89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben meghatározott, a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza létesítésével összefüggő egyes közigazgatási hatósági ügyeket.

(1a)[1] Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4]

(5)[5]

(6)[6]

1/A. §[7]

A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

(3)[8] E rendeletnek a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (4)-(6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4)[9] E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)[10] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez[11]

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCD
1.LétesítményLétesítmény azonosító adataiA beruházás
megvalósításához
szükséges
engedélyek
Eljáró
engedélyező
hatóság
2.A budapesti 4-es számú
metróvonal Budapest
Kelenföldi pályaudvar-
Bosnyák tér közötti
szakasza
10,5 km hosszú, 14 állomásos metrószakaszVasúthatósági
engedélyek
közlekedésért
felelős miniszter
3.Metróállomások, üzemi
létesítmények
Kelenföldi pályaudvar, Tétényi út, Bocskai út,
Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér,
Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház
utca, Keleti pályaudvar, Dózsa György út,
Hungária körút, Róna utca, Bosnyák tér
metróállomások és minden üzemi létesítmény
Építésügyi hatósági
engedélyek
közlekedésért
felelős miniszter
4.Felszín feletti építményekÁllomások és vonali műtárgyak felszínen
megjelenő építményei (különösen: szellőző
fejek, lépcső lefedések, liftépületek)
Általános építésügyi
hatósági engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.Felszíni rendezési
munkák
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
felszíni létesítmények, így különösen utak,
járdák, forgalomtechnika, zöldterületek,
villamosvágányok, aluljárók építési munkái
Közúthatósági
engedélyek
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.A főváros kerületi önkormányzatai
tulajdonában lévő utak, járdák
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[8] Beiktatta a 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.10.14.

[9] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a (ld. 3. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék