3/2008. (I. 16.) IRM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (5) bekezdésének e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Rendőrség nyomozó hatóságai hatáskörének és illetékességének szabályozására - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendőrség nyomozó hatóságai

1. §

(1) A Rendőrség mint nyomozó hatóság központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra, a nyomozó hatóságok pedig - a szervezeti és működési szabályzatuk szerint - nyomozó szervezeti egységekre (a továbbiakban: nyomozó szerv) tagozódnak.

(2)[1] Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI), valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság (a továbbiakban együtt: rendőrkapitányság) .

A hatáskör

2. §

(1) Ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) másként nem rendelkezik, a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozik a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Btk.) meghatározott bűncselekmények nyomozása.

(2) Az országos rendőrfőkapitány egyes bűncselekmények nyomozását az ORFK nyomozó szerveihez vonhatja.

(3) A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság nyomozó szerveinek hatáskörébe az 1. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása tartozik.

(4) A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságoktól egyes bűncselekmények nyomozását megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysági hatáskörbe vonhatja.

(5)[2] A KR NNI nyomozó szerveinek hatáskörébe tartozik[3]

a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, és

b)[4] a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául szolgáló bűncselekménynek - a 2006. évi CI. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott - nemzetközi jellege van (a továbbiakban: nemzetközi jelleg), kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekményeket.

(6)[5] Az országos rendőrfőkapitány, vagy a bűnügyi főigazgató egyedi ügyekben elrendelheti, hogy a KR NNI vagy az RRI a hatáskörébe nem tartozó bűncselekményekben is nyomozzon.

(7)[6] Az RRI hatáskörébe tartozik

a) a 3. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat az RRI illetékességi területén követték el, és

b)[7] az illetékességi területén elkövetett azon bűncselekmények nyomozása, amelyek nem a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vagy a KR NNI hatáskörébe tartoznak.

(8)[8] A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó, az 1-4. mellékletben fel nem sorolt bűncselekmények nyomozása.

(8a)[9] A vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a 4. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat a vízirendészeti rendőrkapitányság illetékességi területén követték el.

(9) Az 1. mellékletben meghatározott bűncselekmények nyomozásával a rendőrkapitányságok csak a 7. § (4) bekezdésében előírtak esetén bízhatóak meg.

3. §

Ha a 2. §-ban megjelölt valamely nyomozó hatóság vagy nyomozó szerv az adott bűncselekmény nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó szervtől a bűncselekmény nyomozását hatáskörébe vonja, úgy a nyomozás az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó szervnek nem adható vissza.

Az illetékesség

4. §

(1) A nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes,

a)[10] amelynek illetékességi területén a bűncselekményt - sorozat-bűncselekmények esetén a bűncselekmények többségét - elkövették,

b) amelyik az ügyben korábban intézkedett (megelőzés), ha a gyanúsított több nyomozó hatóság illetékességi területén követett el bűncselekményt, vagy az elkövetés helye nem állapítható meg,

c)[11] ittas járművezetés vétsége [Btk. 188. § (1) bekezdés], járművezetés tiltott átengedése vétsége [Btk. 189. § (1) bekezdés] eseteiben, amelynek területén az elkövető lakóhelye van, kivéve, ha a nyomozás lefolytatása az elkövetés helyén célszerű.

(2)[12] Ha az elkövető a bűncselekményt Magyarország határain kívül követte el, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek területén az elkövető utolsó ismert belföldi lakó- vagy tartózkodási helye van.

(3) Ha az elkövetés helye, illetve az elkövető kiléte nem állapítható meg, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek a bűncselekmény saját észlelése vagy bejelentés, feljelentés alapján legkorábban a tudomásárajutott.

(4)[13] A felettes rendőri szerv vezetője vagy az ORFK a nyomozás lefolytatására kijelölheti azt a nyomozó hatóságot is, amelynek eljárása a területén végzendő nyomozási cselekmények többsége miatt vagy egyéb okból célszerű.

(5)[14] Ha a 2. § (7) bekezdése alapján a nyomozást az RRI kezdi meg, és a nyomozás alapján valamely személy megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével, az RRI vezetője a nyomozást átteheti az általános illetékesség alapján egyébként eljáró nyomozó hatósághoz.

(6)[15]

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata

5. §

(1) A nyomozó hatóság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból vizsgálja.

(2)[16] Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy illetékességének a hiányát észleli, az ügyet - az eljárásban résztvevők értesítése mellett - átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz vagy ügyészhez. Az áttételt követő hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén a (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Az ORFK dönt

a)[17] a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és az RRI vagy a KR NNI közötti, avagy

b)[18] a rendőrkapitányság és az RRI vagy a KR NNI közötti hatásköri összeütközés esetén.

(4) Az ORFK dönt

a)[19] a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és az RRI közötti,

b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok közötti,

c) a különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó rendőrkapitányságok közötti, avagy

d)[20] a rendőrkapitányság és az RRI közötti illetékességi összeütközés esetén.

(5)[21] A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság nyomozó szervei és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok közötti, továbbá a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illet ékességi területén lévő rendőrkapitányságok közötti hatásköri vagy illet ékességi összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány dönt.

(6)[22] A feljelentett, bejelentett vagy saját észlelés alapján feltárt bűncselekmények esetében bármely nyomozó hatóság köteles hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket elvégezni, majd a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságot - a keletkezett iratok és az ügyről készített feljegyzés megküldésével - haladéktalanul értesíteni.

6. §

A hatásköri és illetékességi összeütközés eldöntéséhez szükséges iratokat szolgálati úton annak a nyomozó hatóságnak kell felterjesztenie, amely a hatáskörét vagy az illetékességét, illetve annak hiányát utóbb állapította meg. A hatásköri és illetékességi összeütközés elbírálásáról szóló döntés megérkezéséig a felterjesztő nyomozó hatóság köteles az eljárást folytatni.

7. §

(1) A hatékonyabb bűnüldözés érdekében az országos rendőrfőkapitány elrendelheti, hogy egyes bűncselekmények nyomozását - ideiglenesen - a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysághoz, illetve az ORFK-hoz vonjanak.

(2)[23]

(3)[24]

(4)[25] Ha az elvégzendő nyomozási cselekmények miatt vagy egyéb okból célszerű, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány az 1. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozásával a rendőr-főkapitányság területén működő rendőrkapitányságot bízhatja meg.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)[26]

(3)[27]

9. §[28]

(1) E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról szóló 20/2010. (V. 4.) IRM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított vagy módosított 2. § (5), (7)-(8a) bekezdését, 4. § (1) bekezdés c) pontját, 4. § (5) bekezdését, 5. § (2), (4) és (5) bekezdését, 7. § (4) bekezdését és 1-4. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult nyomozásokban kell alkalmazni.

(2)[29] E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosításáról szóló 52/2011. (XII. 21.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. § (5) és (6) bekezdését és 1-3. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult nyomozásokban kell alkalmazni.

(3)[30] E rendeletnek a Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1-3. melléklet rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően indult nyomozásokban kell alkalmazni.

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez[31]

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények

1. Btk. XII. fejezet - A személy elleni bűncselekmények

1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

1.1.1. Btk. 166. § (1)-(4) bekezdés - Emberölés bűntette és vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[32]

1.1.2. Btk. 167. § - Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

1.1.3. Btk. 168. § - Öngyilkosságban közreműködés bűntette

1.1.4. Btk. 169. § (3) bekezdés - Halált okozó magzatelhajtás bűntette

1.1.5. Btk. 170. § (6) bekezdés - Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés bűntette

1.1.6. Btk. 170. § (7) bekezdés - Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, valamint életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége[33]

1.1.7. Btk. 171. § (2) bekezdés b) és c) pont - Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

1.1.8. Btk. 171. § (3) bekezdés - Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

1.1.9. Btk. 172. § (2) bekezdés - Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési szabályok megszegésével követték el, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

1.1.10. Btk. 172. § (3) bekezdés - Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

1.2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények

1.2.1. A Btk. XII. fejezet II. címében felsorolt valamennyi bűncselekmény[34]

1.3. A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények

1.3.1. Btk. 174/A. § - A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette

1.3.2. Btk. 174/B. § (1) és (2) bekezdés - Közösség tagja elleni erőszak bűntette

1.3.3. Btk. 175. § (2) és (3) bekezdés - Személyi szabadság megsértésének bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

1.3.4. Btk. 175/A. § - Emberrablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[35]

1.3.5. Btk. 175/B. § - Emberkereskedelem bűntette és vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el[36]

2. Btk. XIII. fejezet - A közlekedési bűncselekmények

2.1. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények

2.1.1. Btk. 184. § (2) bekezdés b)-d) pont - Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.2. Btk. 184. § (3) bekezdés - Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.3. Btk. 185. § (2) bekezdés b)-d) pont - Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.4. Btk. 185. § (3) bekezdés - Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.5. Btk. 186. § (2) bekezdés b)-d) pont - Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti veszélyeztetés bűntette

2.1.6. Btk. 187. § (2) bekezdés c) pont - Kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége

2.1.7. Btk. 188. § (2) bekezdés c) és d) pont - Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűntette, ha az halált okoz, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

2.1.8. Btk. 189. § (2) bekezdés c) pont - Kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó járművezetés tiltott átengedésének bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

3. Btk. XIV. fejezet - A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

3.1. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények

3.1.1. Btk. 197. § (2) bekezdés a) pont - Erőszakos közösülés bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be

3.1.2. Btk. 197. § (2) bekezdés b) és c) pont - Erőszakos közösülés bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

3.1.3. Btk. 197. § (3) bekezdés - Erőszakos közösülés bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek

3.1.4. Btk. 198. § (2) bekezdés a) pont - Szemérem elleni erőszak bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be

3.1.5. Btk. 198. § (2) bekezdés b) és c) pont - Szemérem elleni erőszak bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

3.1.6. Btk. 198. § (3) bekezdés - Szemérem elleni erőszak bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak

3.1.7. Btk. 205. § (2) bekezdés - Üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette

3.1.8. Btk. 205. § (3) bekezdés - Üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette, ha a bordélyházban tizennyolcadik életévét be nem töltött személy folytat üzletszerű kéjelgést

3.1.9. Btk. 206. § - Kitartottság bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[37]

3.1.10. Btk. 207. § (2) bekezdés - Üzletszerű kerítés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[38]

3.1.11. Btk. 207. § (3) bekezdés - Kerítés bűntette, ha azt az elkövető hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetőleg tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy megtévesztéssel, erőszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követték el, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[39]

3.1.12. Btk. 207. § (4) bekezdés - Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[40]

4. Btk. XV. fejezet - Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények[41]

4.1. A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény

4.1.1. Btk. 211. § - A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett

4.2. A rendészeti bűncselekmények

4.2.1. Btk. 218. § (1)-(3) bekezdés - Embercsempészés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy ha azt az RRI illetékességi területén követték el

4.2.2. Btk. 218. § (4) bekezdés - Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

4.3 Visszaélés minősített adattal

4.3.1 A Btk. XV. Fejezet III. címében feltüntetett valamennyi bűncselekmény

4.4 Btk. 224/A.§- A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény

4.5. Btk. 224/B.§- A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése

4.6. A hivatali bűncselekmények

4.6.1 Btk. 225. § - Hivatali visszaélés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.6.2. Btk. 226. § - Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.6.3. Btk. 227. § - Kényszervallatás bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.6.4. Btk. 227/A. § - Jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.6.5. Btk. 228. § - Jogellenes fogvatartás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.7. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

4.7.1. Btk. 246. § (1)-(3) és (5) bekezdés - Fogolyzendülés bűntette

4.8. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

4.8.1. Btk. 250-255. § - Vesztegetés bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket

4.8.2. Btk. 255/B. § (1) bekezdés - Vesztegetés feljelentése elmulasztásának bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.8.3. Btk. 256. § - Befolyással üzérkedés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet

4.8.4. Btk. 256/A. § - Befolyás vásárlása bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet

5. Btk. XVI. fejezet - A közrend elleni bűncselekmények[42]

5.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények

5.1.1. Btk. 259. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző közveszélyokozás bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.1.2. Btk. 259. § (4) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző gondatlan közveszélyokozás vétsége, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.1.3. Btk. 260. § (1)-(6) bekezdés - Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.1.4. Btk. 261. § (7) bekezdés - Meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyegetve megvalósított terrorcselekmény bűntette

5.1.5. Btk. 263. § (2)-(4) bekezdés - Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket

5.1.6. Btk. 263/A. § (2), (3) és (5) bekezdés - Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket

5.1.7. Btk. 263/C. § (1) bekezdés - Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.2. A köznyugalom elleni bűncselekmények 5.2.1. Btk. 269. § - Közösség elleni izgatás bűntette

5.3. A közbizalom elleni bűncselekmények

5.3.1. Btk. 274. § - Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el

5.3.2. Btk. 275. § (1) bekezdés - Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

5.4. A közegészség elleni bűncselekmények

5.4.1. Btk. 282. § (2) bekezdés a) pont - Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.2. Btk. 282. § (2) bekezdés b) pont - Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.4.3. Btk. 282. § (3) bekezdés b) pont - Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem, az országba való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.4.4. Btk. 282/A. § (2) és (3) bekezdés - Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.4.5. Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pont - Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.4.6. Btk. 282/B. § (2) bekezdés b) pont - Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.7. Btk. 282/B. § (2) bekezdés c) pont - Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával bűnszövetségben elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.8. Btk. 282/B. § (3) bekezdés - Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

5.4.9. Btk. 282/C. § (3) és (4) bekezdés - Kábítószerfüggő személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

6. Btk. XVII. fejezet - A gazdasági bűncselekmények

6.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

6.1.1. Btk. 296/B. § (3) bekezdés - Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[43]

6.1.2. Btk. 298/B. § - Saját tőke csorbításának bűntette

6.1.3. Btk. 298/D. § - Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette

6.1.4. Btk. 299/A. § - Bennfentes kereskedelem bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[44]

6.1.5. Btk. 299/B. § - Tőkebefektetési csalás bűntette

6.1.6. Btk. 299/C. § - Piramisjáték szervezésének bűntette[45]

6.1.7. Btk. 300. § (1) bekezdés - Gazdasági titok megsértésének bűntette

6.1.8. Btk. 300/C. § (4) bekezdés b) pont - Különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntette

6.1.9. Btk. 300/E. § (1) és (2) bekezdés - Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha az különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntettével összefüggésben valósul meg

6.2. A pénz- és bélyeghamisítás, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[46]

6.2.1. Btk. 304. § (2) bekezdés b) pont - Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette

6.2.2. Btk. 304. § (4) bekezdés - Pénzhamisítás előkészületének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg

6.2.3. Btk. 304/A. § - Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg

6.3. A pénzügyi bűncselekmények, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[47]

6.3.1. Btk. 313/C. § (5) bekezdés - Különösen nagy kárt okozó, vagy jelentős kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

6.3.2. Btk. 313/C. § (8) bekezdés - A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt a Btk. 313/C. § (5) bekezdésében meghatározott értékre, illetve módon követték el

6.3.3. Btk. 313/D. § - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása elősegítésének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott pénzügyi bűncselekményekkel összefüggésben valósul meg

7. Btk. XVIII. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények[48]

7.1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó esetek kivételével

7.1.1. Btk. 316. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el[49]

7.1.2. Btk. 316. § (7) bekezdés a) pont - Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el[50]

7.1.3. Btk. 316. § (7) bekezdés b) pont - Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el

7.1.4. Btk. 317. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette

7.1.5. Btk. 317. § (7) bekezdés a) pont - Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[51]

7.1.6. Btk. 317. § (7) bekezdés b) pont - Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

7.1.7. Btk. 318. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette

7.1.8. Btk. 318. § (7) bekezdés a) pont - Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[52]

7.1.9. Btk. 318. § (7) bekezdés b) pont - Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett csalás bűntette

7.1.10. Btk. 319. § (3) bekezdés c) pont - Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

7.1.11. Btk. 319. § (3) bekezdés d) pont - Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[53]

7.1.12. Btk. 320. § (2) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, kivéve a KR NNI vagy a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet[54]

7.1.13. Btk. 321. § (3) bekezdés d) pont - Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

7.1.14. Btk. 321. § (4) bekezdés a) és b) pont, valamint c) pont második fordulat - Fegyveresen, különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre, vagy jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan elkövetett rablás bűntette[55]

7.1.15. Btk. 321. § (4) bekezdés c) pont első fordulat, valamint d) pont - Jelentős értékre, felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket[56]

7.1.16. Btk. 321. § (5) bekezdés a) pont - Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[57]

7.1.17. Btk. 321. § (5) bekezdés b) pont - Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen e feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[58]

7.1.18. Btk. 322. § (3) bekezdés a) pont - Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette

7.1.19. Btk. 323. § (2) bekezdés - Bűnszövetségben, az élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, vagy hivatalos személyként e jelleg felhasználásával avagy hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette

7.1.20. Btk. 324. § (5) és (6) bekezdés - Különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette

7.1.21. Btk. 326. § (5) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette

7.1.22. Btk. 326. § (6) bekezdés a) pont - Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[59]

7.1.23. Btk. 326. § (6) bekezdés b) pont - Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette

2. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez[60]

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe tartozó bűncselekmények[61]

1. Btk. X. fejezet - Az állam elleni bűncselekmények

1.1. A Btk. X. fejezetében felsorolt valamennyi bűncselekmény

2. Btk. XI. fejezet - Az emberiség elleni bűncselekmények

2.1. A Btk. XI. fejezetében felsorolt valamennyi bűncselekmény

3. Btk. XII. fejezet - A személy elleni bűncselekmények

3.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

3.1.1. Btk. 166. § (2) bekezdés f) pont - Előre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból, illetőleg célból vagy különös kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberölés bűntette, ha azt térben és időben egymástól elkülönülten követték el

3.1.2. Btk. 166. § (2) bekezdés g) pont - Előre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból, illetőleg célból vagy különös kegyetlenséggel sok ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntette, ha azt a KR NNI észleli[62]

3.2. Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények

3.2.1. Btk. 173/I. § - Emberi test tiltott felhasználásának bűntette és vétsége

3.3. A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények

3.3.1. Btk. 175/A. § (1)-(5) és (7) bekezdés - Emberrablás bűntette, ha annak nemzetközi jellege van vagy azt a KR NNI észleli[63]

3.3.2. Btk. 175/A. § (3) bekezdés b) pont - Emberrablás bűntette, ha azt halált okozva követték el

3.3.3. Btk. 175/A. § (4) bekezdés - Emberrablás bűntette, ha az szándékos emberölést is megvalósít

3.3.4. Btk. 175/B. § (6) bekezdés - Emberkereskedelem bűntette és vétsége, ha annak nemzetközi jellege van[64]

4. Btk. XIV. fejezet - A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

4.1. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények

4.1.1. Btk. 204. § (3) bekezdés - Tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette, ha az elkövető tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről készült pornográf felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, és azt a KR NNI észleli[65]

4.1.2. Btk. 206. § - Kitartottság bűntette, ha annak nemzetközi jellege van, vagy azt a KR NNI észleli[66]

4.1.3. Btk. 207. § - Kerítés bűntette, ha annak nemzetközi jellege van, vagy azt a KR NNI észleli[67]

5. Btk. XV. fejezet - Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

5.1. A rendészeti bűncselekmények

5.1.1. Btk. 218. § (1)-(3) bekezdés - Embercsempészés bűntette, ha bűnszervezet tagjaként, vagy annak megbízásából követték el, és annak felderítéséhez, nyomozásához más állammal történő együttműködés szükséges

5.1.2. Btk. 218. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés - Az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagy a csempészett személy sanyargatásával, fegyveresen vagy üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette, ha azt a KR NNI észleli[68]

5.1.3. Btk. 218. § (4) bekezdés - Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

5.2.[69]

5.2.1.[70]

5.3. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

5.3.1. Btk. 244. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) pont - Bűnpártolás vétsége és bűntette, ha azt az e mellékletben felsorolt bűncselekményekkel összefüggésben követték el

5.4. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

5.4.1. Btk. 250. § (2) bekezdés - Vesztegetés bűntette, ha azt vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy, vagy más hivatalos személy fontosabb ügyben követi el, és azt a KR NNI észleli, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket[71]

5.4.2. Btk. 250. § (3) bekezdés - Vesztegetés bűntette, ha az elkövető a jogtalan előnyért hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, hivatali helyzetével egyébként visszaél, vagy a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, és azt a KR NNI észleli, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket[72]

5.4.3. Btk. 252. § (3) bekezdés - Vesztegetés bűntette, ha az elkövető a kötelességét fontosabb ügyben szegi meg, illetve a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, és azt a KR NNI észleli[73]

6. Btk. XVI. fejezet - A közrend elleni bűncselekmények

6.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények

6.1.1. Btk. 261. § (1), (2), (4), (5) és (8) bekezdés - Terrorcselekmény bűntette[74]

6.1.2. Btk. 262. § (1)-(3) bekezdés - Légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítésének bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

6.1.3. Btk. 263. § - Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette, ha azt a KR NNI észleli[75]

6.1.4. Btk. 263/A. § - Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, ha azt a KR NNI észleli[76]

6.1.5. Btk. 263/B. § (1)-(4) bekezdés - Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel, kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó eseteket[77]

6.1.6. Btk. 263/C. § (1) bekezdés - Bűnszervezetben részvétel bűntette, ha azt a KR NNI észleli[78]

6.1.7. Btk. 264. § - Visszaélés radioaktív anyaggal bűntette

6.1.8. Btk. 264/A. § - Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével bűntette

6.1.9. Btk. 264/B. § - Visszaélés atomenergia alkalmazásával bűntette

6.1.10. Btk. 264/C. § (1)-(3) és (7) bekezdés - Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel bűntette

6.2. A közbizalom elleni bűncselekmények

6.2.1. Btk. 274. § - Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el

6.2.2. Btk. 275. § (1) bekezdés - Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

6.3. A közegészség elleni bűncselekmények

6.3.1. Btk. 279. § (2) bekezdés - Ártalmas közfogyasztási cikk forgalomba hozatalának bűntette, ha azt a KR NNI észleli[79]

6.3.2. Btk. 280. § (1) bekezdés a) pont, valamint (2) és (3) bekezdés - Környezetkárosítás bűntette és vétsége, ha azt a KR NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó eseteket[80]

6.3.3. Btk. 280. § (1) bekezdés b) és c) pont - Környezetkárosítás bűntette, ha az három vagy több megyét érint, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó eseteket

6.3.4. Btk. 281. § (1), (2) és (4) bekezdése - Természetkárosítás bűntette és vétsége, ha azt a KR NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet[81]

6.3.5. Btk. 281. § (3) bekezdés a) pont első fordulat, valamint (3) bekezdés b) pont első fordulat - Természetkárosítás bűntette, ha azt a KR NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet[82]

6.3.6. Btk. 281. § (3) bekezdés a) pont második fordulat, valamint (3) bekezdés b) pont második fordulat - Természetkárosítás bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

6.3.7. Btk. 281/A. § (1)-(3) bekezdés - Hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette és vétsége, ha azt a KR NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet[83]

6.3.8. Btk. 282/A. § (2) bekezdés c) pont - A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. (5) bekezdés szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, ha azt jelentős mennyiségű kábítószerre követték el[84]

6.3.9. Btk. 282/A. § (3) bekezdés - Jelentős mennyiségre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. (5) bekezdés szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, ha azt a KR NNI észleli[85]

6.3.10. Btk. 283/A. § (1) bekezdés - Visszaélés kábítószer-prekurzorral bűntette[86]

7. Btk. XVII. fejezet - A gazdasági bűncselekmények

7.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

7.1.1. Btk. 296/B. § (1) és (2) bekezdés - Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntette

7.1.2. Btk. 296/B. § (3) bekezdés - Jelentős értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre elkövetett versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban vétsége, ha azt a KR NNI észleli[87]

7.1.3. Btk. 299/A. § - Bennfentes kereskedelem bűntette, ha azt a KR NNI észleli[88]

7.1.4.[89]

7.1.5. Btk. 300/C. § (4) bekezdés c) pont - Különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntette

7.1.6. Btk. 300/E. § (1) és (2) bekezdés - Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha az különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntettével összefüggésben valósul meg

7.2. A pénz- és bélyeghamisítás

7.2.1. Btk. 304. § (2) bekezdés a) pont - Különösen nagy vagy azt meghaladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás bűntette

7.2.2. Btk. 304. § (2) bekezdés b) pont - Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette, ha azt a KR NNI észleli[90]

7.2.3. Btk. 304. § (4) bekezdés - Pénzhamisítás előkészületének vétsége, ha az a KR NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetésére irányul[91]

7.2.4. Btk. 304/A. § - Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az a KR NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel összefüggésben valósul meg[92]

7.3. A pénzügyi bűncselekmények

7.3.1. Btk. 313/C. § (1)-(5) és (7) bekezdés - Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és bűntette, ha azt a KR NNI észleli[93]

7.3.2. Btk. 313/C. § (6) bekezdés - Különösen jelentős kárt okozó, vagy különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

7.3.3. Btk. 313/C. § (8) bekezdés - A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt a Btk. 313/C. § (6) bekezdésében meghatározott értékre, illetve módon követték el

7.3.4. Btk. 313/D. § - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása elősegítésének vétsége, ha azt a KR NNI hatáskörébe tartozó pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben követték el[94]

8. Btk. XVIII. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények 8.1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó esetek kivételével[95]

8.1.1. Btk. 316. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, ha annak tárgya az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívum

8.1.2. Btk. 316. § (7) bekezdés a) pont - Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, ha azt a KR NNI észleli[96]

8.1.3. Btk. 317. § (7) bekezdés a) pont - Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, ha azt a KR NNI észleli[97]

8.1.4. Btk. 318. § (7) bekezdés a) pont - Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, ha azt a KR NNI észleli[98]

8.1.5. Btk. 319. § (3) bekezdés d) pont - Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, ha azt a KR NNI észleli[99]

8.1.6. Btk. 320. § (2) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, ha azt a KR NNI észleli, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet[100]

8.1.7.[101]

8.1.8.[102]

8.1.9. Btk. 321. § (5) bekezdés a) pont - Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el

8.1.10. Btk. 321. § (5) bekezdés b) pont - Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

8.1.11. Btk. 326. § (6) bekezdés a) pont - Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette, ha azt a KR NNI észleli[103]

3. mellékletet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez[104]

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatáskörébe tartozó bűncselekmények

1. Btk. XII. fejezet - A személy elleni bűncselekmények

1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

1.1.1. Btk. 171. § (2) bekezdés b) és c) pont - Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

1.1.2. Btk. 171. § (3) bekezdés - Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette

1.1.3. Btk. 172. § (2) bekezdés - Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési szabályok megszegésével követték el

1.1.4. Btk. 172. § (3) bekezdés - Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette

1.2. A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények

1.2.1. Btk. 174/A. §-Alelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette

1.2.2. Btk. 174/B. § (1) és (2) bekezdés - Közösség tagja elleni erőszak bűntette

1.2.3. Btk. 175. § (2) és (3) bekezdés - Személyi szabadság megsértésének bűntette

1.2.4. Btk. 175/A. § - Emberrablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[105]

1.2.5. Btk. 175/B. § - Emberkereskedelem bűntette és vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[106]

2. Btk. XIII. fejezet - A közlekedési bűncselekmények

2.1. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények

2.1.1. Btk. 184. § (2) bekezdés b)-d) pont - Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

2.1.2. Btk. 184. § (3) bekezdés - Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

2.1.3. Btk. 185. § (2) bekezdés b)-d) pont - Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

2.1.4. Btk. 185. § (3) bekezdés - Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

3. Btk. XIV. fejezet - A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

3.1. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények

3.1.1. Btk. 197. § (2) bekezdés a) pont - Erőszakos közösülés bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be

3.1.2. Btk. 197. § (2) bekezdés b) és c) pont - Erőszakos közösülés bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek

3.1.3. Btk. 197. § (3) bekezdés - Erőszakos közösülés bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek

3.1.4. Btk. 198. § (2) bekezdés a) pont - Szemérem elleni erőszak bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be

3.1.5. Btk. 198. § (2) bekezdés b) és c) pont - Szemérem elleni erőszak bűntette, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak

3.1.6. Btk. 198. § (3) bekezdés - Szemérem elleni erőszak bűntette, ha az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, és a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll vagy a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak

3.1.7. Btk. 205. § (2) bekezdés - Üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette

3.1.8. Btk. 205. § (3) bekezdés - Üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette, ha a bordélyházban tizennyolcadikéletévét be nem töltött személy folytat üzletszerű kéjelgést

3.1.9. Btk. 206. § - Kitartottság bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[107]

3.1.10. Btk. 207. § (2) bekezdés - Üzletszerű kerítés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[108]

3.1.11. Btk. 207. § (3) bekezdés - Kerítés bűntette, ha azt az elkövető hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetőleg tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy megtévesztéssel, erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követik el, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[109]

3.1.12. Btk. 207. § (4) bekezdés - Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodva elkövetett kerítés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[110]

4. Btk. XV. fejezet - Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

4.1. A rendészeti bűncselekmények

4.1.1. Btk. 218. § (1)-(3) bekezdés - Embercsempészés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[111]

4.1.2. Btk. 218. § (4) bekezdés - Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

4.2. A hivatali bűncselekmények

4.2.1. Btk. 225. § - Hivatali visszaélés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.2.2. Btk. 226. § - Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.2.3. Btk. 227. § - Kényszervallatás bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.2.4. Btk. 227/A. § - Jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.2.5. Btk. 228. § - Jogellenes fogvatartás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.3. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

4.3.1. Btk. 250-255. § - Vesztegetés bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[112]

4.3.2. Btk. 255/B. § (1) bekezdés - Vesztegetés feljelentése elmulasztásának bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

4.3.3. Btk. 256. § - Befolyással üzérkedés bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet

5. Btk. XVI. fejezet - A közrend elleni bűncselekmények

5.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények

5.1.1. Btk. 259. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző közveszélyokozás bűntette

5.1.2. Btk. 259. § (4) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző gondatlan közveszélyokozás vétsége

5.1.3. Btk. 260. § (1)-(6) bekezdés - Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette

5.1.4. Btk. 262. § (1)-(3) bekezdés - Légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítésének bűntette, ha azt légijárműre követték el

5.1.5. Btk. 263. § (2)-(4) bekezdés - Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[113]

5.1.6. Btk. 263/A. § (2), (3) és (5) bekezdés - Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[114]

5.1.7. Btk. 263/C. § (1) bekezdés - Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[115]

5.2. A köznyugalom elleni bűncselekmények 5.2.1. Btk. 269. § - Közösség elleni izgatás bűntette

5.2.2. Btk. 270/A. § - Közveszéllyel fenyegetés vétsége és bűntette, ha a fenyegetés az RRI illetékességi területére, az azon lévő objektumra, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező, vagy onnan induló légijárműre vonatkozik

5.3. A közbizalom elleni bűncselekmények

5.3.1. Btk. 274. § - Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el

5.3.2. Btk. 275. § (1) bekezdés - Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

5.4. A közegészség elleni bűncselekmények

5.4.1. Btk. 282. § (2) bekezdés a) pont - üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.2. Btk. 282. § (2) bekezdés b) pont - Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.3. Btk. 282. § (3) bekezdés b) pont - Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem, az országba való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.4. Btk. 282/A. § (2) és (3) bekezdés - Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[116]

5.4.5. Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pont - Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.6. Btk. 282/B. § (2) bekezdés b) pont - Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.7. Btk. 282/B. § (2) bekezdés c) pont - Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával bűnszövetségben elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.8. Btk. 282/B. § (3) bekezdés - Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette

5.4.9. Btk. 282/C. § (3) és (4) bekezdés - Kábítószerfüggő személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette

6. Btk. XVII. fejezet - A gazdasági bűncselekmények

6.1. Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

6.1.1. Btk. 300. § (1) bekezdés - Gazdasági titok megsértésének bűntette

6.1.2. Btk. 300/C. § (4) bekezdés b) pont - Különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok ellen bűncselekmény bűntette

6.1.3. Btk. 300/E. § (1) és (2) bekezdés - Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha az különösen nagy kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény bűntettével összefüggésben valósul meg

6.2. A pénz- és bélyeghamisítás, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[117]

6.2.1. Btk. 304. § (2) bekezdés b) pont - Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette

6.2.2. Btk. 304. § (4) bekezdés - Pénzhamisítás előkészületének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg

6.2.3. Btk. 304/A. § - Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg

6.3. A pénzügyi bűncselekmények, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[118]

6.3.1. Btk. 313/C. § (5) bekezdés - Különösen nagy kárt okozó, vagy jelentős kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

6.3.2. Btk. 313/C. § (8) bekezdés - A gazdálkodó szervezet által kibocsátott, a kibocsátó áruja ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas kártyára elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, ha azt a Btk. 313/C. § (5) bekezdésében meghatározott értékre, illetve módon követték el

6.3.3. Btk. 313/D. § - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása elősegítésének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott pénzügyi bűncselekményekkel összefüggésben valósul meg

7. Btk. XVIII. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények

7.1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó esetek kivételével

7.1.1. Btk. 316. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[119]

7.1.2. Btk. 316. § (7) bekezdés b) pont - Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette

7.1.3. Btk. 317. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette

7.1.4. Btk. 317. § (7) bekezdés b) pont - Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

7.1.5. Btk. 318. § (6) bekezdés a) pont - Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette

7.1.6. Btk. 318. § (7) bekezdés b) pont - Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett csalás bűntette

7.1.7. Btk. 319. § (3) bekezdés c) pont - Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

7.1.8. Btk. 320. § (2) bekezdés - Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, kivéve a KR NNI vagy a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet[120]

7.1.9. Btk. 321. § (3) bekezdés d) pont - Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket

7.1.10. Btk. 321. § (4) bekezdés a) és b) pont, valamint c) pont második fordulat - Fegyveresen, különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre, vagy jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan elkövetett rablás bűntette[121]

7.1.11. Btk. 321. § (4) bekezdés c) pont első fordulat, valamint d) pont - Jelentős értékre, felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[122]

7.1.12. Btk. 321. § (5) bekezdés a) pont - Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[123]

7.1.13. Btk. 321. § (5) bekezdés b) pont - Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen e feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet[124]

7.1.14. Btk. 322. § (3) bekezdés a) pont - Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette

7.1.15. Btk. 323. § (2) bekezdés - Bűnszövetségben vagy az élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, vagy hivatalos személyként e jelleg felhasználásával avagy hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette

7.1.16. Btk. 324. § (5) és (6) bekezdés - Különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette

7.1.17. Btk. 326. § (5) bekezdés a) pont - Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette

7.1.18. Btk. 326. § (6) bekezdés b) pont - Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette

7.1.19.[125]

7.1.20.[126]

4. melléklet a 3/2008. (I. 16.) IRM rendelethez[127]

A vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények

1. Btk. XII. fejezet - A személy elleni bűncselekmények

1.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények, ha azt a hajózási tevékenységre vonatkozó előírások megszegésével követték el

1.1.1. Btk. 171. § (1)-(3) bekezdés - Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette és vétsége

1.1.2. Btk. 172. § (1)-(3) bekezdés - Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és bűntette

2. Btk. XIII. fejezet - A közlekedési bűncselekmények

2.1. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények

2.1.1. Btk. 184. § (1)-(3) bekezdés - A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette és vétsége, ha az a vízi közlekedés biztonságát veszélyezteti

2.1.2. Btk. 185. § (1)-(3) bekezdés - Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette és vétsége, ha azt a vízi közlekedés szabályainak megszegésével követték el

2.1.3. Btk. 188. § - Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűntette és vétsége, ha azt gépi meghajtású vízi járművel vagy úszó munkagéppel követték el

2.1.4. Btk. 189. § - Járművezetés tiltott átengedésének vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású vízi járműre vagy úszó munkagépre követték el

2.1.5. Btk. 190. § - Cserbenhagyás vétsége, ha azt vízi közlekedési balesettel érintett jármű vezetője követte el

3. Btk. XVI. fejezet - A közrend elleni bűncselekmények

3.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények

3.1.1. Btk. 266/B. § (2) bekezdés - Állatkínzás vétsége, ha azt a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászással vagy horgászással követték el

3.1.2. Btk. 266/B. § (3) bekezdés - Állatkínzás bűntette, ha azt a halászatról szóló törvény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászással vagy horgászással követték el, és az az állatnak különös szenvedést okoz

3.2. A közbizalom elleni bűncselekmények, ha az elkövetés tárgya úszólétesítményhez vagy annak kezeléséhez szükséges képesítő okmányhoz, továbbá halászathoz, horgászathoz szükséges engedélyhez kapcsolódik

3.2.1. Btk. 274. § - Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, kivéve a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket[128]

3.2.2. Btk. 276. § - Magánokirat-hamisítás vétsége

3.2.3. Btk. 277. § - Visszaélés okirattal vétsége

3.2.4. Btk. 277/A. § - Egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette

3.3. Közegészség elleni bűncselekmények

3.3.1. Btk. 280. § (1)-(3) bekezdés - Környezetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik

3.3.2. Btk. 281. § (1)-(4) bekezdés - Természetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgy a természetes vizek kincsei körébe tartozik

3.3.3. Btk. 281/A. § (1)-(3) bekezdés - A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és bűntette

4. Btk. XVIII. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények

4.1. Ha az elkövetés tárgya vízi jármű, úszó munkagép, úszómű vagy ezek tartozéka, kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó eseteket[129]

4.1.1. Btk. 316. § (1)-(5) bekezdés - Lopás vétsége és bűntette

4.1.2. Btk. 316. § (6) bekezdés b) pont - Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette

4.1.3. Btk. 317. § (1)-(5) bekezdés - Sikkasztás vétsége és bűntette

4.1.4. Btk. 317. § (6) bekezdés b) pont - Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

4.1.5. Btk. 319. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont - Hűtlen kezelés vétsége és bűntette

4.1.6. Btk. 320. § - Hanyag kezelés vétsége

4.1.7. Btk. 324. § (1)-(4) bekezdés - Rongálás vétsége és bűntette

4.1.8. Btk. 325. § - Jogtalan elsajátítás vétsége

4.1.9. Btk. 326. § (1)-(4) bekezdés - Orgazdaság vétsége és bűntette

4.1.10. Btk. 327. § - Jármű önkényes elvételének bűntette

4.2. Ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik, kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó eseteket[130]

4.2.1. Btk. 316. § (1)-(5) bekezdés - Lopás vétsége és bűntette

4.2.2. Btk. 316. § (6) bekezdés b) pont - Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette

4.2.3. Btk. 317. § (1)-(5) bekezdés - Sikkasztás vétsége és bűntette

4.2.4. Btk. 317. § (6) bekezdés b) pont - Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély helyszínen vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

4.2.5. Btk. 319. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont - Hűtlen kezelés vétsége és bűntette

4.2.6. Btk. 326. § (1)-(4) bekezdés - Orgazdaság vétsége és bűntette

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[2] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[3] A felvezető szöveget módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[4] Megállapította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.12.29.

[5] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[6] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[7] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 7. § c)-d) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[8] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[9] Beiktatta a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[10] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[11] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[12] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 29. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[13] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[14] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[15] Hatályon kívül helyezte a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.06.03.

[16] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[17] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[18] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[19] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[20] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[21] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[22] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[23] Hatályon kívül helyezte a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.06.03.

[24] Hatályon kívül helyezte a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.06.03.

[25] Módosította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.06.03.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.22.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Szerkezetét módosította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.12.29.

[29] Beiktatta az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.12.29.

[30] Beiktatta a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.09.01.

[31] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[32] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[33] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[34] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[35] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[36] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[37] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[38] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[39] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[40] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b)-c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[41] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.09.01.

[42] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.09.01.

[43] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[44] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[45] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[46] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[47] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[48] Megállapította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

[49] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[50] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[51] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[52] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[53] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[54] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[55] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[56] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[57] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[58] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[59] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[60] Megállapította a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[61] A címet módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[62] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[63] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[64] Módosította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

[65] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[66] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[67] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[68] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[71] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[72] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[73] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[74] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[75] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[76] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[77] Módosította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

[78] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[79] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[80] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[81] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[82] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[83] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[84] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[85] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b), valamint (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[86] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[87] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[88] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[90] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[91] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[92] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[93] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[94] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[95] Megállapította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

[96] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[97] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[98] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[99] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[100] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[103] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[104] Megállapította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

[105] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[106] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[107] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[108] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[109] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[110] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[111] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[112] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[113] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[114] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[115] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[116] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[117] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[118] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[119] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[120] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[121] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[122] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[123] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[124] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[127] Beiktatta a 20/2010. (V. 4.) IRM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.06.03.

[128] Módosította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[129] Módosította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

[130] Módosította az 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.29.

Tartalomjegyzék