2/2007. (I. 10.) FVM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 5. és 20., valamint 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"j) termék: a (2) bekezdésben megjelölt rendeletek, valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti állati eredetű termék, továbbá a 18. §-ban említett növényi termék,"

2. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Köztársaság államhatárán keresztül harmadik országból származó szállítmány csak az e rendelet és a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt állategészségügyi vizsgálatokat követően léphet be az Európai Unió 1. számú mellékletben megjelölt területére (a továbbiakban: az Európai Unió területe) ."

3. §

Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az e rendelet által előírt ellenőrzésekből arra lehet következtetni, hogy a vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismételten megszegték,

a) a minisztérium az ilyen felhasználásban érintett termékkel vagy annak származási helyével kapcsolatosan

aa) tájékoztatja az Európai Bizottságot az érintett termék jellegéről és az érintett szállítmányról, melyről az Európai Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az összes állategészségügyi határállomást,

ab) szigorított ellenőrzést rendel el az azonos származási helyről érkező valamennyi szállítmány esetében, amelynek keretén belül elrendeli - az eljárás költségeit fedező letétnek a szállítmányért felelős személy általi elhelyezésével egy időben - a következő tíz, azonos származási helyről érkező szállítmány állat-egészségügyi határállomáson történő lefoglalását azzal a céllal, hogy a 3. számú melléklet szerint, mintavételezéssel és laboratóriumi vizsgálattal egybekötött fizikális ellenőrzést hajtsanak végre,

ac) tájékoztatja az Európai Bizottságot a szigorított ellenőrzések eredményéről annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ezen adatok alapján lefolytathasson minden szükséges vizsgálatot a jogszabálysértések okának és eredetének kiderítésére;

b) a hatósági állatorvos a 17. § szerint rendelkezik az érintett szállítmányról vagy annak kérdéses részéről, amennyiben a további vizsgálatok megerősítik annak tényét, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásait nem tartják be."

4. §

Az R. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a termék forgalomba hozatalának helyszínén elvégzett ellenőrzések alapján a hatósági állatorvos úgy ítéli meg, hogy a termék beléptetését végrehajtó tagállam állategészségügyi határállomásán vagy a 12. § szerinti vámraktárában, vámszabad területén vagy vámszabad raktárában nem tartják be a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításá-ról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 97/78/EK irányelv) rendelkezéseit, haladéktalanul kapcsolatba lép a termék beléptetését végrehajtó tagállam központi illetékes hatóságával."

5. §

Az R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § E rendelet a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 97/78/EK tanácsi irányelvnek és az azt módosító, a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkének való megfelelést szolgálja."

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 21. §-a, és az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében az "és a jogosult állatorvos", továbbá 3. §-ának (2) és (4) bekezdésében az ", illetve a jogosult állatorvos", valamint 4. §-ának (1) és (2) bekezdésében az ", illetve jogosult állatorvos" szövegrész.

(3) E rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter