280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"m) reaktív hígító: a festéknek az a viszkozitást csökkentő hatású összetevője, amely a száradási folyamatban a bevonat részévé válik, így tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába."

2. §

(1) Az R. 3. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal. A Hivatal a nyilvántartásba vett kötelezettről országos közhitelű hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve ellenőrzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsát.

A nyilvántartásba felvettek jegyzékét a Hivatal honlapján folyamatosan teszi közzé a következő tartalommal: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), a nyilvántartás határozatszáma."

(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:]

"a) üzletenként működési engedéllyel, gyártás esetén telephelyenként telepengedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel,"

(3) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:]

"e) a kérelmező nyilatkozatával, hogy nincs egyéb jogerősen megállapított köztartozása,"

(4) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:]

"f) a helyiségek bérleti szerződésével vagy tulajdoni lapjával eredeti változatban, vagy hitelesített másolatban, ha a kérelmezett üzlet, telephely nem szerepel a vállalkozói igazolványban, vagy a cégkivonatban,"

(5) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés a)-f) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok, engedélyek - a kiadmányozó vagy közjegyző által hitelesített - másolatát."

(6) Az R. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot."

(7) Az R. 3. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A nyilvántartásból a (9) bekezdés b) pontja szerint törölt kötelezett a törlés napjától számított egy éven belül nem vehető nyilvántartásba."

3. §

Az R. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról,

hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló külön jogszabály* hatálya alá tartozik és[1]

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti."

4. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó, a 8. számú mellékletben foglaltak szerint vezetett nyilvántartás alapján, minden év január 31-éig köteles a Hivatal részére megküldeni az általa az előző naptári évben (a továbbiakban: tárgyév) forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségét a 9. számú mellékletben meghatározott táblázat szerint. Az adatszolgáltatás a Hivatal honlapján - www.mkeh.hu - megjelölt címen, elektronikus úton is teljesíthető. Az összesített értékesítési adatokat a Hivatal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) részére továbbítja."

5. §

Az R. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ez a rendelet az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról szóló, 2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

6. §

(1) Az R. 2. számú mellékletének B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felső határértékei

Termék alkategóriaBevonóanyagokVOC g/l*
(2007. I. 1.)
aelőkészítő és tisztító anyagokelőkészítő felülettisztítók850
200
bkarosszéria kittminden típus250
calapozó festékfelületképző/simító és általános (fém) alapozó
savas alapozó (wash primer)
540
780
dfedőbevonatminden típus420
especiális bevonóanyagminden típus840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó."

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az R. az e rendelet 4., 5. és 6. számú mellékletével megállapított 7., 8. és 9. számú melléklettel egészül ki.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az R. 3. §-ának (7) bekezdése hatályát veszti.

8. §

Ez a rendelet az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról szóló, 2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

ParaméterMértékegységVizsgálat, módszer
VOC-tartalomg/lMSZEN ISO 11890-2 MSZEN ISO 11890-1
VOC-tartalom reaktív hígítók jelenlétébeng/lASTMD 2369

"

2. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): .....g/l (2007)/.....g/l(2010)*.
Ez a termék legfeljebb ..... g/l VOC-t tartalmaz.

kategória: festékek és lakkok esetében "A",

járműjavító fényezésére szolgáló termékek esetében "B",

alkategória: a 2. számú mellékletben meghatározott alkategória betűjele

* 2010. január 1-je előtt csak a 2007. január 1-jétől, 2010. január 1-je után csak a 2010. január 1-jétől hatályos határérték feltüntetése kötelező, de mindkét határérték feltüntetésére is lehetőség van."

3. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ
FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA
I. Tevékenység megnevezéseII. TEÁOR kódja
VOC-tartalmú festék- és lakkgyártás/forgalmazás
-új nyilvántartásba vétel □
-nyilvántartás módosítása □ nyilvántartás száma:
III. Kérelmező
neve:adószáma:
székhelye (irányítószám, város, utca, házszám):
megye:
telefonszáma:faxszáma:
e-mail:internetcím:
vállalkozói igazolvány/cégjegyzék száma:
vezető (I) neve:
beosztása:
születési helye,
időpontja: anyja neve:
vezető (II) neve:
beosztása:
születési helye,
időpontja: anyja neve:
IV. A kérelmezett üzlet, telephely
címe (irányítószám, város, utca, házszám):
megye:
működési engedélyt kiállító hatóság neve:
működési engedélyt kiállító hatóság címe:
működési engedély száma:
üzletköri megjelölés:
szakképesítéssel rendelkező neve:
szakképesítés megnevezése:
bizonyítvány száma:

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vonatkozó rendeletben előírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása
1.helyiségek bérleti szerződése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített másolatban (amennyiben a vállalkozói igazolványban, vagy a cégkivonatban a kérelmezett üzlet/telephely nem szerepel)
2.a vezetők büntetlen előéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok)
3.adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmező mentes a köztartozásoktól*
4.vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezőnek nincs vámtartozása*
5.a kérelmező nyilatkozata, hogy nincs egyéb jogerősen megállapított köztartozása (a mellékelt nyilatkozat minta alapján)
6.a működési engedély, vagy a telepengedély, vagy környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati, vagy környezetvédelmi működési engedély száma, a kiállító hatóság megnevezése (nevezett engedélyek hiteles másolatban elfogadhatóak)
7...............Ft eljárási díj befizetésének igazolása
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000 Kincstári tranzakciós kód: 310
* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezze be helyette, továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére.
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem gyakorolható
Dátum:
…………………………………..
aláírás
(pecsét vagy személyi igazolvány száma)
Megjegyzés:
□kitöltése "x"-szel, a megfelelő melléklet megléte esetén. MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345
Nyilatkozat
Alulírott,.................................................................................. a vállalkozás (székhely:.............................................)
ügyvezető igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja és (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon kívül nincs egyéb, jogerősen megállapított köztartozásom.
Kelt:...............................................
.……………………………………
aláírás
(pecsét vagy személyi igazolvány száma)"

4. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
Cég adatai:
Cég neve: ...........................................................................................................................................................
Székhelye:..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve, beosztása: ........................................................................................................
Cégjegyzék száma: .........................................................................................................................................
Adóazonosítója: .............................................................................................................................................
Alulírott, .................................................. a(z) .................................................. (cégnév) képviselője az egyes lakkok,
festékek és járművek fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet 4. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a(z)...................................-nek
(cégnév) környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi műkö­dési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátá­sának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében használja fel, más részére azt tovább nem értékesíti.
Dátum: ........................................
………………………………..
aláírás
A Rendelet 4. §-ának (6) bekezdése:
"(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról, hogy
a)a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és
b)a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti."

5. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez

A cég azonosító adatai:

Cég neve:...................................................................................................................................................................................................
Székhelye:..................................................................................................................................................................................................
Adószáma:................................................................................................................................................................................................
MKEH-nál történt nyilvántartásba vételének határozatszáma:....................................................................................................
A. Festékek, lakkok*
Alkategóriák*Éves értékesítés mennyisége (kg)VOC tartalom (kg)
a)*
b)*
c)*
d)*
e)*
f)*
g)*
h)*
i)*
j)*
k)*
l)*
Alkategóriák összesen
B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek*
Alkategóriák*Éves értékesítés mennyisége (kg)VOC tartalom (kg)
a)*
(i)*
(ii)*
b)*
c)*
(i)*
(ii)*
(iii)*
d)*
(i)*
(ii)*
e)*
Alkategóriák összesen
Megjegyzés: a *-gal megjelölt termékkategóriák és alkategóriák definiálását a R.1. sz. melléklete tartalmazza.

Útmutató a "A. Festékek, lakkok" és a "B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek" című táblázatok kitöltéséhez:

A "VOC tartalom" megnevezésű oszlopban minden termékkategórián (A, illetve B) belüli alkategóriához (A/a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, illetve B/a,b,c,d,e) - amelyben adott cég érintett - egyetlen számot kell feltüntetni. Ez a szám:

- az R. hatálya alá tartozó,

- az A vagy B termékkategórián belüli valamelyik alkategóriába sorolható márkatermék,

- felhasználásra kész állapotra vonatkozó, mért vagy számított maximális VOC tartalmának,

- az érintett márkatermék tárgyévre vonatkozó, gyártási vagy forgalmi adata alapján számított összesített mennyisége,

- kg-ban kifejezve.

Amennyiben egy alkategóriába a cég által gyártott vagy forgalmazott, illetve gyártott és forgalmazott márkatermékek közül több is tartozik, az adott alkategóriánál az oda sorolt különböző márkatermékek - előbbiek szerint számított -összesített VOC tartalmának összegzését kell feltüntetni, ugyancsak kg-ban kifejezve."

6. számú melléklet a 280/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

A 2004/42/EK irányelv által említett termékek ... évben forgalomba hozott teljes mennyisége (kg)

A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékkategóriákSaját gyártásból származó termékekEurópai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országból származó termékekEGT országból behozott termék
A. Festékek, lakkok összesen
B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek összesen

"

Lábjegyzetek:

[1] * 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet.

Tartalomjegyzék