335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról

A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. §-ának a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az 1. § (2) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1)[2] A Kormány az adatbázis létrehozásáért felelős szervként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv tevékenységének a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvényben (a továbbiakban: a Törvény) és az e rendeletben foglaltaknak való megfelelését az informatikáért felelős miniszter felügyeli.

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv általános feladatai[3]

2. §

(1) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a Törvényben meghatározott feladatokkal kapcsolatban honlapján rendszeresen tájékoztatja[4]

a) az adatkezelőket

aa) az adatátadás ajánlott formátumáról,

ab) az ajánlott mintavételi eljárásokról,

ac) az alkalmas anonimizálási eljárásokról,

ad) az adattovábbítás módjáról, ha arra a Törvény 4. § szerinti kapcsolásban kerül sor,

b) az adatkérőket arról, hogy a kért adatállomány mely jellemzőit célszerű megadni az adatkérésben.

(2) Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv honlapján közzéteszi[5]

a) a Törvény 2. és 4. §-a alapján kezdeményezett adatkérésekről a Törvény 2. § (4) bekezdésében és 7. § (4) bekezdésében meghatározott információkat, az adatkezelő által vállalt határidőt, valamint a teljesítés létrejöttét vagy elmulasztását - az adatok átadását vagy a határidő eredménytelen elteltét követő - 3 napon belül,

b) az adatkérő kérésére az adatok alapján készült kutatás eredményét a kért adatokra vonatkozó hivatkozással együtt,

c) közérdekű adatigénylések teljesítésére vonatkozó szabályzatát,

d) az adatkérőkkel való kapcsolattartásra kijelölt munkatársainak nevét és elérhetőségét,

e) a Törvény 4. §-a alapján kezdeményezett adatkérések esetében az általa az adatkéréssel kapcsolatban elvégzett feladatok rövid leírását és dátumát 3 napon belül,

f) a tevékenységére vonatkozó éves összefoglalót a tárgyévet követő év február 15-éig.

3. §

(1)[6] A Törvény 2. és 4. §-a szerinti adatkérésre jogosult vezető által írásban kijelölt, az adatkérés lebonyolításáért felelős személyt az adatbázis létrehozásáért felelős szerv regisztrált adatkérőként nyilvántartásba veszi.

(2)[7] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a regisztrált adatkérők részére honlapján hozzáférhetővé teszi az adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt munkatársainak nevét és elérhetőségét.

(3)[8] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv kérésére az adatkezelő a vele való együttműködésre kapcsolattartó személyt jelöl ki, nevéről és elérhetőségéről az adatbázis létrehozásáért felelős szervet tájékoztatja.

4. §[9]

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a hozzáférhető adatbázisok dokumentációjának javítása érdekében kérheti, hogy az adatkérő tájékoztatást adjon a kért adatok alapján készült kutatása nyilvános eredményéről.

5. §

(1)[10] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv tevékenységéről éves összefoglalót készít, amelyben tájékoztatást ad az adatkérések mennyiségéről, jellegéről és megoszlásáról, az adatkezelők közreműködéséről, valamint a személyes adatok védelmének biztosítására tett intézkedéseiről, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-éig - a honlapján való közzététellel egyidejűleg - megküldi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke részére.

(2)[11]

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv közreműködésére vonatkozó általános szabályok[12]

6. §

(1)[13] Az adatkezelő a Törvény 2. §-ában meghatározott, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv értesítésére és tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének az adatbázis létrehozásáért felelős szerv által erre a célra fenntartott honlapon keresztül tesz eleget.

(2)[14] Az adatkezelő a Törvény 2. §-a szerint kért és anonimizált adatot archiválás céljából az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek átadhatja.

(3)[15] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv 10 munkanapon belül archiválja a részére a Törvény vagy a (2) bekezdés alapján megküldött anonim adatokat.

7. §

(1)[16] Az adatkérő 15 napon belül tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős szervet arról, hogy az adatkérés teljesítése megfelelő volt-e. Ha a Törvény 4. § szerinti adatkérés esetében az adatkérő arról ad tájékoztatást, hogy a teljesítés nem volt megfelelő, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(2) A Törvény 2. § szerinti adatkérés esetében az adatkérő az adatkezelőt is tájékoztatja arról, hogy az adatkérés teljesítése megfelelő volt-e. Ha az adatkérő arról ad tájékoztatást, hogy a teljesítés nem volt megfelelő, az adatkezelő - a tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül - megküldi az adatkérőnek a megfelelő adatokat.

Az adatátadás költségeinek viselése

8. §

(1) Az adatkezelő az adatkérés teljesítésének költségeiről szóló tájékoztatásban feltünteti az adatok átadásához szükséges minden munkafolyamatot, valamint ezek tárgyi és munkaerő igényét.

(2)[17] A Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatkérőt előzetesen tájékoztatja a nála és az adatkezelőnél az adatkérés teljesítésével összefüggésben felmerülő - a Törvény 3. § (1) bekezdésében részletezett - költségekről.

(3)[18] Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglalt költségeket - az adatkérés teljesülését követően - az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek téríti meg. Ezt követően az adatkezelőnél felmerült költségrészt az adatbázis létrehozásáért felelős szerv haladéktalanul megtéríti az adatkezelőnek.

Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv közreműködése a Törvény 4. §-a szerinti adatkéréseknél[19]

9. §

(1) Az adatkérő a Törvény 4. §-a szerinti adatkérés esetén tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős szervet[20]

a) arról, hogy az adatkérésben érintett természetes személyekre vagy szervezetekre vonatkozóan milyen információk vannak már a birtokában,

b) az adatkérés céljáról,

c) az adatkérésben érintett adatkezelőkről.

(2)[21] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az anonim kapcsolati kód képzésének módját programozott, felhasználásra kész formában adja meg az adatkezelőknek.

(3)[22] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a Törvény 5. § (5) bekezdése szerinti időintervallum kezdetének meghatározása előtt kikéri az adatkezelő szervek véleményét. Az időintervallum kezdetére az adatbázis létrehozásáért felelős szerv a lehető legkorábbi, minden adatkezelő szerv számára teljesíthető időpontot jelöli ki.

(4)[23] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ellenőrzi, hogy a számára a Törvény 4. §-a alapján megküldött adatok köre és szerkezete, a mintavételi eljárás megfelel-e az adatkérésnek. Ha az átadott adatkör nem megfelelő, vagy más okból nincs lehetőség az adatok összekapcsolására, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv törli a hibás adatkört és tájékoztatja erről az adatkezelőt. Az adatkezelő a megfelelő adatokat 5 munkanapon belül megküldi az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek.

(5)[24] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv ellenőrzi, hogy az összekapcsolás után keletkezett adatbázisban szereplő adatok megfelelnek az anonimizálás a Törvény 2. § (1) bekezdésben előírt követelményének. Ha az adatbázis az összekapcsolás következtében nem felel meg ezen követelménynek, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatokat megfosztja személyes vagy bizalmas jellegüktől.

(6)[25] Ha az adatkérő arról tájékoztatja az adatbázis létrehozásáért felelős szervet, hogy az adatkérés teljesítése nem volt megfelelő, az adatbázis létrehozásáért felelős szerv értesíti az adatkezelőt, aki ezt követően 5 munkanapon belül megküldi az adatbázis létrehozásáért felelős szervnek a megfelelő adatokat.

(7)[26] Az adatbázis létrehozásáért felelős szerv az adatátadás megtagadása esetén az adatkezelő felügyeleti - gazdálkodó szervezetek esetén az állami tulajdonosi - jogot gyakorló szervéhez fordulhat.

További adatkérésre jogosult szervek kijelölése

10. §[27]

A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:

a) az Állami Számvevőszék elnöke,

b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

c) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

d) az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke,

e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

g)[28] a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

h) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

i) a Költségvetési Tanács elnöke,

j)[29] az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, valamint

k)[30] az Országgyűlés Hivatalának vezetője.

l)[31]

Hatályba léptető rendelkezés

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[2] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.05.30.

[3] A cím szövegét módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[4] A felvezető szöveget módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[5] A felvezető szöveget módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[6] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[7] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[8] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[9] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[10] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) és c) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatálytalan 2012.04.01.

[12] A cím szövegét módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[13] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[14] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[15] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[16] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[17] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[18] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[19] A cím szövegét módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[20] A felvezető szöveget módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[21] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[22] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § e) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[23] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § d)-e) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[24] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § e) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[25] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a)-b) és d) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[26] Módosította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2012.04.01.

[27] Megállapította az 55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[28] Megállapította a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 47. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[29] Megállapította a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[30] Megállapította a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016.09.01.

Tartalomjegyzék