11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. §

(1) A feladat- és hatáskörömbe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából a 2. §-ban meghatározott szakmai díjakat, szakmai érmeket és szakmai elismeréseket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítom.

(2) Elismerés magyar és külföldi állampolgár részére, valamint posztumusz is adományozható.

2. §

(1) Szakmai díj:

a) "Baross Gábor-díj",

b) "Puskás Tivadar-díj",

c) "Prométheus-díj".

(2) Szakmai érem:

a) "A Közlekedésért Érdemérem",

b) "Szent Borbála-érem",

c) "A Hírközlésért Érdemérem".

(3) Szakmai elismerés:

a) "Miniszteri Elismerés",

b) "Kiváló Bányász" kitüntető cím.

(4) A szakmai díjjal adományozó okirat és a kifizetéskor hatályban lévő köztisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő mértékű, adóköteles pénzjutalom jár.

(5) A szakmai éremmel és a szakmai elismeréssel adományozó okirat, a "Kiváló Bányász" kitüntető címmel viselhető érem jár.

(6) A pénzjutalom összegét a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) biztosítja a költségvetéséből.

3. §

(1) Elismerés - általában - az alábbiakban megjelölt ünnepek, szakmai napok alkalmával adományozhatók:

a) "Baross Gábor-díj" a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep, valamint a Vasutasnap (július 10.) alkalmából;

b) "Puskás Tivadar-díj" a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából;

c) "Prométheus-díj" a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából;

d) "A Közlekedésért Érdemérem" a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep, valamint a Vasutasnap (július 10.) alkalmából;

e) "Szent Borbála-érem" Borbála-nap (december 4.) alkalmából;

f) "A Hírközlésért Érdemérem" a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából;

g) "Miniszteri Elismerés" a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnep, a Köztisztviselők Napja (július 1.), a Vasutasnap (július 10.), Borbála-nap (december 4.), valamint a Bányásznap (minden év szeptemberének első vasárnapja) alkalmából;

h) "Kiváló Bányász" kitüntető cím Bányásznap (minden év szeptemberének első vasárnapja) alkalmából.

(2) Az elismerések alapszabályait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Elismerés adományozását kezdeményezheti:

a) a minisztérium és a minisztérium szakmai irányítása alá tartozó területeken dolgozó személyek esetében a foglalkoztató szervezet vezetője, vagy annak egyetértésével a minisztérium főosztályvezetője, illetve magasabb beosztású vezetője,

b) más személy esetében a minisztérium főosztályvezetője, illetve magasabb beosztású vezetője, továbbá

c) a "Szent Borbála-érem" esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetei, valamint a bányász-kohász hagyományt őrző szakmai egyesület együttesen,

d) a "Kiváló Bányász" kitüntető cím esetében a szakma reprezentatív munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetei együttesen.

(2) Nem adományozható elismerés olyan személynek, aki jogerős fegyelmi büntetés vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll, valamint aki az (5) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg.

(3) Az elismerés adományozására vonatkozó, a jelölt nevét és részletes szakmai indokolást tartalmazó javaslatot az elismerés tervezett adományozásának időpontja előtt legalább 45 nappal a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve - a 2. melléklet szerinti - formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A beérkezett javaslatokat a miniszter által kijelölt 4 tagú bizottság rangsorolja, és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti.

(5) Az elismerés adományozásához szükséges a megadományozott előzetes hozzájárulása a 2. mellékletben meghatározott személyes adatainak a (9) bekezdésben meghatározott kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, a (10) bekezdés szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(6) Az elismeréseket a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át.

(7) A posztumusz elismerés átvételére a (4) bekezdésben meghatározott bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(8) A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

(9) Az elismerések adományozásáról és megvonásáról a minisztérium - az adományozás napjától számított 30 évig - nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a megadományozott 2. mellékletben foglalt adatait, az elismerés megnevezését, az elismerés adományozásának időpontját és indokát, valamint az elismerés esetleges visszavonásának tényét, indokát és időpontját.

(10)[1] A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni az adományozott nevét és beosztását, az elismerés megnevezését, a szakmai díjak esetében az elismerés adományozásának indokát, továbbá az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[2]

(3)[3]

(4)[4]

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelethez

Alapszabályok

SZAKMAI DÍJAK

"Baross Gábor-díj"

1. A közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmű elismeréséért adományozható.

2. A díjat évente 15 személy kaphatja meg.

3. A díj díszdobozban elhelyezett emlékplakett. A bronzból készült plakett átmérője 110 mm. Előlapja közepén a névadó mellképe, felette körívben a díj elnevezése látható. Hátoldalán "A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER" felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas sík felület található.[5]

"Puskás Tivadar-díj"

1. Az elektronikus hírközlés és a postaügy érdekében végzett kimagasló tevékenység, illetve életmű elismeréséért adományozható.

2. A díjat évente 4 személy kaphatja meg.

3. A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem. Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elő-lapján a névadó mellképe, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág, amelyben a díj elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet "A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER" felirat vesz körül.[6]

"Prométheus-díj "

1. A villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia biztonsága érdekében, valamint a hőszolgáltatás területén a fejlesztésben és üzemeltetésben végzett kimagasló tevékenység, illetve életmű elismeréséért adományozható.

2. A díjat évente 10 személy kaphatja meg.

3. A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem. Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a díj névadójának stilizált képe, mellette két oldalon tölgy, illetve babérág, amelyben a díj elnevezése látható. Hátoldalán "A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER" felirat helyezkedik el, felette egy körben Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere, alatta a díjazott nevének és az adományozás évszámának gravírozására alkalmas sík felület található.[7]

II. SZAKMAI ÉRMEK

"A Közlekedésért Érdemérem "

1. A közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

2. Az érdemérmet évente 30 személy kaphatja meg.

3. A szakmai érem díszdobozban elhelyezett emlékplakett. Az ezüstből készült, proof kivitelű érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a közlekedési ágazatot szimbolizáló ábra és "A Közlekedésért" felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet "A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER" felirat övez.[8]

"Szent Borbála-érem "

1. A bányászat, illetve a kohászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

2. Az érmet a bányászat területén évente 15 személy, a kohászat területén évente 4 személy kaphatja meg.

3. A szakmai érem díszdobozban elhelyezett emlékplakett.

Az ezüstből készült, proof kivitelű érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a névadó egész alakos képe, felette szalagon a díj elnevezése, alatta a "LELKIISMERETES BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT", illetve a "LELKIISMERETES KOHÁSZATI TEVÉKENYSÉGÉRT" felirat, mindkét oldalán bányászkalapácsok. Hátoldalán Magyarország egymást keresztező tölgy- és babérággal övezett címere helyezkedik el, amelyet a "MINISZTERI KITÜNTETÉS" felirat vesz körül.[9]

"A Hírközlésért Érdemérem "

1. A hírközlés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért adományozható.

2. A szakmai érmet a hírközlés területén évente 6 személy kaphatja meg.

3. A szakmai érem díszdobozban elhelyezett emlékplakett. Az ezüstből készült, proof kivitelű érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján az ágazatot szimbolizáló ábra és a szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet "A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER" felirat övez.[10]

III. SZAKMAI ELISMERÉSEK

"Miniszteri Elismerés "

1. A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végzett személy részére adományozható.

2. Az elismerést évente 100 személy kaphatja meg.

3. Az elismerés díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem. Az érem átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a "Gróf Széchenyi István" felirat, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet "A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTER" felirat és babérkoszorú vesz körül.

"Kiváló Bányász " kitüntető cím

1. A bányászatban - elsősorban fizikai vagy termelésirányítói munkakörben dolgozók részére - a nehéz munkakörülmények között végzett példamutató munka elismeréséül adományozható.

2. A kitüntető címet évente 30 személy kaphatja meg.

2. melléklet a 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:................. ..........................................................................................................
Az elismerés adományozására javasolt neve:  .................  ...................................................................................................................
Születési helye: ......................   .................................................................................................................................................................
Születési ideje (év, hó, nap): .....................  .............................................................................................................................................
Anyja neve:  ......................  .......................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége:  ..................... ...........................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):   .......... ...........................
Munkaköre, illetve beosztása: ..................... ...........................................................................................................................................
Köztisztviselő esetén besorolása:  .................. ......................................................................................................................................
Lakcíme:   ........................ ...........................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma: ....................... ....................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés): ...............  ............................................................................
A kitüntetés átadásának javasolt időpontja:  ...............  ......................................................................................................................
A kitüntetés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb):   ............ ......................................................................
A javaslat indoklása (3-5 mondatban):  ................... .............................................................................................................................
Dátum: 200........................
.........................................................................................................................
Javaslattevő munkahelye: ..........................................................................
Javaslattevő aláírása: ..................................................................................

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.08.01.

[5] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 62. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 62. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[7] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 62. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[8] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 62. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[9] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 62. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 62. §-a. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék