21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az NCAr. 8. §-a - e rendelet 2. §-ával megállapított - (3) bekezdésének c) pontja és (4) bekezdésének c) pontja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Amennyiben a civil szervezetet e rendelet hatálybalépését megelőzően az Alapprogramból kizárták, mentesül a kizárás alól, ha a szervezet vonatkozásában az NCAr. 8. §-ának - e rendelet 2. §-ával módosított - (3)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a kizárás feltételei nem állnak fenn, vagy a kizárás időtartama letelt. A kizárás alóli mentesülésről a civil szervezet kérelmére, a kizárás ügyében döntést hozó Kollégium részletes indokolással ellátott javaslata alapján a kötelezettségvállaló dönt.

(4)[4]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.