Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

2008. évi CVII. törvény

egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.[4]

IV.[5]

V.[6]

VI.

Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvénynek az Szt. módosítására vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság a 2009. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján fennáll, a kérelem benyújtásának időpontjától a 2008. december 31-éig terjedő időszakra az Szt. 2008. december 31-én hatályos szabályai szerint rendszeres szociális segélyt kell megállapítani.

(3) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján részesülő személy számára - az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálata nélkül - a rendszeres szociális segélyt kell folyósítani, és az ilyen személyt e törvény és más jogszabály alkalmazásában az aktív korúak ellátására jogosultnak kell tekinteni. Az aktív korúak ellátására való jogosultságról a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2008. december 31-én hatályos 25. §-ának (4) bekezdése szerinti, soron következő felülvizsgálatakor kell rendelkezni.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján részesülő személy esetében a jegyző - a (8) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel - 2009. március 31-éig megvizsgálja az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállását. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság nem áll fenn, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a vizsgálat elvégzése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság fennáll, a vizsgálat elvégzése hónapját követő hónap első napjával rendelkezni kell a rendelkezésre állási támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre való jogosultságról, továbbá a jogosult számára az Szt. - e törvény 6. §-ával megállapított - 35. §-ában foglaltak teljesítését, illetve - az e törvény 7. §-ával megállapított - 37/D. §-a szerinti együttműködést elő kell írni. Amennyiben egy családban egyidejűleg rendelkezésre állási támogatásra és rendszeres szociális segélyre való jogosultság is megállapításra kerül, akkor a rendszeres szociális segély összegének kiszámításánál a rendelkezésre állási támogatás összegét figyelembe kell venni.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. - e törvény 7. §-ával megállapított - 37/D. §-a szerinti együttműködésre köteles, a beilleszkedési programot megfelelően módosítani kell. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Szt. - e törvény 6. §-ával megállapított - 35. §-ában foglaltakat kell teljesítenie, a beilleszkedési programot a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával le kell zárni.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján részesülő személy esetében a megállapított rendszeres szociális segélyt az álláskeresési támogatás folyósításának időtartama alatt tovább kell folyósítani.

(7) Az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján 2008. december 31-éig benyújtott, de e törvény hatálybalépéséig el nem bírált kérelem esetén, ha az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti jogosultsági feltételek fennállnak, az álláskeresési támogatás folyósításának időtartamára - a 2008. december 31-én hatályos rendelkezések szerint - rendszeres szociális segélyt kell megállapítani.

(8) Az e törvény hatálybalépésekor közfoglalkoztatásban részt vevő, az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló, a (4) bekezdés szerinti eljárást a közfoglalkoztatás megszűnésekor kell elvégezni. Ha 2008. december 31-én a közfoglalkoztatásban részt vevő személy egyidejűleg rendszeres szociális segélyben is részesül, azt számára a közfoglalkoztatás megszűnéséig változatlan összegben folyósítani kell.

(9) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/B. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint részesülő személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló, a (4) bekezdés szerinti eljárást a csökkentett összegű folyósítás lejártának időpontjáig, de legkésőbb 2009. március 31-ig kell elvégezni, és a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendszeres szociális segélyt vagy a rendelkezésre állási támogatást az e törvény szerinti összegben kell megállapítani.

(10) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (3) bekezdése alapján részesülő személynek a rendszeres szociális segélyt az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell továbbfolyósítani.

(11) Az Szt. - e törvény 6. §-ával megállapított - 33. §-a (1) bekezdésének f és g) pontja szerinti előzetes együttműködés időtartamának számításánál a 2009. január 1-jét megelőzően az együttműködésre kijelölt szervvel az Szt. 2008. december 31-én hatályos szabályai szerint történt együttműködés időtartamát is figyelembe kell venni.

(12) Ha az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet olyan személy nyújtja be, akinek a rendszeres szociális segélyét e törvény hatálybalépését megelőző három éven belül szüntették meg - ide nem értve az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt okból történő megszüntetés esetét -, az aktív korúak ellátására való jogosultságának megállapítására irányuló eljárásban az e törvény 7. §-ával megállapított 37/F. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(13) Az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, akinek az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/D. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a beilleszkedést segítő programja e törvény hatálybalépésekor még nem készült el, az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/D. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködésre nem köteles. Az együttműködési kötelezettség előírásáról az aktív korúak ellátására való jogosultság (4) bekezdés szerinti vizsgálata során kell rendelkezni.

(14) Amennyiben a 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére e törvényben foglaltak szerint rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, és a 2008. december hónapban folyósított rendszeres szociális segély összege meghaladja a rendelkezésre állási támogatás összegét, akkor a jogosult részére az Szt. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint folyósított rendelkezésre állási támogatás összege 2009. december 31-éig megegyezik a 2008. december hónapban járó rendszeres szociális segély összegével. Az e bekezdés szerinti személy részére felajánlott munka a 35. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakon túl akkor megfelelő, ha a havi kereset nettó összege 2009. évben eléri a folyósított rendelkezésre állási támogatás havi összegét.

(15) A jegyző az Szt. 18. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartott adatok szerint 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó, az Szt. - e törvény 3. §-ával megállapított - 19. §-ának (3) bekezdése szerinti adatokat legkésőbb 2009. január 31-éig elektronikus úton megküldi az állami foglalkoztatási szervnek.

(16) Annak a személynek, akinek esetében az Szt. 2000. április 30-án hatályos rendelkezései szerinti munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósítása e törvény hatálybalépésének napján szünetel, a szünetelésre az Szt. 2000. április 30-án hatályos rendelkezései szerint okot adó körülmény megszűnését követően - az annak megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelmére - az aktív korúak ellátását az e törvényben foglaltak szerint kell megállapítani, azzal, hogy neki az állami foglalkoztatási szervvel a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően együttműködést nem kell teljesítenie.

(17) Az Flt. 27. §-ának - e törvénnyel megállapított -(8)-(9) bekezdésében foglaltakat azon személyekre kell alkalmazni, akiknek az álláskeresési járadékot a hatálybalépést követően állapították meg.

(18) A Met. 8. §-ának - e törvénnyel megállapított -(4)-(5) bekezdésében foglaltakat első alkalommal az e törvény hatálybalépését követően lefolytatott munkaügyi ellenőrzések alapján meghozott közigazgatási határozatban szereplő munkaügyi jogsértések, illetőleg adatátadás esetén kell alkalmazni.

52. §[7]

53. §[8]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2008. évi CVII. törvényhez[9]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdése 2. pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

Tartalomjegyzék