397/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a Magyar Export-import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével -, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

II. Fejezet

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §[7]

8. §[8]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

9. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit először a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A Hitkr. - e rendelet 2. §-ával beiktatott - 9. §-a (19) bekezdésének előírásai a 2007. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

(3)[9]

(4) E rendelet 1-8. §-a, 9. §-ának (3) bekezdése, 10. §-a és melléklete e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Módosító rendelkezések

10. §[10]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 397/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék