18/2007. (III. 19.) IRM rendelet

az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti európai közösségi jogászok, valamint alkalmazott európai közösségi jogászok Magyarország területén ügyvédi tevékenység folytatására a Mellékletben meghatározott szakmai megnevezések alatt jogosultak.

2. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[2] E rendeletnek az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet módosításáról szóló 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. mellékletével megállapított rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3)[3] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelv,

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 18/2007. (III. 19.) IRM rendelethez[4]

Országok és szakmai megnevezések

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 24. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.07.

[3] Beiktatta a 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.11.07.

[4] Megállapította a 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.11.07.

[5] Módosította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 13. §-a. Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék