363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (a továbbiakban: Program) keretében megvalósuló beruházásokhoz a szükséges forrást a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretösszegén belül biztosítja, és a hitelt közvetlen finanszírozásban nyújtja helyi önkormányzatok vagy társulásaik részére, az önkormányzati tulajdonban lévő labdarúgó és sportpályák műfüves borítására, továbbá a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére. A Programot a részt vevő önkormányzatok, illetve társulásaik az OLLÉ-Programiroda Kht. közreműködésével valósítják meg.

2. §

(1) Hitelfelvételre nem jogosult az a helyi önkormányzat, illetve társulás, amely:

a) adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában meghatározott hitelfelvételi korlátnak;

c)[1] az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;

d)[2] hiteltartozással rendelkezik;

e)[3] lejárt esedékességű adó vagy adók módjára behajtható köztartozással, vagy hiteltartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

f)[4] a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben nem számolt el az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette.

(2)[5] Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3)[6] A hitel nyújtásának feltétele, hogy a hitelfelvevő a beruházás költségének legalább öt százalékát saját forrásból biztosítsa.

(4)[7] Az MFB Rt. a hitelprogram keretében, a hitelprogramban rögzített feltételekkel éven túli lejáratú beruházási hitelt nyújt. A hitelprogram keretében alkalmazható kamat mértéke évente három havi Euribor és legfeljebb 1,58%/év. A hitelprogram keretében kezelési költség, folyósítási jutalék, szerződés-módosítási díj, rendelkezésre tartási díj és előtörlesztési díj nem számítható fel. A hitel lejárata húsz év, a szerződéskötéstől számított legfeljebb három évig köthető ki rendelkezésretartási idő és türelmi idő.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[8]

2. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[9]

3. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[2] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[3] Jelölését módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[4] Jelölését módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[5] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[6] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[7] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[8] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.13.

[9] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.13.

[10] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.13.

Tartalomjegyzék