2007. évi LXXVI. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról[1]

1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és apruden-cia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]

"i) a Kormány határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységéhez szükséges hitelek, illetve kölcsönök finanszírozásában."

2. § Az MFB tv. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, amellyel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet és kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet vásárolhat."

3. § (1) Az MFB tv. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MFB Rt. e törvény mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezeteken kívül magyarországi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaságban [Gt. 2. § (2) bekezdés] - kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából - közvetlenül vagy közvetetten tulajdonrészt szerezhet, ha a befektetés megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján kellően biztosított."

(2) Az MFB tv. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az MFB Rt.

a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap [a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének 7. pontja] által kibocsátott befektetési jegyet, és

b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap [a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének 139. pontja] által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából - közvetlenül vagy közvetetten - szerezhet, ha a befektetés megtérülése az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan vállalt garancia (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan tett ígéret (tőke-, illetve hozamvédelem) alapján kellően biztosított."

(3) Az MFB tv. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (2) bekezdés alkalmazásában egy évet meghaladó fejlesztési célú hitelnek, illetőleg kölcsönnek minősül:

a) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására,

b) a beruházást terhelő általános forgalmi adó finanszírozására,

c) a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok részére a beruházási hitel futamideje alatt a forgóeszközigény éven túli lejáratú refinanszírozására, és

d) az e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságok részére az MFB Rt., mint tulajdonos által nyújtott hitel, illetőleg kölcsön is."

(4) Az MFB tv. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (4) bekezdés alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozásnak minősül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozása."

(5) Az MFB tv. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (6) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (7) bekezdésben meghatározott, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására nyújtott hitel, illetőleg kölcsön összege nem haladhatja meg a beruházás bruttó módon számított összegét."

4. § Az MFB tv. 5. §-ának (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(3) A költségvetési törvényben meg kell határozni:]

"d) az MFB Rt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek és kölcsönök állományát, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és/vagy eszközoldali kamattámogatást biztosít."

5. § (1) Az MFB tv. 8. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Rt. által a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - nettó kitettség érték összege nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjének százötven százalékát.

(2) Az MFB Rt. esetében a Hpt. 76. §-ának (2)-(10) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni."

(2) Az MFB tv. 8. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az MFB Rt. kizárólag]

"c) az e törvény mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetben,"

[szerezhet tulajdonrészt.]

(3) Az MFB tv. 8. §-ának (3) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki, és az eredeti d) pont jelölése f) pontra változik:

[Az MFB Rt. kizárólag]

"d) a 2. § d) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságban,

e) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hároméves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából, illetőleg hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében, vagy"

[szerezhet tulajdonrészt.]

(4) Az MFB tv. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban - a (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott társaságok kivételével - közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 50% - 1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet."

6. § Az MFB tv. a 8. §-t követően a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) Az MFB Rt. a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából

a) kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet, és

b) zártkörű és zártvégű értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet

szerezhet.

(2) Az MFB Rt. által egy befektetési alapba vagy kockázati tőkealapba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.

(3) Az MFB Rt. által befektetési alapokba, illetőleg kockázati tőkealapokba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjét."

7. § (1) Az MFB tv. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

(2) Az MFB tv. preambulumában az "(a továbbiakban: MFB Rt.) " szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: MFB Zrt.) " szövegrész lép, továbbá ahol az MFB tv. az "MFB Rt. " kifejezéssel él, ott annak helyébe az "MFB Zrt. " kifejezés lép.

Hatálybalépés

8. § (1) Ez a törvény 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvénymódosításáról szóló 2003. évi XXVIII. törvény,

b) a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. törvény 147. §-a (1) bekezdésének d) pontja,

c) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvénymódosításáról szóló 2005. évi LXVI. törvény,

d) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 6. §-a és 2. számú melléklete.

Átmeneti rendelkezések

9. § (1) Az MFB Rt. e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles módosítani alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát.

(2) Az MFB Rt. e törvény hatálybalépését követő 120 napon belül köteles módosítani belső szabályzatait.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2007. évi LXXVI. törvényhez

"Melléklet a 2001. évi XX. törvényhez

Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben:

Beszállítói Befektetői Zrt.

Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

Informatikai Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.

MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.

Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.

Magyar Export-import Bank Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Magyar Követeléskezelő Zrt.

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. "

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék