225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §[1]

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. §[2]

Az NFH-t főigazgató vezeti.

3. §[3]

(1)[4]

(2)[5] A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

4. §[6]

A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

5. §[7]

(1) A miniszter:

a) a több kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatkörbe tartozó tevékenységéről.

(2) A kormánymegbízott a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

6. §

(1)[8] Az NFH útján

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;

b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;

d)[9] működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

e)[10] koordinálja az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörükhöz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatait;

f)[11] végzi, illetve végezteti a feladatainak és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g)[12] gondoskodik az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 3. § (2) bekezdése szerint a miniszter szakmai irányítói jogkörébe tartozó feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel.

i)[13] az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j)[14] ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait.

k)[15] ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat;

l)[16] közreműködhet a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai irányítói jogkörének gyakorlásában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyei tekintetében gyakorolja az Áht. 9. § f) pontja szerinti jogkört.

(2)[17] Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok[18]

a)[19] szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;

d)[20] módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében,

e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését.

f)[21] prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat látnak el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(3)[22]

(4)[23]

(5)[24] A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(6)[25] Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4-9., valamint 11-16. cikkeiben foglalt követelmények betartását, és eljárnak azok megsértése esetén.

7. §

(1)[26] Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2)[27] Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

(3)[28] A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként

a) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy[29]

aa) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

ab) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik, valamint

ac)[30] az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e, továbbá

b) az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy[31]

ba) az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, illetve gyógyászati segédeszköznek minősül-e, valamint

bb)[32] az érintett kereskedelmi gyakorlat az ENKK hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

(4)[33] A Kormány a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárásban szakhatóságként az első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy a járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.

8. §

(1)[34] Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2)[35] A Kormány

a)[36] az Fgytv. 38. § (1)-(3) és (7)-(8) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 45/B. §-ában, 48. § (3) bekezdésében,

b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. § (4)-(5) bekezdésében,

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, valamint 163. § (2) bekezdésében,

d)[37] a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/A. § (3) bekezdésében, 108/A. § (7) bekezdésében és 113. §(2) bekezdésében,

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 12. § (3) bekezdésében,

f)[38] a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g)[39] a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h)[40]

i)[41] a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2a) bekezdésében,

j)[42] a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

k)[43] a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában,

l)[44] a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(3)[45] A Kormány

a)[46] az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében, 17/D. § (8) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés a)-c) és e)-k) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 47. § (6) és (7) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

c) az Eht. 21. § (1)-(3) bekezdésében,

d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § v) pontjában, 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. §-ában, 10. § a) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, valamint 18. § e) pontjában,

e)[47] a Vet. 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában,

f)[48]

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.[49]

(3a)[50] A Kormány az Fgytv. 17/D. § (2) és (6a) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(4)[51] A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (6) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt az NFH útján kell tájékoztatni.

8/A. §[52]

(1)[53] A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2)[54] A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH végzi.

(3)[55] A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez az NFH hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4)[56] A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt az NFH által üzemeltetett honlapot kell érteni.

9. §

E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. §[57]

11. §[58]

Ez a rendelet

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez[59]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 395. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 395. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Megállapította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[5] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[6] Megállapította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[7] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[9] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[10] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[11] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[12] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[13] Beiktatta az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[14] Beiktatta az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[15] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[16] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[17] Megállapította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[18] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[19] Módosította a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.11.03.

[20] Módosította a 336/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[21] Beiktatta a 336/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014.04.09.

[23] Hatályon kívül helyezte a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014.04.09.

[24] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[25] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[26] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[27] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[28] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 566. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[29] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[30] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[31] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[32] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 25. § d) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[33] Beiktatta a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.18.

[34] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[35] Megállapította a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.11.03.

[36] Megállapította a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.05.20.

[37] Megállapította az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[38] Megállapította a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.05.20.

[39] Módosította az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[40] Hatályon kívül helyezte a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[41] Beiktatta az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[42] Beiktatta az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[43] Beiktatta az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[44] Beiktatta az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[45] Megállapította a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.11.03.

[46] Megállapította a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.05.20.

[47] Módosította az 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.04.

[48] Hatályon kívül helyezte a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[49] A záró szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[50] Beiktatta a 101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.05.20.

[51] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (7) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[52] Beiktatta a 214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[53] Módosította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[54] Módosította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[55] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[56] Módosította a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 104. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[58] Megállapította a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

Tartalomjegyzék