Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

2009. évi CXLVIII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról[1]

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §[2]

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

2. §[3]

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

3. §[4]

4. §[5]

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

20. §[21]

21. §[22]

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosítása

38. §[39]

39. §[40]

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosítása

48. §[49]

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

49. §[50]

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény módosítása

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

74. §[75]

75. §[76]

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása

79. §[80]

80. §[81]

81. §[82]

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

82. §[83]

83. §[84]

Átmeneti és záró rendelkezések

84. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3)[85]

(4)[86]

(5)[87] az Fnyt. 66. §-ának (1)-(2) bekezdése, 84. §-ának (7) bekezdése,

(6)[88]

(7)[89]

(8)[90]

85. § (1) Az Fgytv.-nek, a Psztv.-nek, az Fttv.-nek és a Grt.-nek az e törvénnyel

a) megállapított vagy módosított eljárási rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni,

b) hatályon kívül helyezett eljárási rendelkezéseit az e törvény hatálybalépése előtt indult vagy megismételt eljárásokban alkalmazni kell,

c)[91] hatályon kívül helyezett eljárási rendelkezéseit - az a) és a b) ponttól eltérően - a 2010. január 1-jét megelőzően indult eljárásból eredő, 2010. december 31-ét követően megindított megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az Fgytv. 21. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a békéltető testület tagjaira vonatkozóan meghatározott, e törvény 26. §-ával megállapított követelményt 2010. május 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az Fgytv. 36/A. §-ának (2) bekezdésében és 38/B. §-ának (3) bekezdésében előírt összefoglaló tájékoztatók készítésére vonatkozó, az e törvény 30. §-ával, illetve 32. §-ával megállapított követelményeket első alkalommal a 2010. évre vonatkozóan kell alkalmazni.

(4) E törvény hatálybalépésekor a Felügyelet határozata alapján a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak a nyilvánosságra hozatal követelményére vonatkozó rendelkezéseket először a 2010. évre vonatkozó követelmények teljesítésekor kell alkalmaznia.

86. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) Felügyeleti Tanácsa tagjainak e megbízatása, valamint - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - közszolgálati jogviszonya e törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva, külön munkáltatói intézkedés nélkül megszűnik azzal, hogy a Felügyeleti Tanács tagja végkielégítésre vagy felmentési időre nem jogosult, azonban a Felügyeleti Tanács tagja - az elnök kivételével - külön juttatásként az MNB elnökének az MNB-től a 2008. évben származó összes jövedelmének tíz százalékára jogosult, amelyet a megbízatás megszűnését követő napon egy összegben kell részükre kifizetni.

(2) A Felügyelet Felügyeleti Tanácsa elnökének közszolgálati jogviszonya e törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva, külön munkáltatói intézkedés nélkül a Felügyelet elnökének megbízatására módosul azzal, hogy megbízatási ideje kezdetének a Felügyeleti Tanács elnökekénti hivatalba lépést kell tekinteni, illetve a kinevezés módosításához az érintett személy beleegyezése nem szükséges.

(3) A Felügyelet főigazgatójának és főigazgató-helyetteseinek e megbízatása - közszolgálati jogviszonyuk érintetlenül hagyása mellett - e törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva, külön munkáltatói intézkedés nélkül megszűnik, azzal, hogy részükre a Felügyeletnél köztisztviselői munkakört és felügyeleti főtanácsadói címet kell felajánlani. A munkakör elfogadására egyebekben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 31. §-ának (8)-(9) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(4) A Felügyelet állományába tartozó, a Psztv. 21. §-a (1) bekezdésének hatálya alá eső személy szakmai főtanácsadói, illetve szakmai tanácsadói címe e törvény hatálybalépésével, a törvény erejénél fogva, külön munkáltatói intézkedés nélkül felügyeleti főtanácsadói, illetve felügyeleti tanácsadói címmé alakul át azzal, hogy a kinevezés módosításához az érintett személy beleegyezése nem szükséges.

87. § (1) E törvény hatálybalépésekor a Felügyeletnél foglalkoztatott, a Psztv. 3-7. §-ban meghatározott feladatok ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó köztisztviselők (a továbbiakban: érintett személyek) közszolgálati jogviszonya 2010. január 1-jén munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulással kapcsolatban a Felügyelet elnökének intézkednie kell.

(2) A Felügyelet elnökének intézkedésében rendelkezni kell a közszolgálati jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulásáról azzal, hogy a személyi alapbér nem lehet alacsonyabb az átalakulás időpontjában érvényes alapilletmény és - ha erre az érintett személy jogosult volt - illetménykiegészítés együttes összegénél.

(3) 2009. december 31-én az érintett személyek ellen folyamatban lévő, vagy általuk kezdeményezett fegyelmi eljárást, illetve a munkáltató fegyelmi határozatával összefüggő munkaügyi pert - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - meg kell szüntetni.

(4) Ha a per hivatalvesztés tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál - a jog gyakorlására nyitva álló határidők kivételével - a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A hivatalvesztés tekintetében folyamatban lévő perben a Ktv. 54-56. § szabályait is alkalmazni kell. A hivatalvesztés végrehajtására vonatkozó, a Ktv. 59. §-a (5) bekezdésének rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha az érintett személy jogviszonya a per tartama alatt e törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul át.

(5) A határozott időre szóló fegyelmi büntetések végrehajtását az érintett személyek esetében 2009. december 31. napjával meg kell szüntetni.

(6) A fegyelmi büntetéshez fűződő hatály az érintett személyek esetében 2009. december 31. napjával megszűnik.

(7) Az érintett személyek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatban 2010. január 1-jét megelőzően keletkező igényre az igény keletkezésekor hatályos jog az irányadó.

(8) Amennyiben az érintett személyek közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 2009. december 31-én munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt már megszűnt, a munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapítása esetén

a) ha az érintett személy a perben visszahelyezést kér, visszahelyezése esetén jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell;

b) ha az érintett személy a perben visszahelyezését nem kéri, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit illetően a Ktv. 60. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) Amennyiben az érintett személy közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tárgyában 2009. december 31-én munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt még nem szűnt meg, a jogviszony tekintetében a munkaviszonnyá alakulásra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

88. § (1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács első elnöke 2010. január 1-től 2010. december 31-ig a pénz-, tőke és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

(3) Az e törvénnyel módosított Psztv. 11. §-ának (4) bekezdését 2010. január 31-ig nem kell alkalmazni.

89. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja

a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 11. és 13. cikk [a 68. § és a 81. §].

b) az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, 4. cikk (1) bekezdés [a 33. §, a 34. §, a 42. §, a 68. § - a Psztv. 48/B. § (1) bekezdését megállapító részében -, továbbá a 73. § (2) bekezdés].

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról, 14. cikk [a 24. és a 32. §],

d) az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 83. cikk [a 24. és a 32. §],

e) az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk [a 24. és a 32. §].

(2) A 24. §, a 32. § és az 52. § a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9-13. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2009. évi CXLVIII. törvényhez

A Hpt. 2., 5. és 6. számú mellékletének módosítása

1. A Hpt. 2. számú mellékletének III. Fejezet a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. Jó üzleti hírnév: a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény vezetőinek, minősített befolyással rendelkező tulajdonosainak a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény irányítására, illetve tulajdonlására való alkalmasságát igazoló feltételek megléte."

2. A Hpt. 5. számú melléklet 7A. pontjának a) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törvény alkalmazásában alapvető kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket:]

"a) ténylegesen rendelkezésre áll, az igénybe vevő hitelintézet számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén nem került visszavásárlásra, továbbá az igénybe vevő hitelintézet mérlegében szerepel,"

"d) tőketörlesztés - ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszavásárlását is - a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt a Felügyelet engedélyezi,"

3. A Hpt. 5. számú melléklet 10. pontjának a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törvény alkalmazásában alárendelt kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket:]

"a) ténylegesen rendelkezésre áll, az igénybe vevő hitelintézet számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén nem került visszavásárlásra, továbbá az igénybe vevő hitelintézet mérlegében szerepel,"

"e) tőketörlesztés - ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszavásárlását is - az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt a Felügyelet engedélyezi," 4. A Hpt. 6. számú melléklete I. címének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"10. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/22/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, a 2. cikk (1) bekezdés a) pontja [a 153. § (1) bekezdés f) pontja -a Felügyelet eljárásában]."

2. melléklet a 2009. évi CXLVIII. törvényhez

A Bit. 10. mellékletének módosítása

A Bit. 10. melléklet A) pontjának 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:]

"11. a 167/B. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást, továbbá a panasz - annak jellege szerint - a Felügyelethez vagy a békéltető testületekhez való előterjesztésének lehetőségét, illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehetőségéről;"

3. melléklet a 2009. évi CXLVIII. törvényhez

A Bszt. 2. mellékletének módosítása

1. A Bszt 2. melléklet 8. pontjának a) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törvény alkalmazásában alapvető kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket:]

"a) ténylegesen rendelkezésre áll, az igénybe vevő befektetési vállalkozás számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén nem került visszavásárlásra, továbbá az igénybe vevő befektetési vállalkozás mérlegében szerepel,"

"d) tőketörlesztés - ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszavásárlását is - a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt a Felügyelet engedélyezi,"

2. A Bszt. 2. melléklet 14. pontjának a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törvény alkalmazásában alárendelt kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket:]

"a) ténylegesen rendelkezésre áll, az igénybe vevő befektetési vállalkozás számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén nem került visszavásárlásra, továbbá az igénybe vevő befektetési vállalkozás mérlegében szerepel,"

"e) tőketörlesztés - ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszavásárlását is - az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt a Felügyelet engedélyezi,"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[77] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[78] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[79] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[80] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[81] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[82] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[83] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[84] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[85] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[86] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[87] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[88] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[89] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.03.

[90] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 84. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.03.

[91] Beiktatta a 2010. évi CLVIII. törvény 131. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

Tartalomjegyzék