197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

E rendelet hatálya az alapkezelő által az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékének rendszeres megállapításával megbízott, ingatlanértékelést végző, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyarország területén letelepedett természetes személyre és szervezetre (a továbbiakban: ingatlanértékelő) terjed ki.

2. §[2]

Az ingatlanértékelő tevékenysége végzésének feltételét képező szakmai felelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie az ingatlanértékelési tevékenység végzése során, e minőségben az ingatlanalapnak okozott olyan

a) kárra, amelyért az ingatlanértékelő jogszabály szerint felelősséggel,

b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján az ingatlanértékelő jogszabály alapján sérelemdíj megfizetéssel

tartozik.

3. §

(1)[3] A felelősségbiztosítási szerződés hatálya az ingatlanértékelő alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra és sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíjkövetelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem a 2. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik és az ingatlanértékelő az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles.

(2)[4] Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító nem köteles helytállni. A felelősségbiztosítási szerződés önrészesedésre vonatkozó rendelkezést nem tartalmazhat.

(3)[5] Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy biztosítási eseménynek minősül.

4. §

A biztosítási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a biztosító neve, székhelye és a szerződés azonosítója,

b) az ingatlanértékelő neve és lakóhelye (székhelye),

c) a biztosítási összeghatár,

d) a biztosítás tárgyának megjelölése,

e) a biztosítási fedezet időtartama,

f) a biztosítási időszak tartama, valamint kezdeti időpontja,

g) a biztosító szolgáltatása korlátozásának esetei, az alkalmazott kizárások.

4/A. §[6]

A Kormány az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékének megállapítását végző ingatlanértékelők tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot jelöli ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 393. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[3] Megállapította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[4] Módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[5] Módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[6] Módosította a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 43. § - a. Hatályos 2013.10.01.