60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és az ennek során felmerült költségekről

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Rendőrség az ügyészség kizárólagos nyomozási hatáskörébe tartozó - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 29. §-ában felsorolt - bűncselekmények észlelése esetén köteles az illetékes nyomozó ügyészséget haladéktalanul értesíteni, illetőleg az ilyen bűncselekmények elkövetése miatt nála tett feljelentést az illetékes nyomozó ügyészségnek megküldeni.

(2) Ha szükséges, az értesítésadás, illetve a feljelentés megküldése előtt, a Rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmények esetén köteles a bűncselekmény helyszínét biztosítani, megfelelő esetekben mintavételről (vér, kábítószer) rendelkezni, valamint a külön jogszabály szerinti feltételek fennállása esetén az elkövető elfogásáról gondoskodni.

(3) A helyszíni szemlét az ügyész jelenlétének hiányában is meg kell kezdeni és le kell folytatni, kivéve, ha az ügyész annak - a helyszínre érkezésig történő - felfüggesztését kéri.

(4) A (2) bekezdésben megjelölt cselekmények elvégzése útján beszerzett bizonyítékokat - az (1) bekezdés szerinti értesítéshez, illetve feljelentéshez mellékelve - haladéktalanul meg kell küldeni a nyomozás lefolytatására illetékes nyomozó ügyészségnek.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ügyekben a Rendőrség - személyi és tárgyi feltételeket biztosítva - együttműködik az ügyészség által foganatosított helyszíni nyomozási cselekmények lefolytatásában és zavartalanságának biztosításában.

(2) A rendőri szerveknek az (1) bekezdésben megjelölt együttműködéséről az ügyészség előzetes írásbeli felkérése alapján az illetékes megyei rendőr-főkapitányság vagy rendőrkapitányság gondoskodik.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során, a szökésben lévő vagy fegyverrel rendelkező elkövető elfogását a Rendőrség foganatosítja. Ennek érdekében a Rendőrség a nyomozó ügyészség vezetője által az illetékes rendőri szerv vezetőjéhez intézett írásbeli megkeresésben foglalt információk figyelembevételével jár el.

(2) A megkereső ügyészi szervhez történő előállításról az elfogást végrehajtó rendőri szerv köteles gondoskodni.

4. §

(1) Az ügyészség a nyomozás során törvényes feladatainak teljesítése érdekében igénybe veheti

a) a rendelkezésre jogosult vezető útján a Rendőrség bűnügyi technikai egységeit,

b) a rendőrségi fogdákat.

(2) A Rendőrség az e rendelet alapján teljesített együttműködése költségeinek az ügyészség által történő megtérítésére jogosult.

(3) Az ügyészség és Rendőrség közötti együttműködés során - e rendelet által szabályozott körben - Rendőrségnél felmerült bűnügyi költségeket a Rendőrség költségjegyzékbe foglalás végett írásban, tételesen közli az illetékes megyei főügyészséggel.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek megtérítése a Legfőbb Ügyészség, valamint a Rendőrség központi szerve között - tárgyév március 31-ig - létrejött éves díjmegállapodásban rögzített térítési díj alapján történik. Az egyes tevékenységek díjkalkulációját a Rendőrség az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján állítja össze.

(5) Az ügyészségi nyomozás során, a konkrét ügyekben teljesített, az illetékes megyei főügyészség által igazolt rendőrségi eljárás ellenértékéről - az éves díjmegállapodásban meghatározott térítési díj alapján - készült jelentést, az illetékes rendőri szerv a Rendőrség központi szerve útján - tárgyév június 15-ig, illetve november 15-ig - megküldi a Legfőbb Ügyészség részére.

(6) A teljesített eljárások ellenértékének biztosítása a Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet közötti, megállapodáson alapuló előirányzat-átcsoportosítással valósul meg. A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást a Legfőbb Ügyészség kezdeményezi a teljesítések ellenértékéről készült jelentés részére történő megküldését követő harminc napon belül. Az átvett előirányzat a Rendőrség cím előirányzatát növeli.

5. §[1]

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 5. pontja. Hatályos 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére