2008. évi XLII. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. § (1)[20]

(2) Az Fgytv. 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A békéltető testületi tagok megbízatása négy évre szól. A tagok ismételten kijelölhetők."

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. § Az Fgytv. 25. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésre változik:

"(3) Az eljáró tanács legalább egy tagja jogi végzettséggel kell, hogy rendelkezzen."

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. §[44]

45. §[45]

46. §[46]

47. §[47]

48. §[48]

49. §[49]

50. §[50]

51. §[51]

52. §[52]

53. §[53]

54. § Az Fgytv. 51. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hatóság biztosítja, hogy a közzétett határozatok között a határozatok szövegére, a jogorvoslati eljárás tényére és a megsértettként megjelölt jogszabályi rendelkezésre keresni lehessen."

55. §[54]

56. §[55]

57. §[56]

58. §[57]

59. §[58]

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

60. §[59]

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

61. § (1)[60]

(2)[61]

(3)[62]

62. § (1) E törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése, 20-24. §-a, 26-41. §-a, 44-53. §-a, 55-60. §-a, 61. §-ának (1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, valamint 69. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 43. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 54. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 19. §-ának (2) bekezdése, 25. §-a, valamint 68. §-ának (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

63. § A fogyasztóvédelemért felelős miniszter 2008. december 31-éig kezdeményezi, hogy az országos gazdasági kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok az Fgytv. 39/A. §-ában meghatározott célok megvalósítása érdekében a követendő elveket és legjobb gyakorlatokat közös nyilatkozat formájában rögzítő Fogyasztóvédelmi Chartát hozzanak létre.

64. § (1) Az ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozásoknak legkésőbb 2009. január 1-jéig kell gondoskodniuk arról, hogy ügyfélszolgálati rendszerük megfeleljen az Fgytv. - e törvény 16. §-ával megállapított - 17/B. §-ának (2) bekezdése szerinti követelményeknek.

(2) A békéltető testületi tagok 2011. december 31-ét megelőzően keletkezett megbízatása - a megbízatás eredeti időtartamától függetlenül - 2011. december 31-én szűnik meg.

(3)[63] A 2012. január 1-jével felálló békéltető testületek tagjait - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - egyrészről a kamara, a megyei (fővárosi) agrárkamarák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetei (vállalkozói oldal), másrészről a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek jelölik ki egyenlő arányban. A kijelölés során biztosítani kell, hogy a testületek valamennyi eljáró tanácsában legyen lehetőség jogi végzettséggel rendelkező tag részvételére.

65. § (1) Az Fgytv. e törvény

a) 17. §-ával megállapított 18. §-ának (1) bekezdését,

b) 18. §-ával megállapított 20. §-ának (1)-(4) bekezdését,

c) 29. §-ával megállapított 29. §-ának (2)-(6) és (8) bekezdését,

d) 30. §-ával megállapított 29/B. §-át,

e) 31. §-ával megállapított 30. §-ának (3) bekezdését,

f) 32. §-ával megállapított 31. §-ának (2) és (3) bekezdését,

g) 33. §-ával megállapított 32. §-át,

h) 34. §-ával megállapított 33. §-át,

i) 35. §-ával megállapított 34. §-át,

j) 36. §-ával megállapított 35. §-át,

k) 37. §-ával megállapított 36. §-át, továbbá

l) 39. §-ával megállapított 36/B. és 36/C. §-át az e rendelkezések hatálybalépését követően indított békéltető testületi eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévő ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.

(2) Az Fgytv. e törvény

a) 49. §-ával megállapított 47. §-ának (1) és (4), valamint (8) -(12) bekezdését,

b) 50. §-ával megállapított 47/A. §-ának (3) bekezdését,

c) 51. §-ával megállapított 47/C. §-át,

d) 52. §-ával megállapított 49. §-át, továbbá

e) 53. §-ával megállapított 51. §-át

az e rendelkezések hatálybalépését követően indított hatósági eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévő ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.

66. §[64]

67. § (1) E törvény 42. §-a és 61. §-ának (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) E törvény 1-18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése, 20-24. §-a, 26-41. §-a, 44-53. §-a, 55-60. §-a, 61. §-ának (1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, valamint 69. §-a 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

(3) E törvény 43. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4) E törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.

68. § (1)[65]

(2) Az Fgytv.

a)[66]

b) 24. §-ának (2) bekezdésében és 25. §-ának (2) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "vállalkozói oldal" szöveg,

c) 25. §-ának (1) bekezdésében a "(3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésben" szöveg,

d) 25. §-ának (2) bekezdésében a "figyelemmel arra" szövegrész helyébe a "figyelemmel a (3) bekezdés szerinti követelményekre, továbbá arra" szöveg,

e) 25. §-ának - az e törvény 25. §-ával átszámozott - (5) bekezdésében a "kamarával" szövegrész helyébe a "kamarával vagy szakmai érdek-képviseleti szervezettel" szöveg,

f) 29. §-ának (6) bekezdésében a "25. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "25. § (4) bekezdése" szöveg, a "25. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "25. § (4) bekezdésében" szöveg

lép.

69. §[67]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.06.27.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.06.27.

[63] Módosította a 2011. évi CLXXV. törvény 178. §-a. Hatályos 2011.12.22.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[66] A 2009. évi CXLVIII. törvény 84. § (6) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 67. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére