8/2007. (I. 31.) FVM rendelet

egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §-a (6) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - ez utóbbi törvény vonatkozásában a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 53/A. §-ában írt rendelkezéseknek megfelelő, külföldön szerzett szakmai gyakorlaton vagy képesítésen alapuló jogosultság szerint végezhető tevékenységek:

a) I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer kereskedelme vagy forgalmazása (a továbbiakban: forgalmazás),

b) I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját, vagy I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer szolgáltatási célú felhasználása (a továbbiakban: felhasználás, forgalmazás és felhasználás együtt a továbbiakban: tevékenység).

2. §[1]

Az 1. § a) és b) pontja szerinti tevékenység csak engedéllyel végezhető. Az engedélyt a tevékenység tervezett végzésének helye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) adja ki. Amennyiben a tevékenység végzésének helye nem állapítható meg, az engedélyt országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal adja ki.

3. §

(1) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy mely tevékenységet, és saját vagy szolgáltatási célból kíván folytatni,

b) származási tagállam hatáskörrel rendelkező szerve által kiállított igazolást (a továbbiakban: igazolás), mely tartalmazza

ba) a kérelmező nevét, lakcímét,

bb) az Etv. 53/A. §-ában írt tevékenységet, gyakorlatot, illetve képesítést,

bc) a jogszerzés időtartamait, megszűnésének időpontját,

bd) továbbá azon külön jogszabály szerinti nagyon mérgező növényvédő szer hatóanyagok felsorolását, melyekre jogosultsága a származási tagállamban kiterjed.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a származási tagállam nyelvén kell benyújtani azok hiteles magyar fordításával együtt. Nem szükséges csatolni a dokumentumok hiteles fordítását, ha a vármegyei kormányhivatal valamely ügyintézője az adott nyelvből államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Azon nyelvek listáját, amelyek esetében hiteles magyar fordítás nem szükséges, a vármegyei kormányhivatal a honlapján közzéteszi.

4. §

(1) I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazására, illetve felhasználására jogosult a kérelmező, ha az általa benyújtott igazolás szerint

a) az Etv. 53/A. §-ban írt gyakorlattal, képesítéssel rendelkezik, valamint

b) a külön jogszabály szerint nagyon mérgező növényvédő szer hatóanyagot tartalmazó termék forgalmazására, illetve felhasználására származási tagállamában jogosult.

(2)[3] A II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazására, illetve felhasználására jogosult a kérelmező - figyelemmel a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivételre -, ha az általa benyújtott igazolás szerint az Etv. 53/A. §-ban írt gyakorlattal, képesítéssel rendelkezik.

(3) Amennyiben a jelen rendelet hatálya alá eső tevékenységet nem természetes személy kívánja folytatni, úgy a tevékenység végzésére csak az e rendelet szerint jogosult természetes személy alkalmazása, egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatása mellett jogosult.

5. §

(1)[4] A vármegyei kormányhivatal a 3. és 4. §-ban írt feltételek teljesülése esetén az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában jogszerűen folytatott tevékenység hazai folytatása érdekében, az R. 1. mellékletének B. része szerinti engedélyt adja ki.

(2)[5] A vármegyei kormányhivatal az engedélyt az igazolás szerinti korlátozással adja ki.

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 8/2007. (I. 31.) FVM rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 98/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pont aa)-ab) alpontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Megállapította a 164/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[3] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 60. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[4] Módosította a 98/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 98/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 57. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 57. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 57. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 57. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére