229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,

a 2-4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében,

az 5-8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,

a 9-10. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a "szakvéleménnyel" szövegrész helyébe a "szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletről kiállított igazolással" szöveg lép.

2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 1. § (2) bekezdésében a "szociális és munkaügyi" szövegrész helyébe a "nemzeti erőforrás" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a "Szociális és Munkaügyi" szövegrész helyébe a "Nemzeti Erőforrás" szöveg lép.

3. § Az R. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelőzően a 4. § (2) bekezdés e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos d) pontja szerint kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül."

4. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) bekezdés d) pontja,

b) 15. § (2) bekezdése.

3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetője végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel szakértőnek.

(2) Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a jegyzőnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyző - a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőnek, aki a vizsgálatot a felkérést követő harminc napon belül végzi el.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát - a gondozási szükségletről kiállított igazolás (e § alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követő nyolc napon belül - a jegyzőnél kezdeményezheti. A jegyző - a kérelem beérkezését követő öt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező másik szakértőt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

(5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be.

(6) A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylő személytől és törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető."

6. § Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül."

7. § Az R2.

a) 1. § a) pontjában a "(4)-(8)" szövegrész helyébe a "(4)-(7)" szöveg,

b) 8. §-ában az "ORSZI" szövegrész helyébe az "Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R2.

a) 3-7. §-a,

b) 9. § (1)-(3) bekezdése.

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 14. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. § (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. § (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

(7) Ha az Szt. 127/A. § (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. § (5) bekezdésében foglalt feltételek a megtérítési kötelezettség jogerős megállapítását követően teljesülnek, a megtérítési kötelezettség megszűnését - annak a hónapnak az első napjától kezdődően, amikor a feltételeket teljesítették - a korábbi állami fenntartó kérelmére a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság állapítja meg. Ha a működési engedély még nem tartalmazza a hatályos ellátási szerződés adatait, a kérelemhez csatolni kell a hatályos ellátási szerződés másolatát. Az igazgatóság a határozatát közli a korábbi állami és a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartóval, a működést engedélyező szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatósággal, valamint a helyi önkormányzatokért felelős és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel.

(8) A megtérítési kötelezettség megszűnését követően levont megtérítés összegét folyósítani kell a helyi önkormányzatnak, társulásnak.

(9) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi azon egyházak nevét, amelyek a Kormánnyal szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötöttek."

10. § Az Nr. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) A 14. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A. § (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A. § (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

(2) Ha a helyi önkormányzatnak, társulásnak az e rendelkezés hatálybalépését megelőzően megállapított megtérítési kötelezettsége az Szt. 140. §-a vagy a Gyvt. 161/A. §-a alapján szűnt meg, azt a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság haladéktalanul, hivatalból állapítja meg. Ha az igazgatósággal közölt működési engedély nem tartalmazza az Szt. 127/A. § (6) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellátási szerződés adatait, az igazgatóság felhívja a korábbi állami fenntartót és a szolgáltatót átvevő egyházi fenntartót a hatályos ellátási szerződés másolatának megküldésére. Az eljárásra egyebekben a 14. § (7)-(8) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék