376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról

A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a települési kisebbségi önkormányzatokra és költségvetési szerveikre,

b) a területi kisebbségi önkormányzatokra és költségvetési szerveikre, valamint

c) az országos kisebbségi önkormányzatokra és költségvetési szerveikre.

(2) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ámr.) a helyi önkormányzatok költségvetési szerveire vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 60/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, gazdálkodásuk szabályait az Ámr. határozza meg.

(4) Az országos kisebbségi önkormányzat hivatalának gazdálkodására, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó szabályokat a Nek. tv. 39/B. §-ának (5) bekezdésére és 39/D. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel e rendelet határozza meg.

(5) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben - a (4) és a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel - az Ámr. rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

(6) Az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására az Ámr. 63. §-át, 63/A-63/B. §-át, 65. §-át, VII-VIII. Fejezetét, 96-102. §-át, 103-107. §-át, 108/A-118. §-át, 119-127. §-át, XI. Fejezetét, 134. § (4)-(6), (15) bekezdését, 134/A. §-át, 138/A-143/A. §-át, 146. §-át, 149/A-152. §-át, valamint 161-162/B. §-át nem kell alkalmazni.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési javaslata, a költségvetés jóváhagyása és az elemi költségvetés

2. §

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési tervezése során az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben a helyi önkormányzatok költségvetési tervezésére megállapított határidők irányadóak.

3. §

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési tervezése a következő munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában:

a) a költségvetési koncepció elkészítése,

b) a költségvetési határozat-tervezet elkészítése,

c) a költségvetési határozat előirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelős országos kisebbségi önkormányzati személyekre és szervekre,

d) az elemi költségvetés elkészítése.

4. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetése összeállításakor megtervezi bevételeit és kiadásait.

(2) A költségvetés összeállítása előtt az országos kisebbségi önkormányzat elnöke, a pénzügyi bizottság elnöke és a hivatal vezetője áttekinti az országos kisebbségi önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek a következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az országos kisebbségi önkormányzat bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítják a költségvetési koncepciót. A költségvetési koncepciót az országos kisebbségi önkormányzat elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat elnöke a koncepcióról kikéri a közgyűlés által létrehozott bizottságok véleményét, amelyet a költségvetési koncepcióval együtt terjeszt a közgyűlés elé. Az eljárási szabályokat a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

(4) A közgyűlés a bizottsági véleményekkel együtt tárgyalja meg a költségvetési koncepciót és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

5. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat elnöke a közgyűlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, véleményezett költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a könyvvizsgáló írásos jelentését is. A közgyűlés ennek alapján megalkotja a költségvetési határozatot.

(2) Ha a költségvetési határozatot azon év január 1-jé-ig, amelyre az szól, a közgyűlés nem hozta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról határozatban dönthet, amelyben felhatalmazást ad az országos kisebbségi önkormányzat elnökének, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a határozati felhatalmazás keretein belül. Az átmeneti gazdálkodásról szóló határozatban meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, azonban a felhatalmazás legkésőbb az új költségvetési határozat hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési határozatba be kell illeszteni.

(3) Ha a közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról határozatot nem hozott, vagy az a hatályát vesztette, akkor az országos kisebbségi önkormányzat elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba kell beilleszteni.

6. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat - a költségvetési törvényben elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve azok keretei között -január 10-éig megállapítja a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetésének elkészítéséhez szükséges további keretszámokat, szempontokat.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat elemi költségvetését a közgyűlés hagyja jóvá.

Az országos kisebbségi önkormányzat hivatalára, mint költségvetési szervre vonatkozó sajátos szabályok

7. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal (a továbbiakban: hivatal)

a) a közgyűlés által meghatározott egyes előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír,

b) a számára a költségvetésében meghatározott előirányzatokon kívül is felelős az országos kisebbségi önkormányzat költségvetésében részére rendelkezésre tartott működési, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság betartása mellett,

c) az Ámr. 37. §-ában meghatározott tartalommal, a 36. §-ban foglaltak figyelembevételével elemi költségvetést készít.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat a hivatala pénzeszközeinek kezelésére alszámlát vezethet.

(3) A hivatalvezető hatáskörébe tartozik:

a) az országos kisebbségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának, a közgyűlés döntéseivel összhangban történő felelős irányítása,

b) az országos kisebbségi önkormányzat nyilvántartásainak folyamatos vezetése.

(4) A hivatalvezető a Nek. tv. 35. §-ának (7) bekezdésében foglaltak végrehajtása során szervezi és lebonyolítja a leköszönő és az új elnök közötti szabályszerű átadást és átvételt.

(5) A hivatalvezető ellátja a Nek. tv. 39/B. §-ának (5)-(7) bekezdésében meghatározott feladatokat, ezekről az újonnan alakuló országos kisebbségi önkormányzat alakuló közgyűlésén beszámol. A beszámoló elfogadásáról a közgyűlés határoz, legkésőbb a Nek. tv. 39/B. § (7) bekezdése szerinti számadás elfogadásakor.

8. §

Az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése dönthet a központosított illetményszámfejtés igénybevételéről, igénybevétel esetén az országos kisebbségi önkormányzat elnöke a Magyar Államkincstárat (a továbbiakban: Kincstár) értesíti. A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat a Kincstár ingyenesen látja el.

Az országos kisebbségi önkormányzat vállalkozása

9. §

Az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése dönt - a Nek. tv. 39/F. §-ában meghatározott keretek között -vállalkozás létesítéséről, illetve vállalkozásban való részvételről.

Az országos kisebbségi önkormányzat számlái, a letéti számla

10. §

(1)[1] Az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése dönt a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató kiválasztásáról.

(2)[2] Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a pénzeszközeit az országos kisebbségi önkormányzat által - az erre irányadó szabályok szerint - meghatározott pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi számlán kezeli, más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett pénzforgalmi számlát nem nyithat.

(3)[3] Az országos kisebbségi önkormányzat a kiválasztott számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a hónap első napjával változtathatja meg. A folyamatos pénzellátás érdekében az országos kisebbségi önkormányzat az erről szóló döntésről a Kincstár területileg illetékes igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Kincstárat értesíti. Az országos kisebbségi önkormányzat az Igazgatóságot legkésőbb a változás kitűzött időpontja előtt 30 nappal köteles írásban tájékoztatni, a döntés dokumentumainak csatolásával és a választott pénzforgalmi szolgáltatóval kötött szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlaszám egyidejű közlésével. A határidőt követően megküldött tájékoztatás alapján a fizetési számla nyilvántartásba vételét az Igazgatóság 30 napos határidővel teljesíti, a változás az ezt követő hónap első napján lép hatályba.

(4) Az országos kisebbségi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan - jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - alszámlákat nyithat.

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési szervének számlái

11. §

(1)[4] Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv számára fizetési számla a törzskönyvi nyilvántartásba vétel után nyitható. A fizetési számla megnyitása, illetve megszüntetése a költségvetési szerv létesítésének, illetve megszüntetésének időpontja szerinti határnappal a hivatal feladata. A fizetési számla megnyitásáról, illetve megszüntetéséről a hivatal 5 napon belül köteles tájékoztatni az Igazgatóságot.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető hitelintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan alszámlákat vezethet.

12. §

Az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv részére jogszabályban előírt letéti kezelés esetén az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése engedélyezi a letéti pénzeszköz elkülönített számlán való kezelését.

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

13. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulást, az országos kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos, egyéb központi költségvetési kapcsolatokból származó, költségvetési törvényben meghatározott támogatások utalandó összegét - annak megállapítását követően - a Kincstár az országos kisebbségi önkormányzat részére - az általa megjelölt számlára - folyósítja.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveit megillető normatív állami hozzájárulások és támogatások igénylését, folyósítását, elszámolását és ellenőrzését a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmény fenntartókra vonatkozó szabályok szerint az Igazgatóság végzi.

(3) A közoktatási tevékenységet végző országos kisebbségi önkormányzat költségvetési szervének ezen tevékenységéhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és támogatások igénylése, folyósítása, elszámolása és az Igazgatóság ellenőrzési tevékenysége a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13-17/B. §-a alapján történik.

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, teljesítés-igazolás rendje

14. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az országos kisebbségi önkormányzat hivatalvezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

(2) Ha az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott személy az Ámr. 134. § (11) bekezdésében foglalt tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről az ellenjegyző köteles az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlését haladéktalanul írásban értesíteni. Az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése köteles soron következő ülésén megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.

15. §

(1) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

(2) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján (a továbbiakban: utalványozás) az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése által írásban felhatalmazott személy jogosult.

(3) A hivatalnál utalványozásra az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

(4) Az utalvány ellenjegyzésére az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése által kijelölt személy vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Kötelezettségvállalásra és utalványozásra az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén az országos kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, a közgyűlés összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jogosult.

Az országos kisebbségi önkormányzat likviditási terve, időközi költségvetési terve

16. §

Az országos kisebbségi önkormányzat pénzállományának alakulásáról a hivatal vezetője - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet készíthet.

17. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat - a költségvetési szerveire vonatkozó - időközi költségvetési jelentését összesítve állítja össze és küldi meg az Igazgatósághoz az Ámr. 144. § (1) bekezdésében megállapított határidők figyelembevételével.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért az országos kisebbségi önkormányzat elnöke felelős.

(3) A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az országos kisebbségi önkormányzat elnöke és a hivatal vezetője együttesen felelős.

II. fejezet

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

18. §[5]

19. §[6]

20. §[7]

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[8]

(3) E rendelet 18-20. §-ai és 21. §-ának (2) bekezdése 2008. január 2-án a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[2] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[3] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[4] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék