327/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

- az 1-3. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

- a 4. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

- az 5-7. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;

- a 8-9. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a következőket rendeli el:

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet kishatárforgalommal összefüggő módosítása

1. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmtv. Vhr.) a következő alcímmel és 18/A-C. §-okkal egészül ki:

"A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag számára kiadott kishatárforgalmi engedély

18/A. § (1) A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, külön nemzetközi szerződés szerinti kishatárforgalmi engedély (a továbbiakban: kishatárforgalmi engedély) kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás a nemzetközi szerződésben meghatározott konzuli szolgálat konzuli tisztviselőjének a hatáskörébe tartozik.

(2) A kishatárforgalmi engedélyt az e rendelet 2. mellékletének 3. pontja szerinti formában kell kiállítani.

18/B. § (1) A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(2) A kishatárforgalmi engedély iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti okmányát. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél, és legalább egy, a kishatárforgalmi engedély okmány beillesztésére szolgáló szabad oldalt kell tartalmaznia.

(3) A kishatárforgalmi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) egy darab arcfényképet;

b) a külön nemzetközi szerződésben meghatározott, a határ menti területen fekvő állandó lakóhely igazolására szolgáló okiratot.

18/C. § (1) A kishatárforgalmi engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott kishatárforgalmi engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező vagy a kiadott kishatárforgalmi engedély jogosultja

a) a kishatárforgalmi engedély kiadási feltételeit nem teljesíti;

b) a kishatárforgalmi engedély megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt;

c) a beutazás és tartózkodás célja tekintetében az eljáró hatóság megtévesztésére törekedett.

(2) A kishatárforgalmi engedély érvénytelen, ha

a) a kishatárforgalmi engedélyt jogerősen visszavonták;

b) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált;

c) hamis adatot tartalmaz, vagy meghamisították;

d) jogosultja meghalt. "

2. §

Az Szmtv. Vhr. 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet 18/A-C. §-ai a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítanak meg. "

3. §

Az Szmtv. Vhr. 2. melléklete a következő alcímmel és 3. ponttal egészül ki:

[2. melléklet a 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez]

"Kishatárforgalmi engedély okmány

3. Kishatárforgalmi engedély: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú okmány.

Az okmány formátuma: matrica.

Megjegyzés: kishatárforgalom céljából kiadva. "

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő módosítása

4. §

(1) Az Szmtv. Vhr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A vízum iránti kérelem benyújtásakor a vízumkiadó hatóság - a diplomata, szolgálati vagy egyéb hivatalos célból kiállított útlevéllel rendelkező kérelmező, illetve a 7. §-ban meghatározottak szerint a határátkelőhelyen benyújtott vízumkérelem kivételével - a vízumkérelmező úti okmányába bejegyzi a vízum kérelmezésének tényét, helyét és idejét, a kért vízum kódját, valamint a vízumkérelmet átvevő hatóság nevét. "

(2) Az Szmtv. Vhr. 2. § f) pontjában, 3. §-ában, 7. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 10. §-ában, 46. § (3) és (4) bekezdésében, 53. § (1) és (2) bekezdésében, 69. § (1)-(3) bekezdésében a "Határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg; 70. § (2) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében a "Határőrségnek" szövegrész helyébe a "Rendőrségnek" szöveg; 73. § (3) bekezdésében az "a Határőrség központi szerve" szövegrész helyébe az " az Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg lép.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet kishatárforgalommal összefüggő módosítása

5. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmtv. Vhr.) a következő 28/A-C. §-okkal és az azokat megelőző alcímmel egészül ki:

"Kishatárforgalmi engedély

28/A. § (1) A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, külön nemzetközi szerződés szerinti kishatárforgalmi engedély (a továbbiakban: kishatárforgalmi engedély) kiadására irányuló idegenrendészeti eljárás a nemzetközi szerződésben meghatározott konzuli szolgálat konzuli tisztviselőjének a hatáskörébe tartozik.

(2) A kishatárforgalmi engedélyt az e rendelet II. mellékletének 3. pontja szerinti formában kell kiállítani.

28/B. § (1) A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kishatárforgalmi engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti okmányát. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél, és legalább egy, a kishatárforgalmi engedély okmány beillesztésére szolgáló szabad oldalt kell tartalmaznia.

(3) A kishatárforgalmi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) egy darab arcfényképet;

b) a külön nemzetközi szerződésben meghatározott, a határ menti területen fekvő állandó lakóhely igazolására szolgáló okiratot.

28/C. § (1) A kishatárforgalmi engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott kishatárforgalmi engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező vagy a kiadott kishatárforgalmi engedély jogosultja

a) a kishatárforgalmi engedély kiadási feltételeit nem teljesíti;

b) a kishatárforgalmi engedély megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt;

c) a beutazás és tartózkodás célja tekintetében az eljáró hatóság megtévesztésére törekedett.

(2) A kishatárforgalmi engedély visszavonható, ha a harmadik országbeli állampolgár a külön nemzetközi szerződésben meghatározott határ menti területet engedély nélkül elhagyja.

(3) A kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a kishatárforgalmi engedélyt kiállító hatóság, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár esetén a harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt.

(4) A kishatárforgalmi engedély érvénytelen, ha

a) a kishatárforgalmi engedélyt jogerősen visszavonták;

b) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált;

c) hamis adatot tartalmaz, vagy meghamisították;

d) jogosultja meghalt. "

6. §

A Harmtv. Vhr. 183. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

"g) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"

7. §

A Harmtv. Vhr. II. melléklete a következő 3. ponttal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"[II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez]

Kishatárforgalmi engedély okmány

3. Kishatárforgalmi engedély: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú okmány.

Az okmány formátuma: matrica.

Megjegyzés: kishatárforgalom céljából kiadva. "

8. §

A Harmtv. Vhr. 171. §-ában a "vízumkiadó hatóság" szövegrész helyébe "a vízumkiadó hatóság és a kishatárforgalmi engedélyt kiadó konzuli tisztviselő" szöveg lép.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő módosítása

9. §

A Harmtv. Vhr. 1. § f) pontjában, 3. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (3)-(5) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 89. § (1) bekezdés e) pontjában, 112. § (2) és (3) bekezdésében, 114. § (2) bekezdésében, 114. § (3) bekezdés c) pontjában, 114. § (4) bekezdés a) pontjában, 115. § (7) és (8) bekezdésében, 121. §-ában, 125. §-ában, 126. § (2) bekezdés alpontjában, 141. § (7) bekezdésében, 142. § (1), (4) és (6) bekezdésében, 146. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában és b) pontjában, 148. § (1)-(3) bekezdésében, 171. §-ában, 172. §-ában, 174. §-ában, 178. §-ában a "Határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg; 149. § (2) bekezdésében, 150. § (2) bekezdésében és 158. § (1) bekezdésében a "Határőrségnek" szövegrész helyébe a "Rendőrségnek" szöveg; 11. § (3) bekezdésében a "Határőrségnél" szövegrész helyébe a "Rendőrségnél" szöveg; 152. § (3) bekezdésében az "a Határőrség központi szerve" szövegrész helyébe az "az Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg; 141. § (3) bekezdésében a "Határőrséget" szövegrész helyébe a "Rendőrséget" szöveg lép.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2007. december 15-én lép hatályba.

(2) A 4. § és a 9. § 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Harmtv. Vhr. 146. § (1) bekezdésében a "vagy a határőr" szövegrész 2008. január 1-jén hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

E rendelet 1-3. §-a és 5-8. §-a a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére