21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról[1]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladatés hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek kiadásra.

(2) E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetését a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések között.

(4) E rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tarttozó meghatározásokat.

2. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az iskolai rendszerű szakképzésben, ha a szakképzési évfolyam indításához szükséges külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek nem biztosítottak, a 2007/2008. tanévben az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő 2007. augusztus 31-én még hatályos szakmai és vizsgakövetelmények alapján indulhat szakképzés.

(3) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben e rendeletet 2007. október 1-jétől kell alkalmazni, eddig az időpontig az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő 2007. augusztus 31-én még hatályos szakmai és vizsgakövetelményei, továbbá a 2006. április 1-jétől hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekhez e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján indulhat képzés.

(4) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor érvényes követelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a korábbi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

(5) A hatályon kívül helyezett szakmai és vizsgakövetelményekhez tartozó szakképesítések tekintetében a szakmai vizsga megszervezésére elnyert jogosultság, a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vétele, továbbá az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben szereplés az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szakképesítései esetében az e rendelet 4. számú mellékletében megjelölteknek megfelelően, a külön jogszabályokban meghatározott határidőig érvényes. Az OKJ-ről szóló rendelet mellékleteként kiadott hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékében felsorolt, e rendelet 4. számú mellékletében is szereplő szakképesítés esetén az azonos sorban feltüntetett 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben meghatározott szakképesítés is hiány-szakképesítésnek tekintendő.

3. §[2]

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 63. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. § 6. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.