Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ezt a rendeletet a szociális szakértői szerveknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

a)[1] 63. §-ának (4)-(7) bekezdése, illetve 68/A. §-a szerinti gondozási szükséglet megállapításában,

b) 65. §-a (4) bekezdésének b)-c) pontja szerinti igazolás, illetve szakvélemény felülvizsgálatában

történő közreműködésére kell alkalmazni.

2. §[2]

(1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetője végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel szakértőnek.

(2) Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a jegyzőnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyző - a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőnek, aki a vizsgálatot a felkérést követő harminc napon belül végzi el.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát - a gondozási szükségletről kiállított igazolás (e § alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követő nyolc napon belül - a jegyzőnél kezdeményezheti. A jegyző - a kérelem beérkezését követő öt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező másik szakértőt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

(5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be.

(6) A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylő személytől és törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető.

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

A betegségen, illetve egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság jogszabály szerinti vizsgálata keretében kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője - a kiegészítő szakértői díj megfizetésével egyidejűleg - kérheti az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakértői szervnél. A felülvizsgálat során a szakértői bizottság legalább egy tagja szociális szakértő.

9. §

(1)[9]

(2)[10]

(3)[11]

(4) A kiegészítő szakértői díj mértéke 2000 Ft.

10. §[12]

11. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[13] Az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez[14]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2010.08.17.

[2] Megállapította a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2010.08.17.

[3] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[4] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[5] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[6] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[7] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[8] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[10] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[11] Hatályon kívül helyezte a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 18. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Megállapította a 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2010.08.17.

[14] Hatályon kívül helyezte a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

Tartalomjegyzék