29/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett bírósági határozatokat (a továbbiakban: határozat) az e rendeletben foglaltak szerinti egyedi azonosítóval kell megjelölni.

2. §

(1) A határozatok megjelölésében a határozatot hozó

a)[1] Kúriát "K",

b) Fővárosi Ítélőtáblát "FIT",

c) Szegedi Ítélőtáblát "SZIT",

d) Pécsi Ítélőtáblát "PIT",

e) Debreceni Ítélőtáblát "DIT",

f) Győri Ítélőtáblát "GYIT"

rövidítéssel kell megjelölni.

(2)[2] A határozatok megjelölésében a határozatot hozó törvényszékeket, valamint a járásbíróságokat a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklete szerinti arab számozású megjelöléssel kell megjelölni.

(3) A határozatok megjelölésében a jogterületet ügyszak, illetve ügycsoport alapján,

a) polgári jog esetében "PJ",

b) gazdasági jog esetében "GJ",

c) büntetőjog esetében "BJ",

d) katonai büntetőjog esetében "KBJ",

e) munkaügy esetében "MJ",

f) közigazgatási jog esetében "KJ",

g) szabálysértési jog esetében "SZJ",

h) büntetés-végrehajtási ügy esetében "BVJ"

rövidítéssel kell megjelölni.

(4) A határozat sorszámaként az (1)-(3) bekezdés szerint azonos megjelölésű határozatokat arab számmal, évenként egytől kezdődően, közzétételük sorrendje szerint folytatólagosan kell számozni.

(5) A határozatok megjelölésében az egyes elemek közé kötőjelet kell tenni.

3. §

(1) Az egyedi ügyben hozott bírósági határozatok megjelölésében sorrendben

a) a határozatot hozó bíróságot,

b) a jogterületet,

c) a határozathozatal évét és

d) a határozat sorszámát

kell feltüntetni.

(2) A jogegységi határozatok megjelölésében sorrendben

a) a "JE" jelölést,

b) a jogterületet,

c) a határozathozatal évét és

d) a határozat sorszámát

kell feltüntetni azzal, hogy a jogegységi határozat megjelölésében "/" jellel elválasztva több jogterület is feltüntethető.

(3)[3]

(4) A kollégiumi vélemények megjelölésében sorrendben

a) a határozatot hozó bíróságot,

b) a "KV" jelölést,

c) a jogterületet,

d) a határozathozatal évét és

e) a határozat sorszámát

kell feltüntetni.

4. §[4]

5. §

(1) A polgári jogi tárgyú kollégiumi állásfoglalásokat PK-sorszám megjelöléssel kell megjelölni.

(2) A gazdasági jogi tárgyú kollégiumi állásfoglalásokat GK-sorszám megjelöléssel kell megjelölni.

(3) A munkajogi tárgyú kollégiumi állásfoglalásokat MK-sorszám megjelöléssel kell megjelölni.

(4) A közigazgatási jogi tárgyú kollégiumi állásfoglalásokat KK-sorszám megjelöléssel kell megjelölni.

(5) A büntetőjogi tárgyú kollégiumi állásfoglalásokat BK-sorszám megjelöléssel kell megjelölni.

(6) A kollégiumi állásfoglalás megjelölésében, "/" jellel elválasztva több kollégium is feltüntethető.

6. §

(1)[5] A közzétett kollégiumi állásfoglalások esetében - az azok megjelölésére irányadó szabályok szerint - fel kell tüntetni az azok alkalmazhatóságát érintő bírósági határozatok megjelölését is.

(2) A kijavított vagy kiegészített, közzétett bírósági határozat megjelölésében fel kell tüntetni a kijavítás, kiegészítés tényét.

(3) A törölt határozat megjelölésében fel kell tüntetni a törlés tényét.

7. §

E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Petrétei József s.k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 28. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.07.09.

[3] Hatályon kívül helyezte a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[4] Hatályon kívül helyezte a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2020.07.09.

[5] Módosította a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.07.09.