64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Kormány a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. §[1]

A rendelet előírásait a települési szilárd hulladék kezelésére a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás díjának (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) meghatározásakor kell alkalmazni.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2. §

(1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni.

(2)[2] A települési szilárd hulladék (a továbbiakban együtt: települési hulladék) kezelésére irányuló közszolgáltatás díját külön-külön kell meghatározni. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként határozható meg.

(3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni.

3. §

(1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy

a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és

b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minősül különösen

a) a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is;

b) a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége;

c) a számlázás és díjbeszedés költsége;

d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége;

e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.

(3) Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor érvényesíthetők, ha a közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja az ennek megvalósításához évente szükséges - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - hivatalos fogyasztói árindex-alakulás alapján korrigált bevételt.

(5)[3]

4. §

(1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni.

(2) Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák:

a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának,

b)[4]

költségeit.

5. §

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

6. §

(1) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a Hgt. 20. § (1) bekezdése szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett, kivéve, ha a Hgt. 23. § f) pontja alapján az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltatás ingyenes.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató

a) a közszolgáltatást felajánlja, illetve

b) a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj fizetésre kötelezett számla ellenében, meghatározott időszakonként, utólag köteles megfizetni. A számlának tartalmaznia kell a 7. § (3) bekezdésében, illetve a 8. § (2) bekezdésében meghatározott díjképzési elemeket is.

(4) A települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségének megfizetését is.

(5) A szelektív gyűjtésben részt vevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért - díj nem számítható fel.

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Az egytényezős közszolgáltatási díj

7. §

(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtételt a 3. § (2) bekezdésében meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti várható szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása az 5. § szerinti díjkalkuláció része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.

(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.

(4) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a tömegben vagy térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.

A kéttényezős közszolgáltatási díj

8. §

(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kéttényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtételt a 3. § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott költségek és ráfordítások, és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.

(2) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és alapdíj (rendelkezésre állási díj) összege.

(3) Az ürítési díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. Az ürített hulladékmennyiséget a 7. § (4) bekezdése szerint kell meghatározni.

(4) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) a 3. § (2) bekezdés c)-e) pontja szerinti költségek éves összegének az ingatlanra számított része.

(5) Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) legfeljebb a közszolgáltatási díjnak 40%-a lehet.

Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj

9. §

(1) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani.

(2) Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati szezon időtartamát kell alapul venni.

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

10. §[5]

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[6] A 2012. évben a 3. § (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a Hgt. 57. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel kell alkalmazni.

(3)[7] Ha az önkormányzat a 2012. évben a közszolgáltatási díjat a (2) bekezdésben foglaltak alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a 3. § (5) bekezdésében foglalt díjkompenzáció alkalmazása során az önkormányzat legfeljebb a (2) bekezdés alapján meghatározott díj mértékéig köteles a közszolgáltató részére a 2012. évre díjkompenzációt fizetni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2018.07.15.

[4] Hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[6] Beiktatta a 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.03.29.

[7] Beiktatta a 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.03.29.

Tartalomjegyzék