2012. évi LXXVI. törvény

egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról[1]

I. FEJEZET

A TECHNIKAI DEREGULÁCIÓT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOZÁSI ÁTMENET

1. § (1) Az e törvénnyel hatályon kívül helyezett törvény vagy törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján e törvény hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett és az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az e törvénnyel hatályon kívül helyezett eljárási szabályozási átmenetet megállapító szabályok szerint kell befejezni.

II.FEJEZET

EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK TECHNIKAI DEREGULÁCIÓJA

1. A társadalmi rendet és az államszervezetet szabályozó törvények deregulációja

2. §[2]

3. §[3]

4. § (1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6)[9]

(7)[10]

(8)[11]

(9)[12]

2. A gazdasági rendre vonatkozó törvények deregulációja

5. §[13]

6. §[14]

7. § (1)[15]

(2)[16]

(3) Hatályát veszti

1.[17]

2.[18]

3.[19]

4.[20]

5.[21]

6.[22]

7.[23]

8.[24]

9.[25]

10.[26]

11.[27]

12.[28]

13.[29]

14.[30]

15.[31]

16.[32]

17.[33]

18. az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény,

19.[34]

20. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény,

21. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLVI. törvény,

22. egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény.

(4)[35]

(5)[36]

3. Az állampolgárok alapvető jogaira és kötelességeire vonatkozó törvények deregulációja

8. § (1)[37]

(2)[38]

(3)[39]

(4)[40]

(5)[41]

9. § (1) Hatályát veszti

1.[42]

2.[43]

3.[44]

4.[45]

(2)[46]

10. § (1)[47]

(2)[48]

(3)[49]

(4)[50]

(5)[51]

III. FEJEZET

EGYES TOVÁBBI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

4. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet módosítása

11. §[52]

5. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

12. §[53]

6. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

13. §[54]

7. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

14. §[55]

8. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

15. §[56]

16. §[57]

9. Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása

17. §[58]

10. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

18. §[59]

11. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

19. §[60]

20. §[61]

12. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

21. §[62]

13. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

22. §[63]

14. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

23. §[64]

15. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

24. §[65]

16. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

25. §[66]

26. §[67]

17. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

27. §[68]

28. §[69]

18. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

29. §[70]

19. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

30. §[71]

20. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

31. §[72]

21. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

32. §[73]

22. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

33. §[74]

23. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

34. §[75]

24. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

35. §[76]

25. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

36. §[77]

26. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

37. §[78]

27. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

38. §[79]

28. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

39. §[80]

29. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

40. §[81]

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

41. §[82]

42. §[83]

31. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

43. §[84]

32. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

44. § (1)[85]

(2)[86]

(3)[87]

(4)[88]

45. §[89]

33. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvénymódosítása

46. §[90]

34. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénymódosítása

47. §[91]

48. §[92]

35. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

49. §[93]

36. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

50. §[94]

51. §[95]

37. Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény módosítása

52. §[96]

38. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

53. §[97]

39. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

54. §[98]

40. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvénymódosítása

55. §[99]

41. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

56. §[100]

42. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

57. §[101]

43. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

58. §[102]

59. §[103]

60. §[104]

44. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

61. §[105]

45. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

62. §[106]

46. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

63. §[107]

47. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

64. §[108]

48. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

65. §[109]

49. A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény módosítása

66. §[110]

67. §[111]

50. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása

68. §[112]

51. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

69. §[113]

52. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

70. §[114]

53. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

71. §[115]

54. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

72. §[116]

55. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

73. §[117]

74. §[118]

56. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

75. §[119]

57. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

76. §[120]

58. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

77. §[121]

78. §[122]

59. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

79. §[123]

80. § (1)[124]

(2)[125]

(3)[126]

60. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

81. §[127]

61. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvénymódosítása

82. §[128]

83. §[129]

62. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény módosítása

84. §[130]

85. § (1)[131]

(2)[132]

63. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

86. §[133]

87. §[134]

88. §[135]

64. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

89. §[136]

90. §[137]

91. §[138]

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65. Hatályba léptető rendelkezések

92. § (1) Ez a törvény - a (2)-(22) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 4. § (1) bekezdése 2012. augusztus 19-én lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése 2015. március 3-án lép hatályba.

(4) A 4. § (8) bekezdése 2012. július 3-án lép hatályba.

(5) A 4. § (3) bekezdése 2012. szeptember 3-án lép hatályba.

(6) A 4. § (4) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 10. § (3) bekezdése és a 85. § (2) bekezdése 2014. január 3-án lép hatályba.

(7) A 4. § (6) bekezdése a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt hatályon kívül helyező törvényi rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(8) A 4. § (7) bekezdése 2015. január 3-án lép hatályba.

(9) A 7. § (2) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.

(10) A 7. § (3) bekezdés

1. 1., 2. és 4. pontja 2013. január 1-jén,

2. 3. pontja 2015. január 1-jén,

3. 5. és 6. pontja 2014. január 1-jén,

4. 7., 9., 13., 17. és 19. pontja 2018. január 1-jén,

5. 8. pontja 2016. január 1-jén,

6. 10., 11. és 14. pontja 2017. január 1-jén,

7. 12. és 15. pontja 2019. január 1-jén,

8. 16. pontja 2017. január 2-án,

9. 18. és 20-22. pontja 2020. január 1-jén

lép hatályba.

(11) A 7. § (4) bekezdése az államháztartásért felelős miniszternek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti határozata közzétételét követő napon lép hatályba.

(12) A 7. § (5) bekezdése, a 10. § (4) bekezdése és a 48. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(13) A 10. § (1) bekezdése 2017. szeptember 2-án lép hatályba.

(14) A 10. § (2) és (5) bekezdése 2012. július 2-án lép hatályba.

(15) A 44. § (2) bekezdése és a 45. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(16) Az 59. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(17) A 73. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(18) A 80. § (3) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(19) A 88. § 2013. január 3-án lép hatályba.

(20) A 4. § (5) és (9) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése az Európai Unió Tanácsának a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat alkalmazásának kezdetét megállapító, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményében meghatározott napot követő napon lép hatályba.

(21) A 9. § (1) bekezdés 3. pontja a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (5) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett utolsó időpontot követő napon lép hatályba.

(22) A 47. alcím az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

66. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

93. § A

1. 2. § (1) bekezdése és a 10. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

2. 2. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 31. cikk (3) bekezdése, 41. cikk (5) bekezdése és 46. cikk (6) bekezdése,

3. 2. § (3) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

4. 2. § (4) bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése, 25. cikk (7) bekezdése, 29. cikk (7) bekezdése, 31. cikk (3) bekezdése, 46. cikk (6) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése,

5. 2. § (5) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése és 29. cikk (7) bekezdése,

6. 2. § (6) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése,

7. 2. § (7) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

8. 2. § (8) bekezdése az Alaptörvény42. cikke,

9. 2. § (9) bekezdése az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdése,

10. 2. § (10) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, a 28. § és a 23. alcím az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

11. 2. § (11) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése, 12. cikk (5) bekezdése és 25. cikk (7) bekezdése,

12. 8. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

13. 8. § (3) bekezdése és a 16. alcím az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése,

14. 8. § (4) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,

15. 8. § (5) bekezdése és az 59. alcím az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

16. 9. alcím az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése,

17. 85. § (1) bekezdése az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXIX. cikk (3) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 12. cikk (5) bekezdése, 24. cikk (5) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 53. cikke és 54. cikke,

18. 89. § (2) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

94. § A 89. § (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[35] Később lép hatályba ezen törvény 92. § (11) bekezdése alapján. Hatályos az államháztartásért felelős miniszternek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti határozata közzétételét követő napontól.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Később lép hatályba ezen törvény 92. § (21) bekezdése alapján. Hatályos a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (5) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett utolsó időpontot követő naptól.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi XX. törvény 38. § - a. Hatálytalan 2013.04.02.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék