404/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Az igazoló szerv tevékenységét a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodást kihirdető 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Az igazoló szerv feladatait az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott programok és intézkedések igazoló szerve látja el."

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter