80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 3. és 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,

a 6. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 9. és 10. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § d) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § g) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 18. és a 21. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

a 20. alcím tekintetében a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § a) és c) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § d) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a), c) és d) pontjában,

a 31. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 98/1995. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed a jogszabályban erre feljogosított kibocsátó által belföldön nyilvánosan vagy zártkörűen sorozatban forgalomba hozott értékpapírok nyomdai úton történő előállítására (a továbbiakban: előállítás) és megsemmisítésére."

(2) A 98/1995. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az "A gazdasági társaságokról szóló törvény" szövegrész helyébe az "A Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseitől" szöveg lép.

2. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 213/1996. Korm. rendelet)

a) 8. § (1) bekezdés a) pontjában, és

b) 8. § (3), (4), (7) és (8) bekezdésében

a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "hitelintézettel kötött garanciaszerződés" szöveg lép.

(2) A 213/1996. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "hitelintézettel kötött garanciaszerződésből" szöveg lép.

3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a) 9. § (17) bekezdésében az "átalakulással" szövegrészek helyébe az "átalakulással, egyesüléssel, szétválással",

b) 20. § (2) bekezdés 17. pontjában a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "garancia",

c) 7. számú melléklet III. fejezet (4) bekezdés a) pontjában a "bankgaranciával" szövegrész helyébe a "garanciával"

szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a) 6. § (17) bekezdésében az "átalakulással" szövegrészek helyébe az "átalakulással, egyesüléssel, szétválással",

b) 7. § (2) bekezdés e) pontjában az "átalakulásával" szövegrész helyébe az "átalakulásával, egyesülésével, szétválásával"

szöveg lép.

5. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 12/2001. Korm. rendelet) 12. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően a jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevél állománya után is jogosult az e § szerinti kamattámogatást igénybe venni, amely hitelintézet részére nyújtott olyan refinanszírozási jelzáloghitelt finanszíroz, amelynek fedezeteként Magyarország területén lévő ingatlanon fennálló jelzálogjogot különvált zálogjogként ruháztak a jelzálog-hitelintézetre és a különvált jelzálogjoggal biztosított eredeti jelzáloghitel-követelés legkésőbb a refinanszírozási jelzáloghitel nyújtásának időpontjától mindenben megfelel az (1) bekezdésben, kiegészítő kamattámogatású kölcsönök esetében a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek."

(2) A 12/2001. Korm. rendelet

a) 9. § (2) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint 12. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Ptk. 685. § b) pontja" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

b) 12. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában, 17. § (4) bekezdés b) pontjában, 18. § (4) és (15) bekezdésében, valamint 20. § (8) bekezdésében az "a Ptk. 232. §-a" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

c) 15. § (5) bekezdésében az "a Ptk. 232. §-a" szövegrészek helyébe az "a Ptk.",

d) 21. § (6) bekezdésében az "a Ptk. 301. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

e) 36. § (4) bekezdésében az "a Ptk. 685. § c) pontja" szövegrész helyébe az "a polgári perrendtartásról szóló törvény",

f) 40. § (4) bekezdésében az "a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal" szövegrész helyébe az "a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal"

szöveg lép.

6. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 281/2001. Korm. rendelet) 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem bízható meg pénztári vagyonkezeléssel az a gazdasági társaság,)

"a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy ezek Öpt. 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti közeli hozzátartozója a pénztár alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője, vagy ezek Öpt. 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti közeli hozzátartozója,"

(2) A 281/2001. Korm. rendelet 5. számú mellékletében a "PSZÁF kód" szövegrész helyébe a "Felügyeleti kód" szöveg lép.

7. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénztár vagyonkezelési tevékenységét részben vagy egészben kihelyezheti. Nem bízható meg pénztári vagyonkezeléssel az a gazdasági társaság,)

"a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy ezek Mpt. 4. § (2) bekezdés y) pontja szerinti közeli hozzátartozója a pénztár alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője, vagy ezek Mpt. 4. § (2) bekezdés y) pontja szerinti közeli hozzátartozója,"

8. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2001. Korm. rendelet) a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § Az értékpapírszámlán és az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszköz, követelés, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ában meghatározott pénzügyi eszköz, a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos vezetője és a számlavezető megállapodása alapján óvadék tárgyát képezhetik."

(2) A 284/2001. Korm. rendelet

a) 15. § (1) bekezdésében a "bankszámlára" szövegrész helyébe a "fizetési számlára",

b) 16. § (2) bekezdésében a "bankszámlát" szövegrész helyébe a "fizetési számlát"

szöveg lép.

9. A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 285/2001. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Kötvénynek a Tpt.-ben ilyenként meghatározott értékpapír minősül."

10. § Hatályát veszti a 285/2001. Korm. rendelet 2. és 3. §-a.

10. A kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § A kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A kincstárjegyre egyebekben a kötvényre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni."

11. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2001. Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó biztosításokra és viszontbiztosításokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) biztosítási fejezetének rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a 17/B. § (1) bekezdésében meghatározott mentesülési okok a Ptk. 6:464. § szerinti mentesülési szabályokkal együtt alkalmazandók."

(2) A 312/2001. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"x) gazdálkodó szervezet: az Etv. 1. § (5a) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet."

(3) A 312/2001. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Forgalmi típusú ügyletek esetén, amennyiben a 19. § szerinti általános szerződési feltételek nem tartalmazzák a mentesülést arra az esetre, ha a kár az exportőr, illetve a szerződés teljesítésében résztvevők szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséből ered, továbbá ha nem tartalmazzák a 17/B. § (4) bekezdésben szereplő kárfizetési halasztást, a biztosító kockázatviselésének feltétele, hogy a szerződés teljesítésében résztvevőkkel visszkereseti megállapodást kössön a biztosítottnak kifizetett kártérítési összeg Mehib Rt. részére történő megfizetésére vonatkozóan, arra az esetre, ha a kár a külkereskedelmi szerződés nem szerződésszerű teljesítéséből ered."

(4) A 312/2001. Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a "bankgarancia" szövegrészek helybe a "garancia" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés n) pont na) alpontjában a "Ptk. 685/B. §" szövegrészek helyébe a "Ptk. 8:2. §" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés n) pont nb) alpontjában a "Ptk. 685/B. §" szövegrész helyébe a "Ptk. 8:2. §" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "bankgarancia vállalásából" szövegrész helybe a "hitelintézet által nyújtott garancia vállalásából" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdés h) pontjában "a bankgarancia biztosítása esetén a bankgarancia" szövegrész helyébe a "hitelintézet által vállalt garancia biztosításánál a garancia" szöveg,

f) 5. § c) pontjában a "garantőr által nyújtott bankgarancia" szövegrész helybe a "garanciát vállaló hitelintézet által nyújtott garancia" szöveg,

g) 6/A. §-ában a "Bankgarancia biztosításnál" szövegrész helyébe a "Hitelintézet által vállalt garancia biztosításánál" szöveg, a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "garancia" szöveg,

h) 15. § (2) bekezdés b) pontjában a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "hitelintézet által vállalt garancia" szöveg,

i) 17/A. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a "bankgaranciával" szövegrész helyébe a "hitelintézet által vállalt garanciával" szöveg

lép.

12. Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény baleset-biztosításra" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyv balesetbiztosítási szerződésre" szöveg lép.

13. A független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 319/2004. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A független biztosításközvetítői, illetve a biztosítási szaktanácsadói tevékenység végzésének feltételét képező szakmai felelősségbiztosítási szerződés kiterjed a független biztosításközvetítői, illetve a biztosítási szaktanácsadói tevékenység végzése során, e minőségben az ügyfélnek okozott olyan

a) kárra, amelyért a tevékenységet végző (a továbbiakban: biztosított) jogszabály szerint felelősséggel,

b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján a biztosított jogszabály szerint sérelemdíj megfizetéssel

tartozik."

(2) A 319/2004. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felelősségbiztosítási szerződés hatálya a biztosított alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra és sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem az 1. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik, és a biztosított az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles."

(3) A 319/2004. Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A felelősségbiztosítási szerződésnek - a szerződés hatálya alatt folyamatosan - a független biztosításközvetítőkre vonatkozóan a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatárokig, a biztosítási szaktanácsadókra vonatkozóan a Bit. 51. § (3) bekezdésében meghatározott összeghatárig kell fedezetet biztosítania (a továbbiakban: biztosítási összeghatár).

(4) Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító nem köteles helytállni. Az önrészesedés mértéke biztosítási eseményenként a független biztosításközvetítők esetében a 2 millió forintot, a biztosítási szaktanácsadók esetében az 500 ezer forintot nem haladhatja meg."

(4) A 319/2004. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "káresemény" szövegrész helyébe a "káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem" szöveg lép.

14. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában az "a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó" szövegrész helyébe a "nem gazdasági társasági formában működő" szöveg lép.

15. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

16. § A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akkr.)

a) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a "gazdálkodó kutatószervezet" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet",

b) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a "gazdálkodó szervezetet" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet",

c) 13. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország", és

d) 2. mellékletében a "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG"

szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az Akkr. 4. § 5. pontjában a "vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész.

16. Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197/2007. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az ingatlanértékelő tevékenysége végzésének feltételét képező szakmai felelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie az ingatlanértékelési tevékenység végzése során, e minőségben az ingatlanalapnak okozott olyan

a) kárra, amelyért az ingatlanértékelő jogszabály szerint felelősséggel,

b) sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre, amely alapján az ingatlanértékelő jogszabály alapján sérelemdíj megfizetéssel

tartozik."

(2) A 197/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felelősségbiztosítási szerződés hatálya az ingatlanértékelő alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra és sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is kiterjed, ha a kár, illetve a sérelemdíjkövetelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem a 2. §-ban foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik és az ingatlanértékelő az alkalmazott, illetve a megbízott által okozott kárért, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve amelyet megfizetni köteles."

(3) A 197/2007. Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "kártérítésnek" szövegrész helyébe a "kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak",

b) 3. § (3) bekezdésében a "káresemény" szövegrész helyébe a "káresemény, illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem"

szöveg lép.

17. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Uszr.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az utazásszervezőt arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta."

(2) Az Uszr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles."

(3) Az Uszr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha

a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét -került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták."

(4) Az Uszr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén."

(5) Az Uszr. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozható.

(3) Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti."

(6) Az Uszr. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított rendelkezéseit a Mód.r. hatálybalépését követően kiadott programfüzetekre, illetve a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni."

18. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § d) pontjában az "arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész helyébe az "arra a természetes és jogi személyre" szöveg lép.

(2) Az R1. 4. § (5) bekezdésében az "[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § g) pontja]" szövegrész helyébe az "[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja]" szöveg lép.

19. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 6. § (7) bekezdésében és 8. § (1) és (11) bekezdésében az "a Ptk. 232. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk." szöveg lép.

20. A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. § A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KFItámr.)

a) 9. § (2) bekezdésében a "konzorciumot" szövegrész helyébe a "konzorcium többi tagját",

b) 33. § (2) bekezdés h) pontjában a "konzorcium képviseletére" szövegrész helyébe a "konzorcium többi tagja képviseletére",

c) 34. § (1) bekezdésében a "konzorcium vezetője vagy képviselője" szövegrész helyébe a "konzorcium vezetője vagy a konzorciumi tagok képviselője"

szöveg lép

23. § Hatályát veszti a KFItámr. 5. §-ában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok," szövegrész.

21. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

24. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában az "arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész helyébe az "arra a természetes és jogi személyre" szöveg lép.

22. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § 2. pontjában az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti",

b) 13. §-ában az "a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal" szövegrész helyébe "a Ptk. szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő jogi személlyel"

szöveg lép.

23. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

26. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvben",

b) 3. § (6) bekezdés b) pontjában, 4. § (5) bekezdésében, valamint 13. § (5) bekezdésében az "a Ptk. 232. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

c) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (8) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, valamint 16. § (5) bekezdésében az "a Ptk. 301. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk."

szöveg lép.

24. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Ptk. 685. § b) pontja" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

b) 4. § (10) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében az "a Ptk. 301. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

c) 15/A. §-ában az "a Ptk. 232. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk."

szöveg lép.

25. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

26. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

29. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvben",

b) 10. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében az "a Ptk. 301. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Ptk.",

c) 14. § (2) bekezdésében az "a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamattal" szövegrész helyébe az "a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal",

d) 15. § (7) bekezdésében az "a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal" szövegrész helyébe az "a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal"

szöveg lép.

27. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

30. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

a) 17. § (3) bekezdésében a "formailag megfelelő bankgarancia nyilatkozatot vagy készfizető kezesi nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "hitelintézettel kötött garanciaszerződést vagy kezességi szerződést",

b) 2. melléklet 2. pont 2.1.10. alpontjában a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "hitelintézettel kötött garanciaszerződés"

szöveg lép.

28. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 3. melléklet

a) 138. pontjában a "Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék)" szövegrész helyébe a "Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog",

b) 145. pontjában a "Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék)" szövegrész helyébe a "Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog",

c) 380. pontjában a "személyhez fűződő" szövegrészek helyébe a "személyiségi",

d) 380. pontjában az "a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek" szövegrész helyébe az "a foglaló, a kötbér, a jótállás, a garanciaszerződés, a kezességi szerződés, a zálogjog",

e) 397. pontjában a "személyhez fűződő jogokra" szövegrész helyébe a "személyiségi jogokra"

f) 451. pontjában az "A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere és az egyes mellékkötelezettségek jellemzői" szövegrész helyébe az "A foglaló, a kötbér, a jótállás, a garanciaszerződés, a kezességi szerződés, a zálogjog",

g) 751. pontjában a "személyhez fűződő jogok" szövegrész helyébe a "személyiségi jogok",

h) 751. pontjában az "a szerződést biztosító mellékkötelezettségek" szövegrész helyébe az "a garanciaszerződés, a kezességi szerződés, a zálogjog",

i) 751. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok; a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok" szövegrész helyébe a "gazdasági társaságok formái"

j) 758. pontjában a "szerződést biztosító mellékkötelezettségekre" szövegrész helyébe a "garanciaszerződésre, a kezességi szerződésre, a zálogjogra",

k) 758. pontjában a "szerződést biztosító mellék-kötelezettségek rendszere és az egyes mellék-kötelezettségek jellemzői" szövegrész helyébe a "garanciaszerződés, a kezességi szerződés, a zálogjog ismerete"

l) 779. pontjában a "mellékkötelezettségek" szövegrész helyébe a "garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog",

m) 784. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal"

n) 784. pontjában az "A felügyelet és az MNB számára" szövegrész helyébe az "A Magyar Nemzeti Banknak a felügyeleti és a jegybanki alapvető feladataihoz",

o) 791. pontjában az "A PSZÁF" szövegrész helyébe az "A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank",

p) 1443. pontjában az "Eljár a bankgarancia" szövegrész helyébe az "Eljár a garancia",

q) 1443. pontjában a "Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék)" szövegrész helyébe a "Garanciaszerződés, kezességi szerződés, zálogjog"

szöveg lép.

32. § Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet

a) 138. pontjában a "(váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti tagi részjegy, részvény)",

b) 751. pontjában az " , építési szerződés",

c) 774. pontjában az " ; a PSZÁF ellenőrzési feladatai",

d) 780. pontjában a "PSZÁF,",

e) 789. pontjában a "(váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti üzletrész, részvény)"

szövegrész.

29. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § 1., 2., 4., 7. és 9. pontjában a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "garancia" szöveg lép.

30. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § Hatályát veszti a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése.

31. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

35. § A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója" szöveg lép.

32. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

36. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a "bankgarancia" szövegrészek helyébe a "garanciaszerződés"

b) 9. § (4) bekezdésében a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "garanciaszerződés"

c) 9. § (4) bekezdésében és 9. § (5) bekezdés a) pontjában a "bankgaranciát nyújtó" szövegrész helyébe a "garanciát vállaló",

d) 9. § (5) bekezdésében a "bankgaranciának" szövegrész helyébe a "garanciaszerződésnek"

szöveg lép.

33. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

37. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § 8. pontjában az "a gazdasági társaságokról szóló törvényben" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvben" szöveg lép.

34. Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

39. § A 2. § és - az utazási csomag igénybevételére irányuló szerződés szabályozása tekintetében - a 19. § a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére