplomák és tudományos fokozatok elismerését.

5. cikk

Nyelv

(1) A Felek támogatják egymás nyelvének oktatását.

(2) Azzal a céllal, hogy nemzetközileg elismertessék a portugál nyelvtudást, és megkönnyítsék a portugált tanulók bejutását a portugál egyetemekre, a portugál Fél a SCAPLE-tanúsítási rendszer alkalmazásával igazolja a magyar felsőoktatási intézményekben szerzett portugál nyelvismeret elismerését.

6. cikk

Kulturális rendezvényeken való részvétel

Mindkét Fél megkönnyíti a másik Fél képviselőinek, illetve delegációinak részvételét a jelen Egyezmény keretében a másik Fél országában szervezett kongresszusokon, konferenciákon, szemináriumokon és más kulturális rendezvényeken.

7. cikk

Támogatás a fordításban és könyvkiadásban

(1) A Felek támogatják a másik ország történelmének, irodalmának, művészetének és kultúrája egyéb területeinek megismertetését.

(2) Az előző bekezdésben említett célok érdekében a Felek támogatják a saját országukban folyó könyvfordítást és -kiadást.

8. cikk

Együttműködés a nemzeti levéltárak és nemzeti könyvtárak között

(1) A Felek kölcsönösen támogatják a két ország könyvtárai, különösen a nemzeti könyvtárak közvetlen együttműködését.

(2) A vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokkal összhangban a Felek elősegítik az együttműködést és információcserét, továbbá a dokumentumok és bibliográfiai rekordok cseréjét a két ország nemzeti levéltárai és nemzeti könyvtárai között.

(3) A Felek elősegítik kutatók bejutását a fent említett intézményekbe.

9. cikk

Kulturális örökségi együttműködés

A Felek támogatják az együttműködést a kulturális örökségvédelem - a régészet, a műemlékvédelem, és a kulturális javak - vonatkozásában.

10. cikk

Együttműködés a filmművészet, az audiovizuális és multimédia kultúra területén

(1) A Felek támogatják az illetékes szervezetek közvetlen együttműködését a film, az audiovizuális és multimédiás kultúra területein.

(2) A Felek támogatják képviselőik részvételét a másik ország nemzeti és nemzetközi filmfesztiváljain.

(3) A Felek támogatják az információ és/vagy tapasztalatok cseréjét a másik Fél filmművészetének jobb megismerése céljából.

11. cikk

Kiállítások és fesztiválok

(1) A Felek támogatják kiállítások bemutatását egymás országában, valamint közös projektek kidolgozását.

(2) A Felek támogatják a zenekarok, a színtársulatok, a hivatásos és nem hivatásos művészeti csoportjaik közötti cserekapcsolatokat, valamint a művészek részvételét a másik Fél országában rendezett nemzetközi fesztiválokon.

12. cikk

Műalkotások illegális kereskedelme

(1) A Felek hatályos belső jogszabályaiknak és a nemzetközi egyezmények és a közösségi jog rendelkezéseinek megfelelően együttműködnek a kulturális javak tiltott importjának, exportjának és átruházásának megakadályozásában.

(2) A Felek támogatják az illegálisan exportált és importált kulturális javak visszaszolgáltatását.

13. cikk

Kulturális termékek nem kereskedelmi célú behozatala

A Felek a területükön hatályos törvényeknek megfelelően megkönnyítik a különböző kulturális termékek jelen Egyezmény keretében történő, nem kereskedelmi célú behozatalát és a másik Félnek történő visszaszállítását.

14. cikk

Ifjúsági együttműködés

(1) A Felek információ- és dokumentációcsere révén ösztönzik az együttműködést országaik ifjúsági szervezetei és nonprofit ifjúsági szervezetei között azzal a céllal, hogy elmélyítsék a másik ország ifjúságának helyzetéről meglévő ismereteiket.

(2) A Felek előmozdítják továbbá közös tevékenységek kialakítását, valamint a fiatalok közötti közvetlen kapcsolatépítést.

15. cikk

Együttműködés a sport területén

A két Fél a sportért felelős kormányzati szervezeteken és a két ország sportszövetségein és sportszervezetein keresztül előmozdítja az együttműködést a sportigazgatás és a sporttudomány különféle területein.

16. cikk

Együttműködés a társadalmi kommunikáció területén

Mindkét Fél támogatja a rádiózás és televíziózás területén közszolgálati tevékenységet folytató intézményeik közötti kapcsolatok elmélyítését. Ösztönzik közvetlen kapcsolatok kiépítését olyan szervezeteik között, amelyek tevékenységüket hírügynökségként, illetve az újságíróképzés területén folytatják az adott országban.

17. cikk

Együttműködés nemzetközi szervezetek keretében

A Felek erősítik az UNESCO Nemzeti Bizottságaik kapcsolatát, valamint a két ország különböző oktatási, tudományos és kulturális nemzetközi szervezeteknél működő delegációi között meglévő kapcsolatokat. A Felek támogatják az együttműködést az Európai Unió, az Európa Tanács és az OECD keretein belül is.

18. cikk

Az együttműködés egyéb formái

Jelen Egyezmény nem zárja ki az együttműködés más formáit az oktatás, a felsőoktatás, a tudomány, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció egyéb területein, amelyeket a Felek a későbbiekben határozhatnak meg.

19. cikk

Az Egyezmény végrehajtása

(1) A Felek jelen Egyezmény végrehajtása érdekében együttműködési programokat dolgoznak ki, amelyek elvileg hároméves időtartamra jönnek létre, és meghatározzák az együttműködés és a cserekapcsolatok részleteit.

(2) Az együttműködési programokat a vegyes bizottság tárgyalja meg, amely üléseit általánosságban felváltva tartja a két országban.

(3) A hatályosságukra előírt időtartamtól függetlenül, és ha a Felek nem rendelkeznek kifejezetten másképp, a fent említett együttműködési programok a következő program aláírásáig maradnak hatályban.

20. cikk

Értelmezési és alkalmazási viták megoldása

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Egyezmény értelmezéséből és alkalmazásából fakadó esetleges vitákat diplomáciai úton, írásban rendezik.

21. cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Egyezmény azon későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, amellyel a Felek értesítették egymást, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételeknek eleget tettek.

(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1976. január 14-én aláírt kulturális Egyezmény.

22. cikk

Hatályosság és felmondás

(1) Jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, és automatikusan meghosszabbodik ugyanezen időtartamokra, kivéve, ha valamelyik Fél az adott hatályos időszak lejárta előtt legalább hat hónapos felmondási idővel diplomáciai úton írásban felmondja a megállapodást.

(2) Az Egyezmény felmondása esetén a jelen Egyezmény hatálya alatt megkezdett valamennyi csereprogram, terv vagy projekt végrehajtása egészen annak teljesítéséig folyamatban marad.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a jelen Egyezményt kézjegyükkel látják el.

Készült 2005. november 3-án, két eredeti példányban magyar és portugál nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság nevében

A Portugál Köztársaság nevében"

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[1] E rendelet 2-3. §-a a szerződés 21. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A szerződés, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4)[2] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 61. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[2] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 55. §-a. Hatályos 2022.07.01. A módosító rendelkezés az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrészt rendelte cserélni, míg a 4. § (4) bekezdés "az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveget tartalmazta. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre - érvényessége kétséges.