Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 11. § a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont b) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, a 8. alcím, valamint a 11. alcím tekintetében

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg lép.

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton" szövegrész helyébe a "Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton" szöveg lép.

3. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

[Az Alapból nyújtható támogatások kategóriái és jogcímei:]

"p) innovatív kormányzati egészségügyi informatikai fejlesztések megvalósítása céljából közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21 EU bizottsági határozat (a továbbiakban: az Európai Bizottság 2012/21/EU számú határozata) alapján az Atv. 8. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban, valamint (2) bekezdés a) pontjában megjelölt jogcímek."

(2) Az R. a következő új 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) E rendelet 3. § p) pontja alapján támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Bizottság 2012/21/EU számú határozatának 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett az Európai Bizottság 2012/21/EU számú határozatának 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek."

(3) Az R. 44. § (6) bekezdése a következő új d) ponttal egészül ki:

[E rendelet]

"d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

4. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t" szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t" szöveg lép.

5. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 92. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért és az űrkutatásért való felelőssége körében:]

"e) felügyeli az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Köznet szolgáltatás és a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működését, üzemeltető szervezeteit,".

(2) A Statútum 92. § (1) bekezdés m) pont mc) alpontjában és n) pontjában, valamint 93. §-ában a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg lép.

6. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg lép.

7. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed:]

"c) a csatlakozni kívánó természetes vagy jogi személyre, valamint más szervezetre (a továbbiakban: csatlakozó), illetve a már csatlakozott felhasználóra;"

8. § (1) Az R1. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"3. kormányzati célú hálózat: az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott kormányzati célú hálózatnak minősülő, a rendelet 1. mellékletében felsorolt elektronikus hírközlő hálózatok."

(2) Az R1. 2. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"8. VPN: valamely VPN gazda szervezet irányítása és felügyelete alá tartozó, a felhasználó szempontjából önálló, zárt hálózatként viselkedő, úgynevezett virtuális magánhálózat;

9. VPN gazda szervezet: egy adott VPN felhasználói számára VPN menedzselési szolgáltatást biztosító és az adott VPN használati feltételeit meghatározó szervezet;"

(3) Az R. 2. §-a a következő 10-12. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"10. VPN központi menedzser szervezet: üzemeltetési szabályzata alapján biztosítja a VPN menedzsment központ működését, kialakítja, menedzseli és nyilvántartja a VPN gazda szervezeteket, valamint biztosítja a VPN-ek közötti együttműködést;

11. VPN gazda: a VPN gazda szervezet vezetője;

12. egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR): a Schengeni Megállapodás Schengenben, 1990. június 19-én aláírt Végrehajtási Egyezményének 132., illetve 44. cikkében meghatározott követelményeket kielégítő digitális, nyalábolt (trönkölt), kormányzati célú rádióhálózat."

9. § (1) Az R1. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság."

(2) Az R1. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR) vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság."

10. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdés c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, kormányzati célú hálózatot az alábbi felhasználók vehetnek igénybe, és kormányzati célú hálózathoz az alábbi felhasználók csatlakozhatnak:]

"c) az a) és b) pontban meghatározottak által alapított költségvetési szerv,

d) többségi állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,

e) a d) pontban meghatározottak többségi tulajdonában álló gazdasági társaság,"

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő f)-j) pontokkal egészül ki:

[Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, kormányzati célú hálózatot az alábbi felhasználók vehetnek igénybe, és kormányzati célú hálózathoz az alábbi felhasználók csatlakozhatnak:]

"f) továbbá állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervezet,

g) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy,

h) az a)-g) pontban meghatározottak által felhatalmazott, a hálózatot a nevükben és feladataikhoz kapcsolódóan használó természetes vagy jogi személy, valamint más szervezet,

i) a kormányzati célú hírközlési szolgáltató,

j) az EDR vonatkozásában kizárólag a rendelet 3. mellékletében meghatározott és a 17. § (6) bekezdése alapján csatlakozásra feljogosított felhasználók."

(3) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a központi államigazgatási szervek és területi szerveik, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, az állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek, az (1) bekezdés g) pontja szerinti felhasználók, valamint a rendvédelmi szervek az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igényeiket a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások útján kötelesek kielégíteni, elektronikus hírközlési szolgáltatást nem nyújthatnak és elektronikus hírközlő hálózatot vagy berendezést csak a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint üzemeltethetnek."

(4) Az R1. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a felhasználó olyan elektronikus hírközlési szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem szerepel a kizárt szolgáltatások körében, akkor a szolgáltatásra vonatkozó igényét a szolgáltatás megnevezésével, legfontosabb jellemzőivel és a szolgáltatás nyújtásának kívánt kezdő időpontjával együtt bejelenti a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak. A megjelölt kezdő időpont nem lehet az igény benyújtásának napját követő 60 napon belüli időpont. Ha a kormányzati célú hírközlési szolgáltató 30 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a kívánt szolgáltatást a kívánt határidőre nem tudja nyújtani, vagy a kormányzati célú hírközlési szolgáltató e határidőn belül a szolgáltatás nyújtásának képességéről (a kívánt szolgáltatás rendelkezésre állásáról) nem nyilatkozik, a felhasználó jogosult a bejelentésében foglaltak szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltató értesítésével nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás útján kielégíteni."

11. § Az R1. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A kormányzati célú hálózathoz csatlakozó csatlakozási igényét, valamint a felhasználó szolgáltatással kapcsolatos változási igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak nyújtja be a szolgáltatás megnevezésével, legfontosabb jellemzőivel, a szolgáltatás átvételi pont pontos meghatározásával és a szolgáltatás nyújtásának kívánt kezdő időpontjával együtt. A megjelölt kezdő időpont - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és a felhasználó ettől eltérő megállapodása hiányában - nem lehet az igény benyújtásának napját követő 60 napon belüli időpont. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az igény kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül nyilatkozik annak megvalósíthatóságáról.

(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a beérkezett változási igényekről tájékoztatja a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(3) A felhasználó által igénybe vett szolgáltatásról, a szolgáltatás körülményeiről a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználóval vagy a felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szervvel, illetve a felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szervvel állapodik meg.

(4) Amennyiben az igény teljesítését a közszolgáltatási szerződés nem fedezi, az igény ellenértékét a csatlakozásra kötelezett felhasználó vagy a csatlakozásra kötelezett felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szerv, illetve a felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv biztosítja.

(5) Azon csatlakozásra kötelezett felhasználók, melyek esetében a változtatási, illetve új csatlakozási igények ellenértékének a központi költségvetésről szóló törvényben a hírközlésért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetén belüli tervezésére vagy e fejezet javára előirányzat átcsoportosításra nem kerül sor, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval külön megállapodást kötnek a szolgáltatás ellenértékének biztosítása érdekében. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a megállapodás fő tartalmi elemeiről annak megkötése előtt a minisztert tájékoztatja.

(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó - a szerződés teljesítése során - köteles a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót a szerződés lényeges tartalmát érintő, 6 hónapon belül tervezett változtatásokról tájékoztatni."

12. § Az R1. 5. § (1) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:

[A Kormány nevében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közszolgáltatási szerződést köt a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval, amelyben a felek legalább a következő feltételeket rögzítik:]

"g) a felhasználók számára elérhető kormányzati célú szolgáltatások köre;

h) a változáskezelésre vonatkozó részletes szabályok."

13. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az e rendelet alapján felelősségi körébe tartozó hálózat vonatkozásában kizárólagos jog alapján látja el:

a) a kormányzati célú hálózat tervezését, a kormányzati célú hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: működtetés);

b) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötését.

(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakon kívül felelős:

a) a kormányzati célú hálózattal és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítéséért;

b) a kormányzati célú hálózat működtetésének, összekapcsolásának, megszüntetésének előkészítése során az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervvel és szükség esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: hírközlési hatóság) történő egyeztetésért;

c) a miniszter hatáskörén kívüli körben a kormányzati célú hálózatot érintő veszélyhelyzeti és különleges jogrendi felkészítésért;

d) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igények kielégítésének összehangolásáért;

e) a nemzetközi kormányzati összeköttetések működésének koordinációjáért és üzemeltetéséért;

f) a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által meghatározott követelmények teljesítéséért, amennyiben a kormányzati célú hálózaton minősített adatot továbbítanak.

(3) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató

a) megköti a kormányzati célú hálózatok működtetéséhez szükséges szerződéseket;

b) megszerzi a működtetéshez szükséges hatósági engedélyeket és megteszi a szükséges bejelentéseket;

c) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatások vonatkozásában biztosítja a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazásának a külön jogszabály szerinti, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által meghatározott feltételeit;

d) különleges jogrend idején a nem miniszteri hatáskörbe tartozó ügyekben koordinálja a felhasználók együttműködését, az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és különleges jogrendi felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló jogszabályban foglaltak szerint;

e) kapcsolatot tart a védelmi igazgatás szervezetével a felek között létrejött megállapodásban rögzített eljárásrend és felelősségi kör alapján;

f) ellátja a VPN központi menedzser szervezet feladatait, amelynek részeként ellátja a VPN hálózat menedzsment feladatait, és biztosítja a VPN menedzsment központ működését, kialakítja, menedzseli és nyilvántartja a VPN gazda szervezeteket, valamint biztosítja a VPN-ek közötti együttműködést;

g) ellátja a VPN erőforrás-gazdálkodási feladatokat, megvizsgálja és elbírálja a felhasználók VPN-einek erőforrásigényeit, és meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásnak helyt adó infrastruktúra létesítője, tulajdonosa nem állami vagy nem állami tulajdonú szervezet.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak nem érintik a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által igénybe vett nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, illetve engedélyeztetését.

(6) Az e §-ban foglaltak nem érintik az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult e rendeletben foglalt jogosultságait.

(7) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt kötelezettség a 3. § (3) bekezdése szerinti kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra nem terjed ki."

14. § (1) Az R1. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a közvetlen finanszírozású szolgáltatások díjának mértékét a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelemben vett működtetés - tőkeköltség és a pótlólagos beruházásokat is magában foglaló - ráfordításai alapján határozza meg. A közvetlen finanszírozású szolgáltatások díja a ráfordítások megtérülését tartalmazhatja. Az e követelménynek megfelelő költségszámítás részletes módját (költségszámítási modellt) a közszolgáltatási szerződés tartalmazza."

(2) Az R. 8. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) A csatlakozásra jogosult felhasználók esetében a szolgáltatások díja ésszerű nyereséghányadot tartalmazhat. (7) A (6) bekezdésben rögzített ésszerű nyereség mértéke a kormányzati célú hírközlési szolgáltató üzemi eredményének és rendkívüli eredményének összege (EBIT) és az értékesítés nettó árbevétele arányában kerül meghatározásra, amely nem haladhatja meg a tárgyév első munkanapján érvényes éves Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb (BUBOR) 100 bázisponttal növelt értékét."

15. § (1) Az R1. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti díj meghatározása során a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató a nyilvános listaárait és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz vagy elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosulthoz hasonló előfizetőknek és elektronikus hírközlési szolgáltatóknak szokásosan nyújtott piaci kedvezményeket köteles figyelembe venni. Amennyiben az adott szolgáltatás nyilvánosan nem elérhető, a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató a szerződés szerint fizetett díjat a fenntartási költség arányos mértéke szerint köteles megállapítani."

(2) Az R1. 9. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az elektronikus hírközlési építmény-hozzáférési szerződés megkötésekor a szerződés szerint fizetett díjat a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató fenntartási önköltségéből számított módon az igénybe vett kapacitásokkal arányosan kell megállapítani, amennyiben a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató egyébként nem kötelezett hatóságilag elfogadott díjakat alkalmazni.

(6) Ha az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató, illetve a számára hálózatot biztosító - többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló - nyilvános hírközlési szolgáltató a tulajdonában lévő, de ezt követően valamely elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadott tulajdonú elektronikus hírközlő eszköz közös eszközhasználata tárgyában eltérő megállapodást nem kötöttek, az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató, illetve a számára hálózatot biztosító - többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló - nyilvános hírközlési szolgáltató az alépítményben lévő kábelek után a fenntartási költséggel arányos mértékű csőfoglalási (kábelhely bérleti) díjat fizet."

16. § Az R1. 11. §-a a következő 5-10. ponttal egészül ki:

[Ezen alcím alkalmazásában:]

"5. diszpécser: az EDR hálózatban a VPN alárendeltségébe tartozó, VPN menedzseri és teljes körű forgalom-szervezési feladatokat ellátó természetes személy;

6. EDR felhasználó: a 3. mellékletben szereplő, az EDR szolgáltatást használó vagy igénybe vevő jogi személy, valamint más szervezet;

7. Készenléti EDR felhasználó: jogszabály alapján állandó rendelkezésre állásra, illetve kötelező beavatkozásra kötelezett szerv;

8. általános VPN használati szabályzat: az adott VPN-re vonatkozóan az EDR-eszközök használatbavételének, a VPN-ek üzemeltetésének és használatának szabályait, a VPN-ek felhasználóival kapcsolatos erőforrások elosztását, a VPN-ek biztonsági szabályozását, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos általános feladatokat rögzítő, VPN gazda szervezet által - a jóváhagyott általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján - kiadott szabályzat;

9. különös VPN használati szabályzat: a jóváhagyott általános VPN használati szabályzatban foglaltak alapján kiadott, az egyes felhasználó vonatkozásában az EDR használatára vonatkozó egyedi feltételeket rögzítő szabályzat;

10. CE eszköz: olyan végponton kihelyezett aktív hálózati eszköz, úgynevezett CE (Customer Edge) router, mely az egyes végpontok közötti hálózati forgalmat irányítja."

17. § (1) Az R1. 12. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EDR használatára a 3. mellékletben meghatározott felhasználók jogosultak és egyben kötelesek is digitális rádióhálózat útján kielégíthető készenléti, illetve katasztrófavédelmi, katasztrófa-elhárítási célú elektronikus hírközlési igényeiket EDR szolgáltatásként a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól igénybe venni.

(2) A 3. melléklet meghatározza az adott felhasználónál az EDR használatára jogosult szervezeti egységeket, közreműködőket. Ha a 3. melléklet ezt a felhasználónál nem nevesíti, a felhasználó saját maga dönt arról, hogy milyen, a feladata ellátásában vele közreműködő végfelhasználóknak biztosítja az EDR használatát."

(2) Az R1. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a 3. melléklet II/1. pontja szerinti EDR felhasználó - a 12. § (1) bekezdésében leírt hírközlési igényeken túl - a nukleárisbaleset-elhárítási célú elektronikus hírközlési igényeket EDR szolgáltatásként a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól veszi igénybe, akkor a szolgáltatásnak a külön jogszabályban meghatározott nukleáris biztonsági követelményeket is teljesítenie kell."

18. § Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A kormányzati célú hírközlési szolgáltató

a) többszintű hierarchia szerint az EDR egységes infrastruktúráján biztosítja a VPN-ekhez való hozzáférést, ellátja a VPN erőforrás-gazdálkodási feladatokat, megvizsgálja és - a VPN gazda szervezetekkel kötött megállapodásban rögzített minimum szolgáltatási szintek biztosítása mellett - elbírálja a felhasználók VPN-einek erőforrásigényeit, és meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket;

b) a Központi VPN Menedzser Szervezet üzemeltetési szabályzata alapján ellátja az EDR VPN hálózat menedzsment feladatait, és biztosítja a VPN menedzsment központ működését, kialakítja, menedzseli és nyilvántartja a VPN gazda szervezeteket, valamint biztosítja a VPN-ek közötti együttműködést, szükség esetén létrehozza a különböző VPN gazda szervezetek által felügyelt felhasználók közötti együttműködési forgalmi csoportokat (a továbbiakban együtt: EDR VPN központi menedzser feladatok);

c) a VPN gazda megbízása alapján ellátja az EDR virtuális magánhálózat rendszergazdai feladatait (a továbbiakban együtt: EDR VPN menedzser feladatok);

d) fogadja a végberendezésekben és az EDR szolgáltatásban rendelkezésre álló kriptográfiai szolgáltatások meghatározott terjedelmű alkalmazására irányuló igényeket, majd továbbítja az illetékes szerv részére;

e) megállapodásokat köt a külön törvényekben meghatározott szervek részére történő adatszolgáltatás megvalósításához szükséges eljárási rend rögzítéséről, továbbá gondoskodik azok végrehajtásának ellenőrzéséről;

f) felhasználói szerződést köt a VPN gazda szervezetekkel, valamint a 3. melléklet II/2. pontjába tartozó EDR felhasználókkal."

19. § Az R1. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az EDR-eszközök használatbavételének, valamint a VPN-ek üzemeltetésének és használatának általános szabályait a közszolgáltatási szerződésben, a minimum használati követelményekben meghatározott tartalom alapján a kormányzati célú hírközlési szolgáltató határozza meg (a továbbiakban: általános EDR használati szabályzat). Az általános EDR használati szabályzat tervezetét és a VPN Központi Menedzser Szervezet ez alapján elkészített EDR üzemeltetési szabályzat tervezetét a miniszter hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján a VPN gazda szervezet belső rendelkezésben, utasításban vagy más szabályzatban rögzíti az adott VPN-re vonatkozóan az EDR-eszközök használatbavételének, a VPN üzemeltetésének és használatának szabályait, a VPN felhasználóival kapcsolatos erőforrások (eszközszám, licencek, rendszerkapacitás) elosztását, a VPN biztonsági szabályozását, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos általános feladatokat (a továbbiakban: általános VPN használati szabályzat). A VPN gazda szervezet - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató kivételével - a VPN használati szabályzat tervezetét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak jóváhagyás céljából benyújtja. Ha a benyújtott tervezet az általános EDR használati szabályzat követelményeinek megfelel, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a szabályzatot 30 napon belül jóváhagyja, ellenkező esetben a jóváhagyást elutasítja, és erről megfelelő indokolással tájékoztatja a benyújtót. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató által készített általános VPN használati szabályzatokat a miniszter hagyja jóvá.

(3) A miniszter képviselője útján jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizni a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónál, mint VPN gazda szervezetnél, valamint a felhasználóknál az általános VPN használati szabályzatában, valamint a VPN Központi Menedzser Szervezet EDR üzemeltetési szabályzatában foglaltak teljesülését és a kormányzati célú hírközlési hálózatok felhasználóira vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a VPN-ek használati szabályzatának vizsgálata során jogosult az alkalmassági feltételeket, valamint a kormányzati célú hírközlési hálózatok felhasználóira vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott felhasználói követelményeket képviselője útján a szolgáltatási helyszínen is ellenőrizni a VPN gazda szervezeteknél és a felhasználóknál egyaránt.

(5) Amennyiben az adott VPN-hez több felhasználó is tartozik, a felhasználó a jóváhagyott általános VPN használati szabályzatban foglaltak alapján belső rendelkezésben, utasításban vagy más szabályzatban rögzíti szervezete sajátosságait figyelembe vevő, az EDR használatára vonatkozó egyedi feltételeket (a továbbiakban: különös VPN használati szabályzat). Az EDR használatát megelőzően a felhasználó a különös VPN használati szabályzatának tervezetét a VPN gazda szervezetnek jóváhagyás céljából benyújtja. Ha a benyújtott tervezet az adott VPN-re vonatkozó általános VPN használati szabályzatnak megfelel, a VPN gazda szervezet a benyújtástól számított 30 napon belül a szabályzatot jóváhagyja, ellenkező esetben a jóváhagyást elutasítja, és erről megfelelő indokolással tájékoztatja a benyújtót.

(6) Jóváhagyott általános VPN használati szabályzattal, illetve - amennyiben annak készítését e rendelet előírja -különös VPN használati szabályzattal nem rendelkező felhasználó az EDR használatára nem jogosult.

(7) A jóváhagyott különös VPN használati szabályzat egy példányát a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére is meg kell küldeni, aki azokat letéteményesként tárolja.

(8) A benyújtott általános VPN használati szabályzat és a különös VPN használati szabályzat tervezethez a benyújtó a tervezet benyújtásával egyidejűleg köteles csatolni az általános EDR használati szabályzatban megfogalmazott követelményekkel való összhangot igazoló, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató honlapján közzétett formátumnak megfelelő iratot (ellenőrzési lista) nyomtatott és elektronikus formában.

(9) Az EDR felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint adatkezelőnek minősül. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a rá irányadó jogszabályoknak, vagy belső szabályozásának megfelelően az általános VPN használati szabályzatban, valamint a különös VPN használati szabályzatban rögzíti."

20. § (1) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az alkalmazott készüléktípust és működtető szoftverét biztonsági szempontból bevizsgálja."

(2) Az R1. 16. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az EDR használata - különleges jogrend idején történő, vagy veszélyhelyzeti használatot kivéve -a végfelhasználók és diszpécserek tekintetében vizsgához kötött, amelynek követelményrendszerét - a felhasználói igények figyelembevételével - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató állapítja meg. A diszpécserek tekintetében a vizsgabizottság tagjait a kormányzati célú hírközlési szolgáltató nevezi ki.

A vizsga lebonyolításáért és dokumentálásáért

a) végfelhasználók tekintetében a VPN gazda szervezet,

b) diszpécserek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és a VPN gazda szervezet felelős.

(4) Az oktatási és vizsgaköltségek a felhasználót terhelik.

(5) A felhasználóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló, az EDR-szolgáltatást esetijelleggel, 60 napot meg nem haladóan igénybe vevő végfelhasználók esetén a 3. mellékletben szereplő felhasználók eltekinthetnek a vizsgatételi kötelezettségtől, azzal, hogy a felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a végfelhasználó képes a rendszer szakszerű és biztonságos használatára."

21. § Az R1. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A VPN gazda szervezeteket és az egyes VPN gazda szervezetekhez tartozó felhasználókat a 3. melléklet tartalmazza. A VPN gazda szervezetek az EDR-szolgáltatás hatékony működése érdekében a miniszter jóváhagyásával jogosultak a 3. mellékletben a felelősségi körükbe rendelt felhasználói kör megosztásától megállapodásban eltérni.

(2) A 3. melléklet II/2. pontjában szereplő, valamint a (7) bekezdés alapján csatlakozók (egyedi finanszírozású kör) a 15. §-ban foglaltaktól eltérően a következő (3)-(8) bekezdésben meghatározott feltételek szerint csatlakoznak az EDR hálózathoz.

(3) A (2) bekezdés szerinti csatlakozó csatlakozási szándékát a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz benyújtott kérelemben terjeszti elő, amelyhez csatolja a különös VPN használati szabályzat tervezetét, valamint a 15. § (8) bekezdés szerinti iratot (ellenőrzési lista).

(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató műszaki, jogi és biztonsági szempontból megvizsgálja, hogy a kérelmező által megadott adatok alapján megfelel-e az e rendeletben, valamint a kormányzati célú hírközlési hálózatok felhasználóira vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott felhasználói követelményeknek. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a csatlakozási igény vizsgálata során jogosult az alkalmassági feltételeket képviselője útján a szolgáltatási helyszínen is ellenőrizni, a költségszámítási modellt pedig köteles a csatlakozó rendelkezésére bocsátani.

(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt a vizsgálat eredményéről és nem megfelelőség esetén megjelöli a csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket.

(6) Amennyiben a kérelem megfelel a csatlakozáshoz szükséges műszaki, jogi és biztonsági feltételeknek a kérelmező kiértesítését követő 10 napon belül a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a csatlakozási igényről és a vizsgálat eredményéről előterjesztésben értesíti a minisztert. A csatlakozási igényről a miniszter dönt, és döntését írásban közli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval, valamint a kérelmező felhasználóval. A csatlakozási igény elfogadása esetén a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jóváhagyja a kérelmező felhasználó benyújtott szabályzatát és megköti a felhasználói szerződést.

(7) A 3. mellékletben fel nem sorolt szervezetek csatlakozását egyedi finanszírozású felhasználóként a miniszter indokolt esetben - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató indokolással ellátott előterjesztése alapján - engedélyezheti.

(8) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató (6) és (7) bekezdés alapján benyújtott előterjesztése a minisztert döntése meghozatalában nem köti."

22. § Az R1. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A 3. melléklet II. pontjában felsorolt felhasználók szolgáltatási igényét, valamint a 3. melléklet I. pontjában felsorolt felhasználók (központi finanszírozású kör) esetében a közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi igényeket - az 5. § (6) bekezdésének megfelelően - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználókkal kötött egyedi felhasználói szerződés alapján elégíti ki.

(2) A közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi igények költségvetési fedezetét a felhasználó biztosítja.

(3) Az egyedi finanszírozású felhasználók esetében a szolgáltatások díja ésszerű nyereséghányadot tartalmazhat. A költségszámítás részletes módját (költségszámítási modellt) és ennek részeként az ésszerű nyereség mértékét - a 8. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

(4) Az egyedi felhasználói szerződés megkötéséig a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokat látja el, a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételekkel."

23. § Az R1. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A felhasználók az EDR hálózat erőforrásait igénybe vevő fejlesztéseik tekintetében kötelesek a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval azt előre műszakilag egyeztetni. Az üzemszerű működtetésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az az EDR rendeltetésszerű működését nem veszélyezteti és azt a kormányzati célú hírközlési szolgáltató javaslata alapján a miniszter engedélyezi. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató javaslata a minisztert döntése meghozatalában nem köti."

24. § Az R1. 20. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter és a kormányzati célú hírközlési szolgáltató különleges jogrend idején a koordinációs feladataik ellátása során - a VPN gazda szervezetekkel kötött megállapodásban rögzített minimum szolgáltatási szintek biztosítása mellett - úgy járnak el, hogy a készenléti felhasználások erőforrás igénye - ezen belül is elsődlegesen a csoporthívások erőforrás igénye - prioritást élvezzen.

(3) VPN létrehozására - a miniszter előzetes írásbeli jóváhagyásával - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jogosult."

25. § Az R1. 4. Az EDR-re vonatkozó különös szabályok alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Az EDR-rel kapcsolatos kérdések felhasználók közötti koordinálását a miniszter tanácsadó szervezeteként működő EDR Felhasználói Fórum (a továbbiakban: Fórum) látja el. A Fórum tagjai a kormányzati célú hírközlési szolgáltató, a VPN gazda szervezetek, a felhasználók és a felhasználók felügyeletét ellátó miniszterek által kijelölt képviselők, vezetőjét a miniszter bízza meg. A Fórum szükség szerint, de legalább évente négy ülést tart. Az ülést a napirend megküldésével a Fórum vezetője hívja össze. A Fórum ügyrend alapján működik, melyet a miniszter hagy jóvá."

26. § Az R1. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A nemzeti távközlési gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) biztosítja az e rendelet alapján kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybe vételére kötelezett és jogosult felhasználók számára - a más kormányzati célú hálózat által ki nem elégített - elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.

(2) A 4. § (2) bekezdése alapján az NTG-n nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások esetében a CE eszközök és a feletti rendszerek üzemeltetője a kormányzati célú hírközlési szolgáltató vagy az általa kijelölt felhasználó, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A CE eszköz alatti rendszerek üzemeltetője a felhasználó vagy az általa kijelölt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A CE eszközök üzemeltetőjét felek a felhasználói szerződésben rögzítik. A CE eszközök üzemeltetője köteles betekintési jogot biztosítani a VPN gazda számára."

27. § Az R1. 25. §-a és azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A Köznet szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok

25. § (1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Köznet útján biztosítja a szélessávú internet és levelezési szolgáltatást - a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában foglalt ellátotti kör kivételével - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § db) pontja szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatást térítésmentesen, nem kereskedelmi célból nyújtó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetek számára.

(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatást felhasználói szerződés megkötése esetén, szolgáltatási díj kikötése mellett jogosult nyújtani azon Köznet szolgáltatást igénybevevők részére, akik nem tartoznak az (1) bekezdésben meghatározott jogosulti körbe, a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogosultságuk azonban 2012. április 1-jét megelőzően fennállt.

(3) Megszűnik az (1) bekezdésben meghatározott körbe tartozó igénybe vevő jogosultsága a szolgáltatásra, amennyiben azt 90 napon át nem veszi igénybe.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott igénybe vevői körbe tartozó intézmény új végpontot kíván létesíteni, ezen igényét jelzi a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak. Amennyiben a kormányzati célú hírközlési szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az új végpont létesítését és fenntartását a közszolgáltatási szerződés nem fedezi, a felhasználó gondoskodik az igény teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról."

28. § Az R1. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszert a kormányzati célú hírközlési szolgáltató működteti a miniszter szakmai irányításával a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötésével és a honvédelmi igazgatás kormányzati, szakmai feladatait ellátó szerv, mint a szerződéseket ellenjegyző által meghatározott fejlesztési és működési követelményrendszer alapján. A követelményrendszer érvényesítéséért a kormányzati célú hírközlési szolgáltató felelős."

29. § Az R1. 33. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az NTG-hez - a 4. § (2) bekezdése alapján - csatlakozásra kötelezett felhasználók az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálybalépésekor már létező, valamely előfizetői, hálózati vagy szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, e rendeletet csak akkor kell alkalmazni, ha a szerződés feltételei szerint az abban részes felhasználó a szerződés hatályának lejárta előtt külön díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül is jogosult felmondani, a szerződés tartalmát az e rendeletben foglaltak szerint módosítani, vagy ilyen módosításhoz a felhasználóval szerződő fél díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül hozzájárult.

(5) A (4) bekezdésben foglalt szerződés főbb adatairól a felhasználók kötelesek az R2. hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatni a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót.

(6) A rendelet 3. melléklet II. pontja szerinti EDR felhasználó a 12. §-ban meghatározott kötelezettségének legkésőbb az R2. hatálybalépésekor már üzemeltetett rádióhálózatának kiváltásakor köteles eleget tenni."

30. § Az R1. a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) E rendelet 25. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. A támogatás felhasználására vonatkozó uniós állami támogatási rendelkezések a közszolgáltatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat tekintetében ésszerű nyereség kerülhet elszámolásra. Az ésszerű nyereség számolására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke alkalmazandó."

31. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

32. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdésében a "szolgáltató" szövegrész helyébe a "szolgáltatók" szöveg lép.

(2) Az R1. 5. § (1) bekezdésében a "közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg lép.

(3) Az R1. 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "ingyenesen" szöveg helyébe az "a központi költségvetésről szóló törvényben a hírközlésért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezete terhére" szöveg lép.

(4) Az R1. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (2) bekezdésében az "alap szintű" szövegrész helyébe a "központi finanszírozású" szöveg lép.

(5) Az R1. 5. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 5. § (4) bekezdésében az "emelt szintű" szövegrész helyébe a "közvetlen finanszírozású" szöveg lép.

(6) Az R1. 5. § (1) bekezdés d) pontjában az "az emelt szintű" szövegrész helyébe az "a közvetlen finanszírozású" szöveg lép.

(7) Az R1. 5. § (3) bekezdésében a "felelős a" szövegrész helyébe a "felelős - a 4/A. § (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a" szöveg lép.

(8) Az R1. 5. § (4) bekezdésében a "meghatározott díjat" szövegrész helyébe a "meghatározott, a 8. § (5) bekezdése szerinti ráfordításokat figyelembe vevő díjat" szöveg lép.

(9) Az R1. 9. § (1) bekezdésében az "előfizetői-," szövegrész helyébe az "előfizetői-, összekapcsolási-," szöveg lép.

(10) Az R1. 9. § (2) bekezdésében a "szerződés megkötése" szövegrész helyébe a "szerződés megkötése és fenntartása" szöveg lép.

(11) Az R1. 9. § (2) bekezdésében a "hasonlójellegű" szövegrész helyébe a "hasonló jellegű" szöveg lép.

(12) Az R1. 9. § (4) bekezdésében az "a szolgáltatás díja" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdés szerint megállapított szolgáltatás díja" szöveg lép.

(13) Az R1. 10. § (3) és (4) bekezdésében a "kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval" szövegrész helyébe a "kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval, vagy a számára hálózatot biztosító - többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló - nyilvános hírközlési szolgáltatóval" szöveg lép.

(14) Az R1. 10. § (3) bekezdés második mondatában a "más által" szövegrész helyébe a "más célra" szöveg lép.

(15) Az R1. 11. § 3. pontjában a "magánszemély" szövegrész helyébe a "természetes személy" szöveg lép.

(16) Az R1. 12. § (3) bekezdésének első tagmondatában, valamint 16. § (2) bekezdésének első mondatában az "Az EDR működtetéséért felelős szervezet" szövegrész helyébe az "A kormányzati célú hírközlési szolgáltató" szöveg lép.

(17) Az R1. 12. § (3) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésének második mondatában, 19. § (1) bekezdésében, valamint 19. § (5) bekezdésében az "az EDR működtetéséért felelős szervezet" szövegrész helyébe az "a kormányzati célú hírközlési szolgáltató" szöveg lép.

(18) Az R1. 12. § (4) bekezdésében a "szükség esetén együttműködve" szövegrész helyébe a "szükség esetén együttműködve, a VPN Központi Menedzser Szervezet közreműködésével" szöveg lép.

(19) Az R1. 16. § (2) bekezdésének második mondatában a "készüléktípusok használatát" szövegrész helyébe a "készüléktípusok és szoftver verziók együttes használatát" szöveg lép.

(20) Az R1. 19. § (2) bekezdésében a "felhasználók mobil csoportkommunikációs távközlésüket" szövegrész helyébe a "készenléti EDR felhasználók csoportkommunikációs távközlésüket" szöveg lép.

(21) Az R1. 19. § (5) bekezdésében az "ingyenesen" szöveg helyébe a "térítésmentesen" szöveg lép.

(22) Az. R1. 5. alcím címében az "Az elektronikus kormányzati" szövegrész helyébe az "A nemzeti távközlési" szöveg lép.

(23) Az R1. 23. § (1) bekezdésében az "EKG-hoz" szöveg helyébe az "NTG-hez" szöveg lép.

(24) Az R1. 23. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében az "EKG" kifejezés helyébe az "NTG" kifejezés lép.

(25) Az R1. 24. § (2) bekezdésében a "felhasználó" szövegrész helyébe a "csatlakozásra kötelezett felhasználó" szöveg lép.

(26) Az R1. 24. § (2) bekezdésében, valamint 31. § (2) bekezdésében az "az internethez" szövegrész helyébe a "más adatátviteli hálózathoz" szöveg lép.

(27) Az R1. 24. § (2) bekezdésében a "távközlési" szöveg helyébe az "elektronikus hírközlési" szöveg lép.

(28) Az R1. 26. § (2) bekezdésében a "rendészet" szövegrész helyébe a "rendészeti" szöveg lép.

(29) Az R1. 27. § (6) bekezdésében az "ingyenesen" szövegrész helyébe az "a központi költségvetésről szóló törvényben a hírközlésért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezete részére biztosított előirányzatok terhére" szöveg lép.

(30) Az R1. 28. § (1) és (2) bekezdésében, valamint (5) bekezdésében az "önálló" szövegrész helyébe az "elkülönült hírközlő" szöveg lép.

(31) Az R1. 31. § (2) bekezdésében az "EKG-n" szövegrész helyébe az "NTG-n" szöveg lép.

33. § (1) Hatályát veszti az R1.

a) 10. § (2) bekezdésében a "csak",

b) 19. § (1) bekezdésében az "és az EDR-közrenűködő",

c) 23. § (3) bekezdésében az "és (2)",

d) 28. § (2) bekezdésében a "(hálózatgazda)",

e) 33. § (3) bekezdésében a "-, valamint az egységes kormányzati gerinchálózat"

szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 5. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 11. § 1., 2. és 4. pontja,

c) 11/A. §-a,

d) 22. §-a,

e) 31. § (1) bekezdésének b) pontja.

8. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 4. § (9) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg,

b) 4. § (10) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg

lép.

9. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

35. § A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A NIR működtetését támogató elektronikus hírközlési és informatikai rendszerek és eszközök:]

"f) Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)."

10. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

36. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában az "az elektronikus kormányzati gerinchálózatot" szövegrész helyébe az "a nemzeti távközlési gerinchálózatot" szöveg lép.

11. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

12. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 4. § d)-f) pontjában, g) pont gb) alpontjában, i) pontjában, k) pontjában, valamint a 6. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t" szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t" szöveg,

b) 4. § l) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe a "NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg

lép.

13. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40. § (1) E rendelet 27. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. A támogatás felhasználására vonatkozó uniós állami támogatási rendelkezések a közszolgáltatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat tekintetében ésszerű nyereség kerülhet elszámolásra. Az ésszerű nyereség számolására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke alkalmazandó.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kormányzati célú hírközlési hálózatok

a) Nemzeti Távközlési Gerinchálózat;

b) Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer;

c) Zártcélú Rendészeti Hálózat;

d) Köznet;

e) K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer."

2. melléklet a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak és az általuk működtetett hálózatok megnevezése

a) A polgári nemzetbiztonsági műveleti hálózat esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.

b) A katonai nemzetbiztonsági műveleti hálózat esetében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

c) A honvédelmi miniszter által működtetett Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat.

d) A terrorizmust elhárító szerv (Terrorelhárítási Központ) által használt elektronikus hírközlő hálózat esetében a belügyminiszter.

e) A külpolitikáért felelős miniszter által diplomáciai információs célokra használt hálózat esetében a külügyminiszter."

3. melléklet a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

EDR VPN gazda szervezetek és EDR felhasználók

I. Központi finanszírozásúak

VPN gazda szervezetÁltalános VPN
használati
szabályzat
FelhasználóKülönös VPN
használati szabályzat
1. Belügyminisztérium
/Rendészeti VPN/
X1.1. Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervX
1.2. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv (Nemzeti Védelmi
Szolgálat)
X
1.3. Büntetés-végrehajtási szervezetX
1.4. Terrorizmust elhárító szerv (Terrorelhárítási Központ)X
1.5. A rendészetért felelős miniszternek a Rendőrséget, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságát, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és a Terrorelhárítási
Központot irányító szervezeti egységei, valamint a terrorelhárítási, veszély- és
katasztrófahelyzetben az irányításukban közreműködő szervezeti egységek
X
1.6. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős és e feladat ellátásában
közreműködő minisztériumi szervezeti egységek
X
1.7. MiniszterelnökségX
1.8. A kormányzati célú hírközlési szolgáltatóknál és az elkülönült hírközlési tevékenység
végzésére jogosultaknál e tevékenységgel kapcsolatos készenléti feladatot ellátó
szervezeti egységek
X
2. Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
/OKF VPN/
X2.1. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve
2.2. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveiX
2.3. Hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei (katasztrófavédelmi kirendeltségek,
hivatásos tűzoltóságok)
X
2.4. Önkormányzati, létesítményi, önkéntes tűzoltóságokX
3. Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
/NBSZ VPN/
X3.1. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
VPN gazda szervezetÁltalános VPN
használati
szabályzat
FelhasználóKülönös VPN
használati
szabályzat
4. Alkotmányvédelmi Hivatal
/AH VPN/
X4.1. Alkotmányvédelmi Hivatal
5. Információs Hivatal
/IH VPN/
X5.1. Információs Hivatal
6. Magyar Honvédség
/MH VPN/
X6.1. Magyar Honvédség katonai szervezetei
6.2. Honvédelmi MinisztériumX
6.3. A Honvédelmi Minisztérium Védelmi HivatalaX
6.4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésben felsorolt
szerveknél a honvédelemmel foglalkozó szervezeti egységek
X
6.5. NAMPO (NATO Támogatási Ügynökség, Légiszállítást Kezelő Programiroda)X
7. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
/KNBSZ VPN/
X7.1. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
VPN gazda szervezetÁltalános VPN
használati
szabályzat
FelhasználóKülönös VPN
használati
szabályzat
8. Országos
Mentőszolgálat
/OMSZ VPN/
X8.1. Országos Mentőszolgálat
8.2. Az Országos Mentőszolgálat által irányított (központi) orvosi ügyeletek - a feladathoz
kapcsolódóan - és az országos mentőszolgálat által irányított, a betegszállításról szóló
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján a közfinanszírozással rendelkező betegszállítást végző
egészségügyi szolgáltatók
X
8.3. Az országos mentőszolgálatot irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi
munkaszervezeti egységei, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közreműködő
szervezeti egységek
X
8.4. Készenléti feladatokat ellátó hazai vagy nemzetközi segítségnyújtásban bevethető
mentőszervezetek
X
8.5. Az Országos Mentőszolgálattal a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet
10. § (4) bekezdése alapján mentési feladat elvégzésében közreműködő egészségügyi
szolgáltató
X
8.6. Országos Epidemiológiai Központ, Országos Környezetegészségügyi Intézet, Országos
'Frédéric Joliot-Curie' Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Országos Kémiai
Biztonsági Intézet
X
9. Országos Vízügyi
Főigazgatóság
/Vízügyi VPN/
X9.1. Országos Vízügyi Főigazgatóság
9.2. Vízügyi igazgatóságok, valamint a nemzeti park igazgatóságokX
9.3. A nemzeti park igazgatóságokat irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi
munkaszervezeti egységei
X
9.4. Az országos vízügyi főigazgatóságot, a vízügyi igazgatóságokat irányító
miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységei és a veszély- és
katasztrófahelyzetben az irányításban közreműködő szervezeti egységek
X
10. Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
/NAV VPN/
X10.1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
10.2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter ezen irányítási feladatot ellátó,
illetve veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közreműködő szervezeti egységei
X
VPN gazda szervezetÁltalános VPN
használati
szabályzat
FelhasználóKülönös VPN
használati
szabályzat
11. Nemzeti Közlekedési
Hatóság
/NKHVPN/
X11.1. Nemzeti Közlekedési Hatóság
11.2. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal, Légügyi Hivatal
X
11.3. Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai irányításával működő fővárosi és megyei
közlekedési szakigazgatási szervek
X
12. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
/NMHH VPN/
X12.1. Nemzeti Média- és Hírközlési HatóságX
13. EDR - kormányzati célú hírközlési
szolgáltató
/Pro-M VPN/
X13.1. EDR, mint készenléti kommunikációs rendszer kormányzati célú hírközlési
szolgáltatója
13.2. A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért
felelős miniszternek az EDR irányítását ellátó minisztériumi szervezeti egysége
X

II. Egyedi finanszírozásúak

VPN gazda szervezetÁltalános VPN
használati
szabályzat
FelhasználóKülönös VPN
használati
szabályzat
1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. /MVM PA Zrt.-VPN/X1.1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
2. EDR - kormányzati célú hírközlési szolgáltató /Pro-M
FKB VPN/
X2.1. A 3. melléklet I. és pontjába nem tartozó, a 17. § szerint a miniszter
jóváhagyásával az EDR-hálózathoz - a felhasználói kör bővítése (FKB) keretében -
külön megállapodás alapján csatlakozó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, amely létfontosságú rendszerelemmé kijelölt eszköz, létesítmény, vagy
rendszer rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese, rendelkezésre jogosultja vagy
ilyen rendszerelem napi működéséért felelős.
X

Tartalomjegyzék