66/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes, a képzési hozzájárulásra vonatkozó kormányrendeleteknek a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló törvénnyel összefüggésben szükséges módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 12. és 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felsőoktatási intézményben a hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak, a térítési díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint a kollégiumi díjat, és a felsőoktatási törvény 126. §-ának (2) bekezdése alapján a költségtérítés mértékét egy tanév időtartamára kell megállapítani, továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni."

2. §

(1) E rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba és 2008. május 1-jén hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában a ", képzési hozzájárulás" szövegrész;

b) a Rendelet

ba) 4. § (2) bekezdés a) pontja,

bb) 4. § (3) bekezdés a) pontja,

bc) 5. §-a,

bd) 6. §-át megelőző alcímének ", valamint a képzési hozzájárulás" szövegrésze,

be) 6. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,

bf) 30. §-a és az azt megelőző alcíme,

bg) 31. §-a és az azt megelőző alcíme,

bh) 37. § (1) bekezdésének második mondata,

bi) 37. § (4) bekezdése.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök