357/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (5) bekezdés a) pont 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §

(1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

(2)[12]

(3) E rendelet 1-11. §-a, valamint 12. § (2) bekezdése 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4) Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a "közhasznú társaság" szöveg 2009. július 1-jén hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

(6) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Intézet vezetője a főigazgató. A főigazgató felett a kinevezési, megszüntetési és fegyelmi jogkört a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter által kijelölt szakállamtitkár gyakorolja."

(7) A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében és 2. számú mellékletében a "vezető" szövegrész helyébe a "magasabb vezető", valamint 2. számú mellékletében a "vezetői" szövegrész helyébe "magasabb vezetői" szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.