17/2007. (III. 23.) FVM rendelet

a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;

b)[1] mezőgazdasági termelő: az a) pont szerinti tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerinti, belföldi illetőségű magánszemély, egyéni vállalkozó, aki eleget tett a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

c) termőföld: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontja szerinti földrészlet;

d) köztartozás: törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása az adóhatóság hatáskörébe tartozik, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált állami támogatás és annak járulékai, amelynek megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti;

e) jelzálog-hitelintézet: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szakosított hitelintézet;

f)[2] minisztérium:Vidékfejlesztési Minisztérium;

g) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet előírásai.

2. §

(1) E rendelet alapján kamattámogatás vehető igénybe olyan jelzálog-hitelintézettől vagy jelzálog-hitelintézeten keresztül a minisztérium külön közleményében megnevezett, a kamattámogatási programban részt vevő hitelintézetektől (a továbbiakban együtt: hitelintézet) felvett hitelhez, amelyet önálló helyrajzi számmal rendelkező legalább 1 hektár termőföld (kivéve kert, nádas, erdő, fásított terület, halastó) tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséhez használnak fel, legfeljebb 300 hektár vagy 6000 aranykorona értékű földtulajdon eléréséig.

(1a)[3] Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás a 2013. évben a 2013. december 5. és 31. között megkötött hitelszerződések után vehető igénybe.

(2) A termőföld fedezeti értékeként a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók közötti ügylet esetén az illetékkiszabás alapját képező forintösszeg vehető figyelembe.

3. §

Kamattámogatásra az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki nyilatkozik, hogy

a) követi a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot,

b) vállalkozása megfelel az 1. számú mellékletben szereplő gazdaságilag életképes üzem kritériumának, valamint

c) rendelkezik mezőgazdasági szakirányú képzettséggel vagy mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02), ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01), aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítés megléte esetén a falugazdász által igazoltan legalább öt éves, mezőgazdasági szakmai gyakorlattal.

4. §

E rendelet alapján nem jogosult a kérelmező a kamattámogatás igénybevételére, ha

a) végrehajtási eljárás alatt áll,

b) lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára,

c) a birtok-összevonási célú termőföldvásárlásról szóló miniszteri rendelet alapján ugyanazon termőföldterületre birtok-összevonási célú támogatásban részesül.

5. §

(1) A hitelprogram keretében a kérelmező által felvett kamattámogatásban részesülő hitel

a) összege kérelmezőként legalább 1 millió forint, de legfeljebb 75 millió forint lehet,

b) a futamideje legalább 5 év, de legfeljebb 20 év lehet, legfeljebb kétéves tőketörlesztési türelmi idő biztosításával, .

c) kamata a kérelmező választása szerint nem haladhatja meg a szerződéskötés időpontjában érvényes 5, illetve 10 éves futamidejű magyar államkötvények Államadósság Kezelő Központ Rt. által közzétett átlagos hozamának 1,75 százalékponttal növelt mértékét, amelyet a hitelszerződésben fel kell tüntetni. A kamat mértéke - a hitelfelvevő választása szerint- 5 vagy 10 évig a hitelintézetek által egyoldalúan nem változtatható meg.

(2) A kamattámogatás mértéke a tényleges megfizetett kamat ötven százaléka, amelyet a hitel futamidejére, de legfeljebb 20 évre lehet igénybe venni.

(3) A hitelszerződés alapján a hitelintézet a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelő fedezetértékelés költségét, a kezelési költséget, a késedelmi kamatot, a követelés érvényesítésével és a hitelszerződés módosításával kapcsolatos költségeket számolhatja fel.

6. §

(1) A birtokfejlesztési hitel rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére az állami adóhatóság által az adózás rendjéről szóló törvény szerint végzett ellenőrzés keretében kerül sor.

(2) Amennyiben az állami adóhatóság jogerős határozattal állapítja meg, hogy a hitelt a kérelmező nem rendeltetésszerűen használja fel, az igénybe vett kamattámogatás jogosulatlan támogatásnak minősül.

7. §[4]

A kérelmező a kamattámogatást negyedévente igényelheti az adott évben esedékes számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól, amelyhez csatolja a hitelintézet kamat megfizetéséről szóló igazolását, amelyet a 1003200001905616 számú Nemzeti Adó és Vámhivatal Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A kérelmezőnek a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetnie az állami adóhatóság határozata alapján.

7/A. §[5]

8. §[6]

A kérelmezőnek első igényléskor 2013. december 31-éig csatolnia kell a hitelszerződés egy eredeti példányát, valamint igazolást arról, hogy nem áll fenn adótartozása.

9. §[7]

A hitelintézetek havonta a 2. számú melléklet szerint tájékoztatást adnak a minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium részére. Amennyiben a hitelintézeti tájékoztatás alapján a szerződött hitelállomány eléri a 18 milliárd forintot, a minisztérium közleményt ad ki, amelyben meghatározott időpontot követően megkötött hitelszerződések után kamattámogatás nem vehető igénybe.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 269/A-269/G. §-a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelethez

Alulírott (név: ................................................................., anyja neve.................................................................................................... :
adószám/adóazonosítójel:............ ...........................................) nyilatkozom, hogy vállalkozásom a hitelkérelem benyújtásakor
megfelel / nem felel meg
1. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendeletben előírt gazdasági életképesség kritériumának, valamint
2. az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerében foglaltaknak.
Kelt: ..................................,........................
..............................................................
hiteligénylő

2. számú melléklet a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelethez

Adatlap a 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet adatszolgáltatásához
Pénzintézet neve: .......................... ...........................................................................................................
Ügyintéző neve, telefonszáma: ..................................... .............................................................................
Adatszolgáltatás időpontja: .......................................... ..............................................................................
MegnevezésekBefogadott hitelkérelmekebből megkötött hitelszerződések
dbösszege MFtdbösszege MFt
Magánszemély
Őstermelő
Egyéni vállalkozó
Összesen
ebből NFA-tól történt termőföld vásárlás*

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.22.

[2] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.22.

[3] Beiktatta a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 2. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[4] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 3. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[5] Hatályon kívül helyezte a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 6. § -a. Hatálytalan 2013.12.22.

[6] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 4. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[7] Módosította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 5. § -a. Hatályos 2013.12.22.

Tartalomjegyzék