19/2008. (II. 5.) Korm. rendelet

egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekezdésének c)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 6. §-ában a "Nemzeti Sporthivatal elnöke (a továbbiakban: NSH elnöke) " szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv vezetője" szöveg,

b) 7. §-ában az "az NSH elnöke" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv vezetője" szöveg

lép.

2. §

(1) A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 2. §-ának (2) bekezdésében a "Nemzeti Sporthivatal elnökének (a továbbiakban: NSH elnöke) " szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv vezetőjének" szöveg,

b) 2. §-ának (4) bekezdésében az " az NSH elnöke" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv vezetője" szöveg,

c) 4. §-ának (4) bekezdésében a "Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) " szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv" szöveg,

d) 4. §-ának (5) bekezdésében a "Belügyminisztérium költségvetési fejezet" szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv költségvetési fejezete" szöveg,

e) 5. §-ában az "az NSH elnökének" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv vezetőjének" szöveg,

f) mellékletének II. pontjában a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv" szöveg

lép.

(2) Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Cím elnyerésére javasoltak névsorát az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Kormány elé terjeszti."

3. §

(1) Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Nemzeti Sporthivatalnak (a továbbiakban: NSH) " szövegrész helyébe a "sportigazgatási szervnek" szöveg,

b) 2.§-ának (2) bekezdésében az "az NSH-nak" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szervnek" szöveg,

c) 2. §-ának (3) bekezdésében az "az NSH-t" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szervet" szöveg,

d) 3. §-ának (1) bekezdésében az "az NSH-hoz" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szervhez" szöveg,

e) 3. §-ának (2) és (5) bekezdésében, 4. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ában az "Az NSH" szövegrész helyébe az "A sportigazgatási szerv" szöveg,

f) 3. §-ának (3) bekezdésében az " az NSH-nak" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv" szöveg,

g) 3. §-ának (4)-(6) bekezdésében, 6. §-ának (2)-(5) bekezdésében, 9. §-ának (3) bekezdésében az "az NSH" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv" szöveg,

h) 4. §-ának (1) bekezdésében az "az NSH elnökéhez" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv vezetőjéhez" szöveg,

i) 4. §-a (2) bekezdésének első mondatában az "Az NSH elnöke" szövegrész helyébe az "A sportigazgatási szerv vezetője" szöveg,

j) 6. §-ának (1) bekezdésében az "az NSH-tól" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szervtől" szöveg,

k) 11. §-ának (2) bekezdésében az "az NSH-nál" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szervnél" szöveg lép.

(2) Az R2. 1-3. számú mellékleteinek helyébe e rendelet 1-3. mellékletei lépnek.

4. §

A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 2.§-ának (4) bekezdésében a "Nemzeti Sporthivatal elnöke (a továbbiakban: NSH elnöke) " szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv vezetője" szöveg,

b) 2. §-ának (5) bekezdésében a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv" szöveg, a "Belügyminisztérium költségvetési fejezet" szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv költségvetési fejezete" szöveg,

c) 3. §-ának (5) bekezdésében az "az NSH elnökéhez" szövegrész helyébe az "a sportigazgatási szerv vezetőjéhez" szöveg

lép.

5. §

Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 1. §-ában a "Nemzeti Sporthivatalnak (a továbbiakban: NSH) " szövegrész helyébe a "sportigazgatási szervnek" szöveg,

b) 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának (3) bekezdésében, 4. §-ának (1)-(5) és (7) bekezdésében, 5. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 5. §-ának (4)-(6) bekezdésében, 9. §-ában és 10. §-ának (1) bekezdésében az "az NSH" szövegrészek helyébe az "a sportigazgatási szerv" szöveg,

c) 2. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (4) bekezdésében, 9. §-ában az "Az NSH" szövegrész helyébe az "A sportigazgatási szerv" szöveg,

d) 3. §-ának (1) bekezdésében a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" szövegrész helyébe az "Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg

lép.

6. §

A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv" szöveg, a "Nemzeti Sporthivatal elnöke" szövegrész helyébe a "sportigazgatási szerv vezetője" szöveg lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg a hatályát veszti az R1. 2. §-ának (2) bekezdésében a "2004. március 31-ig" szövegrész, az R2. 4. §-a (2) bekezdésének második mondata, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet 3. §-a, az R3. 5. §-a (1) bekezdésének első mondata, továbbá a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-3. melléklete.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 19/2008. (II 5.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó olimpiai járadékhoz
1. A kérelmező neve: ..............................................................................................................................................................................
2. Leánykori neve: ..................................................................................................................................................................................
3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................
4. Anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................................................
5. Állampolgársága: ...............................................................................................................................................................................
6. Lakcíme: ...............................................................................................................................................................................................
7. Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................
8. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi "A" kategóriás nemzetközi versenyen elért első/második/harmadik helyezés (a megfelelő, illetve választott rész aláhúzandó) megszerzésének ideje (több első helyezés esetén azok megszerzésének időpontját külön feltüntetve): ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét (amennyiben az más, mint a lakcíme) és telefonszámát:
Levelezési cím: ........................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.
Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adatokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervénél ellenőrizze.
Kérem a járadék havi összegét a
a).......................................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
........................................................................................................................................................... ...számú számlára átutalni, vagy a
b).......................................................................................................................................................................... ...postai címre küldeni.
Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap……………………………..
aláírás"

2. melléklet a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó özvegyi járadékhoz
1. A kérelmező neve: ..............................................................................................................................................................................
2. Leánykori neve: ..................................................................................................................................................................................
3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................
4. Anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................................................
5. Állampolgársága: ...............................................................................................................................................................................
6. Állandó lakóhelyének címe: ................................................................................................................................................................
7. Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................
8. Elhunyt házastársának neve: ............................................................................................................................................................
9. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi "A" kategóriás nemzetközi versenyen elért helyezés megszerzésének ideje (több első helyezés esetén azok megszerzésének időpontját külön feltüntetve):....................
.....................................................................................................................................................................................................................
A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét, illetve telefonszámát:
Levelezési cím: ........................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy néhai ............................................................ olimpiai érmessel halálakor és az azt megelőző hat hónapban annak házastársaként, közös háztartásban éltem. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.
Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adatokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervénél ellenőrizze.
Kérem a járadék havi összegét a
a)........................................................................................................................................................................ ..hitelintézetnél vezetett
.............................................................................................................................................................. számú számlára átutalni, vagy a
b)............................................................................................................................................................................ .postai címre küldeni.
Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap……………………………
aláírás"

3. melléklet a 19/2008. (II. 5.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó edzői járadékhoz
1. Az edző neve: .......................................................................................................................................................................................
2. Leánykori neve: ..................................................................................................................................................................................
3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................................................
4. Anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................................................
5. Állampolgársága: ...............................................................................................................................................................................
6. Állandó lakóhelyének címe: ................................................................................................................................................................
7. Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................
8. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi "A" kategóriás nemzetközi versenyen elért helyezés megszerzésének ideje (több első helyezés esetén azok megszerzésének időpontját külön feltüntetve): .................................
.....................................................................................................................................................................................................................
9. Az érmes neve: ....................................................................................................................................................................................
10. Leánykori neve: ................................................................................................................................................................................
11. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................................................................
12. Anyja leánykori neve: .....................................................................................................................................................................
13. Állampolgársága: .............................................................................................................................................................................
14. Lakcíme: .............................................................................................................................................................................................
Az edző a fenti adatokon túl megadhatja levelezési címét, illetve telefonszámát:
Levelezési cím: ........................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................................................................................................................................
15. Az érmes támogatja.1
16. A szövetség támogatja.2
(A következő részt egyetértés esetén az érmes tölti ki.)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy ..................................................................................... edző a 8. pontban meghatározott versenyre felkészített/való felkészítésemben a versenyt megelőzően közvetlenül, egy évig folyamatosan közreműködött. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárt köteles vagyok megtéríteni.
(A következő részt csak az edző írja alá.)
Tudomásul veszem, hogy az 1., 5., 6., 7. pontokban rögzített adatokban bekövetkező változást - a változást követő 8 napon belül - köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.
(A következő részt az érmes és az edző írja alá.)
Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - a járadék megállapítása és folyósítása céljából - a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adatokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervénél ellenőrizze.
(A következő részt csak az edző tölti ki.)
Kérem a járadék havi összegét a
a)........................................................................................................................................................................ ..hitelintézetnél vezetett
.......................................................................................................................................................... ....számú számlára átutalni, vagy a
b)........................................................................................................................................................................... ..postai címre küldeni.
Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap
…………………………….
érmes aláírása
…………………………….
szövetség elnöke
…………………………….
MOB/MPB/FONESZ elnöke
…………………………….
edző aláírása
Az érmes a nyomtatvány aláírásával igazolja az edző kérelmének támogatását.
A szövetség elnöke a nyomtatvány aláírásával igazolja az edző kérelmének támogatását."

Tartalomjegyzék