53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat az Európai Unió tagállamain kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) származó állategészségügyi ellenőrzési kötelezettség alá tartozó termékekre kell alkalmazni.

(2)[1] Az e rendelet szerinti állategészségügyi ellenőrzéseket az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hajtja végre.

(3)[2] Az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállam) ellenőrző hivatalaival - az e rendeletben foglaltakkal összefüggésben - az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) működik együtt.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) azonosságvizsgálat: megszemléléssel történő ellenőrzés annak megállapítására, hogy a külön jogszabály által előírt állategészségügyi bizonyítványban, állategészségügyi okiratban vagy egyéb okiratban szereplő adatok egyeznek-e a termékkel,

b) állategészségügyi határállomás: harmadik országokból érkező termékek állategészségügyi vizsgálatára a 6. §-ban foglaltak szerint kijelölt és engedélyezett létesítmény,

c) fizikális ellenőrzés: a terméken végzett vizsgálat, amely kiterjedhet a csomagolás és a hőmérséklet ellenőrzésére, a mintavételezésre és a laboratóriumi vizsgálatokra is,

d) illetékes hatóság: más tagállam állategészségügyi ellenőrzések végrehajtásáért felelős központi hatósága, illetve az ilyen központi hatóság által ezen feladat végrehajtásával megbízott hatóság,

e)[3] importfeltételek: valamely harmadik országból Magyarország területére behozni kívánt termékre az állategészségügyi jogszabályokban meghatározott állategészségügyi követelmények,

f) import: a termék szabad forgalmazása és a termék szabad forgalomba hozatalának szándéka a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, a Tanács 2913/92/EGK rendelete (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 79. cikke szerinti értelemben,

g) okirat-ellenőrzés: a szállítmányt kísérő állategészségügyi bizonyítvány, állategészségügyi okirat vagy egyéb okirat vizsgálata,

h) szállítmány: ugyanazzal a külön jogszabály által meghatározott állategészségügyi bizonyítvánnyal, állategészségügyi okirattal vagy egyéb okirattal ellátott, ugyanazon a szállítóeszközön szállított és azonos harmadik országból vagy annak azonos részéről érkező - megegyező fajtájú - termék egy meghatározott mennyisége,

i)[4] szállítmányért felelős személy: a Közösségi Vámkódex szerint a szállítmányért felelős természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint a Közösségi Vámkódex 5. cikke szerinti képviselő, aki felelőssé tehető e rendelet előírásainak teljesítéséért,

j)[5] termék: a (2) bekezdésben megjelölt rendeletek, valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti állati eredetű termék, továbbá a 18. §-ban említett növényi termék,

k) vámhatóság által jóváhagyott eljárás: a Közösségi Vámkódex 4. cikkének 15. pontja szerinti, a vámhatóság által elfogadott kezelés vagy felhasználás.

(2) E rendelet alkalmazása során az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet, valamint az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet fogalommeghatározásait megfelelően alkalmazni kell.

Az ellenőrzések megszervezése és következményei

3. §

(1)[6] Magyarország államhatárán keresztül harmadik országból származó szállítmány csak az e rendelet és a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt állategészségügyi vizsgálatokat követően léphet be az Európai Unió 1. számú mellékletben megjelölt területére (a továbbiakban: az Európai Unió területe).

(2) A szállítmány belépése az Európai Unió területére csak állategészségügyi határállomáson keresztül történhet.

(3) A szállítmányért felelős személy az (1) bekezdés szerinti szállítmányról - beleértve a 9. § és 18. § szerinti terméket is - köteles adatot szolgáltatni a belépés szerinti állategészségügyi határállomásnak. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az 5. § (1) bekezdése szerinti, megfelelően kitöltött bizonyítvány előzetes - a szállítmány állategészségügyi határállomásra érkezését legalább egy munkanappal megelőző - megküldésével kell eleget tenni. A hatósági állatorvos az állategészségügyi határállomáson megvizsgálhatja a szállítóeszközök rakományjegyzékét és ellenőrizheti, hogy azok megfelelnek-e a fenti nyilatkozatoknak és okiratoknak.

(4) Az állategészségügyi határállomás helye szerint illetékes vámhatóság csak az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítványban meghatározott feltételeknek megfelelő módon engedélyezheti a szállítmány kezelését vagy felhasználását.

4. §

(1) Az állategészségügyi határállomáson minden egyes szállítmányt a 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint, a hatósági állatorvos felügyelete mellett ellenőrizni kell.

(2) A hatósági állatorvos a 3. § (3) bekezdése szerinti információk alapján minden szállítmány esetében megtekinti az állategészségügyi behozatali eljárások (Shift projekt) számítógépesítéséről és a 90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK irányelvek és a 90/424/EGK határozat módosításáról, valamint a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, a Tanács 92/438/EGK határozatának (a továbbiakban: 92/438/EGK határozat) I. melléklete szerinti adatbázist, valamint az Európai Unió területére behozni kívánt valamennyi szállítmány esetében szükség szerint megtekinti a 92/438/EGK határozat II. melléklete szerinti adatbázist is. A hatósági állatorvos gondoskodik arról, hogy a 92/438/EGK határozat által létrehozott adatbázis fenntartásához szükséges valamennyi műveletet végrehajtsák.

(3) A szállítmányt - függetlenül a vámhatóság által jóváhagyott kezeléstől vagy felhasználástól - okirat-ellenőrzésnek kell alávetni annak megállapítása érdekében, hogy

a) a 7. § (1) bekezdése szerinti állategészségügyi bizonyítványban vagy okiratban szereplő adatok megegyeznek-e a 3. § (3) bekezdése szerint előzetesen szolgáltatott adatokkal,

b) behozatal esetén a 7. § (1) bekezdése szerinti állategészségügyi bizonyítványban vagy okiratban, valamint a külön jogszabály által előírt okiratban szereplő adatok alapján a szállítmány a jogszabályi előírásoknak megfelel.

(4) A hatósági állatorvosnak a 9-15. §-ban foglalt kivételektől eltekintve

a) a szállítmány azonossági vizsgálatát el kell végeznie annak megállapítása érdekében, hogy a termék megfelel-e a szállítmányt kísérő állategészségügyi bizonyítványon vagy okiraton szereplő adatoknak,

b) a szállítmány esetében fizikális ellenőrzést kell végrehajtani annak megállapítása érdekében, hogy a termék teljesíti-e a jogszabályi követelményeket és az állapota megfelel-e a szállítmányt kísérő állategészségügyi bizonyítványon vagy okiraton megadott felhasználási célnak; a fizikális ellenőrzéseket a 3. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően kell végrehajtani,

c) a b) pont szerinti fizikális ellenőrzést a külön jogszabály által meghatározott gyakorisággal végzett helyszíni laboratóriumi vizsgálatok és a mielőbbi eredményhez szükséges hatósági mintavételezés előtt kell elvégezni.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzés során - a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, a Tanács 92/118/EGK irányelve szerinti ömlesztett szállítmányok kivételével - a hatósági állatorvos

a) ha az állati eredetű termék konténerben érkezik, ellenőrzi, hogy a jogszabályok által előírt esetekben a hatósági állatorvos, illetve az illetékes hatóság által felhelyezett zárjegy sértetlen-e és a rajta lévő adatok megegyeznek-e a szállítmányt kísérő állategészségügyi bizonyítványon vagy okiraton szereplő adatokkal,

b) minden más terméktípus esetén ellenőrzi a származási országot és létesítményt azonosító bélyegzők, hivatalos jelölések és állategészségügyi jelölések meglétét, továbbá azt, hogy ezek megegyeznek-e az állategészségügyi bizonyítványon vagy okiraton szereplő adatokkal,

c) az a) és b) pontokban foglaltakon felül a csomagolt vagy gyűjtőcsomagolásban érkező termék esetében ellenőrzi az állategészségügyi jogszabályok által előírt különleges címkézés meglétét.

5. §

(1) Az előírt állategészségügyi ellenőrzés elvégzése után a hatósági állatorvos a megvizsgált szállítmányhoz kiállítja a harmadik országokból származó termékeknek a közösségi határállomásokon való állategészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a Bizottság 136/2004/EK rendeletének III. melléklete szerinti bizonyítványt, amely igazolja az elvégzett ellenőrzések eredményeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonyítványnak utalnia kell a vámokiratra és a szállítmányt vámfelügyelet alatt állása során végig kísérnie kell. Harmadik országból történő behozatal esetén az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti első rendeltetési létesítményig, vagy az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet szerinti első rendeltetési központig vagy szervezetig kell kísérje a szállítmányt a bizonyítvány.

(3) Ha a szállítmányt részegységekre osztják, az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat valamennyi részegység tekintetében alkalmazni kell.

6. §

(1) Az állategészségügyi határállomásnak

a)[7] az Európai Unió területére való belépési hely közvetlen közelében kell elhelyezkednie, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által a Közösségi Vámkódex 38. cikke (1) bekezdése szerint kijelölt területen,

b) az ellenőrzések végrehajtásáért felelős hatósági állatorvos vezetése alatt kell állnia; a hatósági állatorvost szakképzett kisegítő személyzet segítheti; a hatósági állatorvosnak gondoskodnia kell arról, hogy a 92/438/EGK határozat 1. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott adatbázisok folyamatos frissítését végrehajtsák.

(2) Az Európai Unió állategészségügyi határállomásai listájának a közösségi jogszabályok által előírt eljárás szerinti módosítása vagy kiegészítése tekintetében

a)[8] új állategészségügyi határállomások kijelölésére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tesz javaslatot, majd a minisztérium ellenőrzi, hogy az állategészségügyi határállomás megfelel-e a 2. számú mellékletben, a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzéséért felelős állategészségügyi határállomások engedélyezésére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, a Bizottság 2001/812/EK határozatában, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek és a kijelöléssel kapcsolatos közös szemle során az Európai Bizottsággal együttműködik,

b) állategészségügyi határállomás megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a minisztérium ellenőrzése vagy a 23. § szerinti közös ellenőrzés során megállapítják, hogy az állategészségügyi határállomás nem felel meg a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeknek, különös tekintettel arra, ha az ellenőrzés súlyos közegészségügyi és állategészségügyi veszélyt tár fel.

(3) A minisztérium különösen indokolt esetben - így ha közegészségügyi és állategészségügyi okok ezt indokolttá teszik - felfüggeszti az állategészségügyi határállomás működését. A felfüggesztés tényéről és annak körülményeiről a minisztérium tájékoztatja az illetékes Vámhivatalt, az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. Az állategészségügyi határállomás kizárólag a (2) bekezdés a) pontja alapján kerülhet vissza a listára.

7. §

(1) Valamennyi e rendelet hatálya alá tartozó importszállítmányt az állategészségügyi jogszabályok által meghatározott eredeti állategészségügyi bizonyítványnak, eredeti állategészségügyi okiratnak vagy egyéb, külön jogszabály által meghatározott eredeti okiratnak kell kísérnie. Az eredeti állategészségügyi bizonyítványt vagy egyéb okiratot a beléptető állategészségügyi határállomás bevonja.

(2) A 10. § rendelkezéseinek figyelembevételével a harmadik országokból származó importtermékek valamennyi szállítmányát a 4. § (4) bekezdése által meghatározott módon azonosságvizsgálatnak és fizikális ellenőrzésnek kell alávetni.

(3) A vámhatóság csak abban az esetben engedélyezheti a szállítmány beléptetését - az Európai Bizottságnak a vámszabályokra vonatkozó, illetve bizonyos termékek fizikális ellenőrzésének gyakoriságát csökkentő rendelkezéseinek figyelembevételével -, ha

a) az előírt állategészségügyi ellenőrzéseket elvégezték és azok kedvező eredménnyel zárultak,

b) az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítványt kiállították.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti bizonyítvány kiállításáért az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló miniszteri rendelet által meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

(5) Amennyiben a szállítmány megfelel az importfeltételeknek, a hatósági állatorvos átadja a szállítmányért felelős személynek az eredeti állategészségügyi bizonyítvány vagy okirat egy hitelesített másolatát és kiállítja az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítványt, amely igazolja, hogy a szállítmány az állategészségügyi határállomáson elvégzett állategészségügyi ellenőrzés alapján megfelel az abban foglalt feltételeknek.

(6) Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet és az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet szerinti termék kereskedelme tekintetében, amely termék esetében az Európai Unió területére történő beléptetést a (3) bekezdés szerint engedélyezték - különös tekintettel a rendeltetési helyen végzett ellenőrzésre - az említett külön rendeletekben meghatározottak szerint kell eljárni.

8. §

(1) A rendeltetési hely szerinti illetékes hatóság részére az ANIMO rendszeren* keresztül további kiegészítő adatokat kell szolgáltatni, ha[9]

a) a terméket egy olyan tagállamba vagy egy tagállam olyan területére szánják, amely a közösségi jogszabályok alapján különleges követelményekkel rendelkezik,

b) mintavételezés történt, de a vizsgálatok eredménye nem ismert a szállítóeszköz állategészségügyi határállomásról való távozásakor,

c) a közösségi jogszabályok által szabályozott különleges célból engedélyezett behozatalról van szó.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja által meghatározott valamennyi olyan szállítmány esetében, amelyet más tagállamba szánnak, végre kell hajtani a 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti okirat-ellenőrzést, azonosságvizsgálatot és fizikális ellenőrzést a beléptető állategészségügyi határállomáson, különös tekintettel annak ellenőrzésére, hogy az érintett termék megfelel-e a rendeltetési tagállamra vagy annak meghatározott területére alkalmazandó közösségi jogszabályoknak. A lebőrözött állapotban behozott szőrmés vadállatok azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését - az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló miniszteri rendelet által előírt állategészségügyi és maradékanyag-ellenőrzésen felül - a szállítmány rendeltetési helyeként megjelölt üzemben és a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állategészségügyi problémákról szóló, a Tanács 92/45/EGK irányelvében előírtak szerint kell végrehajtani. A húst az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítvánnyal együtt, a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően vámhatósági felügyelet mellett kell a rendeltetési helyre szállítani. Az ellenőrzések eredményeit a termék beléptetési helye szerint illetékes állategészségügyi határállomás részére kell megküldeni. Ha az ellenőrzés eredménye azt indokolja, az állategészségügyi határállomás köteles intézkedni a 22. §-ban foglaltak végrehajtása érdekében.

(3)[10] Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti olyan termék esetében, amelyet Magyarország területén lévő állategészségügyi határállomáson keresztül léptetnek be az Európai Unió területére, de azokat más tagállamba szánják, az állategészségügyi hatóság megteszi az e rendelet, továbbá a külön jogszabály által meghatározott intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítmány elérje a rendeltetési tagállamot.

(4) Azokat a termékeket, amelyeket a külön jogszabályok értelmében a beléptető állategészségügyi határállomástól a rendeltetési hely szerinti létesítményig megfigyelés alatt kell tartani, az alábbi feltételekkel lehet szállítani:

a) a kérdéses szállítmányt a beléptető állategészségügyi határállomástól a rendeltetési hely szerinti létesítményig az állategészségügyi hatóság felügyelete mellett, lezárt, szivárgásmentes járművel vagy konténerben kell szállítani; az (1) bekezdés c) pontjában említett terméknek az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítvánnyal együtt a rendeltetési helyre való megérkezéséig a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, a Bizottság 2454/93/EGK rendelete által meghatározott T5 eljárásnak megfelelően vámhatósági felügyelet alatt kell maradnia, azzal, hogy az illetékes vámhivatal a vámhatósági felügyelet megszűnéséről a beléptető állategészségügyi határállomást értesíti; az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítványban a termék jóváhagyott rendeltetési helyét és - ahol szükséges - a tervezett feldolgozási módját meg kell jelölni,

b) a beléptető állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa az ANIMO rendszeren keresztül értesíti a szállítmány rendeltetési helye szerint illetékes állategészségügyi hatóságot a termék származási és rendeltetési helyéről,

c) a rendeltetési hely szerinti létesítményben a terméket a külön jogszabályban előírt kezelésnek kell alávetni,

d) a rendeltetési létesítmény vagy a közbeeső raktár üzemeltetője köteles haladéktalanul tájékoztatni a rendeltetési hely, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (a továbbiakban: 1774/2002/EK rendelet) VIII. mellékletének XI. fejezetében foglaltak szerinti esetben a közbeeső raktár hatósági állatorvosát a termék megérkezéséről, aki 15 napon belül köteles értesíteni a beléptető állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosát; az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa köteles rendszeres ellenőrzéseket végezni - különös tekintettel a beléptetési nyilvántartások ellenőrzésére - annak biztosítása érdekében, hogy a termék megérkezett-e a rendeltetési létesítménybe.

(5) Ha a beléptető állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa megbizonyosodik arról, hogy valamely beléptetett termék nem érkezett meg a jóváhagyott rendeltetési helyre, a szállítmányért felelős személlyel szemben köteles megtenni a külön jogszabály által meghatározott intézkedéseket.

(6)[11] A minisztérium a külön jogszabályoknak megfelelően megküldi az Európai Bizottság részére a (4) bekezdés szerinti, az érintett termékek vonatkozásában engedélyezett létesítmények listáját. Ha egy létesítmény nem teljesíti a (4) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségét, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) visszavonhatja a létesítmény működési engedélyét és a jogszabálysértés jellegének megfelelő mértékű bírságot szab ki.

9. §

Az olyan importszállítmányok tekintetében, amelyek az állategészségügyi határállomásra légi úton érkeznek, de amelyeket Magyarország területén található másik repülőtéri állategészségügyi határállomáson vagy egy másik tagállam repülőtéri állategészségügyi határállomásán keresztül akarnak beléptetni az Európai Unió területére, az azonosságvizsgálatot és a fizikális ellenőrzést a beléptetés helye szerint illetékes állategészségügyi határállomáson kell végrehajtani. Abban az esetben, ha a szállítmányt csak átszállítják, de nem léptetik be az állategészségügyi határállomáson, a következők szerint kell eljárni:[12]

a) ha a szállítmányt ugyanazon repülőtér vámterületén egy repülőgépről közvetlenül a másik repülőgépre rakják át vagy a szállítmányt a b) pontban megadott minimális időtartamnál rövidebb időre kirakodják a repülőtér betonjára, a szállítmányért felelős személynek értesítenie kell a hatósági állatorvost; ha közegészségügyi vagy állategészségügyi kockázat áll fenn, a hatósági állatorvos elvégezheti a termék okirat-ellenőrzését az érintett szállítmányt kísérő eredeti állategészségügyi bizonyítvány vagy állategészségügyi okirat vagy egyéb, külön jogszabály által meghatározott okirat vagy azok hiteles másolata alapján,

b) amennyiben a szállítmányt egyéb módon rakodják ki, azt az illetékes hatósági állatorvos felügyelete mellett a repülőtér vámterületén kell raktározni a külön jogszabály által meghatározott lehető leghosszabb és legrövidebb időtartamon keresztül és a külön jogszabályban foglaltak szerint addig, amíg a légi átszállítás egy másik állategészségügyi határállomásra meg nem történik; a terméket ebben az esetben az a) pontban említett okirat-ellenőrzésnek kell alávetni, a terméket kivételesen azonossági vizsgálatnak és fizikai ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben közegészségügyi vagy állategészségügyi veszély lehetősége áll fenn.

10. §

Ha az Európai Bizottság - bizonyos feltételek megléte esetén és elsősorban a korábbi ellenőrzések eredményének figyelembevételével - a 7. § (2) bekezdésében előírtnál ritkább fizikális ellenőrzést határoz meg az olyan termékek esetében, amelyek harmadik országból történő behozatalának feltételeit közösségi szinten meghatározták, a ritkább fizikális ellenőrzés által érintett termékekre külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. §

(1) A szállítmány - a tranzitszállítás által érintett valamennyi tagállam nevében - akkor szállítható át valamely harmadik országból egy másik harmadik országba, ha

a) a szállítmány olyan harmadik országból érkezik, amely termékeinek az Európai Unió területére történő beléptetése nem tiltott, és a szállítmány rendeltetési helye egy másik harmadik ország; a hatósági állatorvos eltekinthet ettől a feltételtől, ha a 9. § a) pontja szerint a szállítmányt ugyanazon repülőtér vámterületén belül egyik repülőgépről a másikra átrakodják és az Európai Unió területén történő további megállás nélkül továbbküldik,

b) a tranzitszállítást engedélyezte annak az állategészségügyi határállomásnak a hatósági állatorvosa, ahová az Európai Unió területére a szállítmány elsőként megérkezik,

c) a szállítmányért felelős személy előzetesen vállalja az érintett szállítmány visszavételét annak visszautasítása esetén, és a 17. § előírásainak megfelelően gondoskodik a szállítmány további sorsáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt akkor adhatja meg a hatósági állatorvos, ha

a) az állategészségügyi határállomáson tranzitszállítás céljából bemutatott szállítmányt a 7. § (1) bekezdése szerinti okirat kíséri, annak hiteles magyar nyelvű fordításával együtt,

b) a szállítmányt okirat-ellenőrzés és azonosságvizsgálat céljából bemutatták az állategészségügyi határállomáson,

c) az érintett tranzitszállítmány közúton, vasúton vagy vízi úton történő átszállítása esetén

1. a szállítmányt a Közösségi Vámkódex által meghatározott T1 eljárás szerint vámhatósági felügyelet alá helyezik az Európai Unió területéről történő kilépésig, a (2) bekezdés a) pontja szerinti okirattal és az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítvánnyal, amelyben feltüntetik azt az állategészségügyi határállomást, ahol a szállítmány elhagyja az Európai Unió területét,

2. a beléptető állategészségügyi határállomás elhagyása után a szállítmányt szállítás közben tilos lerakodni vagy részegységekre osztani; a szállítmányt a vámhatóság által lezárt járműveken vagy konténerekben kell szállítani, azzal, hogy a szállítás során a szállítmány semmiféle kezelése nem engedélyezett,

3. a szállítmánynak a beléptető állategészségügyi határállomásra történő beérkezést követő 30 napon belül a megjelölt állategészségügyi határállomáson keresztül el kell hagynia az Európai Unió területét; amennyiben a nagy földrajzi távolságok miatt a meghatározott időtartam nem teljesíthető, a határidő tekintetében külön jogszabály a fentiektől eltérően is rendelkezhet,

d) a tranzitszállítást engedélyező hatósági állatorvos az ANIMO rendszeren keresztül értesíti a kiléptető állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosát,

e) a szállítmányt kiléptető állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa az 5. § (1) bekezdése szerinti bizonyítványon igazolja, hogy az érintett szállítmány elhagyta az Európai Unió területét és távmásolón vagy egyéb módon elküldi az okirat egy másolatát a beléptető állategészségügyi határállomásnak.

(3) A hatósági állatorvos eltekinthet az okirat-ellenőrzés és azonosságvizsgálat végrehajtásától légi szállítás esetén, ha a szállítmányt

a) nem rakodják ki, amely esetben az okirat-ellenőrzés a fedélzeti rakományjegyzék ellenőrzésére korlátozódik,

b) a 9. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően átrakodják egyik repülőgépről a másikra, ugyanazon repülőtér vámterületén belül.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben, ha az közegészségügyi vagy állategészségügyi kockázatot jelenthet, továbbá ha jogszabálysértés gyanúja merül fel, fizikális ellenőrzéseket kell végezni.

(5)[13] Ha a beléptető állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a (2) bekezdés c) pontjának 3. alpontja által meghatározott időn belül nem kap értesítést az érintett termék Európai Unióból történő kilépéséről, azt jelenti a NAV illetékes szervének, amely szükség szerint nyomozást indít a termékek helyének kiderítésére.

(6) Az e § rendelkezéseinek végrehajtása során felmerülő valamennyi költség a szállítmányért felelős személyt vagy annak képviselőjét terheli, állami visszatérítés lehetősége nélkül, az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelelően.

12. §

(1) Valamely harmadik országból érkező szállítmány vámszabad területre, vámszabad raktárba vagy vámraktárba történő beléptetésének engedélyezéséhez a Közösségi Vámkódexnek megfelelően csak akkor járulhat hozzá a hatósági állatorvos, ha a szállítmányért felelős személy előzetesen nyilatkozott arról, hogy az érintett termék végső célja az Európai Unió területén történő szabad forgalomba hozatal vagy - amennyiben ilyen van - egyéb végfelhasználás, valamint arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó importfeltételeknek. A végfelhasználás egyértelmű megjelölése hiányában a terméket úgy kell tekinteni, hogy azt az Európai Unió területén történő szabad forgalomba hozatalra szánják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállítmány esetében a beléptető állategészségügyi határállomáson okirat-ellenőrzést, azonosságvizsgálatot és fizikális ellenőrzést kell végrehajtani, annak meghatározására, hogy a termék megfelel-e az importfeltételeknek. Amennyiben az okiratellenőrzésből kiderül, hogy a termék nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a szállítmány fizikális ellenőrzése - állategészségügyi vagy közegészségügyi kockázat gyanúját leszámítva - mellőzhető. Az ilyen szállítmányt a 7. § (1) bekezdése szerinti okiratnak kell kísérnie, annak hitelesített magyar fordításával együtt.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzések szerint az érintett termék megfelel a jogszabályi követelményeknek, az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa kiállítja az 5. § (1) bekezdése szerinti, vámiratokhoz kapcsolható bizonyítványt, és az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosának hozzájárulásával az illetékes vámhatóság engedélyezi a termék belépését a vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba. Az ilyen termék állategészségügyi szempontból szabad forgalomba hozható.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzések szerint az érintett termék nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa kiállítja az 5. § (1) bekezdése szerinti, vámiratokhoz kapcsolható bizonyítványt. Az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosának hozzájárulásával az illetékes vámhatóság ebben az esetben csak akkor engedélyezi a termék belépését a vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba, ha

a) a termék nem származik olyan harmadik országból, amelyre a 11. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalom van érvényben,

b)[14] a vámszabad területen lévő raktárt, vámszabad raktárt vagy vámraktárt a termék tárolására vonatkozóan a vármegyei kormányhivatal engedélyezi.

(5) A vámszabad területen lévő raktár, vámszabad raktár vagy vámraktár a (4) bekezdés b) pontja szerint akkor engedélyezhető, ha

a) az zárt tér ki- és bejárati pontokkal, amelyeket a raktár üzemeltetője állandó ellenőrzés alatt tart, azzal, hogy ha a raktár vámszabad területen található, a teljes vámszabad területnek zártnak kell lennie és állandó vámhatósági felügyelet alatt kell állnia,

b) az érintett termék raktározására vonatkozó külön jogszabályok által meghatározott feltételeknek megfelel,

c) a raktárt elhagyó vagy a raktárba érkező valamennyi szállítmányról napi - három évig megőrzendő - nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza a szállítmányokban lévő termékek jellegét és mennyiségét, valamint a címzett nevét és címét,

d)[15] különálló tároló helyiségekkel, illetve hűtő helyiségekkel rendelkezik az állategészségügyi jogszabályoknak nem megfelelő termékek elkülönített tárolásához, azzal, hogy a vármegyei kormányhivatal már meglévő raktárak esetén engedélyezheti az ilyen termékek elkülönített tárolását azonos helyiségekben is, ha a jogszabályi követelményeknek nem megfelelő terméket zárható területeken tudják tárolni,

e) rendelkezik az állategészségügyi ellenőrzéseket végző személyzet számára fenntartott helyiségekkel.

(6) Ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzések azt mutatják, hogy a szállítmányért felelős személy (1) bekezdés szerinti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, a hatósági állatorvos a szállítmány 17. § szerinti ártalmatlanítására kötelezi a szállítmányért felelős személyt.

(7) A hatósági állatorvos intézkedik

a) annak biztosítása érdekében, hogy a raktár az engedélyezési feltételeknek folyamatosan megfeleljen,

b) annak megakadályozására, hogy az állategészségügyi jogszabályoknak nem megfelelő terméket a követelményeknek megfelelő termékkel azonos helyiségekben vagy területen tárolják,

c) a raktár bejáratainak és kijáratainak hatékony ellenőrzésének biztosítása, valamint a nyitvatartási idő alatt az állategészségügyi hatóság általi felügyelet biztosítása érdekében, különös tekintettel arra, hogy a jogszabályoknak nem megfelelő termék az állategészségügyi hatóság hozzájárulása nélkül ne hagyhassa el a tárolásukra szolgáló helyiségeket vagy egységeket,

d) a szükséges ellenőrzések végrehajtására annak elkerülése érdekében, hogy a raktárban tárolt termék bármilyen változtatáson vagy cserén menjen keresztül, vagy hogy csomagolása, piaci kiszerelése vagy feldolgozása bármilyen módon megváltozzon.

(8) Az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa állategészségügyi vagy közegészségügyi okokra hivatkozva megtagadhatja a termék vámszabad területen levő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba történő beléptetéshez szükséges hozzájárulását, amennyiben a termék nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

(9) A szállítmány vámzár nélkül nem léptethető be vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba.

(10) A (4) bekezdés szerinti termék csak a 13. § szerinti harmadik országba vagy raktárba történő átszállítás vagy megsemmisítés céljából hagyhatja el a vámszabad területen lévő raktárt, vámszabad raktárt vagy vámraktárt, feltéve, hogy

a) a harmadik országba történő átszállítás megfelel a 11. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 11. § (2) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában meghatározott követelményeknek,

b) a 13. § szerinti raktárba történő átszállítás T1 váműrlap használatával történik, amelyen szerepel a 13. § által előírt kísérő bizonyítványon megadott raktár neve és címe,

c) a megsemmisítés helyére történő szállítás az érintett termék tartós megjelölése után történik, azzal, hogy a terméket olyan módon kell tartósan megjelölni, hogy a megsemmisítéstől eltérő célra történő felhasználása lehetetlenné váljon, és az érintett szállítmányt a termék kirakodása nélkül, az állategészségügyi hatóság felügyelete mellett, a vámhatóság által lezárt, szivárgásmentes járművön vagy konténerben kell szállítani.

(11) A (10) bekezdés c) pontja szerinti szállítmányt nem lehet az e § szerinti egyik raktárból a másikba átszállítani.

(12) A jelen § rendelkezéseinek végrehajtása során felmerülő valamennyi költség - beleértve a vizsgálat és a szükséges ellenőrzés költségeit is - a szállítmányért felelős személyt vagy képviselőjét terheli, állami visszatérítés lehetősége nélkül, az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelelően.

(13) A minisztérium a (4) bekezdés szerinti vámszabad területek, vámszabad raktárak és vámraktárak, valamint a 13. § szerinti üzemeltetők listáját megküldi az Európai Bizottságnak.

(14)[16] Az (1)-(10) bekezdésben meghatározott esetben, ezen belül is a raktárakra vonatkozó feltételek be nem tartása esetén, a vármegyei kormányhivatal visszavonja vagy felfüggeszti a (4) bekezdés b) pontja szerinti engedélyt, amelyről a minisztérium tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. Ha a vármegyei kormányhivatal a szállítmány raktárból történő kilépése után jogszabálysértést állapít meg, a szállítmányért felelős személlyel szemben a külön jogszabály szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

13. §

(1) Az olyan tevékenységet folytató természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely közvetlenül szállít a 12. § (4) bekezdése szerinti terméket a határon túli tengeri szállítási szolgáltatásban részt vevő személyzet és utasok ellátására, a 12. § (1) és (2) bekezdése, (4) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdésének b)-d) pontja, valamint a 12. § (7)-(9) és (12) bekezdésében meghatározott követelményeken túl[17]

a) az illetékes hatóság előzetes engedélyével kell rendelkeznie a tevékenység folytatásához,

b) olyan terméket kell beszereznie, amely a külön jogszabályok követelményeinek megfelelő nyersanyagból készült,

c) zárt helyiségekkel kell rendelkeznie, amelyek kijáratai és bejáratai az ezzel a feladattal megbízott személy állandó felügyelete alatt állnak, azzal, hogy ha a raktár vámszabad területen található, akkor a 12. § (5) bekezdésének a) pontját kell alkalmazni,

d) nyilatkoznia kell arról, hogy a 12. § (4) bekezdése szerinti terméket fogyasztás céljából nem hozza kereskedelmi forgalomba az Európai Unió területén,

e) 24 órán belül értesíteniük kell az illetékes hatóságot a termék c) pont szerinti raktárba történő megérkezéséről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek[18]

a) közvetlenül a tengeri szállítóeszköz fedélzetére vagy a rendeltetési helyként megjelölt kikötő meghatározott módon jóváhagyott raktárába kell teljesítenie a szállításokat; a szállítás során biztosítania kell, hogy az érintett termék nem hagyja el a kikötő területét azzal a céllal, hogy egy másik rendeltetési helyre szállítsák; a terméknek a kiindulási raktárból a rendeltetési helyként megjelölt kikötőbe történő szállítását a Közösségi Vámkódexben meghatározott T1 eljárás szerint, vámfelügyelet alatt kell végezni, valamint a szállítmányt kísérnie kell a külön jogszabály által előírt állategészségügyi bizonyítványnak,

b) előzetesen értesítenie kell a termék szállításának időpontjáról és rendeltetési helyéről azon tagállam kikötői területének illetékes hatóságát, ahonnan a terméket szállítják, valamint azon rendeltetési tagállam kikötői területének illetékes hatóságát, ahová a terméket szállítják,

c) hivatalos igazolást kell szolgáltatnia arról, hogy a terméket elszállították a végleges rendeltetési helyre,

d) vezetnie és három évig őriznie kell a beérkezett és kiszállított termékek nyilvántartását olyan módon, amely lehetővé teszi a szállítmány raktárban maradt részének ellenőrzését.

(3)[19] Az (1) bekezdés szerinti természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek biztosítania kell, hogy csak olyan terméket szállít a tengeri szállítóeszközökre, amely megfelel a külön jogszabályok követelményeinek, kivéve az olyan jogszabály által meghatározott esetet, amikor az Európai Unió területének parti területein kívülre, az utasok és a személyzet ellátása céljából történik a szállítás.

(4) Azon tagállam kikötői területének illetékes hatósága, ahonnan a terméket szállítják, legkésőbb a termék továbbításának időpontjában az ANIMO rendszeren keresztül tájékoztatja a rendeltetési tagállam kikötői területének illetékes hatóságát a termék rendeltetési helyéről.

(5)[20] Ha az (1) bekezdés szerinti természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem teljesíti az e §-ban foglaltakat, az illetékes hatóság visszavonja az (1) bekezdés a) pont szerinti engedélyt, amiről a minisztérium az Európai Bizottságot és a többi tagállamot tájékoztatja.

14. §

Olyan termék esetében, ahol a Közösségi Vámkódex szerinti, vámhatóság által jóváhagyott kezelés vagy felhasználás eltér a 7. §-ban és a 12. § (3) bekezdésében foglaltaktól, a hatósági állatorvosnak - a megsemmisítésre vagy visszaküldésre szánt termék kivételével - azonosságvizsgálatot és fizikális ellenőrzést kell végrehajtania annak megállapítása érdekében, hogy a termék megfelel-e az importfeltételeknek.

15. §

(1) Harmadik ország által visszautasított, Magyarországról vagy valamely más tagállamból származó termékből álló szállítmány re-importja akkor engedélyezhető, ha[21]

a) a termékhez mellékelik

1. az eredeti bizonyítványt vagy annak a bizonyítványt kiállító illetékes hatóság által hitelesített másolatát, a beléptetés megtagadásának okait tartalmazó iratot és az igazolást arról, hogy a termék tárolására és szállítására vonatkozó feltételeket betartották és az érintett termék nem esett át semmilyen kezelésen,

2. lezárt konténerek esetén a szállítótól származó igazolást arról, hogy nem került sor a konténer tartalmának kezelésére vagy kirakodására,

b) a terméket okirat-ellenőrzésnek és azonosságvizsgálatnak, valamint a 19. § szerinti esetben fizikális ellenőrzésnek vetették alá,

c) a szállítmányt a 8. § (4) bekezdése által meghatározott módon közvetlenül visszaszállítják a bizonyítvány kiállítási helye szerinti belföldi vagy más tagállambeli származási létesítménybe; ha a szállítmány más tagállam területén is keresztül halad, a szállításhoz szükséges annak az állategészségügyi határállomásnak a hatósági állatorvosa által - valamennyi érintett tagállam nevében - kiadott előzetes hozzájárulása, amelyen keresztül először érkezik a szállítmány az Európai Unió területére.

(2) Be kell léptetni a harmadik ország által visszautasított, az Európai Unióból származó termékből álló szállítmányt, ha az eredeti bizonyítványt kiállító illetékes hatóság hozzájárult a szállítmány visszafogadásához és az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés által meghatározott esetben az érintett termék származási létesítménybe történő visszaszállításának a 8. § (4) bekezdése által előírt módon, valamint olyan, hatósági állatorvos által azonosított és lepecsételt szivárgásmentes szállítóeszközzel kell történnie, amelynek kinyitása csak a pecsét feltörésével, illetve sérülésével lehetséges.

(4) A szállítást engedélyező hatósági állatorvos az ANIMO rendszeren keresztül tájékoztatja a rendeltetési hely illetékes hatóságát.

(5) Az e § rendelkezéseinek végrehajtása során felmerülő valamennyi költség - beleértve a vizsgálat és a szükséges ellenőrzés költségeit is - a szállítmányért felelős személyt vagy képviselőjét terheli, állami visszatérítés lehetősége nélkül, az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló rendelet előírásainak megfelelően.

16. §

(1) A 3-19. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan termékre,

a) amely az utasok személyes poggyászát képezi és személyes fogyasztásukra szolgál, amennyiben annak mennyisége nem haladja meg a külön jogszabály szerinti mennyiséget és a termék valamely tagállamból vagy olyan harmadik országból, illetve harmadik ország olyan területéről származik, amely szerepel a közösségi jogszabályoknak megfelelően elfogadott listán, és amelyből a behozatal nem tiltott,

b) amelyet kisméretű szállítmányként küldenek magánszemélyek számára, feltéve, hogy a terméket nem kereskedelmi úton hozzák be, valamint a küldött mennyiség nem haladja meg a külön jogszabály szerinti mennyiséget és a termék valamely tagállamból vagy olyan harmadik országból, illetve harmadik ország olyan területéről származik, amely szerepel a közösségi jogszabályoknak megfelelően elfogadott listán, és amelyből a behozatal nem tiltott,

c) amely a személyzet és az utasok ellátása céljából nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszköz fedélzetén van, feltéve, hogy azt nem léptetik be az Európai Unió területére, azzal, hogy az ilyen terméket vagy annak konyhai hulladékát meg kell semmisíteni, amennyiben annak kirakodására kerül sor; nem kell megsemmisíteni a terméket abban az esetben, ha vámfelügyelet alatt ugyanabban a kikötőben egyik nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközről közvetlenül egy másik szállítóeszközre rakodják át,

d) amelynek mennyisége nem haladja meg a külön jogszabály szerinti mennyiséget, és hermetikusan zárt konténerben legalább F0 = 3,00 értékű hőkezelésen esett át, és

1. az utasok személyes poggyászának részét képezi és személyes fogyasztásukra szolgál,

2. kisméretű szállítmányként küldik magánszemélyek számára, feltéve, hogy a terméket nem kereskedelmi úton hozzák be,

e)[22] amelyet - kereskedelmi forgalomba hozatal célja nélkül - kereskedelmi mintaként küldenek vagy kiállítási tárgyként szándékoznak felhasználni, feltéve, hogy a vármegyei kormányhivatal a termék ilyen célú felhasználását előzetesen engedélyezte,

f) amelyet különleges kutatáshoz vagy elemzéshez szándékoznak felhasználni, amennyiben hivatalos vizsgálattal megállapítható, hogy a terméket nem emberi fogyasztásra szánták, valamint az e) pont szerinti kiállítás végeztével vagy a különleges kutatás, illetve elemzés befejezése után a terméket - az elemzéshez felhasznált mennyiségek kivételével - megsemmisítik vagy a hatósági állatorvos által meghatározott feltételek mellett visszaszállítják.

(2)[23] Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a hatósági állatorvos gondoskodik arról, hogy az érintett terméket csak arra a célra használják fel, amelyre tekintettel Magyarország területére behozták.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, a Tanács 72/462/EGK irányelve 1. cikke (2) bekezdésének friss húsra és húskészítményekre vonatkozó előírásainak figyelembevételével kell alkalmazni.

17. §

(1) Azokat a szállítmányokat, amelyek a 3. és 4. § követelményei szerinti állategészségügyi ellenőrzés nélkül léptek be az Európai Unió területére, a hatósági állatorvosnak el kell koboznia és egyúttal rendelkeznie kell a szállítmánynak a (2) bekezdés a) pontja szerinti visszaküldéséről vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti megsemmisítéséről.

(2) Ha a hatósági állatorvos az e rendeletben előírt ellenőrzések során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az importfeltételeknek, vagy abban az esetben, amikor az ellenőrzés jogszabálysértést tár fel, a hatósági állatorvos a szállítmányért felelős személlyel vagy képviselőjével történő egyeztetést követően

a) dönt a termék harmadik országba történő visszaküldéséről, azzal, hogy ha az elvégzett állategészségügyi ellenőrzés eredményei és az egészségügyi előírások lehetővé teszik, a termék visszaküldését ugyanazon az állategészségügyi határállomáson keresztül a szállítmányért felelős személy egyetértésével megállapított rendeltetési helyre, ugyanazzal a szállítóeszközzel legfeljebb 60 napon belül kell végrehajtani,

b) amennyiben a visszaszállítás nem lehetséges, az a) pont szerinti 60 napos határidő lejárt, vagy a szállítmányért felelős személy azonnali beleegyezését adja, a 1774/2002/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedik a termék megsemmisítéséről az állategészségügyi határállomáshoz legközelebb lévő, erre a célra rendelkezésre álló létesítményben.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosának

a) meg kell kezdenie a 92/438/EGK határozat 1. cikke (1) bekezdésének első pontja szerinti tájékoztatási eljárást,

b) a külön jogszabály szerinti eljárásnak megfelelően érvénytelenítenie kell a visszautasított terméket kísérő állategészségügyi bizonyítványt vagy okiratot olyan módon, hogy a visszautasított terméket ne tudják egy másik állategészségügyi határállomáson keresztül beléptetni.

(4)[24] A (2) bekezdés szerinti termék visszaszállításáig vagy a visszautasítás okának megerősítéséig a vármegyei kormányhivatal a szállítmányért felelős személy költségére gondoskodik a termék hatósági felügyelet alatti raktározásáról.

(5) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzések során súlyos vagy ismételt jogszabálysértést állapítanak meg, a 21. és 22. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(6)[25] A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a vármegyei kormányhivatal engedélyt ad a termék 1774/2002/EK rendelet szerinti más célra történő felhasználására, feltéve, hogy az ilyen irányú felhasználást közegészségügyi vagy állategészségügyi okok nem zárják ki.

(7) A szállítmányért felelős személy vagy képviselője viseli a szállítmány visszaszállítása, megsemmisítése vagy a termék más célra történő felhasználása során felmerülő valamennyi költséget. Amennyiben a hatósági állatorvos jogszabálysértést fedez fel, köteles a szállítmányért felelős személlyel szemben a külön jogszabály szerinti jogkövetkezményt alkalmazni.

(8) Az e §-ban foglaltak tekintetében a 92/438/EGK határozat rendelkezéseit is alkalmazni kell.

18. §

A külön jogszabály által meghatározott, a fertőző és ragályos állatbetegségek közvetítésében szerepet játszó növényi eredetű termékeket e rendelet előírásainak megfelelően - különös tekintettel a 4. § rendelkezéseire - állategészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni.

19. §

(1) Ha a 3-18. §-ban foglaltakra tekintettel valamely állategészségügyi jogszabály megsértése valószínűsíthető vagy kétségek merülnek fel

a) a termék azonosságával vagy tényleges rendeltetési helyével kapcsolatban,

b) a tekintetben, hogy a termék megfelel-e a külön jogszabályok adott termékre vonatkozó követelményeinek, vagy

c) azzal kapcsolatban, hogy a termék megfelel-e a külön jogszabályok által meghatározott közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak,

a hatósági állatorvos elvégez minden szükségesnek tartott állategészségügyi ellenőrzést a gyanú megerősítése vagy kizárása céljából.

(2) A vizsgálati eredmények elkészültéig az ellenőrzött terméknek hatósági állatorvosi felügyelet alatt kell maradnia.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti gyanú beigazolódik, a 17. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fokozni kell az azonos eredetű termékek ellenőrzését.

Biztonsági intézkedések

20. §

(1) Amennyiben az e rendelet által előírt ellenőrzések arra utalnak, hogy valamely szállítmányt alkotó termék állategészségügyi vagy közegészségügyi veszélyt jelent, a hatósági állatorvos haladéktalanul

a) elkobozza és megsemmisítteti a kérdéses szállítmányt,

b) a 92/438/EGK határozat rendelkezéseinek megfelelően azonnal tájékoztatja a többi állategészségügyi határállomást és az Európai Bizottságot a megállapításokról és a termék eredetéről.

(2) Ha a minisztérium hivatalosan tájékoztatja az Európai Bizottságot a biztonsági intézkedések megtételének szükségességéről, és annak ellenére, hogy valamely harmadik ország területén az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek történő bejelentési szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti állatbetegség, zoonozis vagy egyéb betegség vagy bármilyen más olyan helyzet vagy körülmény jelei mutatkoznak vagy terjednek, amely súlyos állategészségügyi vagy közegészségügyi veszélyt jelent, vagy az állategészségügyi szakértők megállapításai és az állategészségügyi határállomásokon végzett ellenőrzések eredményei által feltárt egyéb súlyos állategészségügyi vagy közegészségügyi okok ilyenre utalnak, az Európai Bizottság hivatalból vagy valamely tagállam kezdeményezésére - a helyzet súlyosságát figyelembe véve - haladéktalanul

a) nem függeszti fel a behozatalt az érintett harmadik ország egészéből vagy annak egyes területeiről és - ahol ez szükséges - a tranzitszállítás által érintett harmadik országból,

b) nem állapít meg külön feltételeket az érintett harmadik ország egészéből vagy annak egyes területeiről származó termék behozatalával kapcsolatosan,

c) nem állapítja meg az adott helyzetnek megfelelő ellenőrzési követelményeket, amelyek között szerepelhet a közegészségügyi és állategészségügyi kockázatok elemzése, valamint ezen vizsgálatok eredményétől függően a fizikális ellenőrzések gyakoriságának növelése,

d) nem alkalmaz előzetes biztonsági intézkedéseket a 11-13. § szerinti termék vonatkozásában, vagy

e) nem tájékoztatja az Állategészségügyi és Élelmiszerlánc Állandó Bizottságot,

a minisztérium átmeneti biztonsági intézkedéseket hozhat a kérdéses termékkel kapcsolatosan.

(3) Amennyiben a minisztérium a (2) bekezdés szerint átmeneti biztonsági intézkedéseket hoz egy harmadik országgal vagy egy harmadik országban lévő létesítménnyel szemben, akkor erről tájékoztatja a többi tagállamot és az Európai Bizottságot.

Szemlék és ellenőrzések

21. §[26]

22. §

(1)[27] Ha az e rendelet által előírt ellenőrzésekből arra lehet következtetni, hogy a vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismételten megszegték,

a) a minisztérium az ilyen felhasználásban érintett termékkel vagy annak származási helyével kapcsolatosan

aa) tájékoztatja az Európai Bizottságot az érintett termék jellegéről és az érintett szállítmányról, melyről az Európai Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az összes állategészségügyi határállomást,

ab) szigorított ellenőrzést rendel el az azonos származási helyről érkező valamennyi szállítmány esetében, amelynek keretén belül elrendeli - az eljárás költségeit fedező letétnek a szállítmányért felelős személy általi elhelyezésével egy időben - a következő tíz, azonos származási helyről érkező szállítmány állat-egészségügyi határállomáson történő lefoglalását azzal a céllal, hogy a 3. számú melléklet szerint, mintavételezéssel és laboratóriumi vizsgálattal egybekötött fizikális ellenőrzést hajtsanak végre,

ac) tájékoztatja az Európai Bizottságot a szigorított ellenőrzések eredményéről annak érdekében, hogy az Európai Bizottság ezen adatok alapján lefolytathasson minden szükséges vizsgálatot a jogszabálysértések okának és eredetének kiderítésére;

b) a hatósági állatorvos a 17. § szerint rendelkezik az érintett szállítmányról vagy annak kérdéses részéről, amennyiben a további vizsgálatok megerősítik annak tényét, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásait nem tartják be.

(2) Ha az ellenőrzések a maximális maradékanyag-határértékek túllépését mutatják ki, akkor az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálatokat végre kell hajtani az állategészségügyi határállomáson.

(3) Amennyiben az Európai Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az Európai Unióval ekvivalencia megállapodást kötött harmadik ország, vagy olyan harmadik ország, amelynek szállítmányait ritkábban ellenőrzik, nem teljesítette kötelezettségeit és az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, a Tanács 96/23/EK irányelve által előírt garanciákat, és felfüggeszti a kérdéses termék csökkentett ellenőrzésének kedvezményét, ameddig az érintett harmadik ország nem pótolja a hiányosságokat, az állategészségügyi hatóság az Európai Bizottság döntésének megfelelően jár el.

23. §

(1)[28] Amennyiben a termék forgalomba hozatalának helyszínén elvégzett ellenőrzések alapján a hatósági állatorvos úgy ítéli meg, hogy a termék beléptetését végrehajtó tagállam állategészségügyi határállomásán vagy a 12. § szerinti vámraktárában, vámszabad területén vagy vámszabad raktárában nem tartják be a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 97/78/EK irányelv) rendelkezéseit, haladéktalanul kapcsolatba lép a termék beléptetését végrehajtó tagállam központi illetékes hatóságával.

(2)[29] Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a termék beléptetését végrehajtó tagállam Magyarország, a minisztérium megteszi az e rendelet, továbbá a külön jogszabály által meghatározott intézkedéseket és tájékoztatja a rendeltetési tagállam illetékes hatóságát az elvégzett ellenőrzésekről, a meghozott intézkedésekről és azok indokairól.

(3)[30] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetben a rendeltetési tagállam Magyarország és a minisztérium úgy ítéli meg, hogy a termék beléptetését végrehajtó tagállam által meghozott intézkedések nem kielégítők, az érintett tagállam illetékes hatóságával együttműködve megvizsgálja a kialakult helyzet megoldásának lehetséges útját és módját, szükség esetén az érintett tagállamban tett látogatás útján.

(4)[31] Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok a 97/78/EK irányelv ismételt megszegésére utalnak és a rendeltetési tagállam Magyarország, a minisztérium értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságát.

(5) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdés szerinti rendeltetési tagállam illetékes hatóságának kérésére vagy saját kezdeményezésére, a kifogásolt jogszabálysértés jellegének figyelembevételével

a) a termék beléptetését végrehajtó tagállam illetékes hatóságának egyetértésével ellenőröket küld az érintett tagállamba, illetve

b) kéri a termék beléptetését végrehajtó tagállam illetékes hatóságát, hogy szigorítsa az ellenőrzést az érintett állategészségügyi határállomáson, vámraktárban, vámszabad területen vagy vámszabad raktárban

az állategészségügyi hatóság az Európai Bizottság döntésének megfelelően jár el.

(6)[32] Ha az Európai Bizottság vizsgálatának eredményéig a rendeltetési tagállam kérésére a termék beléptetését végrehajtó tagállamnak szigorítania kell az ellenőrzést az érintett állategészségügyi határállomáson, vámraktárban, vámszabad területen vagy vámszabad raktárban, és a termék beléptetését végrehajtó tagállam Magyarország, az állategészségügyi hatóság ennek megfelelően jár el.

(7)[33] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetben a rendeltetési tagállam Magyarország, a minisztérium szigoríthatja az ilyen helyekről érkező termékek ellenőrzését.

(8) A minisztérium a meghozott döntésekről, valamint annak indoklásáról tájékoztatja a szállítmányért felelős személyt vagy annak képviselőjét.

(9) A szállítmányért felelős személy, illetve képviselője kérésére a minisztérium a hozott döntéseket és annak indoklását írásban közli, továbbá ismerteti, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, és azokat milyen formában és milyen határidőn belül kell benyújtani.

24. §

(1) A minisztérium a harmadik országból érkező termékeket ellenőrző hatósági állatorvosok cseréjéről programtervet állít össze, amelynek a tagállamok programterveivel való összehangolására az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal az Állategészségügyi és Élelmiszerlánc Állandó Bizottság keretein belül kerül sor.

(2) A minisztérium megtesz minden szükséges intézkedést a (2) bekezdésben említett együttműködés eredményeként létrejött programtervek végrehajtására.

(3) A minisztérium évente jelentést készít a programterv végrehajtásáról, melyet az Állategészségügyi és Élelmiszerlánc Állandó Bizottság keretein belül áttekintenek a tagállamok.

(4) A minisztérium a csereprogramok javításához és fejlesztéséhez figyelembe veszi a szerzett tapasztalatokat, valamint igénybe veszi az Európai Közösség által az állategészségügyi kiadásokról szóló, a Tanács 90/424/EGK határozata rendelkezéseinek megfelelően a programterv hatékony fejlesztésének elősegítésére nyújtott pénzügyi támogatást.

25. §

A minisztérium biztosítja az állategészségügyi határállomásokra kinevezett hatósági állatorvosok részvételét az Európai Bizottság által kidolgozott útmutató alapján szervezett szakmai képzési programokon. A minisztérium képviselteti magát az Európai Bizottság által évenként szervezett szemináriumokon.

Vegyes rendelkezések

26. §

(1) A 3-13. §-ban, a 15-17. §-ban - különös tekintettel a 16. § (1) bekezdése szerinti mentesség hatálya alá tartozó különböző termékek súlyhatáraival, a 17. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal, valamint a visszautasítással, elkobzással és megsemmisítéssel kapcsolatos egységes követelményrendszer kidolgozásával -, továbbá a 20. és 21. §-ban és a 23. §-ban foglaltakkal kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

(2)[34] Zoonózis vagy közegészségügyi veszélyt jelentő ok fennállása esetén az állategészségügyi hatóság a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével tájékoztatja az országos tisztifőorvost.

Záró rendelkezések

27. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[35]

28. §[36]

E rendelet a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 97/78/EK tanácsi irányelvnek és az azt módosító, a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az Európai Unió területei

Az Európai Unió tagállamainak területe

a) a Dán Királyság esetében a Feröer-szigetek és Grönland,

b) a Spanyol Királyság esetében Ceuta és Melilla, valamint

c) a Holland Királyság esetében a tengerentúli területek

kivételével.

2. számú melléklet az 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az állategészségügyi határállomások jóváhagyásának feltételei

Az állategészségügyi határállomásnak rendelkeznie kell:

1. a terméket kísérő okirat (közegészségügyi és állategészségügyi bizonyítvány vagy egyéb, külön jogszabály által meghatározott okirat) ellenőrzéséhez szükséges személyzettel,

2. az állategészségügyi határállomáson átmenő termékmennyiségnek megfelelő létszámú szakmailag képzett állatorvossal és kisegítő személyzettel a terméket kísérő okirat, valamint valamennyi szállítmány módszeres fizikális ellenőrzéséhez,

3. megfelelő számú személyzettel az adott állategészségügyi határállomáson keresztülmenő szállítmányból történő véletlenszerű mintavételre és ezen minták feldolgozásra,

4. az állategészségügyi ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyzet rendelkezésére álló megfelelő méretű helyiségekkel,

5. megfelelő higiénikus helyiségekkel és eszközökkel a rendelet szerinti rutinvizsgálatok és mintavételezések elvégzéséhez,

6. megfelelő higiénikus helyiségekkel és eszközökkel a külön jogszabályok (mikrobiológiai szabványok) által előírt rutinellenőrzésekhez szükséges mintavételezéshez és minta feldolgozáshoz,

7. a határállomáson vett minták speciális vizsgálatára alkalmas szaklaboratóriumi szolgáltatással,

8. helyiségekkel és hűtőtárolókkal a vizsgálatra behozott részszállítmányok és azon termékek tárolására, amelyek szabad forgalmazását az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa nem engedélyezte,

9. megfelelő felszereléssel a - külön jogszabály által meghatározott számítógépes rendszeren keresztül történő - gyors adatcsere biztosításához, különös tekintettel a többi állategészségügyi határállomással történő kapcsolattartásra,

10. az 1774/2002/EK rendelet szerinti ártalmatlanításra engedélyezett üzem szolgáltatásaival.

3. számú melléklet az 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

A termékek fizikális ellenőrzése

1. Az állati eredetű termék fizikális ellenőrzésének célja annak biztosítása, hogy a termék még mindig megfelel az állategészségügyi bizonyítványon vagy okiraton feltüntetett célnak: az alábbi módokon ellenőrizni kell a harmadik ország által igazolt származási garanciákat, meggyőződve arról, hogy a termék szállítása során nem változott meg a termék eredetileg garantált állapota:

a) érzékszervi vizsgálatok: illat, szín, állag, íz vizsgálata,

b) egyszerű fizikai vagy kémiai tesztek: metszéslap megtekintése, felolvasztás, főzési próba,

c) laboratóriumi tesztek a következők kimutatására:

- maradékanyagok,

- kórokozók,

- szennyeződések,

- módosítások bizonyítékai.

2. A termék típusától függetlenül az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtani:

a) a szállítási körülmények és a szállítóeszköz ellenőrzése, különösen a hűtési lánc hiányosságainak vagy megszakadásának megállapítása céljából,

b) a szállítmány tényleges tömegének összehasonlítása azzal a tömeggel, amely az állategészségügyi bizonyítványon vagy okiraton szerepel, szükség szerint a teljes szállítmány lemérése,

c) ellenőrizni kell, hogy a csomagolóanyag és a rajta lévő jelölés (bélyegzőlenyomatok, címkék) megfelel-e a külön jogszabályoknak,

d) a szállítási szabályok betartásának biztosítása céljából ellenőrizni kell a külön jogszabályok által előírt hőmérsékletet,

e) az érzékszervi vizsgálat, fizikai, kémiai és laboratóriumi tesztek elvégzése előtt meg kell vizsgálni a szállítmány valamennyi csomagját vagy az ömlesztett szállítmány esetén az abból vett mintákat,

- a teszteket a szállítmány egészéből vett minták teljes körén kell elvégezni; a szállítmány szükség esetén részben kirakodható, hogy annak minden része elérhető legyen,

- a vizsgálatnak a szállítmány tételeinek vagy csomagjainak 1%-ára kell kiterjednie, legalább kettő, legfeljebb tíz tétel/csomag megvizsgálásával,

- a terméktől és a körülményektől függően a hatósági állatorvos megkövetelheti kiterjedtebb vizsgálatok elvégzését is,

- ömlesztett áruk esetén legalább öt mintát kell venni a szállítmány különböző részeiből,

f) ha olyan szúrópróbaszerű laboratóriumi vizsgálatot végeznek, amely nem ad azonnal eredményt, és nem áll fenn közvetlen közegészségügyi vagy állategészségügyi veszély, a szállítmány továbbengedhető. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatokat valamilyen rendellenesség gyanúja miatt végezték el vagy a korábbi tesztek eredményei pozitívnak bizonyultak, a szállítmányt nem lehet addig továbbengedni, ameddig a tesztek negatív eredményt nem adnak,

g) a szállítóeszközt csak a következő esetekben kell teljes egészében kirakodni:

- ha úgy rakodtak be, hogy részleges kirakodással a teljes szállítmányhoz való hozzáférés nem lehetséges,

- ha a minták ellenőrzése rendellenességeket mutatott,

- ha az előző szállítmányban rendellenességeket találtak,

- ha a hatósági állatorvos rendellenességeket feltételez,

h) a fizikális ellenőrzés befejezése után a hatósági állatorvos az összes kinyitott csomag lezárásával és hatósági lebélyegzésével, valamint az összes konténer újbóli lepecsételésével és a pecsétek számának a határátlépési iratra történő bejegyzésével igazolja az ellenőrzést.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[4] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[5] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[6] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[7] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 34. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[8] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 34. § d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[9] * 2055/2003. (III. 27.) Korm. határozat az ANIMO rendszerhez történő csatlakozásról szóló szerződés megkötéséről.

[10] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[11] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] A felvezető szöveget módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[13] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 34. § f) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[14] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] A felvezető szöveget módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[18] A felvezető szöveget módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[19] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[20] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[21] A felvezető szöveget módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[22] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[24] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 83/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2007.01.13.

[27] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[28] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.01.13.

[29] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[30] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[31] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[32] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[33] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[34] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 66. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 242. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Megállapította a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.01.13.

Tartalomjegyzék