10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:

A felügyeleti díj

1. §

(1)[1] A vasúti társaság a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 79/F. § (6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat egyenlő részletekben, legkésőbb minden év március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 20-áig az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlája javára "vasúti felügyeleti díj" jogcím megjelöléssel fizeti meg.

(2)[2] Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelőző évben nem fizetett hálózat-hozzáférési díjat, először arra a negyedévre vonatkozóan fizet felügyeleti díjat, amelyben hálózat-hozzáférési díjfizetési kötelezettsége keletkezett. Ebben az esetben a fizetendő felügyeleti díj kiszámítása a tárgyidőszakban - az (1) bekezdésben meghatározott időpontokat megelőző három hónapban - fizetett hálózat-hozzáférési díj összege alapján történik.

Adatszolgáltatás

2. §

(1) A vasúti társaság által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a vasúti társaság a vasúti igazgatási szerv számára minden év január 20-áig adatot szolgáltat az előző évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékéről. A vasúti társaság az adatszolgáltatást a melléklet szerinti űrlappal teljesíti, amely a vasúti igazgatási szerv honlapjáról és a kormányzati portálról letölthető.

(2)[3] Az 1. § (2) bekezdése szerinti vasúti társaság a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg adatot szolgáltat a vasúti igazgatási szerv számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát megelőző 3 hónapban fizetett hálózat-hozzáférési díj összegéről.

A vasúti igazgatási szerv feladatai

3. §[4]

A vasúti igazgatási szerv a felügyeleti díj megfizetésére és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését ellenőrzi.

4. §

(1)[5] Ha a vasúti társaság a felügyeleti díjat az előírt határidőben nem vagy nem az adatszolgáltatásában megjelölt összegnek megfelelően fizeti be, a vasúti igazgatási szerv a fizetési kötelezettséget megállapítja. A késedelmi pótlék fizetésének kezdő időpontja az 1. § (1) bekezdése szerinti - elmulasztott - határidőt követő nap.

(2)[6] Ha a vasúti igazgatási szerv eljárása során megállapítja, hogy a tudomására jutott adatok és a vasúti társaság által szolgáltatott adatok között eltérés van, a tényállás tisztázását követően pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, vagy - túlfizetés esetén - a különbözetnek a következő időszakra vonatkozó felügyeleti díjban történő jóváírásáról rendelkezik.

(3)[7] Ha a vasúti társaság által fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértéke a vasúti igazgatási szerv határozata alapján az érintett időszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése, illetve a felügyeleti díj mértékének határozattal történő megállapítását követően megváltozik, a vasúti igazgatási szerv a vasúti társaság terhére pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, vagy - a túlfizetés megállapítása mellett - a különbözetnek a következő időszakra vonatkozó felügyeleti díjban történő jóváírásáról rendelkezik.

(4) A vasúti társaság által fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének a bíróság ítélete alapján történő megváltoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Ha a vasúti igazgatási szerv a perben félként nem vesz részt, a bíróság ítéletéről a vasúti társaság az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül tájékoztatja a vasúti igazgatási szervet.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)[8] A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdését, 2. § (2) bekezdését, valamint mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet a 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelethez[9]

ŰRLAP
Adatszolgáltatás a vasúti társaság által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díj
mértékéről a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetéséhez
201.. évre
A vasúti társaság adatai (cégnév, székhely):........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Tárgyhó Az előző évben fizetett összes hálózat-hozzáférési díj (pályahasználati díj); ennek hiányában
a vonatkozó időszakban fizetett hálózat-hozzáférési díiak
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
A vasúti társaság minden év január 20-áig köteles adatot szolgáltatni az előző évben a fizetésre kötelezett által
belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díjmértékéről.
Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelőző évben nem fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díjat,
a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni a vasúti igazgatási szerv számára az adott
fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát megelőző 3 hónapban fizetett hálózat-hozzáférési
díj összegéről."

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 52. §-a. Hatályos 2023.06.26.

[2] Megállapította az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[3] Megállapította az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[4] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[8] Megállapította az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[9] Megállapította az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.10.11.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére