266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet

az egyes egészségbiztosítással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének f) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 22. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A MEP szerződést köthet fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek ellátására Budapesten heti 90, megyénként összességében heti 45-45 fogászati óraszámra. Ez a feladat a fogorvosi körzet működtetése mellett csökkentett fogászati óraszámban, de legalább heti 6 órában is ellátható. Az ellátást nyújtó havi alapdíjra jogosult a rendelkezésre állásra és a speciális tevékenységre tekintettel. Az alapdíj rendelésenként - önálló szervezeti egységkóddal rendelkező szervezeti egységenként - heti 45 óra rendelési idő esetén 12 000 korcsoportos pontszámnak megfelelő összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idő esetén az összeg időarányos része. "

(2) A Kr. 22. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra a 23. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel

a) a fővárosban legfeljebb hat,

b) a 20 000 főt meghaladó lakosságszámú településeken legfeljebb egy,

c) a b) pont alá nem tartozó települések bármilyen jellegű bevonásával 20 000 főt meghaladó lakosságszám esetén legfeljebb egy,

valamint az e rendelet hatálybalépésekor is működő ügyeleti szolgálatra köthető finanszírozási szerződés. "

2. §

A Kr. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A finanszírozási szerződésben meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, illetve mennyisége, a teljesítés időbeli ütemezése és a többletteljesítmény elszámolásának mértéke (a továbbiakban: szolgáltatásvolumen) . A járóbeteg-szakellátásra és a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokra vonatkozóan az elszámolható teljesítmény mennyiségét (a továbbiakban: teljesítményvolumen) szolgáltatónként éves szinten - az ellátási igények változásának figyelembevételével havi bontásban -kell meghatározni, az R. szerint külön jelzéssel ellátott szervezett népegészségügyi célú onkológiai szűrővizsgálatok, és a külön jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere betegségek szűrésének kivételével. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében a szülés mint esemény kivételével a teljesítményvolument - a 27/A. §-ban foglaltak figyelembevételével - szolgáltatónként havi bontásban kell meghatározni. "

3. §

A Kr. 27/A. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) Az (5) bekezdés szerinti elszámolásnál a szolgáltató összes teljesítményvolumenén belül

a) az onkológiai,

b) a kardiológiai,

c) a traumatológiai,

d) a csecsemő- és gyermekgyógyászati

ellátásra érvényes teljesítményvolument elkülönítetten kell meghatározni és összevontan kell kezelni. Az egyes pontokban meghatározott értékek egymás között, intézményen belül átcsoportosíthatók az Eftv. rendelkezéseinek figyelembevételével, a betegellátás érdekeit szem előtt tartva. Amennyiben az elkülönített teljesítményvolumen nem elégséges a felmerülő szükségletek kielégítésére, akkor a felmerülő többletigényt az a)-d) pontban meghatározott tevékenységek körében az összes teljesítményvolumenen belül nem nevesített volumen terhére kell biztosítani. "

4. §

(1) A Kr. 40. §-ának (9) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

"(9) Nappali kórházi ellátás

a) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató esetében az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható betegszám 50 százalékáig,

b) az adott tevékenységre működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkező, járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató esetében az intézmény saját TVK-ja keretein belül,

c) járó- és fekvőbeteg-szakellátást egyaránt nyújtó szolgáltató esetében az intézmény járóbeteg-szakellátási TVK-ja terhére is

jelenthető. "

(2) A Kr. 40. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: "(10) Nappali kórházi ellátás a (9) bekezdés b) és

c) pontja szerinti esetben a tartósan (legalább 3 hónap) kihasználatlan TVK-nak megfelelő teljesítmény erejéig jelenthető. "

(3) A Kr. 40. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (11)-(13) bekezdések számozása (12)-(14) bekezdésre változik:

"(11) A (9) bekezdés szerinti teljesítmény 0, 7-es szorzóval számolható el. Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra. "

5. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6)-(12) bekezdések számozása (7)-(13) bekezdésre változik:

"(6) Amennyiben a RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet nem véleményezi vagy nem támogatja, a miniszter a kapacitásbővítési kérelem elbírálása érdekében az ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez megkéri az ÁNTSZ véleményét. Amennyiben az ellátási érdek fennáll, a miniszter 10 napon belül gondoskodik a (4) bekezdésben foglalt pénzügyi hatásvizsgálat elkészítéséről, majd azt - a befogadással kapcsolatos javaslatával együtt - haladéktalanul megküldi a pénzügyminiszternek. "

6. §

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

"Ha az egészségügyi hatóság a működési engedély módosítására okot adó körülményről hivatalból értesül, a működési engedélyt hivatalból módosítja. "

7

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1., 2., 3. és 4. §-ok az e rendelet kihirdetésétől számított harmincadik napon lépnek hatályba azzal, hogy azok rendelkezéseit az 1., 3. és 4. §-ok tekintetében a 2008. február havi kifizetésekre, a 2. § tekintetében a 2008. január havi kifizetésekre kell először alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő negyvenedik napon hatályát veszti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Kr. 30/A. §-a (2) bekezdésének első mondatában az "a követelés lejártától számított 60 napon belül" szövegrész helyébe az "a követelés lejártától számított 30 napon belül",

b) az R. 8. §-ának e rendelet 5. §-a szerint átszámozott

ba) (7) bekezdésében az "az (5) bekezdés szerinti javaslat" szövegrész helyébe az "az (5) vagy (6) bekezdés szerinti javaslat",

bb) (8) bekezdésében az "A miniszter haladéktalanul értesíti" szövegrész helyébe az "A miniszter a pénzügyminiszter (7) bekezdés szerinti értesítésének beérkezését követően haladéktalanul értesíti",

bc) (9) bekezdésében az "A (7) bekezdésben foglalt értesítést" szövegrész helyébe az "A (8) bekezdésben foglalt értesítést",

c) az R. 15. §-a (2) bekezdésében az "A 8. § (12) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "A 8. § (13) bekezdése alapján"

szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére