119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről

A Kormány az Európai Unió előcsatlakozási eszközei és az Átmeneti Támogatás leghatékonyabb módon történő felhasználása érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelettel, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelettel, az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelettel, a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelettel, az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelettel, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelettel, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel összhangban, a Nemzeti Alap felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező 84/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet, az Átmeneti Támogatás végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről rendelkező kormányrendelet, a PHARE segélyprogram igénybevételéről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről rendelkező 85/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet, a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező 83/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet, a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet, a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 116/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet, a SAPARD 2001. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 22/2003. (II. 25.) Korm. rendelet, a SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/2003. (X. 13.) Korm. rendelet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet alapulvételével, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:[1]

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya az előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében részt vevő központi költségvetési szervekre, helyi önkormányzatokra, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki, illetve más természetes vagy jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyek az előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásában részt vesznek.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. előcsatlakozási eszközök: az Európai Unió által nyújtott Phare támogatás, illetve az Európai Unió SAPARD előcsatlakozási alapjának közös elnevezése;

2. Phare támogatás (a továbbiakban: Phare): az Európai Unió Közösségi Vívmányai átvételével kapcsolatos intézményfejlesztési és társadalmi, gazdasági kohéziós fejlesztési projektek támogatási kerete;

3. Átmeneti Támogatás: a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban az Európai Unió által az új tagállamoknak nyújtott ideiglenes pénzügyi támogatás a közösségi jogszabályok végrehajtása és érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében;

4. SAPARD előcsatlakozási eszköz (a továbbiakban: SAPARD): a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés pályázatos támogatási kerete;

5. Kiterjesztett decentralizáció (EDIS): a Phare jelenlegi lebonyolítási rendszerének átalakítása, az Európai Bizottság előzetes (ex ante) ellenőrzési funkciója helyett áttérés az Európai Bizottság utólagos (ex post) ellenőrzésére, a programok, illetve projektek technikai végrehajtását illetően;

6. EDIS Bizottság: az EDIS Bizottság a Phare keretében a Nemzeti programengedélyező által létrehozott szerv, melynek feladata a kiterjesztett decentralizációs kritériumok folyamatos teljesülésének nyomon követése. Az EDIS Bizottság a Nemzeti Programengedélyező elnökletével és a Phare programban érintett szervek, valamint a hazai ellenőrzési szervek részvételével működik, munkáját írásban rögzített ügyrend alapján végzi;

7. Monitoring Vegyesbizottság: az Európai Bizottsággal annak kötelező előírása alapján közösen elvégzendő monitoring tevékenység ellátására létrehozott szervezet, amely felügyeli az előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás céljainak megvalósulási folyamatát, és koordinálja azok tevékenységét;

8.[2]

9. monitoring: a források, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres vizsgálata, amely a központi költségvetésből, nemzetközi segélyből vagy támogatásból, illetve az Európai Unió által nyújtott támogatásokkal végrehajtandó programok eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik. A monitoring kiterjed annak vizsgálatára is, hogy a programok megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehetővé tették;

10.[3] nemzeti alap a nemzetközi megállapodásokban előírt nemzeti alap feladatoknak ellátása Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) szervezeti keretei közt történik.

11.[4] végrehajtó szervezet: Phare programok esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység, Átmeneti Támogatás esetén a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység; a végrehajtó szervezetek feladata a Phare és az Átmeneti Támogatás által támogatott programok pályáztatása, a szerződések megkötése, a kifizetések teljesítése és a technikai megvalósítás;

12.[5]

13. pénzügyi megállapodások: a Phare Pénzügyi Megállapodások, az Átmeneti Támogatás Nemzeti Programjainak finanszírozásáról szóló bizottsági határozatok, a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás, valamint a SAPARD Éves Pénzügyi Megállapodások együttes elnevezése;

14. finanszírozási szerződés: Phare és az Átmeneti Támogatás esetében a Nemzeti Programengedélyező és a Programengedélyező között létrejött, a programok szakmai és pénzügyi megvalósítására vonatkozó kétoldalú írásbeli kötelezettségvállalás;

15.[6] Együttműködési megállapodás: SAPARD esetén a Kincstár, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), valamint a Nemzeti Programengedélyező között létrejött, a programok szakmai és pénzügyi megvalósítására vonatkozó többoldalú írásbeli kötelezettségvállalás;

16. támogatási szerződés: az egyes végrehajtó szervezeteknek, SAPARD esetében az MVH-nak a végső kedvezményezettel kötött szerződése;

17. akkreditáció: az MVH felkészültségének és működésének minősítése a Többéves Pénzügyi Megállapodásban foglalt feltételeknek való megfelelés érdekében;

18. Ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által előírt, Phare és Átmeneti Támogatás felhasználásának rendszervizsgálati eszköze, melynek eredményeképp elkészül a program lebonyolítási és működési leírása szövegesen, táblázatba foglalva, illetve folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését;

19. ellenőrzés tűrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, ellenőrök a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek;

20.[7] ellenőr: az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék által megbízott természetes személy, valamint a Kincstár, az MVH és a végrehajtó szervezetek vagy azok szakmai felügyeletét ellátó szervek, illetve az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) vagy az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) által megbízott olyan természetes személy, aki a vonatkozó ellenőrzési jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelel;

21.[8] Államháztartási Belső Kontroll Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBK Tárcaközi Bizottság): a Phare és Átmeneti Támogatás felhasználása ellenőrzési rendszerének kialakításával összefüggő koordinációs és konzultatív feladatokat ellátó tárcaközi bizottság;

22. "négy szem elve": minden végrehajtási és pénzügyi tranzakció engedélyezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörűen felülvizsgálja, beleértve az ellenőrzési listák és a kitöltési útmutatók alkalmazását is;

23.[9] szabálytalanság: az előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználása során, a vonatkozó nemzetközi szerződésekbe, a hazai jogszabályokba foglalt előírások, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen az Európai Közösségek vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek;

24. program: tágabb ágazati vagy térségi fejlesztési célrendszert megvalósító fejlesztési terv, mely több egymással összefüggő projekt útján, egységes, koordinált szervezeti rendszerben, az érintettek együttműködése alapján valósul meg, SAPARD esetében a SAPARD Program;

25. projekt: Phare és az Átmeneti Támogatás esetében tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés, SAPARD esetében a végső kedvezményezettek által a Program keretében elvégzett bármilyen tevékenység;

26.[10] Tervezési körirat: a költségvetési törvényjavaslat (a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) Kormány, illetve Országgyűlés elé terjesztési kötelezettségének teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kiadott, a meghatározott év(ek) költségvetési tervezési feladatait, a költségvetési javaslat kidolgozásának és összeállításának szempontjait tartalmazó összefoglaló tájékoztató;

27. végső kedvezményezett: Phare és az Átmeneti Támogatás esetében olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a projekt hasznosítója, és a projekt megvalósításának fizikai, műszaki vonatkozásaival foglalkozik. SAPARD esetében az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely a projektek végrehajtásáért felelős;

28.[11] Kincstár által működtetett monitoring rendszer: az államháztartás pénzügyi információs rendszerébe illeszkedő, a Kincstárban működő integrált nyilvántartási rendszer;

29. PERSEUS: az Európai Bizottság Phare és Átmeneti Támogatás programjai esetén alkalmazott, pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszere.

30.[12] Illetékes Nemzeti Pénzügyi Ellenőrző Szervezet: ezt a szerepet az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) tölti be az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontjába foglaltaknak megfelelően.

II. Fejezet

INTÉZMÉNYRENDSZER A PHARE, AZ ÁTMENETI TÁMOGATÁS ÉS A SAPARD KÖZÖS INTÉZMÉNYEI

A Nemzeti Programengedélyező és a Kincstár[13]

3. §

(1)[14] A Nemzeti Programengedélyezőt a Magyar Kormány megbízásából államháztartásért felelős miniszter jelöli ki.

A Nemzeti Programengedélyező feladatait az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium legalább helyettes államtitkár beosztású vezető tisztviselője látja el.

(2) A Nemzeti Programengedélyezőnek legfeljebb két helyettese lehet, a helyettesítés rendjét és jellegét a Nemzeti Programengedélyező írásos felhatalmazásában kell rögzíteni.

4. §

A Nemzeti Programengedélyező a kapcsolattartó az előcsatlakozási eszközökkel és az Átmeneti Támogatással kapcsolatos pénzügyi kérdésekben az Európai Bizottsággal.

5. §

A Nemzeti Programengedélyező feladatait a 84/2002. (IV. 20.) Korm. rendelet, a 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet, illetve az Átmeneti Támogatás végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről rendelkező kormányrendelet határozza meg, különös tekintettel:

a) az előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás kezelésére vonatkozó szabályok és eljárások betartásának felügyeletére,

b) a pénzügyi megállapodások értelmében az Európai Bizottság előtt történő beszámolásra az EU támogatások felhasználásáról, az átutalási igénylés benyújtására, és az EU által átutalt pénzösszegnek a végrehajtó szervezetek, valamint az MVH felé történő továbbítására,

c) a pénzügyi jelentési rendszer folyamatos és hatékony működésének biztosítására és felügyeletére,

d) a program lezárásakor a fel nem használt, valamint a végrehajtás során a jogosulatlanul vagy szabálytalanul felhasznált EU támogatások Európai Bizottságnak történő visszautalására.

6. §

A Nemzeti Programengedélyező a decentralizált rendszer tekintetében felelős a lebonyolításban érintett intézmények felkészülésének koordinálásáért és felügyeletéért, valamint a felkészülésről az Európai Bizottságnak történő beszámolásért, továbbá meggyőződik arról, hogy a végrehajtó intézményrendszer az Európai Uniós és hazai előírásoknak megfelel, azaz:

a) kibocsátja és indokolt esetben visszavonja a SAPARD akkreditációt,

b) benyújtja és indokolt esetben visszavonja a Phare kiterjesztett decentralizációra történő áttérésre vonatkozó kérelmet az Európai Bizottsághoz.

7. §

A Nemzeti Programengedélyező az 5. §-ban előírt feladatainak ellátása érdekében:

a) Phare és Átmeneti Támogatás esetén finanszírozási szerződéseket köt a programok szakmai és pénzügyi megvalósításáról, a lebonyolításban érintett szervek felelősségi és hatáskörének, jelentéstételi kötelezettségeinek meghatározásáról, SAPARD esetén jóváhagyja az Együttműködési Megállapodást. A finanszírozási szerződések, valamint az Együttműködési Megállapodás előírásainak megszegése, illetve súlyos szabálytalanság feltárása esetén kezdeményezi a program lebonyolításáért felelős tárca vezetőjénél a felelősségre vonási eljárás megindítását,

b)[15] a Phare, az Átmeneti Támogatás és a SAPARD lebonyolítása során jogosult a szakmai és pénzügyi lebonyolításra, hazai társfinanszírozásra, a szabálytalanságokra, valamint az EU támogatás felhasználására vonatkozó adatok, dokumentumok és bizonylatok bekérésére, valamint kiegészítő információk kérésére a lebonyolításban érintett szervektől: - a Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek kötelesek megadni ezen információt a Nemzeti Programengedélyezőnek, amennyiben az előbb felsorolt szervek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, a Nemzeti Programengedélyező az a) bekezdésben előírtaknak megfelelően jár el,

c) Phare és az Átmeneti Támogatás megvalósítása során jogosult a pénzügyi lebonyolításra vonatkozó - különösen a támogatási igénylések igazolásával kapcsolatos - eljárások, adatok, dokumentumok és bizonylatok végrehajtó szervezeteknél történő ellenőrzésére,

d)[16] a Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek pénzügyi lebonyolítást és az alkalmazott ellenőrzési és irányítási rendszert szabályozó eljárásrendjeit a véglegesítést megelőzően véleményezi.

8. §

A Nemzeti Programengedélyező a 6. §-ban előírt feladatainak érdekében jogosult:

a) a felkészülés helyzetéről, annak bármelyik szakaszában jelentést kérni a lebonyolításban érintett szervektől,

b) a felkészüléssel összefüggésben elkészült dokumentumok bekérésére és véleményezésére,

c) a kiterjesztett decentralizált rendszerre történő áttérés érdekében EDIS Bizottság létrehozására, a kritériumrendszer folyamatos érvényesülésének ellenőrzése érdekében.

9. §

(1) A Kincstár szervezeti keretei közt történik a nemzetközi megállapodásokban előírt nemzeti alap feladatok ellátása. E feladatok különösen:[17]

a) az előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás igénybevételéhez szükséges átutalási igénylések ellenőrzése és továbbítása (Phare és Átmeneti Támogatás esetében összeállítása is) az Európai Bizottság részére,

b) az EU támogatások fogadása és továbbítása a Kincstár által vezetett számlák rendszerén keresztül a végrehajtó szervezetek, SAPARD esetén az MVH részére,

c) az EU támogatások euró és a hazai társfinanszírozás forint számláival kapcsolatos EU felé történő egyeztetése, jelentése és elszámolása,

d) naprakész nyilvántartás vezetése a kettős könyvvitel rendszerében a Phare, az Átmeneti Támogatás és SAPARD programokra vonatkozóan,

e) éves pénzügyi jelentés készítése és megküldése az Európai Unió Bizottsága részére, valamint

f) SAPARD esetén az illetékes hatóság feladatainak ellátása.

(2)[18]

A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység[19]

9/A. §

(1) A Phare intézményfejlesztési programjai és az Átmeneti Támogatás programjai esetében a kedvezményezettek kiválasztására irányuló pályáztatási feladatokat, a támogatások felhasználásával összefüggő közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a szerződéskötéssel, nyilvántartással, a pénzügyi lebonyolítással és a pénzügyi zárással kapcsolatos feladatokat a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (a továbbiakban: KPSZE) mint végrehajtó szervezet látja el.

(2)[20] A Kormány a KPSZE feladatainak ellátására a Phare intézményfejlesztési programjai és az Átmeneti Támogatás programjai végrehajtó szervezeteként a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

A PHARE ÉS AZ ÁTMENETI TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYEI

Nemzeti Koordinátor

10. §

(1)[21] A Nemzeti Koordinátor feladata a Phare és az Átmeneti Támogatás programjainak tervezése, koordinációja és monitoringja. A Nemzeti Koordinátor feladatait a Kormány által kinevezett kormánytisztviselő látja el.

(2) A Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti Koordinátor közötti feladat- és hatáskörmegosztást, valamint az Európai Bizottsággal történő kapcsolattartás rendjét kétoldalú, írásbeli megállapodás szabályozza.

(3) A Nemzeti Koordinátor és a Programengedélyezők külön megállapodásban rögzítik az egymás közötti feladat- és hatáskör megosztást.

11. §

(1) A Nemzeti Koordinátor vezetésével működő Segélykoordinációs Intézőbizottság figyelemmel kíséri a Phare és az Átmeneti Támogatás programjaival kapcsolatos tervező és végrehajtó munkát, és javaslatot tesz a Kormány számára a Phare és az Átmeneti Támogatás által támogatott programok prioritásaira vonatkozóan.

(2) A Segélykoordinációs Intézőbizottság írott eljárásrendjében szabályozza működését.

Programengedélyező

12. §

(1) A 84/2002. (IV. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Programengedélyezőt, az adott program lebonyolításáért felelős minisztérium javaslata alapján és a Nemzeti Koordinátor egyetértésével a Nemzeti Programengedélyező nevezi ki, kivéve a KPSZE esetében, ahol a Programengedélyezőt a Nemzeti Koordinátor egyetértésével a Nemzeti Programengedélyező nevezi ki. A Programengedélyező feladatait a végrehajtó szervezet útján látja el.

(2) A végrehajtó szervezet felügyeletét gyakorló miniszter feladata a Programengedélyező hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása, különös tekintettel:

a) a hazai társfinanszírozás központi részének tervezésére, amely magában foglalja a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelői, illetve a döntéshozók által a támogatás odaítéléséről kiadott igazolások, ígérvények, támogatási adatok beszerzését (kivéve a KPSZE által kezelt programokat, amelyekre a 16. §-ban foglaltak érvényesek), valamint

b) a végrehajtó szervezet működési, humánerőforrás és technikai fejlesztési feltételeire.

(3) A program, illetve alprogram szakmai lebonyolításáért felelős minisztériumon belül az érintett szakfőosztályok (különösen a költségvetésért felelős főosztály) és egyéb szervek együttműködésének kereteit, a feladat- és hatáskörök meghatározását a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. A végrehajtó szervezet és a minisztériumon belüli érintett szakfőosztályok és egyéb szervek közötti együttműködés részletes szabályait az érintett felek közötti együttműködési megállapodás rögzíti. A program, illetve alprogram lebonyolításáért felelős minisztérium folyamatos adatszolgáltatást biztosít a Programengedélyező részére a hazai társfinanszírozással kapcsolatos adatokról.

(4) A Programengedélyezőnek legfeljebb két helyettese lehet, a helyettesítés rendjét és jellegét a Programengedélyező írásos felhatalmazásában kell rögzíteni, amelyről, illetve amelynek változásairól a Nemzeti Programengedélyezőt írásban tájékoztatja.

13. §

A Programengedélyező feladatkörébe tartozik a végrehajtó szervezet működtetése és a projektek megfelelő adminisztratív, szakmai és pénzügyi végrehajtása, valamint az ezekkel kapcsolatos be- és elszámolás a Nemzeti Programengedélyező felé. A Nemzeti Programengedélyező és a Programengedélyező együttműködését a finanszírozási szerződés részletesen szabályozza. A Programengedélyező feladatköre az alábbiakra terjed ki:

a) a végrehajtó szervezet feladatainak szakszerű és hatékony ellátása érdekében a lebonyolításban részt vevő személyi állomány kiválasztási kritériumrendszerének felállítása és a folyamatos képzés biztosítása,

b) funkcionálisan független belső ellenőrzési egység működtetése,

c) a feladatok delegálásával kapcsolatos szabályozás kialakítása,

d) a szakmai lebonyolításért felelős fejezet felé a programhoz, alprogramhoz szükséges hazai társfinanszírozás központi részének, valamint a pénzügyi lebonyolítás során felmerülő árfolyameltérésből adódó, a fejezet költségvetési tervezésének alapjául szolgáló finanszírozási szükségletek meghatározása, valamint a Nemzeti Programengedé-lyezővel történő tervezési egyeztetéshez szükséges adatok biztosítása, - a társfinanszírozás központi részének tervezése magában foglalja a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelői, illetve a döntéshozók által a támogatás odaítéléséről kiadott igazolások, ígérvények, támogatási adatok beszerzését -;

e) a Program lebonyolítása során olyan irányítási és ellenőrzési rendszerek működtetése, amelyek megalapozzák a pályázatkezelési és kifizetési folyamatok megalapozottságát, szabályszerűségét és hatékonyságát,

f) a beszerzési rendszer európai uniós előírásokkal összhangban történő működtetése,

g) a támogatási szerződés megkötése a végrehajtó szervezet nevében a végső kedvezményezettel, minden projektre vonatkozóan,

h) szakmai teljesítés igazolása, kivéve a KPSZE mint végrehajtó szervezet hatáskörébe tartozó projektek esetén,

i) a kifizetések szabályszerűségének biztosítása,

j)[22] az Európai Unió támogatásainak jogosulatlan vagy szabálytalan utalásából, felhasználásából, vagy fel nem használásából eredő összegek Kincstár részére történő visszautalásának biztosítása, a tervezési körirattal, illetve a mindenkori költségvetési törvény előírásaival összhangban,

k) megfelelő nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetése a szakmai lebonyolítás minden szintjén, valamint az ezekre épülő jelentések és adatszolgáltatás biztosítása a Nemzeti Programengedélyező, a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda és az Európai Bizottság felé,

l) a hazai társfinanszírozással kapcsolatos adatszolgáltatás biztosítása, mely tartalmazza a pénzügyi megállapodások részletes pénzügyi (költségvetési) adatait tartalmazó mellékleteiben szereplő hazai társfinanszírozás valamennyi keret- és kifizetési adatát,

m) a kiterjesztett decentralizációra történő áttérés és ennek megfelelő működés szakmai feltételeinek és dokumentációs hátterének biztosítása.

14. §

A pénzügyi megállapodásokban kerül sor adott programra vonatkozóan a végrehajtó szervezet(ek) kijelölésére.

15. §

(1) A végrehajtó szervezet felelősségi, feladat- és hatáskörét, valamint végrehajtási folyamatait írott eljárásrend szabályozza, különös tekintettel:

a) az egyértelmű szervezeti és személyi felelősség- és hatáskörök meghatározására,

b) a hatáskörök elválasztására,

c) a megfelelő ellenőrzési rendszerek kiépítésére,

d) a pénzügyi lebonyolítási, elszámolási és jelentési rendszerre,

e) a belső ellenőrzési tevékenységre,

f)[23]

g) a beszerzési eljárásokra,

h) a monitoringra, valamint

i) a szabálytalanságok kezelésére.

(2)[24] A végrehajtó szervezet feladatait az ellenőrzés, az euró számla feletti rendelkezés, a kifizetés engedélyezése, valamint a pénzügyi és szakmai nyilvántartás kivételével, felelőssége megtartása mellett delegálhatja más szervezetekre is. A feladatok delegálását a végrehajtó szervezet és a delegált feladatot ellátó szervezet írott megállapodásban szabályozza. A végrehajtó szervezet felelős a delegált feladatok ellátásának ellenőrzéséért, az erre vonatkozó szabályozás és írott eljárásrendek kialakításáért.

(3) A végrehajtó szervezetek kötelesek a pénzügyi lebonyolítás teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni és előírni annak alkalmazását a delegálásba bevont szervezetek számára.

16. §

(1) A KPSZE mint végrehajtó szervezet hatáskörébe tartozó Phare és Átmeneti Támogatásprogramok végrehajtása során a projektek szakmai lebonyolítását a Szakmai Programfelelős végzi. A Szakmai Programfelelős vezető beosztású tisztviselő, akit a projekt lebonyolításáért felelős miniszter nevez ki.

(2) A Szakmai Programfelelős feladatainak ellátásáért a projekt szakmai lebonyolítását felügyelő miniszter a felelős. A Szakmai Programfelelős és a KPSZE közötti felelősség- és feladatkör megosztását a szakmai lebonyolítás tekintetében részletes írásbeli megállapodás szabályozza. A Szakmai Programfelelős és a KPSZE között létrejött megállapodásba a lebonyolításban részt vevő szervezetek közül továbbiakat is bevonhatnak, amennyiben a lebonyolítás érdekében szükségesnek látják.

(3) A KPSZE és a Szakmai Programfelelős kölcsönösen tájékoztatják egymást adott projekt lebonyolítása során végzett feladataik ellátásáról. A Szakmai Programfelelős feladatkörébe tartozik:

a) a Phare és Átmeneti Támogatás programok éves költségvetésének tervezési előkészítése, a Nemzeti Programengedélyezővel történő tervezési egyeztetéshez szükséges adatok biztosítása; valamint a hazai társfinanszírozással kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás a KPSZE és a Nemzeti Programengedélyező felé,

b) a programok technikai megvalósítása és nyomon követése,

c) a KPSZE tevékenységéhez szükséges pénzügyi és jelentési dokumentumok előkészítésének segítése,

d) a hazai társfinanszírozással kapcsolatos adatszolgáltatás biztosítása, mely tartalmazza a pénzügyi megállapodások részletes pénzügyi (költségvetési) adatait tartalmazó mellékleteiben szereplő hazai társfinanszírozás valamennyi keret- és kifizetési adatát,

e) a KPSZE havi jelentés formájában történő tájékoztatása a hazai társfinanszírozással kapcsolatos kifizetési adatokról,

f) minden, az adott beszerzéshez kapcsolódó szakmai dokumentáció előkészítése,

g) a tenderkiírásra, a szerződéskötést megelőző tárgyalásokra és szerződéskötésre vonatkozó szakmai igények előterjesztése a KPSZE-nek, valamint

h) a teljesítés igazolása.

(4) A Szakmai Programfelelős az általa kezelt projektek, szerződések társfinanszírozási adatait, dokumentumait, a KPSZE Programengedélyezője, valamint a Nemzeti Programengedélyező írásbeli kérésére köteles rendelkezésre bocsátani.

SAPARD INTÉZMÉNYEK

Irányító hatóság

17. §[25]

Az irányító hatóság tevékenységét a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodást kihirdető 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Az irányító hatóság feladatait az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el, különös tekintettel a fejezetnél a programhoz szükséges hazai társfinanszírozás, az előfinanszírozáshoz szükséges fedezet, valamint a pénzügyi lebonyolítás során felmerülő árfolyameltérésből adódó finanszírozási szükségletek tervezésére, fejezeti költségvetési javaslatokkal történő koordinálására.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

18. §[26]

Az MVH tevékenységét a SAPARD programmal öszszefüggésben a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodást kihirdető 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet szabályozza. Az MVH SAPARD programmal kapcsolatos feladatainak ellátásáért az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felelős.

Illetékes hatóság

19. §[27]

Az illetékes hatóság tevékenységét a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodást kihirdető 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Az illetékes hatóság feladatainak ellátásáért a Kincstár felelős.

Igazoló szerv

20. §[28]

Az igazoló szerv tevékenységét a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodást kihirdető 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Az igazoló szerv feladatait az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott programok és intézkedések igazoló szerve látja el.

III. Fejezet

PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS

21. §

A programok, projektek államháztartási támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve a tervezési körirat előírásai szerint kell megtervezni.

22. §

(1) A Nemzeti Programengedélyező a programok előkészítése, valamint végrehajtása folyamán meggyőződik arról, hogy a programok, projektek finanszírozását szolgáló hazai források (központi költségvetési támogatás, célelőirányzat, önkormányzati hozzájárulás, hitel, illetve saját forrás) e rendeletben, valamint a finanszírozási és a támogatási szerződésekben meghatározott időpontokban rendelkezésre fognak állni.

(2) A Nemzeti Programengedélyező a Nemzeti Koordinátor, a végrehajtó szervezetek, valamint az MVH bevonásával jogosult bármikor, már a programok előkészítése során, illetve a tervezés szakaszában is nyilatkozatot kérni az (1) bekezdésben felsorolt források felett rendelkezőktől arra vonatkozóan, hogy az adott forrást az e rendeletben, valamint a finanszírozási és támogatási szerződésekben meghatározott esedékességekor rendelkezésre bocsátják, illetőleg, hogy a pénzügyi lebonyolítás egyéb feltételei is adottak.

23. §

A Phare és az Átmeneti Támogatás esetében a projektjavaslatokat a szakmai lebonyolításért felelős tárca fejezeti költségvetésért felelős vezetője által ellenjegyzett, a központi költségvetést terhelő hazai társfinanszírozásra vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt kell benyújtani. A Segélykoordinációs Intézőbizottság csak olyan projektjavaslatokat küldhet meg az Európai Bizottság részére, amelyekre vonatkozóan a nyilatkozat a rendelkezésre áll.

24. §

(1)[29] Phare és az Átmeneti Támogatás esetén a végrehajtó szervezet vezetője - a KPSZE által kezelt programok esetén a Szakmai Programfelelős -, SAPARD esetén a SAPARD irányító hatóság vezetője felelős az adott program hazai társfinanszírozási (beleértve - amennyiben azt indokoltnak látja - az előre nem látható, a késedelmes teljesítéshez, illetve a visszafizetéshez szükséges, továbbá az árfolyam-különbözet fedezésére szolgáló) összeg tervezéséért, továbbá a Nemzeti Programengedélyezővel, illetve fejezeti költségvetési javaslatokkal történő koordinálásáért, valamint minden olyan adminisztratív lépés megtételéért, mely részükről szükséges annak érdekében, hogy a társfinanszírozás összegei mindenkor rendelkezésre álljanak. A társfinanszírozási terv a pénzügyi megállapodásokban vállalt kötelezettségekből kiindulva a tényleges kifizetéseken alapul, figyelembe véve a finanszírozás folyamatosságának biztosítását.

(2) A Phare és az Átmeneti Támogatás esetében a szakmai lebonyolításért felelős Programengedélyező - a KPSZE által kezelt programok esetében a Szakmai Programfelelős -, SAPARD esetében a SAPARD irányító hatóság vezetőjének feladata - amennyiben szükséges - az előre nem látható, a késedelmes teljesítéshez, illetve a visszafizetéshez szükséges, továbbá az árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet költségvetési tervezésének biztosítása a mindenkori tervezési körirat és a költségvetési törvény előírásaival összhangban.

(3) A Phare és az Átmeneti Támogatás programjai esetén a Programengedélyező, SAPARD program esetén a SAPARD irányító hatóság vezetője a Nemzeti Programengedélyező részére beterjeszti a tervezési körirat közreadását követő 10 munkanapon belül adott programra, projektre vonatkozó hazai társfinanszírozási tervét, a költségvetési tervezési köriratban megadott irányelveknek és táblázatos formának megfelelően, háttéradatokkal alátámasztva.

(4) Adott program, projekt lebonyolításáért felelős fejezet tervezi meg a költségvetésében a hazai társfinanszírozási összegeket a Nemzeti Programengedélyezővel egyeztetett társfinanszírozási terv alapján. A fejezet a költségvetési tervében biztosítja, hogy adott program hazai társfinanszírozási kötelezettségeit prioritásként kezeli, mely nem jelenthet a fejezet számára a tervezési köriratban megadott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

25. §

(1) Az EU támogatásokat, illetve az azokkal kapcsolatos visszafizetéseket meg kell jeleníteni az államháztartási pénzügyi információs rendszerben.

(2) A Phare Pénzügyi Megállapodások, az Átmeneti Támogatás Nemzeti Programok finanszírozásáról szóló bizottsági határozatok és a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás egy évnél hosszabb távú kötelezettségvállalást jelentenek a Kormány részére.

(3) Figyelembe véve a 24. §-ban foglaltakat a fejezet felügyeletét ellátó szerv azon fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó tételes költségvetési javaslatát, amelyekhez az Európai Unió támogatást nyújt, a pénzügyi megállapodásokban rögzített végrehajtási felelősség szerint - a végrehajtó szervezetek, illetve SAPARD esetén az MVH adatszolgáltatására támaszkodva, a pénzügyi megállapodásokból kiindulva - a ténylegesen várható kifizetések alapján állítja össze.

(4) A kötelezettségvállalások alapján az éves költségvetési javaslatban a fejezet részére kiadott költségvetési keretösszegen belül a fejezet felügyeletét ellátó szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok között, önálló alcímen köteles bevételként és kiadásként megtervezni az EU támogatásokat, valamint támogatásként és kiadásként a hazai társfinanszírozás általános forgalmi adóval növelt összegét. Az egyes támogatási eszközöket külön jogcímcsoportokon kell megjeleníteni. Phare és Átmeneti Támogatás esetében a jogcímcsoportokon belül önálló jogcímen szükséges az egyes projekteket megjeleníteni.

(5) Amennyiben aláírt pénzügyi megállapodások a költségvetés tervezési időszakában még nem állnak rendelkezésre, azonban megkötésük várható, és a tervezési tárgyévben tényleges kifizetés várható, az EU támogatással és a hazai társfinanszírozás összegével számolni kell, azokat be kell tervezni.

(6) A fejezet felügyeletét ellátó szerv a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatokat a költségvetési javaslatnak a Kormányhoz történő benyújtása előtt a végrehajtó szervezettel, vagy SAPARD esetén az MVH-val egyezteti.

IV. Fejezet

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ SZABÁLYAI

26. §

(1)[30] Az összes jóváhagyott, Európai Bizottság által átutalt EU forrás fogadása a Kincstárban nyitott, normál piaci feltételek mellett kamatozó, euróban vezetett devizaszámlákon történik. Az Európai Bizottság előírásai szerint az EU források fogadására, támogatási eszközök programjaira elkülönítetten nyitott számlák felett kizárólag a Kincstár rendelkezik. A számlák kezelésével kapcsolatos költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik.

(2) Az Európai Bizottság által átutalt EU (Phare, Átmeneti Támogatás és SAPARD) forráshoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás biztosítása szintén a Kincstárban, forintban vezetett, előirányzat-felhasználási keretszámlákra történik. A SAPARD program esetén a hazai társfinanszírozást biztosító elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlák megnyitásáért a fejezet felelős. Adott program hazai társfinanszírozását biztosító előirányzat-felhasználási keretszámlán kerül fedezésre, valamint elszámolásra a hazai társfinanszírozáson kívül az árfolyameltérésből adódó különbözet (nyereség vagy veszteség) is.

(3)[31]

(4)[32]

PHARE, ÁTMENETI TÁMOGATÁS

27. §[33]

A Phare és az Átmeneti Támogatás programjainak pénzügyi lebonyolítására - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 108-154. §-ában foglalt - feladatfinanszírozás szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fejezet felügyeletét ellátó szerv köteles rendelkezni a Kincstárhoz benyújtandó okmányokban a végrehajtó szervezet jogosultságáról, a programok lebonyolítási feladataiban való közreműködés érdekében. Valamennyi feladatfinanszírozási okmányon minden esetben fel kell tüntetni a Phare és az Átmeneti támogatási eszköz program, alprogram, projekt azonosító kódját, az összefüggő projektek megjelölésével. Amennyiben az EU által támogatott programok között, az Európai Bizottság jóváhagyásával átcsoportosításra kerül sor, akkor a fejezet(ek) köteles(ek) a feladatfinanszírozási okmányokban bekövetkezett változásokat átvezetni.

28. §[34]

A Kincstár, valamint a végrehajtó szervezet közötti pénzügyi együttműködés részletes feltételeit a finanszírozási szerződés rögzíti, melyet a Nemzeti Programengedélyező ír alá a végrehajtó szervezettel.

29. §

A Kincstár[35]

a) felelős a saját hatáskörébe tartozó programok kamatozó euró számláinak a Phare Pénzügyi Megállapodás aláírását, illetve az Átmeneti Támogatás Nemzeti Programok finanszírozásáról szóló bizottsági határozatok kihirdetését követő 1 hónapon belüli megnyitásáért és kezeléséért az Áht. előírásai szerint,

b) gondoskodik a Phare programokkal kapcsolatos EU támogatások végrehajtó szervezet felé történő átutalásáról - adott programokra nyitott euró számlájáról a végrehajtó szervezet e rendelet 30. § a) pontjában hivatkozott euró számlájára -, a végrehajtó szervezetek által benyújtott e rendelet 30. §. d) pontja szerinti előlegigénylés jóváhagyását követően,

c) felelős a támogatások (előlegrészletek) programonkénti lehívásáért az Európai Bizottságtól, az Európai Bizottság által átutalt keretek felhasználási ütemének függvényében;

d) felelős az Európai Bizottságnak és a Magyar Kormánynak történő kötelező jelentéstételhez szükséges, pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszereknek, a saját felelősségi körébe tartozó pénzügyi adatokkal történő folyamatos frissítéséért, naprakészen tartásáért, valamint felel a rendszerekbe bevitt adatok teljeskörűségéért és bizonylatokkal történő alátámasztottságáért.

30. §

A végrehajtó szervezet

a) felelős a saját hatáskörébe tartozó programok vagy alprogramok kamatozó euró számláinak a Phare Pénzügyi Megállapodás aláírását, illetve az Átmeneti Támogatás Nemzeti Programok finanszírozásáról szóló bizottsági határozatok kihirdetését követő 1 hónapon belüli megnyitásáért és kezeléséért az Áht. előírásai szerint,

b)[36] az a) pontban említett, hatáskörébe tartozó euró számlák között átcsoportosítást nem alkalmazhat, átmeneti likviditási probléma esetén átcsoportosítás csak kivételes esetben, a Kincstár előzetes hozzájárulásával lehetséges a Kincstár vonatkozó euró számláján keresztül,

c)[37] amennyiben a 33. § (1) bekezdésében foglaltak teljesültek, programonként vagy országprogram esetén alprogramonként támogatást igényel a Kincstártól a benyújtott számlák fizetési határidőit figyelembe véve, a 28. §-ban említett finanszírozási szerződés szerint, a meghatározott nyomtatványon, melyhez csatolja a Programengedélyező által igazolt számlamásolatokat, számlaösszesítőt, számlakivonatokat, valamint a PERSEUS vonatkozó jelentéseit,

d) gondoskodik a Phare, illetve az Átmeneti Támogatás program vagy alprogram beszállítójának történő kifizetés mielőbbi indításáról adott Phare, illetve az Átmeneti Támogatás program hazai társfinanszírozását biztosító fejezettel egyeztetve,

e) felelős az Európai Bizottságnak és a Magyar Kormánynak történő kötelező jelentéstételhez szükséges, pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszereknek, a saját felelősségi körébe tartozó pénzügyi adatokkal történő folyamatos frissítéséért, naprakészen tartásáért, valamint felel a rendszerekbe bevitt adatok teljeskörűségéért és bizonylatokkal történő alátámasztottságáért,

f) felelős - a bizottsági elvárásoknak megfelelően - a Phare támogatásból, illetve az Átmeneti Támogatásból finanszírozott programok, alprogramok, projektek teljesített kifizetéseinek nyilvántartásáért, beleértve a kapcsolódó hazai társfinanszírozásból és az egyéb forrásból származó összegek adatait is,

g)[38][39]

31. §

A Programengedélyező a végrehajtó szervezet nevében nyilatkozatokat bocsát ki a Nemzeti Programengedélyező számára az alábbiakra vonatkozóan:

a) a Nemzeti Programengedélyező kérésére a pénzügyi megállapodásokban rögzített szerződéskötési határidő lejártát követően a szerződéses állomány nagyságára vonatkozóan, mind az EU támogatás, mind a hazai társfinanszírozás tekintetében,

b) a Nemzeti Programengedélyező kérésére szerződés szerint biztosíték címén visszatartott összeg nagyságát és futamidejét illetően (EU és hazai társfinanszírozási bontásban), illetve

c) a kifizetési határidőt követően 1 hónappal a végleges szerződéses állomány, a kifizetések és a visszatartott öszszegek nagyságáról az EU és hazai hozzájárulás szerinti bontásban, illetve megfelelő bizonylatokkal alátámasztva az euró számla egyenlegéről.

32. §[40]

(1)[41] Ha az Európai Bizottság visszafizetési kötelezettséget vagy levonást állapít meg, a Kincstár kezdeményezésére a Programengedélyező intézkedik a szabálytalan felhasználásból vagy más okból eredő összegnek és kamatának, vagy a programzárás végén fennmaradó, fel nem használt összegnek az Európai Bizottság részére történő visszafizetéséről.

(2) Az (1) bekezdés szerint visszafizetendő, visszapótlandó összeg a szabálytalanságért felelős fejezetet terheli, kivéve, ha a szabálytalanságért a Programengedélyező, illetve a végrehajtó szervezet a felelős. A Programengedélyező, illetve a végrehajtó szervezet felelőssége esetén a visszafizetendő összeg a végrehajtó szervezet fejezeti felügyeletét ellátó szervet - a KPSZE mint végrehajtó szervezet esetén a költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetét - terheli.

(3)[42] A Nemzeti Programengedélyező nevében a Kincstár intézkedik a visszafizetendő EU támogatás összegének az Európai Bizottság részére történő visszautalásáról.

(4)[43] Amennyiben a végrehajtó szervezet visszafizetésre vonatkozó intézkedése két hónapon belül eredménytelennek bizonyul, a szabálytalanul felhasznált EU támogatási összeg visszautalásáról a Kincstár számlája javára a Phare és Átmeneti Támogatás projektjeinek hazai társfinanszírozási részét biztosító fejezet köteles gondoskodni. Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg a későbbiekben behajtásra kerül, a végrehajtó szervezet gondoskodik annak a program szakmai lebonyolításáért felelős fejezet költségvetése részére történő visszatérítéséről.

(5) A Programengedélyező a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül tájékoztatja a Nemzeti Programengedélyezőt és a Nemzeti Koordinátort, a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül pedig a Kormányt is, ha a visszafizetési felszólításban meghatározott összeg meghaladja az egymillió eurót.

(6) Ha a visszafizetési felszólítást a Programengedélyező vitatja, a vita rendezésének - a Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti Koordinátor folyamatos tájékoztatása melletti - felelőssége és költsége a Programengedélyezőt terheli. Az egymillió eurót meghaladó visszafizetési felszólítás esetén a Programengedélyező a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül a vitarendezés irányára és tartalmára vonatkozó állásfoglalást kér a Kormánytól.

32/A. §[44]

(1) A 32. §-ban foglaltakban a Programengedélyezőre vonatkozó kötelezettségek adott program lebonyolítására kijelölt végrehajtó szervezet vezetőjét vagy a kijelölt Programengedélyezőt terhelik. Az 1998. év előtti Phare programok tekintetében a 32. §-ban foglalt kötelezettségek az adott Phare program lebonyolítására megkötött, az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodásban kijelölt szervezet vezetőjét terhelik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott végrehajtó szervezet vezetője saját hatáskörben nem tudja biztosítani a 32. §-ban foglaltakat, akkor köteles a végrehajtó szervezet a társfinanszírozást biztosító fejezettel együttműködve gondoskodni azok végrehajtásáról.

(3) A Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti Koordinátor kérésére a Programengedélyező - vagy az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a végrehajtó szervezet vezetője - köteles minden információt, adatszolgáltatást megadni adott program vonatkozásában, ha az Európai Bizottság felé történő pénzügyi adatszolgáltatásokhoz kapcsolódik.

33. §

(1) A fejezet - az Áht. vonatkozó előírásai alapján - felelős a feladatfinanszírozási okmányok időben történő benyújtásáért a Kincstár felé. Valamennyi feladatfinanszírozási okmányon fel kell tüntetni a Phare, illetve az Átmeneti Támogatás program, alprogram, projekt azonosító kódot is.

(2) A Phare és az Átmeneti Támogatás hazai társfinanszírozási részét biztosító fejezet köteles a Programengedélyező kérésére rendszeres adatszolgáltatás formájában megadni a hazai társfinanszírozásból és az egyéb forrásokból teljesített kifizetések adatait, hogy a végrehajtó szervezet a 30. § e),f) és g) bekezdéseiben foglaltaknak eleget tudjon tenni.

34. §

Minden, az Európai Bizottság és a Nemzeti Programengedélyező által kért adatot, információt a végrehajtó szervezet - ha az említett felek másképp nem rendelkeznek - legkésőbb 10 munkanapon belül rendelkezésre bocsát, szükség esetén nyilvántartásaiba feltétel nélkül betekintést biztosít.

SAPARD

35. §

A SAPARD program pénzügyi lebonyolításában részt vevő intézmények közötti együttműködés részletes feltételeit az Együttműködési Megállapodás rögzíti.

36. §

A Kincstár[45]

a) felelős a SAPARD euró számla megnyitásáért és kezeléséért az Áht. előírásai szerint,

b) biztosítja a SAPARD euró számlán lévő összegek kamatoztatását az Áht. előírásai szerint,

c) ellenőrzi és jóváhagyja az MVH EU forrás lehívására vonatkozó támogatásigénylését,

d) ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti a Nemzeti Programengedélyező részére a tárgynegyedévet követő hónap végéig (azaz április 30-ig, július 31-ig, október 30-ig, január 31-ig) az MVH által összeállított időközi átutalás igénylést és továbbítja az Európai Bizottságnak,

e) ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti a Nemzeti Programengedélyező részére az MVH éves elszámolását, a pénzügyi évet követő év április 30-ig, majd továbbítja azt az Európai Bizottság részére a 39. §-ban foglaltakkal összhangban,

f) ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti a Nemzeti Programengedélyező részére az MVH által a 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, és a szükséges dokumentumokkal alátámasztott EU támogatás végső átutalás igénylését, majd továbbítja az Európai Bizottság részére.

37. §

(1) Az MVH

a) felelős a Kincstárban egy SAPARD lebonyolítási forint számla megnyitásáért az Áht. előírásai szerint;

b) felelős a SAPARD lebonyolítási forint számla kezeléséért, mely a SAPARD program EU támogatási és hazai társfinanszírozási részeinek fogadására, összevezetésére, valamint a támogatások végső kedvezményezett részére történő egységes kifizetésére szolgál;

c) felelős az adott időszakban felmerült, a végső kedvezményezett által benyújtott és engedélyezett fizetési igények összesítése alapján az Együttműködési Megállapodásban meghatározott kifizetési folyamat indításáért, mindenkor az adott hét első munkanapján,

ca) gondoskodik a kifizetési folyamathoz kapcsolódóan a hazai társfinanszírozás (beleértve az árfolyameltérésből adódó finanszírozás) folyósításának esedékesség időpontjában történő biztosításáról,

cb)[46] gondoskodik a kifizetési folyamathoz kapcsolódóan az EU támogatási rész lehívásáról a Kincstár alap SAPARD euró számlájáról,

cc) gondoskodik az EU támogatási rész és a központi költségvetési forrás rész átutalásának kezdeményezéséről és a SAPARD program végső kedvezményezettjeinek történő kifizetésekről;

d)[47] összeállítja negyedévenként az EU támogatás -117/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a szükséges dokumentumokkal alátámasztott - időközi átutalási igénylését és legkésőbb az adott negyedév végét követő hó 15. napjáig (azaz április 15-ig, július 15-ig, október 15-ig, január 15-ig), amennyiben az adott határidő munkaszüneti napra esik, akkor az említett határidőt megelőző munkanapig, és megküldi azt a Kincstárnak;

e)[48] benyújtja a Kincstár részére a 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben szereplő éves elszámolást legkésőbb a pénzügyi évet követő év január 31-ig;

f) havi rendszerességgel pénzügyi jelentést készít - a SAPARD Együttműködési Megállapodásban meghatározott formában és tartalommal - a programok pénzügyi helyzetét illetően, minden hónap 5. munkanapjáig a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó adatokkal;

g)[49] összeállítja az EU támogatás végső átutalás igénylését a 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, és a szükséges dokumentumokkal alátámasztva köteles megküldeni a Kincstárnak, legkésőbb az utolsó Éves Pénzügyi Megállapodásban meghatározott határidőtől számított 5. hónap 15. napjáig, amennyiben az adott határidő munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapig.

(2) A hazai társfinanszírozási rész jóváírása minden esetben megelőzi a közösségi támogatási rész jóváírását a SAPARD lebonyolítási számlán. A jóváírások megtörténtét követően az MVH haladéktalanul gondoskodik a kifizetések kezdeményezéséről. Az MVH kezdeményezi a Kincstár felé a végső kedvezményezett részére történő átutalást úgy, hogy a SAPARD euró számla terhelésétől számított 5 naptári napon belül az teljesüljön.

38. §

(1) A 37. § (1) bekezdés a) pontjában említett SAPARD lebonyolítási forint számla látra szóló kamatozású számla.

(2)[50] A Kincstár SAPARD euró számláján árfolyam-különbözetből adódó nyereség vagy veszteség elszámolása nem lehetséges.

(3)[51] A 36. §a) pontjában és a 37. § (1) bekezdés a) pontjában említett, pénzügyi lebonyolításra szolgáló számlák deviza terheléséhez és jóváírásához kapcsolódó valamennyi forgalmi jutalék elszámolása közvetlenül az MNB terhelése alapján a központi költségvetés terhére történik.

39. §

A Nemzeti Programengedélyező az igazoló szerv által a 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal elkészített dokumentumokkal - tanúsítvány és jelentés - kiegészített éves pénzügyi jelentést köteles benyújtani az Európai Bizottság számára legkésőbb a pénzügyi évet követő év április 30-ig. Az MVH a Nemzeti Programengedélyező kérésére megadott határidőre gondoskodik bárminemű információ nyújtásáról az éves pénzügyi jelentéssel kapcsolatban.

40. §

(1)[52] Az MVH köteles euróban visszafizetni a Kincstár SAPARD euró számlájára a megjelölt határidőre az EU forrás azon összegeit,

a) melyek - az előleg átutalást követő 18 hónapon belüli, elfogadható időközi átutalási igénylés benyújtásának elmulasztása esetén - a Nemzeti Programengedélyező előleg-visszafizetési kötelezettségéből adódnak,

b) melyek a SAPARD lebonyolítási számlára jogosulatlan felhasználásból vagy szabálytalan kifizetésből viszszaérkezett bevételek, beleértve a keletkezett kamat is.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett összegeket a Nemzeti Programengedélyező kérésére a megadott visszafizetési határidő előtt 15 munkanappal, a felmerült kamatokkal együtt kell visszafizetni, míg az (1) bekezdés b) pontjában említett összegeket a jóváírást követő 5 naptári napon belül.

(3)[53] A jogosulatlan felhasználás vagy szabálytalan kifizetés esetén az MVH felelős az EU és a hazai támogatás behajtásáért, amelyet a SAPARD lebonyolítási számlára kell teljesíteni. Amennyiben az MVH visszafizetésre vonatkozó intézkedése az EU támogatás összegére vonatkozóan - szabálytalan vagy jogtalan felhasználás, illetve végső elszámolás időpontjában hiány felmerülése esetén - eredménytelennek bizonyul, a SAPARD euró számla javára történő visszafizetéséről az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezet köteles gondoskodni az Áht. előírásaival összhangban.

(4)[54] Az Európai Bizottság kezdeményezésére SAPARD euró számláról az EU forrás Európai Bizottsághoz való visszautalásról minden esetben a Kincstár gondoskodik.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELÉ TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

41. §[55]

42. §[56]

43. §[57]

44. §[58]

45. §[59]

VI. Fejezet

ELLENŐRZÉS

46. §[60]

A SAPARD, Phare és az Átmeneti Támogatás ellenőrzésére vonatkozóan az államháztartási belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályok irányadóak a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel.

47. §

(1)[61] A folyamatba épített ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - az Ámr. előírásai az irányadók.

(2) A Nemzeti Programengedélyező, a Kincstár, a végrehajtó szervezetek, az MVH[62]

a) olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési rendszert alakítanak ki és működtetnek, amely biztosítja, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes, az információk pontosak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak,

b) a pályáztatás, pénzügyi lebonyolítás és ellenőrzés feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataikban gondoskodnak,

c) teljes tevékenységükre vonatkozóan biztosítják a "négy szem elvének" érvényesülését,

d) gondoskodnak az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges (eljárásrendi vagy szervezeti) változások haladéktalan átvezetéséről;

e)[63] a d) pontban írtakról a vonatkozó dokumentáció megküldésével haladéktalanul értesítik felügyeleti szervüket, az EUTAF-ot, az ÁSZ-t és a Nemzeti programengedélyezőt.

48. §

A pénzügyi lebonyolítást végző szervezetek kockázatelemzés alapján biztosítják a kifizetéseket megelőző helyszíni ellenőrzések lefolytatását (kivéve a KPSZE esetében, ahol ez a Szakmai Programfelelős feladata), melyek keretében ellenőrizni kell a programok, illetve projektek szerződéseknek megfelelő előrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla összhangban van a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.

49. §

(1) Az eszközök felhasználásában érintett szervezetek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a program Európai Bizottság által történő pénzügyi elszámolás lezárását követő legalább 3 évig megőrizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok előírásait is.

(2) A támogatási szerződésben vállalt kötelezettség (beruházás üzemeltetése, foglalkoztatás stb.) esetén az (1) bekezdésben említett határidőt a vállalt kötelezettség időtartamának lejártától kell számítani.

50. §

A Nemzeti Programengedélyező a 7. § c) pontban meghatározott tevékenységét az általa megbízott szerv vagy szakértők útján látja el.

51. §

A több fejezet által felügyelt, illetve társfinanszírozott programok esetén, a belső ellenőrzést az adott programért első helyen felelős minisztérium végzi.

52. §

A végső kedvezményezettekre vonatkozó pályázati kiírásnak és a támogatási szerződésnek megfelelő részletezettséggel kell tartalmaznia az ellenőrzés tűrési kötelezettséget, és annak megtagadása esetére a szankciókat is.

53. §

A támogatási szerződésekben a hazai jogszabályoktól eltérő dokumentációs és megőrzési kötelezettséget, illetve az annak megsértése esetén alkalmazásra kerülő szankciókat külön pontban kell előírni.

54. §

(1) A PM Nemzeti Programengedélyező Iroda, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek belső ellenőrzési egységet hoznak létre és működtetnek.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységre a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet az irányadó.

(3)[64] A Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek belső ellenőrzési egységei az Éves Ellenőrzési Tervüket megküldik az ÁBK Tárcaközi Bizottság részére a tárgyévet megelőző év december 31-ig.

(4)[65] Amennyiben a Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek belső ellenőrzési egységei az Éves Ellenőrzési Tervüket a (3) bekezdésben megnevezett szervezeteknek a meghatározott időpontig nem küldik meg, akkor a Nemzeti Programengedélyező a soron következő átutalás igénylés EU Bizottsághoz történő továbbítását felfüggesztheti.

55. §

(1)[66] A Phare és az Átmeneti Támogatás ellenőrzésében részt vevő szerv éves ellenőrzési tervét megküldi az EUTAF részére minden év december 31-éig.

(2)[67] Az EUTAF mint Illetékes Nemzeti Pénzügyi Ellenőrző Szervezet elkészíti a Phare és Átmeneti Támogatás vonatkozásában az összesített éves ellenőrzési tervet nemzeti szinten, amelyet az ÁBK Tárcaközi Bizottság megtárgyal és az EUTAF részére február 28-ig megküld, majd ezt követően az EUTAF az összesített éves ellenőrzési tervet az EU Bizottság részére tárgyév március 31-ig megküldi.

56. §

(1)[68] A Phare és az Átmeneti Támogatás ellenőrzésében részt vevő szerv jelentését az intézkedési tervvel együtt az ellenőrzés lezárását követő 40 napon belül megküldi az EUTAF részére.

(2)[69] Az (1) bekezdés szerinti jelentések alapján az EUTAF összefoglaló jelentést készít. Az összefoglaló jelentést az EUTAF minden év május 31-ig megtárgyalásra megküldi az ÁBK Tárcaközi Bizottság észére. Az összefoglaló jelentést az EUTAF, mint Illetékes Nemzeti Pénzügyi Ellenőrző Szervezet ezt követően minden év június 30-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszter, az Európai Bizottság és a Nemzeti Programengedélyező részére.

57. §

Az Európai Bizottság, valamint az Európai Számvevőszék által megbízott ellenőr a kétoldalú megállapodásokban foglaltak szerint jár el.

VII. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

58. §[70]

(1)[71] A szabálytalanságok jelentése érdekében az MVH, a végrehajtó szervezetek, (a továbbiakban együtt: szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet), valamint a Kincstár együttműködik az OLAF Koordinációs Irodával.

(2) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője - jogszabály vagy megállapodás alapján - kijelöli a szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős). A szabálytalanság-felelős nem lehet a függetlenített belső ellenőrzési egység.

(3) A szabálytalanság-felelős

a) gondoskodik a szabálytalanságok nyilvántartásáról,

b) elkészíti a szabálytalanságok kivizsgálására és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot,

c) nyomon követi a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtását, valamint

d) összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentéseket.

59. §[72]

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője köteles intézkedni a programok előírásai szerinti és a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükséges korrekciókról és a személyi felelősség megállapításáról.

(2) A szabálytalansági jelentési rendszer koordinációjáért a Nemzeti Programengedélyező a felelős.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Nemzeti Programengedélyezőt.

59/A. §[73]

(1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a tárgynegyedévet követő 45 napon belül, ha szabálytalanság vagy visszaélés gyanúja merült fel, ennek tényéről, ilyen hiányában arról tájékoztatja a Nemzeti Programengedélyezőt, hogy a program lebonyolítása során nem merült fel szabálytalanság vagy visszaélés.

(2) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedések végrehajtásáról és azok eredményeiről a - szabálytalanságról hozott döntést követő 5 munkanapon belül - jelentést küld a Nemzeti Programengedélyező részére abban az esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal.

(3)[74] Az (1) bekezdés szerinti negyedéves jelentések alapján a Nemzeti Programengedélyező a negyedévet követő hét héten belül köteles jelentést küldeni az EDIS Bizottság, az ÁBK Tárcaközi Bizottság és az OLAF Koordinációs Iroda részére a programok lebonyolítása során észlelt és azokkal kapcsolatos szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentéseket az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(4)[75] A (2) bekezdés szerinti jelentést a Nemzeti Programengedélyező köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldeni az EDIS Bizottság, az ÁBK Tárcaközi Bizottság és az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(5) A Programengedélyező gondoskodik a szabálytalanul felhasznált összegnek - a szabálytalansági döntéstől számított két hónapon belül történő - behajtásáról.

59/B. §[76]

A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezeteknél a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásában részt vevő minden személynek összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozatot kell tennie.

60. §

(1) Szabálytalanság esetén alkalmazandó szankciók:

a) a folyósítás felfüggesztése,

b) a támogatási szerződés felmondása és a kifizetett támogatási összeg teljes egészének vagy egy részének visszafizettetése,

c) a kifizetés engedélyezése során jogosulatlannak ítélt összeg ki nem fizetése, a támogatási szerződés megszűnése nélkül,

d) a támogatási szerződéstől való elállás,

e) a támogatási rendszerből történő kizárás,

f) a büntető- és polgári jogi eljárások kezdeményezése.

(2) Az (1) bekezdés a) -e) pontjában felsorolt szankciók foganatosításáért a Programengedélyezők, SAPARD esetén az MVH a felelős. Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szankciót a Nemzeti Programengedélyező is foganatosíthatja a végrehajtó szervezetekkel szemben.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt szankciót a Nemzeti Programengedélyező, az MVH vezetője, valamint a Programengedélyezők kezdeményezik az illetékes hatóságoknál, illetve bíróságokon.

(4) Az (1) bekezdés a) -e) pontjában foglalt szankciók alkalmazása esetén a szankcióval érintettek a szankció foganatosításától számított nyolc napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhetnek a szankciót foganatosító szakmai felügyeletet állátó szervnél.

61. §[77]

62. §[78]

A pályázatokban jelezni kell és a támogatási szerződéseknek tartalmazniuk kell a támogatás kedvezményezettje által adott beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelét szabálytalanság, illetve eltérés megállapításának esetére.

63. §

A végső kedvezményezett köteles belső szabályozásában és szerződéseiben a személyi és anyagi felelősséget meghatározni.

64. §[79]

A Kincstár által működtetett monitoring rendszer a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezetek adatszolgáltatása alapján nyilvántartja a támogatás visszafizetési kötelezettségeket és az alkalmazott egyéb szankciókat is.

65. §[80]

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

66. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[81]

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény rendelkezéseivel összhangban az Európai Közösségek alábbi jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 1999. június 21-i 1266/99/EK rendelete az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtott támogatás koordinálásáról és a 3906/89/EGK rendelet módosításáról;

b) a Tanács 1999. június 21-i 1267/99/EK rendelete az előcsatlakozási szerkezetátalakítási irányvonalak eszközrendszerének létrehozásáról;

c) a Tanács 1999. június 21-i 1268/99/EK rendelete a csatlakozni szándékozó országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek közösségi támogatásáról.

(4) Az ISPA program keretében nyújtott támogatások felhasználásának pénzügyi tervezésére, lebonyolítására, számviteli és ellenőrzési rendjére vonatkozó szabályozás helyett 2004. május 1-jétől az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet Kohéziós Alapra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(5)[82]

(6)[83]

(7) A jelen rendeletben foglalt, az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjének végrehajtására vonatkozó paragrafusok az Átmeneti Támogatás végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről rendelkező kormányrendelet hatálybalépését követően, az abban rögzítettek szerint lépnek hatályba.

67. §[84]

68. §[85]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatálytalan 2010.06.30.

[3] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[4] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatálytalan 2010.06.30.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[7] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[8] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[9] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[11] Módosította a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 62. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[12] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[13] A cím szövegét módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[14] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[15] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[16] Megállapította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[17] A felvezető szöveget módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[18] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[19] Beiktatta a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.06.30.

[20] Megállapította a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[21] Megállapította a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[22] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[23] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[24] Megállapította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[25] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[26] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[27] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[28] Megállapította a 404/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[29] Módosította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2010.06.30.

[30] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[31] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[32] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[33] Módosította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2010.06.30.

[34] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[35] A felvezető szöveget módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[36] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[37] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[38] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[39] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[40] Megállapította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.30.

[41] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[42] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18-19. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[43] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[44] Beiktatta a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.30.

[45] A felvezető szöveget módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[46] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[47] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[48] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[49] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[50] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[51] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[52] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[53] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[54] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[55] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[56] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[57] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[58] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[59] Hatályon kívül helyezte a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2011.07.08.

[60] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[61] Módosította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 6. § g) pontja. Hatályos 2010.06.30.

[62] A felvezető szöveget módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[63] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[64] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18-19. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[65] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[66] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[67] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[68] Módosította a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.07.01.

[69] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 264. § e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[70] Megállapította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.30.

[71] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[72] Megállapította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.30.

[73] Beiktatta a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.30.

[74] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[75] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[76] Beiktatta a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.30.

[77] Hatályon kívül helyezte a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatálytalan 2010.06.30.

[78] Megállapította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[79] Módosította a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 6. § h) pontja. Hatályos 2010.06.30.

[80] Hatályon kívül helyezte a 164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatálytalan 2010.06.30.

[81] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 705. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[82] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 705. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[83] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 705. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[84] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 705. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[85] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 705. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék